Období života člověka

(Životní režim a jeho složky. Význam pohybové aktivity. Toxikomanie. Alkoholismus, pohlavně přenosné choroby, homeostáza a zdraví člověka, genetické a civilizační choroby)

Zdravý způsob života
zdraví je považováno za jednu z nejdůležitějších lidských hodnot, je definováno jako stav úplné tělesné, duševní i sociální pohody, je to období, kdy člověk není nemocen a jeho organismus není nijak oslaben
zlepšování zdravotního stavu člověka je možné snižováním škodlivin v životním prostředí, změnou nezdravého způsobu života, vědomým vyhýbáním se různým rizikovým faktorům (kouření, alkoholu, stresovým situacím)
ke zdravému způsobu života člověka patří:
vyrovnaný a pravidelný denní režim, vhodné je např. vstávat pravidelně
ve stejnou dobu a stejně tak usínat
dostatek vhodného pohybu
dodržování zásad osobní hygieny
co nejmenší kontakt se škodlivinami v prostředí, které člověk přijímá do těla v
průběhu života nevědomě (např. v ovzduší, ve vodě, potravinách), popř. i
vědomě (tabákový kouř, alkohol, drogy)
dostatečná a plnohodnotná výživa odpovídající fyzickému a psychickému
výkonu, strava s dostatkem ovoce a zeleniny, nepřesolená, bez nadměrného
množství tuků a škodlivých látek
Alkoholismus
alkoholici jsou lidé, kterým pití alkoholických nápojů přináší řadu osobních a společenských problémů a kteří se postupně stávají na alkoholu závislí
proč lidé pijí alkohol? přijetí menšího množství alkoholu zpočátku povzbuzuje některé tělesné funkce, člověk konzumující alkohol se nejprve cítí lépe po fyzické stránce a zejména po stránce psychické, alkohol působí v jeho těle změny, jejichž důsledkem je snížení soudnosti, sebekritičnosti, vnímání, pohybové a řečové koordinace, ztráta morálních a jiných zábran může způsobit, že opilý člověk vykoná i činnosti, které jsou v rozporu s jeho běžným přesvědčením (př. ničení majetku, fyzické násilí, sebevražda) při vyšších dávkách alkoholu se dostaví ospalost a únava a může dojít ke stavu, kdy si člověk po vystřízlivění své chování v opilosti vůbec nepamatuje, při dalším pití nastává bezvědomí a smrt
alkohol výrazně negativně ovlivňuje ontogenetický vývoj i celkový stav organismu, poškozuje mnoho orgánů (př. mozková tkáň, játra, ledviny, srdce) a při dlouhodobém působení v nich vyvolává nevratné změny
alkoholik není schopen ještě mnoho hodin po konzumaci alkoholu podat odpovídající fyzický a psychický vývoj
kromě fyzického sebezničení však dochází při alkoholismu i k postupným nežádoucím duševním změnám až psychickým poruchám
podle potřeby alkoholu můžeme obyvatelstvo rozdělit do skupin:
abstinent (nepije alkohol vůbec)
občasný konzument (příležitostné pití alkoholu méně než jednou měsíčně)
konzument (nepije mnoho, ale častěji až pravidelně)
alkoholik a silný alkoholik (opíjí se příležitostně až pravidelně)
alkoholismus lze léčit, jediná cesta, která nevede opět zpět k pití je úplná
abstinence
Toxikomanie
toxikománií nebo také závislostí označujeme stav chorobného lpění člověka na opakovaném podávání euforizujících látek působících na centrální nervový systém
euforií se myslí navození dobré nálady, pocitu pohody nebo pocitu zvýšených fyzických i psychických schopností
u člověka se může vytvořit závislost na určitou drogu po několika málo nebo i jen jediné první konzumaci
závislý člověk se nedokáže bez určité drogy obejít, ikdyž ví, že vážně narušuje struktury a funkce jeho těla, že ho poškozuje po psychické i fyzické stránce
mezi drogy byly původně řazeny látky rostlinného původu (převážně alkaloidy a jejich deriváty), které slouží k výrobě léčiv nebo se uplatňují jako léčiva, k těmto látkám patří kokain, opium a jeho deriváty, morfium, heroin, kyselina lysegrová a její deriváty (LSD)
alkaloidy v kávě, čaji a kakau považujeme relativně nejméně škodlivou skupinou drog v případě, že nedochází k jejich nadměrné konzumaci
v současné době k drogám řadíme i mnoho syntetických léčiv a látek, jejichž pravidelné užívání nebo čichání může vést k závislosti
termín droga je používán pro:
omamující dráždivé přípravky, které bez lékařské kontroly mohou poškozovat
organismus
suroviny rostlinného nebo živočišného původu, užívané po určité úpravě (př.
vysušení) jako léčiva
u závislosti rozlišujeme tři základní charakteristické jevy:
závislost psychická - osoba s psych. záv. má nutkavou potřebu dalšího přijetí
nového množství drogy, motivací pro přijetí jsou počáteční příjemné pocity,
bez drogy se však u závislých osob dostavují deprese (chorobný smutek),
rozladěnost, paranoia, až patologická tendence k získání a přijetí nové drogy,
závislá osoba žije pro drogu a ztrácí zájem o cokoliv jiného, závislý člověk je
ochoten obětovat vše pro získání drogy
fyzická závislost - projeví se různě intenzivními abstinenčními příznaky při
vysazení drogy (nespavost, neklid, třes, děs, slabost, zvracení, záchvaty křečí),
které vnímá toxikoman silně negativně, protikladně ve srovnání s pocity při
přijetí drogy
tolerancí (návykem) rozumíme pomalé snižování účinku stejně vysokých
dávek drogy, kterou je tak nutno aplikovat ve větších dávkách a v kratších
intervalech

