Teorie práva

(kořeny práva, právo, právní vztahy, právní řád, právní normy, subjekty právních vztahů)

Právo

 • soubor všech předpisů regulujících život ve společnosti
 • je psané (= kodifikované) a všeobecně platné

Základní členění práva:

 • objektivní: všeobecně platné, závazné pro všechny
 • subjektivní (= nárokové): upravuje nárok nebo oprávnění účastníka státu
  • oblast společenského života, která udává pravidla pro společnost pomocí právních norem, jejichž dodržování je vynucováno státní mocí
  • soubor pravidel, které pomáhají organizovat společnost a upravují lidské soužití
  • soubor pravidel chování a jednání určité společnosti
  • posláním je chránit jednotlivce a společnost
  • je sankciováno tzn. porušení je trestáno

 

Vývoj:

 • od nepsaných pravidel (zvyky, tradice – právo zvykové) až k písemné formě (zákony, nařízení vyhlášky)
 • souvisí se vznikem prvních státních útvarů – od 3500 př n l.
 • první písemné doklady (Chamurapiho zákoník, 18stol.př.n.l., Mezopotámie)

Kořeny práva

 1. nepsané = zvykové (obyčejové)
 2. psané (= kodifikované)
  1. normativní - tvoří kodexové právo - podle obecně platných norem
   • zjevené - Desatero
   • pozitivní (pozitivismus) - právní normy, které vznikly na základě zvykového práva
    • osvědčili se jako dobré a současně platné právo
    • umělým lidským výtvorem, vázáno na představu zákonodárce o obsahu právních norem, který právo může měnit podle svých představ
    • v období absolutistických monarchií
   • přirozené - právní normy, které vycházejí z lidské přirozenosti
    • ideál nebo cíl, kam se právo ubírá
    • pochází z přírody, je nezměnitelné a na lidských činech nezávislé
    • základní lidská práva se každý člověk přináší na svět, provází ho po celou dobu života a nikdo mu tato práva nemůže odejmout
    • zákony - prospěch jednotlivce i celku
    • - 18. stol - VFBR=) pád Bastilly (14.července 1789) - poprvé přirozené právo v Deklaraci práv člověka a občana
    • v ČR (Listina základních práv a svobod) - ale s tím, že se musí vyčerpat prostředky pozitivního práva
  2. precedentní - Anglosaské
   • podle předešlých precedentů
   • v USA

Prameny práva

 1. Zvykové (tradiční) právo
  • předáváno z generace na generaci ústním podáním a výchovou (náboženské normy, zvyky, tradice)
  • princip spravedlnosti – založen na rovnosti trestání činů
 2. Islámské právo
  • vychází z Koránu a Šariji - islámské náboženské právo (oko za oko, zub za zub) - soudcové=duchovní
 3. Evropské (kontinentální) právo
  • vychází z přijatých právních norem, které předpokládají určité chování hypoteticky
 4. Anglosaské (precedentní) právo
  • precedens = první rozhodnutí soudu v dané věci, pro ostatní procesy závazné

Právní řád, odvětví práva

 • každý stát má svůj právní řád
 • souhrn všech právních předpisů státu
 • má určitou hierarchii - tvořen zákony a podzákonnými předpisy
  • zákony jsou uspořádány podle právní síly a platí zde pravidlo, právní norma s nižší právní silou nesmí být v rozporu s vyšší právní silou → descendenční (sestupná) teorie právního řádu
  • podle této teorie je právní řád uspořádán stupňovitě
   • primární právní normy = zákonné předpisy
    • Ústava a ústavní zákony – (pro → kvalifikovaná většina 3/5 všech poslanců)
    • Zákony jednotlivých právních odvětví (pro → nadpoloviční většina přítomných poslanců)
    • Zákonná opatření - legislativní nouze - senát přijímá tato opatření v době rozpuštění PS
   • sekundární právní normy = podzákonné předpisy
    • Vládní nařízení – dávají zákony do praxe
    • Vyhlášky ministerstev – věstníky, kdo je za co odpovědný
    • Obecně závazné vyhlášky – obce se samostatnou působností
 • právní předpisy spolu souvisejí, navazují na sebe, doplňují se
 • mezinárodní smlouvy – postaveny nad zákon, jsou-li ratifikovány a schváleny na našem území

