Tření, odstředivá, dostředivá síla, práce, výkon, mechanická enegie

Tření a třecí síla
a) smykové tření- třecí síla působí proti pohybu tělesa, je to síla, která vzniká mezi podložkou a podstavou pohybujícího se tělesa. Třecí síla závisí na materiálu vztyčných ploch a na jakosti vztyčných ploch. Velikost třecí síly nezávisí na velikosti vztyčných ploch a velikosti síly nezávisí na rychlosti pohybujícího se tělesa.
Výpočet tření: Ft=Fg*f f….. koeficient smykového tření
Koeficient t charakterizuje druh a jakost vztyčných ploch je to tabelovaná hodnota. