Judaismus

Judaismus, židovské náboženství, které patří spolu s křesťanstvím a islámem mezi tři světové monoteistické soustavy. Je nejstarší, základy již ve 13. stol. př. n. l. v době Mojžíše, jehož předchůdci byli bibličtí praotci. Později se vyvíjelo zejména v diaspoře. Nositeli judaismu jsou Židé včetně těch, kteří během historického vývoje k judaismu přestoupili (např. v 9. - 10. stol. Chazaři). Hlavním rysem judaismu víra v jediného Boha, psaného v biblických textech Starého zákona posvátným tetragramem JHWH (viz též Jahve) nebo jménem Elohim. Monoteismus dosáhl vrcholu v učení biblických proroků (Izajáš, Jeremiáš aj.). Základem judaismu jsou biblické texty Starého zákona. Nejposvátnější je text pěti knih Mojžíšových (tóra, Pentateuch). Jako jejich výklad a rozšíření vznikla dále tzv. Tóra ústní - náboženský Zákon předávaný zprvu ústně a později zachycený zejména v mišně a talmudu. Přísný monoteismus je realizován prostřednictvím souboru náboženských povinností, které posvěcují lidský život a jejichž prostřednictvím člověk dosahuje Boha; jde o 613 příkazů micva (bázeň před Bohem, láska k Bohu a láska k bližnímu člověku; svět má spočívat v pravdě, spravedlnosti a míru. Viz též Třináct článků víry). Vnějším symbolem smlouvy mezi Bohem a Židy, které si Bůh vyvolil za svůj privilegovaný národ, je obřízka. Kromě biblických textů Starého zákona a pobiblické náboženské tradice je součástí judaismu také židovská náboženská filozofie, která tvůrčím způsobem spojila judaismus s některými prvky novoplatónismu a aristotelismu (Ibn Gabirol, Jehuda ha-Levi, Maimonides aj.). Významná též židovská mystika kabala, která mystické ideje zpracovala v monoteistickém duchu. Vzhledem k tomu, že v judaismu nevznikl systém dogmat, vyznačuje se značnou vnitřní tolerancí. V současnosti několik základních směrů: reformní směr (zejména v USA) se snaží přizpůsobit společnosti 20. stol., ortodoxní judaismus zachovává věrnost židovským tradicím; jeho součástí je i chasidismus. Konzervativní judaismus zaujímá střední pozici. Po období emancipace došlo k částečné sekularizaci; respektování základních náboženských hodnot však zůstalo zachováno, takže v současnosti tvoří judaismus komplex náboženské, národní i kulturní roviny. Přesto termín judaismus používán zejména tam, kde jde o židovství jako o náboženský jev.

Obor: religionistika

Hodnocení referátu Judaismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  10 159×
  325 slov

Komentáře k referátu Judaismus

borcik