Sociální řád, sociálně patologické jevy

 • v procesu socializace si osvojujeme sociální pozice a role
 • společnost lidí je organizována společenským řádem
 • společenský řád je tvořen normami
 • normy = pravidla chování (meze, hranice našeho chování
  • mají různou míru závaznosti (= povinnost řídit se jimi)
  • při nedodržování hrozí sankce:
   • a) odměny
   • b) tresty
  • systém norem:
   1. zvyky, obyčeje, tradice - (např. zdravení, slavení svátků a narozenin…), porušení není trestáno, jen příp. považováno za zvláštní
   2. morální normy (např. nevěra, lhaní, alkoholismus, dodržování slibů, základní hygiena) - neformální, není institucionalizované, trestá je společnost
   3. pravidla slušného chování stojí mezi tradicemi a morálními normami
   4. formální normy = kodifikované = právní normy - zákony
    • závazností nadřazené morálním
    • přestupky institucionalizované (postihnutelné soudy), odsuzovány společností (př. dopr. přestupky, krádež, vražda, držení drog, propagace nacismu)
    • měly by platit pro všechny vrstvy stejně (právo je minimum morálky)
    • společenské tabu (např. pedofile, kanibalismus, vražda blízkého člověka, znásilnění, incest, terorismus)
 • anomie = řád se mění v neřád
  • staré normy přestávají platit a nové ještě nebyly vytvořené (př. převrat, živelná pohroma)

Deviace

= jakékoliv porušování společenského řádu

Formy deviace

 1. primární deviace
  • odchylka od normy v důsledku samostatného rozhodnutí (porušení norem z vlastního rozhodnutí)
  • reakce na bezprostřední zážitek, frustraci, deprivaci
 2. sekundární deviace
  • porušení norem pod vnějším tlakem
  • př. podmínka pro přijetí, zabití v sebeobraně, „dělají to všichni“
  • reakce na chování druhých, jejich označení nebo projevený postoj
 3. přirozená deviace
  • vychází z lidské přirozenosti
  • nejčastěji deviace vůči zvykovým normám
  • snaha změnit zaběhnuté stereotypy
  • především ve vývojovém období (malé děti, puberta)
 4. pozitivní deviace
  • porušování norem, které jsou platné ale špatné
 • důvody deviace - vnitřní (neznalost norem, psychická porucha, zkoušení jestli to projde, záměrné porušování…)
 • vnější - společnost
 • ohrožené skupiny - sociálně slabí, nevzdělaní, nezaměstnaní…
 • sociální patologie
  • = porušování zákonných norem a norem, které jsou na hranici (nevěra, novináři, alkoholik)
  • je silnější než deviace, negativní a postižitelná
 • deviantní socializace
  • = člověk se stává členem marginální skupiny
  • - i zde platí řád, který se musí dodržovat
 • stigmatizace
  • = předsudky - když někdo porušil společenský řád, nemůže se už změnit a společnost jej odmítá
  • může vést k diskriminaci

Linie socializace

 • změna z role dítěte na roli dospělého
  • člověk přejímá zodpovědnost za to, co dělá a za sebe sama
  • jedinec se zařazuje mezi dospělé
 • vrstevnická linie - partnerská dráha
 • profesní dráha - nalezení způsobu jak se o sebe postarat a zajistit se

Adiktologie

= vědecký obor zabývající se obecně problémy závislostí

Protidrogová politika státu

 • vychází z Amsterodamské smlouvy

Státní strategie má tři pilíře

 1. snižování poptávky po návykových látkách
 2. snižování nabídky po návykových látkách
 3. minimalizace rizik (HarmReduction)
  • snižování rizik pro nejširší populaci
  • týká se především těch, kteří nejsou schopni přestat, ale pod dohledem normálně mohou fungovat
  • zahrnuje:
   • terénní programy
    • pracovníci, kteří vyhledávají skupinky a aplikují výměnný program
   • výměnný program
    • umožňuje výměnu stříkaček, celaskonů, tamponů…
    • získaný materiál se shromažďuje a likviduje
   • substituční léčba
    • lidem, kteří nejsou schopni bez drog fungovat se podávají látky, které mají drogu nahradit
    • zamezení rizik a částečná kontrola
 • Rada vlády
  • = vládní orgán, který se zabývá protidrogovou prevencí
  • má nejvyšší moc
  • je na mezirezortní úrovni (ministerstvo školství, zdravotnictví, zemědělství…)
 • Kraje - krajský koordinátor pro protidrogovou politiku
 • Obce 1. kat. - jeden člověk, který má na starosti problematiku drog