Odvětví práva:

 1. Veřejné právo → ústavní, správní, trestní, finanční právo
 2. Soukromé právo → občanské, rodinné, obchodní právo
 3. Veřejně - soukromé právo → pracovní, pojišťovací právo


Descendenční uspořádání

 • seřazené sestupně podle právní síly (= závaznosti)
 • nižší právní norma nesmí být v rozporu s vyšší právní normou
zákonné předpisy ústava
ústavní zákony
zákony
podzákonné předpisy vládní nařízení
vyhlášky ministerstev
vyhlášky nižších správních celků

Právní norma

 • základní jednotka právního předpisu a celého právního řádu (= zákon)
 • závazné pravidlo chování, vydané příslušným státním orgánem a vynucovány státní mocí, všeobecně platné
 • vždy má písemnou formu
 • nejdůležitějším obsahem je určení povinnosti
  • něco činit (př. platit nájemné)
  • zdržet se nějakého jednání (př. nepáchat trestné činy)
 • mohou být primární (základní) a sekundární (odvozené)

Kriteria právní normy:

 1. struktura právních norem
  • hypotéza - předpoklad určité události
  • dispozice - vlastní obsah zákona (znění)
  • sankce - výše trestu
 2. platnost právní normy - právní norma se stává součástí právního řádu, nabývá platnost dnem přijetí zákona
  • podmínky:
   • vytvořené státním orgánem
   • v předepsané formě
   • schválen
   • zveřejněné
  • platnost = den zveřejnění - stává se součástí platného právního řádu
  • zapsané:
   • věstník – vyhlášky
   • sbírka zákonů – ústava, zákony a nařízení vlády
   • vitrína – vyhlášky krajů a obcí
 3. působnost právních norem - čeho se právní norma týká, co vymezuje
  • osobní - koho se týká
  • územní (místní) - prostor, v němž se uplatňuje
  • věcná - objekty, na které se vztahuje
  • časová - od kdy do kdy norma působí, povinnost řídit se (dodržovat) právní normou
 4. účinnost - od kdy se musí dodržovat
  • právní předpis pozbývá účinnosti zrušením
  • derogační (= zrušovací) klauzule - ruší předchozí ustanovení, kde je přesně stanoveno, co se mění
  • vacatio legis - zákonné prázdniny :o)
  • doba mezi účinností a platností právní normy
  • není-li stanovena zákonem, je účinnost právní normy 15 dní od přijetí zákona

Druhy právních norem:

Dělení podle závaznosti právní normy:

 1. Kogentní = přikazující - říkají, co dělat musíme
  • donucující, jednoznačná norma, která nepřipouští odchylky, striktně dáno jak se chovat (př. udávající povinnosti účastníkům silniční dopravy) - přikazuje, zakazuje
 2. Dispozitivní = podpůrné - jsou k dispozici a můžeme je využít (reklamace, dovolená)
  • vytváří prostor pro domluvu (smlouvy, dohody); umožňuje

Dělení podle způsobu vymezení chování účastníků právních vztahů:

 1. Zavazující
  • přikazující - ukládají povinnost k aktivnímu jednání (platit daň)
  • zakazující - zakazují
 2. Opravňující - umožňují volbu (dispozitivní)

Právní vztahy

 • vztahy vymezené právními normami (př. manželství)
 • společenské vztahy upravené právními normami
 • úroveň právního vědomí a znalost právních předpisů jsou součástí vzdělanosti a úrovně člověka

Dělení:

 • krátkodobé - kupní, přepravní, obstaravatelské
 • dlouhodobé - rodinné, pracovní, daňové, pojišťovací

Prvky právních vztahů:

 • subjekty (=účastníci) - koho se právo dotýká, vznikají jim práva a povinnosti
  • fyzické osoby
  • právnické osoby
  • stát
 • objekty - čeho se právo dotýká; to, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti subjektů
  • materiální hodnoty (movitý a nemovitý majetek)
  • duchovní hodnoty (patenty, autorská práva)
  • hodnoty lidské osobnosti (čest, zdraví, důstojnost)
 • obsah - vzájemná práva a povinnosti účastníků právních vztahů

Účastníci právního vztahu:

 1. fyzická osoba: 18< let = zletilí 15-18 let = mladiství 15> let = nezletilí
  • dvojí právní způsobilost
   • Právní subjektivita (způsobilost k právům a povinnostem)
    • subjekt může být účastníkem právních vztahů, mít práva a povinnosti, tato práva si přináší na svět a má je po celou dobu života
    • vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého (soudní cestou)
    • má ji i počaté dítě, narodí-li se živé (může např.zdědit majetek a mít jej ve vlastnictví, být třeba i zaměstnavatelem)
   • Způsobilost k právním úkonům
    • umožňuje vlastním jednáním o sobě rozhodovat, brát na sebe práva a povinnosti
    • vzniká až zletilostí, popřípadě uzavřením manželství v 16-letech, jestliže soud mladistvému staršímu 16ti let povolí uzavřít manželství, ale nesmí třeba podnikat nebo si udělat řidičák…tadz se bije nezletilost X právní způsobilost, trestně-právní způsobilost – 15let, pracovně-právní způsobilost – 15let + dokončená školní docházka
    • nezletilí jsou způsobilí pouze k právním úkonům přiměřeným rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku (př.kupní smlouvy o drobných nákupech)
    • soud může fyzické osoby zbavit způsobilosti k právním úkonům (svéprávnosti) nebo ji omezit ze závažných důvodů (př.duševní porucha)
    • za nesvéprávné a nezletilé osoby jednají jejich zákonní zástupci
 2. právnická osoba
  • uměle vytvořené právní subjekty
  • zaměřující se na podnikání - firmy, podniky, obchodní společnosti (viz 10.MO)
  • uplatňující se mimo oblast hospodářského života - spolky, organizace kulturní, sportovní, zájmové, charitativní
  • za právnické osoby se považují pouze takové, které vznikly zákonným způsobem
   • vznikají na základě písemných smluv nebo zakládajících listin zápisem do evidence (Obchodní rejstřík)
   • zanikají po vymazání z této evidence – po likvidaci
  • při právnických úkonech jsou zastupovány fyzickými osobami (statutární zástupce)
  • zástupce musí být zapsán v rejstříku u obchodního soudu a výmazem se ruší
   • společenství fyzických osob – odbory
   • společenství majetkové – škola, firma, nadace
   • společenství právnických osob – obec, stát

Nasciturus - získává status fyzické osoby před narozením, pokud se narodí jako živé

Právní skutečnost

 • okolnosti, které vedou ke vzniku, zániku nebo změně právního vztahu
  • objektivní - vyplývají z přírodních zákonitostí, které působí na právní vztahy nezávisle na vůli a jednání účastníků vztahů
   • úmrtí člověka - vznikají dědické vztahy, zanikají rodinné (rodičovské) vztahy
   • uplynutí času - dítě dospěje, dosažením zletilosti zaniká právní zastupování zástupci
   • přírodní katastrofa - vzniká povinnost pojišťovny k plnění pojistné události
  • subjektivní - právní úkony, jimiž se právní vztahy zakládají, mění nebo ruší záměrně a uvědoměle
   • platný právní úkon musí být určitý, srozumitelný, svobodný (bez nátlaku) a vážně míněný
 • propadnutí
 • promlčení
 • vydržení- vzniká právní nárok využívání věci, pokud s tím majitel souhlasí
  • nemovitá věc 10 let
  • movitá věc 3 roky

Hodnocení referátu Teorie práva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. červenec 2017
  2 602×
  1354 slov

Komentáře k referátu Teorie práva