Kouření
kouření (nikotinismus) postupně přestává být společensky tolerovanou aktivitou
proč lidé kouří? kouření v omezené míře u kuřáků povzbuzuje činnost nervového systému, kouření bývá podmíněně spojováno s určitými souvisejícími příjemnými pocity, u dívek bývá kouření snaha zhubnout
začínající kuřák zpravidla často pociťuje bolesti hlavy, bušení srdce, zvrací apod., obdobně se cítí i nekuřák při delším pobytu v zakouřeném prostředí
u návykových kuřáků se vytváří psychická, ale i fyzická závislost na nikotinu
nadměrné kouření vyvolává předrážděnost, nespavost, bolesti hlavy, třes rukou, nechuť k práci podobně jako chybějící cigareta u návykových kuřáků
v cigaretách bylo zjištěno několik set různých látek, nejznámější je alkaloid nikotin a oxid uhelnatý, ale také amoniak, kyanidy, dehtové látky, dusičnany, aceton, řada látek uvolňovaných z cigaret má rakovinotvorné účinky
podle statistik mají kuřáci kratší život než nekuřáci, u kterých se průměrná délka života pohybuje okolo 73 let, kdežto u nekuřáka je to okolo 67-68 let
je jisté, že kuřák není schopen po vykouření jedné cigarety podat maximální fyzický výkon, neboť oxid uhelnatý se navazuje v krvi na hemoglobin červených krvinek a znemožňuje vazbu kyslíku na hemoglobin (vzniká karbonylhemoglobin), organismus kuřáka má z tohoto důvodu k dispozici menší množství kyslíku
kuřáci zpravidla mají během života i další obtíže (př. dráždivý kašel, bolesti nebo až poškození organismu trávicí soustavy, vyšší nemocnost)

Pohlavní choroby
mezi nejvážnější pohlavní choroby patří syfilis, kapavka, AIDS
syfilis (přijíce, lues)
způsobuje bakterie Treponema pallidum, která vstupuje do těla přes sliznici
močové trubice, řitního otvoru nebo úst, ale také pokožkou v místě poranění
prvním příznakem onemocnění je v prvním stádiu nebolestivý vřed s velmi tvrdou
spodinou, objevuje se po uplynutí inkubační doby (2-3 týdny) po infikování v
místě infekce
onemocnění v rozvinutém druhém a třetím stádiu poškozuje mozek a míchu,
nastává progresivní paralýza a postižený končí v ústavu pro chorobomyslné
u 25-30% neléčených pacientů vznikají velmi těžké stavy spojené se slepotou,
ochrnutím, šílenstvím, smrtí
kapavka (gonorrhoea)
je prudkým zánětem močové trubice
vyvolává ji bakterie Nesseria gonorrhoae
příznakem onemocnění je nepříjemný pocit při močení a mírný hnisavý výtok,
který se objevuje 2 až 10 dní po infekci
u kapavky i u sifilis je možný přenos choroby z těhotné ženy na novorozence

Existují i další choroby přenášené pohlavním stykem nebo poškozující pohlavní orgány. U žen je to např. zánět sliznice pochvy (nejčastěji vyvolává prvok - Trichomonas vaginalis), záněty vaječníků, zhoubné nádory.
chlamydie
bakterie, u žen mohou vyvolat potrat nebo předčasný porod, u mužů bývá postižena
močová trubice, prostata nebo nadvarle
jsou přenosné z matky na nenarozené dítě a také na spojivky
všechny uvedené nemoci se zpravidla léčí antibiotiky, obecně platí, že účinější a rychlejší léčení a vyléčení je možné v počátečních stádiích nemoci, do úplného vyléčení je třeba se zdržet sexuálního styku, popř. i jiných fyzických kontaktů

