Psychologie-tahák

Frustrace – jako frustrující označujeme situaci, kdy je člověku znemožněno uspokojit nějakou důležitou potřebu, ačkoliv si myslel, že uspokojena bude. – neočekávaná ztráta naděje na uspokojení. – vyvolává prožitek zklamání a okamžitě stimuluje reakce na nepříznivé bilance. – positivní očekávání při jejím vzniku hrají důležitou roli. – omezení očekávání je jednou z obranných reakcí. – relativně častá varianta zátěže, která nemusí vyvolávat nepřiměřené reakce a může být do určité míry žádoucí zkušeností, protože nutí hledat jiná řešení a napomáhat tak rozvoji jeho schopností. – můžeme být frustrováni: a) vnějšími vlivy (reakcemi blízkých lidí, neočekávanými překážkami) b) vlastními zábranami, nedosažitelnými ambicemi, nízkým sebevědomím
Stres = napětí, zátěž. – z psych. Hlediska lze stres chápat jako stav nadměrného zatížení či ohrožení. – Charakter. Znaky: a) neovlivnitelnost situace b) nepředvídatelnost vzniku zátěžové situace c) subjektivně nepřiměřené nadměrné nároky d) životní změna vyžadující značné přizpůsobení e) subjektivně neřešitelné vnitřní konflikty – psych. reakce na stres: změna emočního prožívání. – v závislosti na typu osobnosti i na vnější situaci může mít reakce různou kvalitu: a) úzkost b) vztek a agrese c) deprese d) apatie
Fáze reakce na stres: a) f. uvědomění zátěže – prožívání a interpretace určité situace jako stresové – způsob, jak tuto potenciální situaci vnímáme – závisí na zkušenosti, aktuálním stavu, schopnostech, ale i na soc. podpoře, kterou máme
b) f. aktivace psych. obranných reakcí – může se jednat o popírání reality, tendenci k isolaci ze situace, která je hodnocena, jako neúměrně zátěžová
c) f. aktivace fyziologických reakcí
d) f. zvládání – hledání strategií, které by mohli vést ke snížení účinku stresu
e) f. prvních chorobných příznaků – uvědomění si, že jde o závažnější a trvalejší obtíže
f) f. diagnostikování stresem podmíněné poruchy – psychosomatické onemocnění …
Stresory: 1)aktivní činnosti – velké pracovní vypětí, nadměrná zodpovědnost …
2)stresory hodnocení – čím starší, tím horší
3)nesouhlasné činnosti – podvody …
4)stresory přírodního původu – zemětřesení, povodeň …
- účinky stresorů začnou tzv. poplachovou reakcí – organismus vydá jakousi energii do určitých činností ® při dlouhodobých obtížích dochází k somatizaci stresu – např. kožní, svalová onemocnění, alergie, žaludeční vředy
Třetí stádium psych. nemocí se projeví v neuróze ® psychopatie
- člověk je vystaven konfliktům, vnější prostředí klade protichůdné požadavky. – musím komunikovat s neoblíbenými lidmi; vnitřní prostředí – lhaní, problémy vzniklé v samotném jedinci
Neurózy = narušení běžných mezilidských kontaktů (blízké okolí) bez organických poruch mozku
Typy: Neurastenie – spánek ve dne, v noci ne. Hysterie – nepřiměřená reakce, vysoká emocionální citlivost, velká fantasie. Monosymptomatické poruchy – izolované poruchy projevující se jedním způsobem. Psychopatie – trvalejší defekt osobnosti, do popředí rušivé, asociální stránky chování.® Psychózy = hluboká porucha vážně narušující osobnost. – mohou být přechodné, cyklicky se opakující, postupně se prohlubující. Typy: Schizofrenie – rozpolcená osobnost, ztráta logického myšlení, halucinace, narušení mozku, ztráta kontaktu s lidmi. Maniodepresivní psychózy – cyklicky se opakující fáze deprese a euforie, postupně se zvětšují. Oligofrenie – slabomyslnost, rozumová zaostalost jen v oblasti intelektu; dědičná choroba, poškození mozku; důsledkem může být dlouhodobý stres. Bludy – poruchy myšlení a vnímání, halucinace.
Psychoterapie – metody mající pacientovi pomoci, aby si uvědomil svůj stav, že za nemoc nemůže, aby nevinil sebe ani okolí. Psychodesinfekce – úprava sociálního prostředí pacienta, odstranění stresoru z okolí.
Sociální psychologie – vznikla počátkem 20. století. – zkoumá jen tu část chování, která vychází z vazby člověk « sociální prostředí. – předmětem je chování jedinců v malých či velkých skupinách. – na psych. vlastnosti člověka působí vnější prostředí po celý život.
Mechanismy soc. učení: asociace – podnět ® reakce. Anticipace –vmanévrování do určitého způsobu jednání. Posilování – motivace jedince založená na odměně. Observace – osvojení si způsob chování, který ovládá společnost. Imitace – nápodoba. Identifikace – ztotožnění se sám se sebou. Citová nákaza – přebírání citových vztahů jiných lidí. Sugesce – nekritické přebírání názorů a postojů bez zdůvodnění jejich správnosti.

Hodnocení referátu Psychologie-tahák

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. duben 2008
  5 561×
  567 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Psychologie-tahák