Pracovní podmínky

Pracovní doba
- je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci
- je nejvýše 43 hodin týdně, mladší 16 let nejvýše 33 hodin týdně. Po 50 hodinách nepřetržité práce je přestávka na jídlo a odpočinek v délce 30 minut – započítává se do pracovní doby.
- Mezi směnami je minimálně 12 hodin na odpočinek – zkrácení na 8 hodin je možno jen v nepřetržitých provozech ve veřejném stravování a při živelných událostech.

Práce přesčas
- je práce konaná ne příkaz organizace nebo s jejím souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Ročně by neměla přesáhnout 150 hodin a týdně 8 hodin.
- práce přesčas nemůže být vykonávána zaměstnanci, jimž je zkrácena pracovní doba ze zdravotních důvodů bez snížení mzdy

Noční práce
- je práce konaná mezi 22:00 a 6 hodinou ranní. Ženy mohou tuto práci konat starší 18 let. Organizace nesmí zaměstnávat noční prací mladistvé ani práci přesčas – jen vyjímečně mladiství starší 16 let mohou konat práci v noci nepřesáhne-li 1 hodinu a je to pro výchovu k povolání.
- zaměstnavatelé jsou povinni zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl vyšetřen lékařem: před zařazením na noční práci, pravidelně podle potřeby
- úhradu poskytnuté zdravotní péče nelze po zaměstnanci požadovat

Odpovědnost za škodu
Odpovědnost zaměstnance za škodu:
- zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
- byla-li škoda způsobena také porušením povinnosti ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu:
- zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití
- zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu

Hodnocení referátu Pracovní podmínky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 087×
  291 slov

Komentáře k referátu Pracovní podmínky