Mezinárodní organizace

Evropská rada- založená v rove 1949 v Londýně. Sidlo je ve Stasbourgu. Sdružuje 43 států. Zakladající státy jsou Velká Británie,Francie,Itálie,Belgie,Nizozemsko,Irsko,Dánsko,Norsko,Švédsko.Evropská rada usiluje o koordinaci politiky v otázkách hospodářských,sociálních,kulturních,právních,vědeckých a administrativních.

Evropská unie- je souhrnným pojmenováním pro 13 evropských zemi s cílem integrovat svou hospodářskou politiku a podporovat vzestup.Cílem je zavést volný pohyb zboží,kapitálu a pracovních sil.Sidlo se nachází v Bruxelles.

Evropský parlament-tvoří 518 členů přímo volených národními parlamenty.Sidlo je v Luxembourgu.

Evropský soudní dvůr- má 13 soudců a 6 generálních advokátů.Sidlo je v Luxembourgu.

Evropské společenství uhlí a oceli- ECSC.Sidlo je v Luxembourgu.Ukolem je,přispívat k hospodářskému rozvoji a ke zvyšování životní úrovně v členských státech zřizením společného trhu pro uhlí,koks,železnou rudu a ocel.

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě- KBSE
Zahrnuje otázky bezpečnosti v Evropě,hospodářskou,vědeckou,technickou a ekologickou spolupráci,bezpečnost a spolupráci ve Středozemí,spolupráci v humanitárních oblastech a plněni závazků v oblasti lidských práv a základních svobod.Stálý sekretariát KBSE je v Praze.

Evropské sdružení volného obchodu-EFTA.Byla založená 1960 v Stockholmu za účelem odstranění cel a kvantitativního omezení dovozu a vývozu zboží.V součastné době má 16 členů.

Nato- Severoatlantický pakt. Má sidlo v Bruselu a je vojenskopolitickým seskupením hospodářských vyspělých zemi.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj-OECD se sidlem v Paříži.Učelem je dosažení nejvyššího hospodářského růstu a životní úrovně. Má taky prohlubit hospodářskou spolupráci a rozšíření světového obchodu.

Organizace amerických států-OAS má sidlo ve Washingtonu,ale vznikla v Bogotě v roce 1948 k zajíštění míru,vzájemné podpory a spolupráce mezi americkými státy,má sjednocovat úsilí pro dosažení hospodářského,sociálního,vědeckotechnického a kulturního pokroku.

Latinskoamerické integrační sdružení- ALADI-LAIA má sidlo v Montevideu a usiluje o odstranění omezení a cla v obchodě.Od roku 1980 se nazývá Lafta a sdružuje 11 států.
Latinskoamerický systém-SELA je mezivládní organizace a má zabránit vykořišťování přírodního bohatství mezinárodními monopoly a jejích pronikání do hospodářských členských států.

Karibské společenství- CARICOM sdružuje 13 malách ostrovních států a zemi Karibské oblasti s posláním koordinace zahraničního obchodu a hopspodařstvi,omezení vlivu zahraničního obchodu. Stejný ůkol má středoamerický společený trh CACM

Organizace africké jednoty-OAU má sidlo v Addis Abebě.Klade si cíl upevnění jednoty a spolupráce afrických zemi při rozvijení politiky,hopspodařství,techniky,kultury,vědy,zdravotnictví,školství a zajíštění bezpečnosti a nezávislosti afrických států.Taky usiluje o likvidace všech zbytků i forem kolonialismu v Africe.

Liga arabských států- má sidlo v Tunisu a byla založená v Kahíře v roce 1945 s cílem úzké spolupráce mezi členskými státy. Klade si za cíl jednotu při řešení politických,hospodářských,vojenských,finančních a kulturních problémů a zaležitosti,týkajících se arabských států.

Asijská a pacifická rada-APEC má sidlo v Canberře a je regionální politickohospodařské seskupení. Členové jsou např. Austrálie,Japonsko, Nová Zéland atd.

Sdružení národů jihovýchodní Asie-ASEAN má sidlo v Jakartě a vzniklo v roce 1967. Za cíl si klade hospodařský,sociální a kulturní rozvoj zemi této oblasti,která má být prohlášená za oblast míru,svobody a neutrality.

Organizace vyvážejíci ropu- OPEC má sidlo ve Vidni a byla založená v roce 1960 jako sdruženi rozvojových států těžících a vyvážejících ropu na ochranu jejich zájmů předevšim proti mezinárodním ropným monopolům. Členské státy jsou např, Alžirsko,Ekvádor,Irák,Irán,Libye,Nigerie atd.

Všeobecná dohoda o clech a obchodu-GATT má sidlo v Ženevě a byla ustanovená v roce 1947.Řeši problémy a rozvoj světového obchodu a upravuje mezinárodní vztahy.V roce 1993 sdružovalo již 117 zemi světa.

Mezinárodní olympijský výbor-IOC-CIO byla založená v roce 1894 v Paříži.Sidlo v současnosti je Lausanne. Zajíšťuje konání Olympijských her a sdružuje 192 národních olympijských výboru. Má 89 členů,kteři jsou samostatně jmenovaní.

Světová rada církví- WCC byla založená 1948 v Amsterdamu. Sidlo v současnosti je Ženava. Členem jsou 300 církvi z více než 100 států.

Hodnocení referátu Mezinárodní organizace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 089×
  644 slov

Komentáře k referátu Mezinárodní organizace