Alkoholismus

Alkoholismus ( Lepší čistý mozek než zničená játra.“)
základní pojmy, nemoci, populace, prevence, stádia, ...ALKOHOLISMUS

Základní pojmy :
· alkohol – etanol
· hladina alkoholu v krvi – množství alkoholu, které se přenáší z krve do mozku a určuje tak úroveň intoxikace
· alkoholismus – závislost na alkoholu, onemocnění, choroba
· syndrom závislosti (příznaky):
- touha užívat psychoaktivní látku – např. alkohol
- potíže v kontrole užívané látky
- rostoucí tolerance
- postupné zanedbávání jiných činností ve prospěch užívané látky a zvýšení množství času k získávání nebo užívání látky nebo k zotavení se z jejího účinku
- somatický odvykací stav, je-li látka užívána s úmyslem zmenšit jeho příznaky
- pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků
· odvykací stav – syndrom odnětí drogy – abstinenční příznak (třes, poruchy spánku, anorexie, pocit těžkého žaludku, úzkost, deprese, neklid, malátnost, slabost, atd.
· úzus – znamená mírné požívání (konzum) alkoholu, max. 0,6 ‰
· misúzus – zneužívání, konzumace alkoholu, která porušuje nějakou závaznou normu (např. požívání alkoholu před a při řízení motorového vozidla mladistvými nebo těhotnými ženami

Při pití alkoholických nápojů si někteří lidé neuvědomují, že neukájí pouze žizeň nápojem, který jim chuťově vyhovuje, ale že si pěstují návyk na větší nebo menší pravidelnou konzumaci alkoholu.

Lidi, kteří požívají alkoholické nápoje, můžeme rozdělit do 4 skupin, podle toho, co od těchto nápojů žádají : do skupiny abstinentů, konzumentů, pijáků a do skupiny osob závislých na alkoholu.

Abstinenti :
· umějí uhasit žízeň i uspokojit svou chuť kteroukoli tekutinou, v níž není žádný alkohol, protože požití této drogy v sebemenším množství odmítají, ať už je k tomu vede jakýkoli důvod.

Abstinent : člověk, který nepožil alkoholický nápoj v jakékoli formě a množství po dobu alespoň 3 let
Důsledných abstinentů je málo a pokud jsou, vyskytují se nejčastěji mezi dětmi do věku 5-6 let. V tomto věku v největším počtu případů totiž končí abstinence dětí, protože na základě iniciativy některého konzumenta nebo pijákav rodině okusí dítě nejdříve pivo, později víno, apod.

Konzumenti:
· většina z nás se už v dětství či mladistvém věku a méně už v dospělosti zařadí do této velké rodiny, kteří od alkoholického nápoje chtějí opravdu jen tekutinu a chuť a až na vyjímky nevědí, jaké účinky na nervový systém má alkohol obsažený v nápoji.
· Tedy dospělý konzument pije vhodný alkoholický nápoj ve vhodném množství a ve vhodném věku.(1/3 10° piva nebo 1dc vína po práci a po jídle, „vylepšení“ chuti čaje několika gramy rumu). Takový konzument nápoj vypije, uspokojí svou chuť, ale protože požil 7-10g alkoholu, který zdravá játra umí rozložit ještě během vstřebávání, tj. 1 hodiny, alkohol se v krvi prakticky neobjeví a neovlivní tedy nervovou činnost.
· Mezi konzumenty patří malé % mužů, značné % žen a mládeže.

Pijáci :
· pijákům nestačí alkoholické nápoje ani jako zdroj tekutiny, ani je neuspokojuje jen jejich chuť. Žádají si již účinků alkoholu, obsaženého v nápoji, žádají si alkoholickou euforii.
· konzumují tedy alkoholický nápoj ne pro ukojení žízně, ale především proto, aby pod vlivem alkoholu – drogy – pocítili euforii, o které se domnívají, že je bez jakéhokoli rizika. Od té doby, kdy člověk hledá v alkoholickém nápoji zdroj euforie, tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění potíží a duševního napětí, zapomnění apod. začíná kratší, delší či dlouhá cesta, během níž se z nevinného pijáka může vyvinout a někdy se skutečně vyvíjí těžký, často i tragicky končící člověk, závislý na alkoholu.

