Ústava České republiky

Ústava má Preambuli 113 Článků 8 hlav.

Preambule vstupní prohlášení, které deklaruje státní uspořádání ČR.

Hlava první základní ustanovení charakteristika státu, tvorba dělba moci, prvky právního státu, územní samospráva, způsoby změny ústavy, vztah k mezinárodním smlouvám o lidský právech, vymezení území ČR změny státních hranic, státní občanství, státní symboly.

Hlava druhá moc zákonodárná, zakotvuje parlament (PS 200 Senát 81)

Hlava třetí moc výkonná upravuje moc prezidenta republiky a vlády ČR

Hlava čtvrtá moc soudní upravuje činnost soudců a soudů zejm. soudu ústavního (ochrana ústavnosti)

Hlava pátá nejvyšší kontrolní úřad, kontrola hospodaření se státním majetkem

Hlava šestá česká národní banka ústřední banka státu, péče o stabilitu měny

Hlava sedmá územní samospráva ČR je členěna na obce, které jsou samostatnými správními celky, vyššími územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje

Hlava osmá přechodná a závěrečná ustanovení obsahuje kdy nabývá ústava účinnosti

Hodnocení referátu Ústava České republiky

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 670×
  139 slov

Komentáře k referátu Ústava České republiky