Priority

 • předcházení a snižování zdravotních a sociálních rizik, dopadů na celou společnost a na jednotlivé osoby
 • potírání organizovaného zločinu, který souvisí s výrobou, nabídkou a distribucí

Prevence

 1. primární
  • zaměřeno na širokou veřejnost, která nemá zkušenosti s návykovými látkami
  • snaha o poskytnutí informací
  • cílem je zabránit počátku zneužívání
  • př. děti ve školce, mladí…
 2. sekundární
  • práce s lidmi, kteří mají zkušenost s návykovými látkami
  • mohou být ohroženi nebo potřebují pomoc
  • př. poradenská centra
 3. terciální
  • léčení závislosti a následná péče po absolvování léčby
  • snaha pomoci při resocializaci
 • specifická prevence
  • = zaměřeno přímo směrem ke zneužívání návykových látek
  • práce s lidmi, kteří jsou závislí, popř. mají k tomu nakročeno
 • nespecifická prevence
  • = zaměřeno na nejširší veřejnost
  • nabídka volno-časových aktivit, aktivní životní styl
  • př. obnovy dětských hřišť, instalace kamer ve městě

Prevence kriminality

 • program „Partnerství“
  • zaměřen na prevenci proti kriminalitě
  • přinesl velký pokrok v situační prevenci
  • ukázalo se, že na obcích dochází k vysokému páchání trestné činnosti a kriminalitě
 • Rada vlády
  • pro prevenci kriminality
  • zastoupeni představitelé z každého ministerstva
 • Kraje
  • kontaktní pracovník, který má na starost prevenci kriminality
  • má metodickou funkci (pouze radí co se má dělat)
 • Obce 1. kat.
  • sledování aktivit, která naplňuje programy Rady vlády

Objekty zaměření prevence

 1. kriminogenní faktory
  • skutečnosti a okolnosti, které umožňují páchání trestné činnosti
  • snaží se zlepšit podmínky, aby nedocházelo k páchání trestné činnosti
  • př. prostředí, podmínky
 2. potenciální či skuteční pachatelé
 3. skutečné či potenciální oběti

Formy prevence

 • sociální prevence
  • zaměřeno na socializační proces každého člověka prostřednictvím změny společenských a ekonomických podmínek
  • min. vnitra, min. práce a sociálních věcí
  • př. programy pro rekvalifikaci práce, výukové programy
 • situační prevence
  • vyplívá z empirických (= zjišťování v terénu) zjištění
  • páchání trestné činnosti se objevuje v místě, čase a okolnosti
  • snaha minimalizovat kriminogenní faktory
 • prevence viktimnosti
  • zaměřeno na potenciální oběti
  • zaměřeno na širokou populaci, aby se ukázalo lidem jak se mají chovat, aby se nestali obětí trestné činnosti

Úrovně prevence

 1. primární
  • zaměřeno na nejširší veřejnost
  • patří sem nespecifická prevence
  • zaměřeno na mládež
 2. sekundární
  • zaměřeno na rizikové jedince a skupiny osob
  • př. záškoláci, dlouhodobě nezaměstnaní, alkoholik v rodině…)
 3. terciální
  • zabývá se lidmi, kteří spáchali trestnou činnost
  • snaží se pomoci při resocializaci, aby trestný čin nespáchali znovu
  • př. pomoc při hledání bydlení, práce…

Hodnocení referátu Sociální řád, sociálně patologické jevy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. září 2017
  3 400×
  855 slov

Komentáře k referátu Sociální řád, sociálně patologické jevy