Judaismus

Od 12. století je judaismus hluboká spekulativní víra, spojená s filosofií.

Ústřední modlitba judaismu: Alejnu (Alejnu le-šabeach): "Je naší povinností velebit Pána veškerenstva."

Symboly: Kipa - pokrývka hlavy; Kilt - bílý háv, jež nosí rabín; sedmiramenný svícen

Judaismus - důležité pojmy

Diaspora - rozptylování židů

Holocaust - v době II. s. v. bylo vyvražděno 6 mil. evropských židů, z toho asi 80 tisíc českých a moravských;

1935 - schváleny Norimberské zákony;

1941 - transporty;

Pogromy - hromadné útoky na židy

Farizejové - kněží, snažící se o čistotu víry

Kánon - zákon, norma

Košer - rituálně čisté (potraviny)

Kabala - mystická kniha

Šalom - mír, pokoj, požívá se jako pozdrav

Synagóga - židovská modlitebna, sloužící také jako shromaždiště členů židovské obce nebo školy(Od slova synagogé - shromáždění, společenství)

Talmud - židovský spis; sbírka komentářů z Bible z poloviny 4. století př. n. l., která navazuje na Starý zákon, má dvě části:

Mišna - zemědělské předpisy, svátky, předpisy o svatbě, rozvodu, etické normy, zákon očišťovacích rituálů aj.

Gemara - návod pro použití Mišny

Historie judaismu

Ve 13. století před naším letopočtem se v Egyptě usídlili Izraelité (Abrahám, Izák, Jákob a Josef). Vlastním zakladatelem je ale Mojžíš (vůdce otrockého povstání). První Izraelský vojevůdce a král se jmenoval Saul. V Samuelově knize pak lze najít, že v 11. století př. n. l. vládl v Izraeli král David, zakladatel města Jeruzalém a ten, kdo prosadil Tóru (Pentateuch - pět knih Mojžíšových).

Po něm přebírá vládu jeho syn Šalamoun, který započal stavbu Jeruzalémského chrámu, sestavil knihu přísloví a napsal díla jako Kazatel, Píseň písní atd.

Království bylo později rozděleno na

Judské království - hlavní město: Jeruzalém (6. století př. n. l. v područí Babylóňanů) a

Izraelitské království - hlavní město: Samaří (8. století př. n. l. v područí Asiřanů).

V 2. století př. n. l. - povstání bratrů makovejských, vůdce Bar Kohba

Židovské svátkyPoutní svátky:

Pesach - 1. poutní svátek, oslava Izraelského odchodu z Egypta (zákaz chamecu = kvašeného - jí se macesy - nekvašená chléb), velikonoce

Letnice - svatodušní svátky, první úroda (padesátý den po velikonocích), četba z Tóry

Svátek stánků (= Sukot) - vzpomínky na pobyt Izraelitů v poušti a odchod z Egypta, slavnost sklizně

Vysoké svátky:

Počátek roku - Rhožhašhana - přísný půst

Den soudů - Jom Kipur - kající modlitby, odprošení Boha za hříchy

Ostatní:

Purim - čtení knihy Ester, konzumace alkoholu

Chanuka "zasvěcení" - osmidenní svátky, svátek světel (zapalování sedmiramenného svícnu)

Kipur - den smíření, podzim

Šabat - sobota, den odpočinku, pokání

Šábes - sedmý den v týdnu - absolutní zákaz práce

Novodobé

Nezávislost státu Izrael (14. 5. 1948)

Den města Jeruzaléma (1967)

Rituály

Obřízka - 8. den po narození, většinou ji provádí otec rodiny, popř. tzv. Mohel; symbol vyjádření smlouvy mezi Hospodinem a židovským národem, symbol čistoty

Mikve - rituální lázeň; muži se myjí před odchodem do synagogy, ženy po menstruaci

Čeští Židé

Jehuda Liwa Ben Becakel (známý jako Rabi Lów - Rudolf II., Golem),

Karel Poláček, Lustig, Klíma, Fischer a další

Světoví Židé

Albert Einstein, Sigmund Freud, Huster, Franz Kafka, Proust, Feuchtwanger, Mann, Mahler...

Hodnocení referátu Judaismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  14 135×
  465 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Judaismus