Populace, konzumující alkohol (1985):

%
Abstinenti 10 nepijí nic
Zásadoví konzumenti 20 max.0,5l piva po jídle 1x den, alkohol max.0,3 ‰
Nezásadoví konzumenti 20 max.0,5l piva po jídle 1x den, přestoupí max 4x rok, alkohol max.0,6 ‰
Přiležitostní pijáci 27 hladina nedosáhne více než 1‰, když ano, max. 4 x za rok
Pravidelní pijáci (abuzéři) 20 hladina alkoholu více než 1‰, max. 4 x za rok
Osoby závislé na alkoholu 3 víc než 1‰ víc jak

Stádia alkoholického opojení:

1, stádium opilosti 1 – 1,5 ‰
- vzniká stav spokojeného a sdílného rozpoložení mysli, veselý výraz obličeje, živá mimika, výřečnost, smích, sebevědomí, rozpustilost, přátelství
2, stádium opilosti 1,5 – 3 ‰
- nekritický, netaktní, začíná křičet, zpívat. nedbá o své okolí, impulsivní, nepromyšlené jednání
- neumí kontrolovat řeč, obličej rudne, neuspořádané pohyby, závratě, vrávorání, vidí dvojitě
3. stádium opilosti 3 – 4 ‰
- akutní otrava – únava, spavost, zvracení, obličej bledne
- opilost se podobá narkóze – úplné bezvědomí, necitlivost a mimovolné močení a pokálení
- svalstvo je uvolněné, tep mělký, pomalé dýchání, zornice nereagují

Nemoci abuzérů :
· vředové nemoci – žaludek
· funkce jater – jaterní cirhózy – končí smrtí
· zbytnělé srdce (zvětšené)
· skleróza – kornatění cév
· poruchy nervového systému – „okénka“
· nemoci ledvin

Psychické nemoci abuzérů :
· alkoholové psychózy
· delirium tremens – halucinace (myšky, …), třes těla, zvýšená teplota, dezorientace místem a časem
· Korsakova alkoholická psychóza – porucha vštipivosti paměti
· alkoholové demence – snížení intelektuálních schopností
· alkoholické halucinózy – sluchové halucinace (hlasy, našeptávání)
· paranoidní alkoholová psychóza – bludy vztahovačnosti, žárlivost
· epilepsie

Prevence

Strategie prevence

Strategie Účinnost
zastrašování neúčinné
citové apely neúčinné
prosté informování neúčinné
nabízení lepších alternativ než alkoholči jiné návykové látky účinné u skupin se zvýšeným rizikem
peer programy (aktivní účast předem připravených vrstevníků) účinné u skupin se středním rizikem (u normální populace)
prevence založená ve společnosti(community based prevention)tj. spolupráce různých složek společnosti účinné
snižování dostupnosti návykových látek všetně alkoholu účinné, jestliže je provázeno i snížením poptávky po nich
léčba anebo mírnění následků relativně účinné, zejména pokud jsou poskytnuty včas

Dávky alkoholu a jejich rizika :
20g 100% alkoholu (16g u žen a 24 g u muže)
1 12° pivo, 2 8° piva, 200ml přírodního vína, 50ml destilátu
u dospělých relativně bezpečné pití
20g – 40g 100% alkoholu u žen a 20-57 g u muže)
u ženy : 2 12° pivo, 200-400ml přírodního vína, 50-100 ml destilátu
u muže : 1-3 12° pivo, 200-600ml přírodního vína, 50-150 ml destilátu
rizikové požívání alkoholu
více než tato množství
škodlivé pití alkoholu

Léčba závislosti
· ústavní
· ambulantní
· stacionární
Léčebný program musí zajistit tyto úkoly :
· odstranit drogu z organismu
· obnovit a rehabilitovat somatické funkce organismu
· obnovit psychické funkce a vytvořit pozitivní struktury psychiky
· odstranit základní problém – doplnit schopnost odpovědi na otázky života
· přijetí a stabilizace životního stylu s dietou
· resocializace

Pokud má být léčebný program účinný, pak musí být v programu zahrnuta péče o manželské páry, o rodinné příslušníky, pokud možno i o celé rodiny.

