Rodinné a dědické právo

Prameny rodinného práva:

zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, po novelizaci znovu uveřejněný pod č. 210/1998 Sb., a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (pěstounská péče), ústava, občanský zákoník (bezpodílové spoluvlastnictví)

Manželství

je dobrovolné spojení dvou lidí různého pohlaví. K uzavření manželství musí dojít zákonným způsobem v místě bydliště jednoho snoubence. K uzavření je třeba OP, rodný list, popř. doklad o rozvodu předchozího manželství. Dále je třeba prohlášení, že do manželství vstupují dobrovolně, znát zdravotní stav snoubence, dohoda o jménu společného dítěte.

okolnosti vylučující manželství: neukončené předchozí manželství; blízký příbuzenský vztah snoubenců; nedostatečný věk; nezpůsobilost k právním úkonům

zdánlivé manželství: chybí oddací list; v cizině uzavřeno jinak než konzulárně; prokáže se, že jednomu je pod 16 let

sňatek v zastoupení: je třeba písemná žádost, plná moc

podmínky pro zrušení sňatku: manželství neplní svou funkci; návrh jednoho z manželů

právní následky manželství: nelze uzavřít jiné manželství; bezpodílové spoluvlastnictví (ne dary, dědictví); společné užívání bytu; v některých případech možnost zastupování; právní podmínka otcovství

zánik manželství: smrtí, rozvodem; řeší jej příslušný soud, bere v úvahu příčiny rozvratu manželství, vyživovací povinnosti; popř. se spíše dohoda o styku s dítětem

následky: možnost uzavření dalšího manželství; pokud se dítě narodí do 300 dní po rozvodu, je otcem exmanžel; žena má měsíc na změnu příjmení na rodné

neplatné manželství: na návrh manželů, rozhoduje soud; důvody: bigamie, nezletilost, blízký příbuzenský vztah

Určování otcovství:

otcem je manžel matky

muž určený souhlasným prohlášením obou rodičů před matričním úřadem nebo soudem

muž, který se ženou souložil v rozhodné době (méně než 180 dní a více než 300 dní)

genetická, hematologická zkouška, posudek o neplodnosti

Vyživovací vztahy:

preventivní (mezi členy rodiny)

represivní (stanovení soudem)

muž musí do 3 let zpětně platit

mezi: rodiče — nezletilé děti (do 26 let, pokud se samo neživí); rodič může žádat od zletilého dítěte; exmanželé; příbuzní v přímé řadě; neprovdaná těhotná žena/matka s dítětem — otec dítěte

Náhradní výchovná péče

Rozhoduje o ní okresní úřad (okamžité umístění do ochranné péče, než rozhodne soud; nerozhoduje o ústavní výchově; příspěvek na dítě; evidence obtížně vychovatelných dětí; právo sledovat náhradní výchovu), soud (nařizuje náhradní výchovu)

Druhy: kolektivní (ústavní, rodinná)

rodinná: osvojení, opatrovnictví, pěstounská péče (individuální, skupinová - SOS vesničky)

Osvojení: zrušitelné (do 1 roku dítěte), nebo nezrušitelné (starší než 1 rok; pouze manželé, výjimečně jedinec); osvojením vzniká obdobný právní vztah jako mezi rodiči a dětmi, zanikají příbuzenské vztahy k příbuzenské rodině, dítě přijímá příjmení osvojitele

Podmínky:

přiměřený věkový rozdíl

osvojení osvojenci ku prospěchu

pouze nezletilé dítě

nesmí být blízký příbuzenský vztah

osvojitel způsobilý k právním úkonům

znám zdravotní stav obou

rozumově vyspělé dítě musí souhlasit

před rozhodnutím soudu musí dítě pobývat alespoň 3 měsíce v rodině osvojitele

pokud původní rodina souhlasí; neprojeví zájem déle než 6 měsíců

Pěstounská péče:

dočasná

nemění se příjmení ani příbuzenské vztahy

rozhoduje soud a zaniká dosažením zletilosti dítěte

svěřena jednotlivci, nebo manželům

pěstoun dostává příspěvek na dítě a odměnu

Dědictví

je úprava přechodu majetku a dluhů fyzické osoby v případě smrti (zůstavitel) na právního nástupce (dědic). Dědictví je soubor majetku, majetkových práv a dluhů. Dědic je buď určen zákonem, nebo stanoven závětí, může jím být jak fyzická, tak i právnická osoba. Dědění ze závěti má přednost před děděním ze zákona (což ovšem neplatí u neopominutelných dědiců (neopominutelní dědicové: potomci (nezletilí dědí nejméně co jim přísluší ze zákona, zletilí nejméně polovinu))).

Odúmrť — dědictví připadá státu

Odmítnutí dědictví: výslovným prohlášením do soudního protokolu (nezletilé dítě musí mít svého zástupce), lze jen do 1 měsíce ode dne, kdy se o tom dotyčný dověděl. Musí se odmítnout celé.

Dědická nezpůsobilost: vzniká dopuštěním se vůči zůstaviteli, jeho majetku, dětem, rodičům nebo vůči projevu jeho poslední vůle úmyslného trestného činu

Vydědění: výslovný projev zůstavitele, který musí mít stejné náležitosti jako závěť; týká se pouze neopominutelných dědiců; důvody: — neposkytnutí pomoci zůstaviteli (v nemoci, ve stáří…)

trvalé neprojevení zájmu

vedení nezřízeného života

dopuštění se úmyslného trestního činu a hrozí odnětí svobody na déle než rok

Dědické řízení: soud projedná řízení o dědictví; přecházejí práva i závazky (vyjma zcela osobní povahy)

Dědění ze zákona (bez závěti)

stejným dílem manžel/manželka, děti

když nedědí potomci - manžel/manželka (nejméně polovinu); rodiče; ti, co žili se zůstavitelem ve společné domácnosti déle než rok

sourozenci (jejich děti); osoby, které žily se zůstavitelem v jedné domácnosti déle než rok

prarodiče (jejich děti)

Dědění ze závěti

závěť = písemný dokument:

vlastnoručně napsaná, podpis, datum; pouze způsobilý k právním úkonům

strojem psaná (v jiné formě), podpis, vlastnoručně napsané datum, 2 podpisy svědků - stvrzují, že se jedná o projev jeho vůle

notářský zápis — mohou napsat i mladiství

Hodnocení referátu Rodinné a dědické právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 063×
  748 slov

Komentáře k referátu Rodinné a dědické právo

Karel Dvořák kareldvorak(zavináč)medialine.cz
Když je dědictví předlužené a všichni zletilí ho odmítnou, přechází automaticky na
nezletilé vnuky. Mohou tito také bez problémů odmítnou toto dědictví, samozřejmě
ústy svých zákonných zástupců a nemůže jim být toto dědictví určeno ze zákona? Děkuji za radu!