AIDS
syndrom získané ztráty imunity
původcem nemoci jsou HIV viry (předpokládá se, že první formy těchto virů přešly na člověka z opic v rovníkové Africe v průběhu několika posledních desetiletí
viry HIV přetrvávají v těle napadeného člověka celoživotně
vyvolávají v něm změny funkcí až destrukci určitých skupin T-lymfocytů
z napadené osoby se šíří krví, spermatem nebo slinami a vždy je podstatné, že se musí dostat do krve, dosud proti nim neexistuje lék
viry se mohou přenášet např. u narkomanů opakovaným používáním a půjčováním injekčních stříkaček
nebylo zjištěno, že by viry přenášel např. krev sající hmyz, neboť v zažívacím traktu hmyzu viry HIV nepřežívají, choroba se ani nešíří společným používáním bazénů, saun, lázní, soc. zařízení apod.
pro pohlavní choroby zvláště platí, že mnohem účinnější než léčení je prevence

Genetické choroby
jsou geneticky podmíněné choroby včetně těch, které se nepřenášejí z rodičů na potomstvo
genetická choroba nebo změna genetické informace může vzniknout vlivem nejrůznějších faktorů prostředí nebo chybným redukčním dělením zárodečných buněk ap.
podstatou genetické choroby jsou obvykle změny strukturního genu nebo různě rozsáhlé změny v celém genotypu
změna strukturního genu má za následek změnu struktury a funkce určité bílkoviny nebo látky, která obsahuje bílkovinu
autozomální choroby
jsou choroby, které se přenáší bez ohledu na pohlaví jedince
molekulární choroby
galaktosémie - postižený organismus není schopen vytvářet enzym
(galaktózo-1-uridiltransferázu), dochází k postižení jaterních buněk, vzniká
žloutenka, ledviny propouštějí do moče bílkoviny a aminokyseliny, snižuje
se obsah glukózy v krvi, zpomaluje se psychický vývoj, genetická
informace se tedy promítá do celé řady chorobných znaků, tento jev se
označuje jako pleiotropní účinek
albinismus
srůsty prstů
víceprstost
rozštěpy patra a rtů
Dowsnův syndrom (mongolismus)
genetická anomálie (odchylka) od normálu
projev: na venek: široký obličej, malý krk, šikmé oči
duševně zaostalé děti
mají 22 párů chromozomů a jednu trisomii na 21. páru chromozomu
matky nad 35 let, 1: 100 pravděpodobnost
v ČR 70 dětí / rok (1dítě / 1500 zdravých dětí)
syndrom kočičího mňoukání
projevuje se u malých dětí, děti nepláčou, ale mňoukají
gonozomální choroby
jsou choroby, u kterých záleží na pohlaví jedince při přenosu
hemofilie
porucha srážlivosti krve
vázána na změnu určitého pohl.chromozomu X
daltonismus
oční vada, neschopnost rozlišovat červenou a zelenou barvu
Turnerův syndrom
u žen, chybí 1 chromozom X, označuje se jako XO
projev: malý vzrůst, zakrnělé pohlavní žlázy - neplodnost, mentální
zaostalost
Klineferterův syndrom
postihuje muže
projev: vysoký vzrůst, duševní zaostalost, neplodnost
syndrom XYY - supermuž
vyšší postava, mentální zaostalost, asociativní chování, zvýšená agresivita,
snížená plodnost
syndrom XXX nebo XXXX - superžena
mentální zaostalost, snížená plodnost

Vliv vnějšího prostředí na zdraví člověka
žijeme v proměnlivém životním prostředí, kde na něho působí mnoho nejrůznějších biotických a abiotických faktorů, tyto faktory je možno členit na chemické, fyzikální, biologické, sociální a psychické,př.
klimatické změny
cizorodé látky přijaté s potravou a nápoji nebo s vdechovaným vzduchem
viry, bakterie, ale také plísně a živočišní paraziti, kteří mohou vyvolat
onemocnění
každodenní zátěžové situace, stresové faktory
různé druhy záření

Civilizační choroby
existence civilizačních chorob souvisí s nezdravým životním stylem a nepříznivým stavem životního prostředí včetně jednoznačně negativního působení kouření, alkoholismu a drog
některé látky působící na lidské tělo jsou karcinogenní a mohou vyvolat nekontrolovatelné dělení buněk - rakovinu
v dnešní době se zvyšuje počet nemocných s různými záněty dýchacích cest, alergie,
migrény
podmínkou pro optimální psychický i fyzický vývoj jedince je zdravé životní prostředí, normální stav nervové soustavy a všech struktur člověka
na zdraví člověka má vliv vhodné bydlení, strava (tj. dostatek čisté vody, zdravé potraviny s dostatečným množstvím vitamínů, bez nadbytku tuků, solí i sacharidů), pracovní a životní prostředí, dodržování osobní i pracovní hygieny, partnerské a mezilidské vztahy a celkový způsob života
pro optimální pracovní výkonnost je rovněž důležitý odpočinek, projevy únavy jsou malátnost, ospalost, snížená vnímavost čidel, malá soustředěnost k prováděné činnosti, ale i bolesti hlavy, pocity nevolnosti

Hodnocení referátu Období života člověka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. září 2007
  6 172×
  1778 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Období života člověka