Trestní právo

 • souhrn právních norem o trestání fyzických osob za závažná provinění (trestné činy)
 • za porušení právních norem hrozí pachateli sankce = tresty
 • dělí se na:
  • trestní právo hmotné (materiální)
  • trestní právo procesní (formální)

Trestní právo hmotné

Obecná část

 • Pachatel
 • Spolupachatelé
 • Účastníci 
  • návodce
  • organizátor 
  • pomocník 

Podmínky trestní zodpovědnosti

 • naplnění skutkové podstaty
 • vina
  • úmysl
   • přímý
   • nepřímý (eventuální)
  • nedbalost
   • vědomá
   • nevědomá
 • důvody vylučující trestnost - 5 okolností vylučujících trestnost:
  • nutná obrana
  • krajní nouze
  • nedostatečný věk - beztrestný mladistvý, kterému v době spáchání trestného činu ještě nebylo 15 let
  • nepříčetnost
  • oprávněné použití zbraně

Tresty a ochranná opatření:

 • tresty:
  • podmíněné
  • nepodmíněné
 • detenční ústav
 • věznice:
  • s dohledem
  • s dozorem
  • s ostrahou
  • se zvýšenou ostrahou (Mírov)
 • ochranná opatření:
  • ochranné léčení
  • ochranná výchova
  • zabrání věci

Zvláštní část

 • I. Trestné činy proti republice
 • II. Trestné činy hospodářské
 • III. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 • IV. Trestné činy obecně nebezpečné
 • V. Trestné činy hrubě narušující občanské soužitícivilní službě
 • VI. Trestné činy proti rodině a mládeži
 • VII. Trestné činy proti životu a zdraví
 • VIII. Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
 • IX. Trestné činy proti majetku
 • X. Trestné činy proti lidskosti
 • XI. Trestné činy proti brannosti a proti
 • XII. Trestné činy vojenské

Trestní právo procesní

Forma trestního řízení je stanovena v trestním řádu.

Zásady:

 • presumpce neviny - dokud nebyla prokázána vina, považuje se obviněný za nevinného
 • orgány činné v trestním řízení shromažďují důkazy pro i proti
 • obviněný není povinen vypovídat (nepoškodil sebe nebo osoby sobě blízké)
 • obviněný má právo na svého obhájce (x přidělen státem)
 • trestně stíhán pouze pro protiprávní (nepřípustné) jednání
 • každý má právo na nezávislý soud v mateřském jazyce
 • trestní řízení je ústní a veřejné, soudce může veřejnost vyloučit

Trestní řízení

 • postup, kterým jsou zjišťovány trestné činy a jejich pachatelé a zaručeno spravedlivé potrestání
 • orgány činné v trestním řízení:
  • soud, státní zastupitelství , vyšetřovatelé
  • + osoba, proti které se vede vyšetřování (obviněný, později obžalovaný, odsouzený),
  • + poškozený, případně i další zúčastněná osoba

Průběh

 • přípravné řízení
 • předběžné projednávání obžaloby
 • hlavní líčení
  • zkrácené
  • řádné
 • odvolací řízení
 • dovolací řízení
 • vykonávací řízení

Přestupky

 • je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je označen za přestupek v zákoně o přestupcích (např. rušení nočního klidu, odkládání odpadků na nedovolená místa, nedovolená rychlost, nerespektování dopravních značek...)
 • sankce - napomenutí, pokuta max. 50 tisíc, zákaz činnosti, propadnutí věci

Hodnocení referátu Trestní právo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. červenec 2017
  1 731×
  368 slov

Komentáře k referátu Trestní právo