Brzdy a vše jak zastavit vozidlo

Brzdná zařízení vozidla – soubor brzdových a zpomalovacích soustav, kterými je vozidlo vybaveno
Brzdová soustava – soubor ústrojí, které slouží ke zmenšování rychlosti jízdy vozidla, k zastavení vozidla a k zajištění stojícího vozidla
Zpomalovací soustava – soubor ústrojí, které slouží ke zpomalení ke zpomalení jedoucího vozidla ( neslouží k zastavení vozidla ! )
Brzdící síla – působí na prvky brzdy ( destičky, čelisti ) a působí na nich brzdící moment
Brzdná síla – působí mezi kolem a vozovkou
Ovládací síla – síla, kterou řidič působí na pedál brzdy

Brzdová soustava

a) zdroj energie – vyvozuje účinek na jednotlivé prvky brzdné soustavy ( lidská, pneumatická síla)
b) ovládací ústrojí – umožňuje činnost brzdové soustavy, regulují účinek (převod mechanický, hydr. elekr…)
uvedení do činnosti – přímočinné brzdy – působí jen svalová síla řidiče
( mechanické, kapalinové )
polostrojní brzdy – se silou řidiče působí pomocný zdroj energie ( přetlaková polostrojní brzda - hydraulicky, podtlaková brzda – mechanicky )
strojní brzdy – působí jiné zdroje než řidič
( vzduchové brzdy, vzduchokapalinové brzdy )
samočinné brzdy – brzdí bez zásahu řidiče
( nájezdové, gravitační, trakční )

c) převod brzdy – část přenášející energii zpravidla řidičem k vlastním
ovládacím prvkům, které vyvozují zpravidla brzdící sílu
d) vlastní brzda – zpravidla zařízení v kole vozidla, které pomocí brzdící síly
působí sílu brzdnou

Druhy brzdových soustav

a) podle účelu použití – provozní – odstupňovaný účinek
- nouzová – při selhání provozní brzdy
- odstupňovaný učinek
- parkovací – udržení stojícího automobilu na místě
( i v nepřítomnosti řidiče )
- samočinné – při poruše nějakého zařízení

b) podle zdroje energie – přímočinná brzdová soustava
- polostrojní – brzdy s posilovačem
- strojní – zdroj energie cizí ( stlačený vzduch )
- nájezdová – zdroj je setrvačná síla ( přípojn. vozidla )

c) podle druhu ovládání – nožní
- ruční
- samočinná

d) podle uspořádání převodů – mechanické
- hydraulické, pneumatické
- elektrické
- jednookruhové, víceokruhové
- jednohadicové, vícehadicové

Zpomalovací soustava

- nejčasteji motor = zpomalovač (motorová brzda)
1) snížením dávky paliva
2) škrcením dodávky vzduchu
3) změnou časování ventilů
4) uzavření výstupu spalin ( výfuková brzda )

- elektromotor – motor jako generátor
- hydrodynamické retardéry – odpor toku kapaliny
- aerodynamické zpomalovače – padák
- elektromagnetický retardér – brždění vířivými proudy, plynulá regulace

Požadavky na brzdové soustavy

- z legislativy EHK 13 (102)
1) minimální brzdná dráha – snížením prodlevy brzd
- brždění všech kol
- optimální rozložení sil na kola
2) zachování stability při brždění – max. zpomalení je dosaženo bez zablokování kol a bez vybočení vozidla ze směru
- požadované rozdělení brzdných sil na nápravy
3) ulehčení práce řidiče – posilovače (snížení ovládací síly)
4) zachování vlastností brzd při opakovaném brždění
5) alespoň 2 na sobě nezávislá brzdová zařízení
6) nutnost při poruše zastavit vozidlo nouzovým bržděním

Kotoučové brzdy

- otevřené – kotouč bez krytu
- uzavřené

- s pevným třmenem – z každé strany působí váleček
- lépe tlumí vibrace od nerovností kotouče
- s pohyblivým ( plovoucím ) třmenem – pouze 1 váleček z jedné strany – ( s výkyvným ) třmenem - je menší
- snadnější a jednodušší

Výhody kotoučových brzd: malá citlivost na změnu součinitele tření ( znečištění, zahřátí)

- stabilita brzdného účinku při dlouhodobém používání
- snadná údržba
- neseřizuje se žádná vůle
- menší hmotnost
- nemění se funkce při opotřebení obložení
- dobrý odvod tepla
nevýhody kot. brzd: malý vnitřní převod.nutná velká ovládací síla
- vyšší místní ohřátí
- složitější ovládání parkovací brzdy

Bubnové brzdy

Brzdová páka, spojená s pístnicí brzdového válce, otáčí při brždění klíčem brzdy, který rozevírá brzdové čelisti a přitlačuje jejich obložení k brzdovému bubnu. Při odbrždění vrací čelisti do původní polohy vratné pružiny.

