Dědění, dědictví

POJEM: - souhrn právních norem upravujících přechod práv a povinností zemřelé osoby na
jiné osoby
- děděním rozumíme přechod práv a povinností, které jsou předmětem dědění (dědictví) po smrti zustavitele

ZŮSTAVITEL – je ten, kdo něco, co má být předmětem dědictví zanechal

DĚDICKÝM PRÁVEM - rozumíme oprávnění určitého subjektu stát se dědicem

DĚDIC – je nositelem dědického práva; může být fyzická osoba, právnická osoby, stát
- zákonný dědic- dědic ze zákona
- testamentární – závětní dědic – dědic ze závěti

PŘEDPOKLADY DĚDĚNÍ – smrt zustavitele
· existence dědictví
· způsobilý dědic
· dědický titul – důvod dědění

SMRT ZUSTAVITELE – musí bát zjištěna předepsaným způsobem – musí bát vystaven
úmrtní list
- musí být prohlášen za mrtvého, o tom rozhoduje soud, přičemž den
dědění se považuje den smrti
- návrh tu podává osoba, která má na tom zájem

EXISTENCE DĚDICTVÍ – dědictvím mohou být jen taková práva, povinnosti, která nezanikají smrtí zůstavitele
- tady na dědictví přecházejí: - vlastnická práva, pasiva zustavitele a majetková složka autorských práv

Hodnocení referátu Dědění, dědictví

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. srpen 2007
  9 190×
  146 slov

Komentáře k referátu Dědění, dědictví