Postupy při léčbě alkoholismu:
1, léčba léky
2, psychoterapie

dříve :
a, averzivní terapie
spojení podstatných charakteristik alkoholu (vzhled, vůně, chuť) s nepříjemnými pocity – zvracení, pocit na omdlení, horkost – podmíněný reflex
b, averzivní hypnoterapie
hypnóza
c, Senzibilizující terapie
senzibilizace organismu na alkohol – léky, lék Antabus - disulfiram
d, psychoterapeutické postupy
· racionální psychoterapie
· sugestivní – hypnóza
· abreaktivní – znovuprožití emočních zážitků

Alkoholismus u ženy:
Odlišnosti ve srovnání s muži z hlediska vývoje závislosti a její následné léčby by se daly shrnou to těchto tezí :
- důsledky abúzu a závislosti na alkoholu jsou u žen vážnější a jejich úprava složitější – izolace a odmítání závislých žen ze strany jejich okolí je podstatně větší ve srovnání s muži
- důsledky závislosti na tělesném a duševním zdraví se manifestují rychleji a výrazněji než u mužů (ženy rychleji degradují sociálně, morálně i zdravotně, žena alkoholička rychleji stárne)
- výskyt psychóz je u žen relativně vyšší než u mužů
- pro ženy je typické samotářské pití, pijí tajně a osamoceně, okolí tak reaguje opožděně
- u žen závislých na alkoholu je vysoký výskyt závislosti na alkoholu i u jejich rodinných příslušníků
- ženy jsou více úzkostné a méně agresivní než muži
- častěji než u mužů je u žen začátek abúzu reakcí na životní komplikace a nezdary
- ženy častěji ztrácejí dobré rodinné zázemí, popř.rodinu celou
- rozvoj pijácké kariéry začíná u mužů během vojenské služby, u žen po vstupu do manželství
- za začátku léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby spolupracuje podstatně méně žen než mužů
- v průběhu léčby vytvořením náhledu přijme nutnost abstinence více žen než mužů
- více žen je ochotno investovat své úsilí do doléčovacích programů

Ženám, které pijí alkohol v průběhu těhotenství se mohou narodit děti s fetálním alkoholickým syndromem (novorozenci trpí nevyléčitelnými fyzickými vadami a mentální retardací)

Alkohol u dětí a mládeže
- na základě výzkumů bylo zjištěno, že děti nejčastěji získávají alkoholický nápoj doma a z rukou rodičů dostávají alkohol jako lék
- abstinentní životní styl se dětem a mládeži nejeví jako imponující
- v dětském kolektivu se pití váže nejčastěji na party a je provázeno
- často i další jinou delikvencí
- ve vyšších třídách škol pijí zpravidla žáci neukáznění, problémoví, s horším prospěchem, ale také žáci družní, dominantní a v kolektivu oblíbení.
- s přibývajícím věkem stoupá informovanost dětí o škodlivosti alkoholu, paradoxně zárověň roste i jejich tolerance k pití alkoholických nápojů a odmítání abstinence jako životního programu – sociální tlak okolí pijící společnosti je účinnější než výchova v rodině či škole, i než obava o své zdraví
- základní legislativní normu, která zakazuje nezletilým konzumovat alkoholické nápoje, nedodržuje 90% dětí školního věku

Motivace ke střízlivosti a vyhýbání se drogám:
- z hlediska základních potřeb :
· člověk je zdravější (játra, ledviny, srdce, imunita, mozek)
· menší riziko dopravních nehod, rvaček, přepadení či otrav
· ušetří zdraví i peníze
· zdravé dítě, pokud v průběhu těhotenství žena nekonzumuje alkohol
- z hlediska psychologických potřeb:
· lepší vztahy s rodiči nebo partnerem, vyšší sebevědomí
· pán sebe sama
· předvídatelnější život
· odstatní ho vnímají jako spolehlivého, podává stabilnější pracovní výkon, více pozitiv z okolí
- z hlediska sebeaktualizace:
· lepší tělesná i duševní kondice
· lepší paměť, myslí přesněji, lépe se soustředí
· zvládá krize, rozvíjí osobnost
· dobrý pocit, že pomáhá prosazovat zdravý životní styl

Seznam literatury:
Skála, J. … až na dno !? Avicenum, Praha, 1988, 4.vydání
Nešpor, K. Csémy, L. Léčba a prevence závislostí, Psychiatrické centrum Praha 8 – Bohnice, 1996
Arhounová, J., Nešpor, K. Alkoholici, feťáci a gambleři, EMPATIE, Praha, 1995

Nešpor, K. Středoškoláci o drogách, alkohoholu, kouření a lepších věcech, PORTÁL, Praha, 1995

Hodnocení referátu Alkoholismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. srpen 2008
  15 644×
  1571 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Alkoholismus

prd
mnam mnam alkohol
pijan
Hodne dobre pocteni, objevil sem se v jedne skupine, ale ziskal info a ukladam :)
Vláďa
Díky za dobré informace.
Xco
Tyto stránky mi moc pomohly...Díky
míša karlik1065(zavináč)seznam.cz
Ahoj děkuji za tento referát.Potřebovala jsem si vytáhnout nějaké info a tady v poho