Jiná náboženství

Náboženství a pojmosloví

Věci posvátné - věc vzbuzující absolutní úctu

Věřící je člověk, který se hlásí k obsahu nějakého náboženství, věří tvrzením, o kterých se však nemůže přesvědčit a které se týkají věcí, které nelze vidět ani slyšet ani cítit. Věří do té míry, že uctívá i nepochopitelná božstva a podřizuje se zásadám, pro které je schopen položit svůj život.

Náboženství se nespokojují s tím, že přinášejí odpovědi na otázky o vzniku a smyslu života a nespokojují se ani s tím, že říkají co je dobré a co špatné.

Modlitba - Člověk který se modlí by měl zároveń brát i dostávat. Dává tím, že chválí boha a dostává tím že si myslí, že dostává požehnání různého druhu. Při modlitbě používí slov, zpěvu, nebo mlčení. Projevuje se gesty nebo zůstává v nehybnosti. Někdy používá různé předměty, vůně, světla ajiné.

Někdy se jedná také o takzv. extázi - je to duševní požitek člověka, který rozjímá nebo něco vzývá.

Během staletí se utvářel celý systém chování a smluvených znaků - nazývají se obřady. Jsou jakousi pamětí různých společenství a cílem je zasvěcovat a vychovávat nové generace a předávat jim svou víru a tradice.

Posvátná zvířata, rostliny, posvátná místa v přírodě (řeka, sopka) i vytvořená člověkem (pyramida, modly).

Náboženství vyhlašují zákon jménem boha nebo bohů. Podle těchto zákonů se pak musí řídit všechno. Stanovuje také tresty pro ty, kteří jej poruší. V dnešní době se však společnost přestala být závislá na církevní moci, i když ještě exisují státy řízené ve jménu boha.

Islám

Sunnité

Zastávají správnou střední cestu, otatní muslimské skupiny žijí v omylu a je nutné proti nim bojovat.odmítají hledat skrytý smyslznění Koránu. Je jich 90%.

Šíité

Cítí se pronásledováni zasvou víru. Jejich výstavou je černý prapor.

Náboženství muslimů, které bylo odhaleno proroku Muhammadovi.Slavným poutním místem je
Mekka. Posvátnou knihou je Korán ( Deti se od mala učí ve školách číst, pasát a rozumět koránu.)

Z koránu vychází islámský zákon neboli šaría.

Islám požaduje dodržování 5 základních povinností:

  1. víra v jednoho boha (šaháda)
  2. modlitba musí být pronášena 5x denně a věřící při ní musí stát čelem k Mekce,(salát)
  3. půst, během měsíce ramadánu od východu až po západu slunce (saum)
  4. pouť, muslim, který má dostatek sil a prostředků má během svého života vykonat nejméně jednou pouť do Mekky (hadždž)
  5. almužna, náboženská daň, podarování chudých (zakát)

Svátky - závěr vykonané pouťe - obětní slavnost - ovce
1. muharram - nový rok a po něm výročí narození proroka

Velká váha společných modliteb.

V dnešní době je islám náboženství, které se rozšiřuje nejrychleji (Afrika).

Hiduismus

Sanskrt - jazyk hinduismu

Posvátná slabika ÓM, AUM, (A - Brahma, U - Višnue, M - Šiva)

Cílem náboženského života je ztotožnit se s nejvyšší skutečností nazývanou Brahma a tak se vymanit z působení zákona příčiny a následku, podle kterého se každá bytost reinkarnuje na základě svých zásluh z minulého života.

Modlitba se koná nejméně dvakrát denně. Příslušnému božstvu se přináší obět v podobě květin a ohně.

Mezi obřadi patří narození dítěte, udělení jména, první stříhání vlasů, náboženské zasvedcení apod.

Velkých svátků je do roka více než 400 an liší se podle krajů a uctívaných božstev. Např svátek první sklizně, svátek boha Šivy, svátek holí na počest Kršny - příchod jara.

Během roku podnikají mnoho poutí aby navštívili co nejvíce svatývh míst a co nejvíce slavností

Budhismus

Budhovo učení - pravdy které objevil sou 4 - život je boles, utrpení, pomíjejícnost, - toto vše pramení z touhy po štestí a připoutanosti k životu, - odstraní-li se příčina, zruší se její důsledek (odstraní li se touha, nemá bolest své opodstatnění), - aby bylo možné potlacit touhu, je nutné vést čistý a nesobecký život.

Budhovo učení není náboženství v pravém smyslu, ale je to filisofie směřující k vnitřnímu osvobození.

Náboženské svátky se liší podle období, škol, a zemí. Svátek slavený všemi je narození Budhy
Válečná umění jsou pro zenový budhismus jinou formou meditace.

Budhismus přispěl nejvíce k myšlenkovému rozvoji u asijské civilizace.

Hodnocení referátu Jiná náboženství

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 731×
  637 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Jiná náboženství