Při brždění se obložení a buben opotřebovávají a vzniká vůle. Tím se prodlužuje chod brzdy a klesá její účinnost. Proto vůli seřizujeme na brzdové páce nebo v základní desce brzdy. Nové bubnové brzdy mají automatické seřizovaní. ( na pákách nebo ve zdvihátkách čelistí)

Nevýhody bubnových brzd:
- při zahřátí klesá jejich brzdný účinek
- buben se teplem roztahuje a tak se snižuje přítlak brzdových čelistí, a při velkém přehřátí se může buben roztáhnout tak, že zdvih brzdového válce již nebude stačit !!
! Proto při sjezdu z delšího kopce používáme motorovou brzdu, přeřazení na nižší převodový stupeň nebo retardérem

Funkce a použití ABS a ASR

ABS = protiblokovací brzdový systém motorových a přípojných vozidel
ASR = systém regulace prokluzu hnacích kol motorových vozidel

ABS a ASR jsou technická zařízení, která mohou poskytnout zvýšení bezpečnosti, ale jen v případě, že způsob jízdy řidiče vždy plně odpovídá daným provozním podmínkám.

ABS
- má při intenzivním brzdění zabránit blokování kol tak, aby vozidlo nebo souprava zůstala směrově stabilní a řiditelná a brzdná dráha v daných adhezních podmínkách byla co možná nejkratší.

funkce: snímače instalované v kolech měří jejich rychlost při brzdění. Podle okamžitého stavu na jednotlivých kolech reguluje elektron. jednotka
prostřednictvím řídících ventilů tlak v brzdících válcích jednotl. kol tak, aby bylo dosaženo co největšího brzdného účinku, avšak bez blokování kteréhokoli kola.

Obsluha: Při spojování tažného a přípojného vozidla do jízdní soupravy musíme přídavným elektrickým kabelem ABS propojit protiblokovací systémy spojovaných vozidel.
Po zapojení elektrických obvodů klíčem spínací skříňky se musí rozsvítit všechny kontrolní svítilny ABS. Pokud některá nesvítí je buď špatná žárovka nebo vedení.

ASR:
- je rozšířením ABS a jeho úlohou je zabránit prokluzování jednoho z kol hnací nápravy při rozjezdu nebo při rychlém průjezdu zatáčkou za zhoršených adhezních podmínek na vozovce.
-ASR zvyšuje tažnou sílu a zlepšuje směrovou stabilitu vozidla – i při necitlivém sešlápnutí pedálu plynu v zatáčce na náledí- zabrání tzv. ustřelení zádě vozidla.

funkce: ASR vyrovnává rychlosti otáčení kol podle jejich adhezních podmínek. Pokud má jedno kolo hnací nápravy tendenci k prokluzu, tak ho řídící jednotka ABS/ASR přibrzdí tak aby nedošlo k prokluzu. Pokud prokluzují obě kola tak je jednotka přibrzdí obě.
ASR muže být rozšířeno o elektronické řízení motoru které bez ohledu na sešlápnutí plynového pedálu redukuje výkon motoru jen na výši kterou jsou v daném okamžiku kola schopna přenášet na vozovku.

Obsluha: - bílá svítilna ASR se musí zapnout po zapnutí klíčku
- musí zhasnout po 1-2 sekundách, jinak je ASR v nečinnosti
- ASR se autom. vypíná je-li rychlost vyšší než 30km/h
- systém ABS/ASR nemůže fungovat při zapnuté uzávěrce.
- Pneumatiky na vozidle musí mít stejný rozměr a rozdíl opotřebení nepřesáhne 5%

Hodnocení referátu Brzdy a vše jak zastavit vozidlo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. červenec 2008
  9 774×
  921 slov

Komentáře k referátu Brzdy a vše jak zastavit vozidlo