Vývoj práva

-vliv: náboženství, osvícentství, revoluce

· Zvykové / obyčejové právo (mos maiorum)

- nepsané zvyklosti, morální kodex

- dávno před vznikem prvních států

- ustanovení především trestního práva

- stařešinové, církevní hodnostáři, státní orgány, ...

- náb. systém -> vůle bohů (trestem prokletí)

- 2 zálkadní konflikty o člověk X bohové (fas)

o člověk X člověk (ius)

- postavení pán-otrok, otec-děti, manžel-děti, manžel-manželka

- dědické právo pro syny, obligační právo, trest jako pomsta

· Přirozené právo (ius natural)

- dané Bohem, jinými napřirozenými silami

- vyplývající z lidské přirozenosti, člověk má určité (biologické, psychologické, sociologické etc.) vlastnosti a přirozené právo je takové právo, které z tohoto vychází

- do přirozeného práva patří to, co je „rozumné“

- Aristoteles, sv. Tomáš Akvinský, Hobbes, Rousseau, Locke, Martin Luther King

- zakotvené v Listině základních práv a svobod, Magna Charta Libertatum, Deklarace nezávislosti

· Platné / pozitivní právo (ius positiv)

= odvoditelné z platného systému pravních norem v dané době

- nezachycuje všechny možné situace v životě jedince

- objektivní -> drsné postihy

= „ačkoli tvrdý, přesto zákon“

- John Austin (1790 – 1859)

aplikace:

1) Skotsko – přirozené právo + civilní + kriminální

2) islámské státy – právo šaría (politika, hospodářství, bankovnictví, obchod, smlouvy, rodina, sexualita, hygiena,...)

3) Středomoří – právo vendety

4) Afrika – vymáhání povinností kmenovými svazy

Hodnocení referátu Vývoj práva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 623×
  189 slov

Komentáře k referátu Vývoj práva