Okolnosti vylučující protiprávnost

Pojem
-jsou takové okolnosti, kt. způsobují, že tč., kt. jinak naplňuje znaky SPTČ, není nebezpečný pro společnosti a tudíž není tč.

Druhy OVP
1. Nutná obrana §13 t.z.
2. Krajní nouze §14t.z.
3. Oprávněné použití zbraně §15t.z.
4. Svolení poškozeného
5. Plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu
6. Výkon práv a povolání
7. Riziko práv a povolání a výzkumu

1.Nutná obrana
-čin jinak trestný, kt. někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný t.z. není tč.
-nejde o NO byla-li obrana zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku
-k NO je oprávněn kdokoliv, kdo odvrací útok, kt. hrozí jemu nebo jinému
-NO směřuje proti útoku fyzické osoby nebo poštvaného zvířete –to se posuzuje jako útok člověka, kt. zvíře použil jako prostředek k útoku
-musí se jednat o útok společensky nebezpečný tzn. Že směřuje proti chráněnému zájmu t.z.

Útok přímo hrozí nebo trvá §13
-útok má bezprostředně nastat a je jasné, že bude bezprostředně následovat za hrozbu
-jedná se o případu, kdy útok přehází ze stádia přípravy do stádia pokusu

Útok přímo trvající §13
-NO lze realizovat do faktického ukončení útoku
Reálnost útoku
-útok musí existovat v realitě, nikoli v obrazotvornosti obránce – toto nazýváme domnělou obranou – putativní – tj. obrana proti neexistujícímu útoku
-toto jednání se posuzuje jako nedbalostní tč.

Následek jednání v NO
-nejde o NO byla-li zjevně nepřiměřená způsobu útoku
-útočníkovi lze způsobit i větší škodu než hrozila z jeho útoku, nesmí však mezi nimi být hrubý nepoměr
-obrana, aby byla efektivní musí být vždy intenzivnější a musí užít účinnější prostředky jinak útoku neodolá

Vybočení z mezí NO
1.Obrana nebyla s útokem současná –v obraně se pokračovalo, když útok skončil –časová
nepřiměřenost
2.Obrana byla zjevně nepřiměřena povaze útoku – jedná se o – nepřiměřenost co do intenzity
3.Obrana byla domnělá – kutativní a odvracel se neexistující útok
-je společ. nebezpečné tudíž i trestné a na takové to tč. se pohlíží na tč. spáchaný z nedbalosti a může být posuzován podle §33písm.f polehčující okolnost

2.Krajní nouze
-je to čin jinak trestný, kt. někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného t.z. není tč.
-nejde o KN, jestliže bylo toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak a nebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější
-v KN je oprávněn jednat kdokoliv, kdo odvrací nebezpečí tzn. Že se může o ohrožení zájmu vlastních i cizích
-zdroj nebezpečí – přírodní živly – oheň, voda, vichřice, zemětřesení, ale i útok nepříčetné osoby, zdivočelého zvířete

Podmínky projednání v KN
a)odvrací se nebezpečí, které hrozí zájmům chráněným t.z.
b)nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně
c)nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak
d)způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
e)ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost ho snášet

Vybočení z mezí KN, kdy nejsou splněny podmínky
a)způsobený následek byl zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
b)jednání v KN bylo provedeno v době, kdy nebezpečí bezprostředně nehrozilo
c)nebezpečí mohlo být odvráceno jinak
d)byla povinnost nebezpečí snášet

Shodné znaky NO a KN
1.jsou společensky prospěšné
2.stejný motiv
3.snaha chránit zájmy své nebo společenské
4.stejný okruh chráněných zájmů
5.není přípustná NO proti jednání v KN a naopak

Rozdíly mezi NO a KN
1.NO – podmínkou je útok člověka nebo poštvaného zvířete
KN – odvrací se nebezpečí
2.NO – škoda se působí přímo útočníkovi
KN – škoda se působí komukoliv i tomu kdo nenese vinu na vzniku nebezpečí
3.NO – možno se bránit ihned kdežto
KN – jen nebylali možno odvrátit nebezpečí jinak
4.NO – je přípustné způsobit i větší škodu než ta, kt. hrozila
KN – škoda musí být zásadně menší
5.NO – obránce škodu nehradí
KN – jednající hradí škodu, když nebezpečí vzniklo jeho vlastním zaviněním

3.Oprávnění použití zbraně §15t.z.
-tč. nespáchá, kdo použije zbraně v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů
-použití zbraně je vázáno na podmínkách stanovené v příslušných práv. přepisech zejména se jedná o příslušníky policie ČR §39 zákona o policii, příslušníci vězeňské a justiční stráže §18, vojáci v mírové nestrážní službě, BIS
-nejedná se tedy o případy použití zbraně u civilních osob v rámci NO nebo KN

4.Svolení poškozeného
-je to jednání, kt. je dovolené, ale za těchto podmínek
1.Jedná se o zájmy o niž může sám poškozený rozhodovat, tedy netýká se to zájmu společnosti, a nebo ostatních občanů
2.Svolení musí být vážné, dobrovolné, srozumitelné, ale né nutně výslovné a nesmí být vylákáno lstí
3.Osoba je schopna učinit závazný projev vůle v tomto směru
4.Svolení je dáno před činem nebo nejpozději s tímto činem
5.Svolení se zpravidla týká majetku ve vlastnictví občanů ve vztahu k životu a zdraví nevylučuje trestní odpovědnost

5.Plnění zákonné povinnosti
-např. soudce vezme obviněného do vazby, tz. že se nedopouští omezování osobní svobody, protože tato povinnost vyplývá ze zákona
-lékař amputuje nohu, za předpokladu, že mi jsou uvedené podmínky

6.Výkon práv a povolání
-rodiče zakážou dítěti jít ven, protože se neučí – může nesmí do sklepa

Hodnocení referátu Okolnosti vylučující protiprávnost

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. srpen 2008
  7 200×
  799 slov

Komentáře k referátu Okolnosti vylučující protiprávnost