Akciová společnost

Právní forma podnikaní

Osobně si myslím , že Akciová společnost je příležitostí pro schopné podnikatele, kterým umožní tímto způsobem shromáždit kapitál jiných, menších vlastníku a uskutečnit s nimi svůj podnikatelský plán.Je to firma , která může snadno rozšiřovat svůj kapitál. Majitelé se mění pouhým nákupem či prodejem akcií.
Při zřizování svého hotelu „PARMA“ budu navrhovat aby byl daný hotel akciová společnost.
A to hlavně proto , že má značné výhody v oblasti získání úvěru dále výhody majitelů cenných papírů nebo změny majitelů dále je zde výhodou vyšší odbornost Managementu .
Nevýhodou akciové společností je zejména náklady spojené se založením podniku pak vysoké daně ze zisku , povinností veřejného publikování , dvojité zdanění a oddělení vlastníku od Managementu.
Nejvyšším orgánem Akciové společností je valná hromada. Při konání ustavující valné hromady musí být splaceno nejméně 30% základního jmění. Ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti a další valné hromady schvaluje změny stanov, volí orgány společností, schvaluje účetní závěrku a rozdělení zisku. Orgánem společnosti je dále představenstvo jako výkonný orgán, který řídí společnost v období mezi valnými hromadami , vede účetnictví , předkládá účetní závěrku a navrhuje rozdělení zisku. Dozorčí rada dohlíží na podnikatelskou činnost společnosti, je oprávněno nahlížet do dokladů , kontroluje účetnictví , zkoumá účetní závěrku , je nejvyšším kontrolním orgánem.
O likvidaci společnosti rozhoduje valná hromada, společnost je zrušená výmazem z obchodního rejstříku. Po spokojení věřitelů se likvidační majetek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jiných akcií. Velkou výhodou Akciové společnosti je její existence nezávisle na změnách majitelů, vlastníci riskují pouze svůj vložený kapitál , snadno se získává bankovní úvěr. A Nevýhodou jak už jsem psal je její dvojí zdanění , daní se zisk společnosti i vyplacené dividendy.

Styl vedení, pravomoce, počet pracovníků

Styl vedení je způsob chování vedoucího či manažéra k podřízeným lidem.Každý manažér je samozřejmě jiný, ale mužů říct, že každý inklinuje k některému z těchto způsobů vedení:
Autokratický styl – komunikace ve skupině je soustředěná na vedoucího, který používá systém odměn a trestů , většinou se nevytváří příliš silná vazba jednotlivých lidí na skupinu , tento styl se používá například pro dosažení okamžitých výsledku s tím, že skupina se po splnění úkolu rozpustí.
Demokratický styl – je orientovaný na lidí a předpokládá jejích spoluprácí na rozhodování . Je výhodný pro dosahování dlouhodobých výsledků.
Liberální styl – „dělej si co chceš“ vyžaduje velmi silné osobnosti, které tento styl nezneužívají , protože předpokládá nezávislost a uplatnění jednotlivců v dané skupině.
Styl učitel – umí poradit , naučit, informuje o všem , co je podstatné pro prácí a vztah k firmě.
Určité pravomoce budou spadat do kompetence nadřízených , kteří budou řídit svou skupinku lidí.Pravomoce budou různého charakterů a budou se týkat jednotlivých nadřízených.
Personál svého hotelu si představuji asi následovně obsluha při recepci bude probíhat pochopitelně Nonstop. Na recepci budu zaměstnávat celkově tři lidi a to vždy tak , že jeden bude mít směnu od šestí ráno až do čtrnácti hodin a druhý recepční od čtrnáctí do dva a dvaceti hodin a třetí od dva a dvaceti do šesti do rána.Jejich náplní práce bude poskytovat zákazníkům informace týkajících se našeho hotelu. Dále budou poskytovát ubytování . Zapisovat klienty do recepční knížky .A plnit pokyny nadřízeného.Recepce bude spadat pod personálního manažéra , který bude mít taktéž na starost uklízečky , kuchaře a číšníky. Manažér Personálu bude mít za úkol motivovat svou skupinku pracovníku dále kontrolovat odvedenou práci. Zajištovát potřebný materiál , bude dohlížet na hygienu a zajištovát mzdu svým podřízeným.Dále budu klást velký důraz na sebezdokonalování a získávání nových a potřebných informací , které budou mít pro náš hotel pozitivní dopad.

Od svých lidi budu požadovat znalost alespoň jednoho cizího jazyku, praxe v oboru bude vždy vítána, dále budu bezpodmíněčně požadovat milé a v každém směru ohleduplné jednání se zákazníky.
Dále budu zaměstnávat zhruba čtyři uklízečky , které budou každé ráno provádět v každém jednotlivém ubytovacím pokojí pořádek. A dbát na celkovou hygienu jednotlivých ubytovácích prostorů.
Také budu zaměstnávat čtyři kuchaře a dva číšníky. – jejich náplní práce bude správně připravovat pokrmové jídla , akceptovat pokyny nadřízených , udržovat hygienu na pracovišti , objednávat nezávadné a čerstvé suroviny pro další upotřebení. Měli by se stále učit a získavat nové informace.

Organizační struktura

Mého Hotelu bude asi vypadat následovně: Nejvýšším orgánem bude valná hromada. kteří zčásti vlastní daný podnik. Orgánem společnosti je dále představenstvo ,jako výkonný orgán , kteří budou řídit společnost v období mezí valnými hromadami , budou vést účetnictví , budou předkládat účetní závěrku a navrhovat rozdělení zisku. Jako další bude Dozorčí rada bude dohlížet na podnikatelskou činnost společnosti , bude oprávněno nahlížet do dokladů , kontroluje účetníctví , bude zkoumat účetní závěrku , bude nejvýšším kontrolním orgánem.
Obchodní vedoucí – bude mít za úkol výzkum trhu , marketing a plánování , reklamu a propagaci , která bude mít velice příznivý vliv na celkovou ekonomiku Hotelu.
Ekonomický vedoucí – bude mít za úkol finanční plánování , rozpočty , všeobecné účetnictví , nákladové účetnictví , mzdové účetnictví a statistiku.

Pracovní řád

Pracovní řád pro všechný pracovníky:
1.Pracovnici jsou povinni řádně plnit své povinnosti výplivající z pracovněprávních vztahů.
2.Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností , plnit pokyny nadřízených.
3.Plně využívat pracovní doby.
4.Dodržovat předpisy vztahující se k prácí jimy vykonané, zejména předpisy k zajištění bezpečností a ochrany zdraví.
5. Řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim organizací a střežit a ochraňovat majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím.
6.Dodržovát pořádek a hygienu na pracovišti.
Vedoucí pracovníci jsou dále povinní zejména:
1.Řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměř pracovníku k prácí a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky.
2.Uplatňovat zásady odměnování za práci a zabezpečovat odměňování vynikajících pracovních zásluh jednotlivých pracovníků.
6.Zabezpečovat předpoklady pro tvůrčí iniciativu pracovníků a pro jejich aktivní účast na rozvoji, řízení a kontrole činnosti organizece.
7.Dodržovát kázeň na pracovišti.

Hodnocení referátu Akciová společnost

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. březen 2008
  6 546×
  921 slov

Komentáře k referátu Akciová společnost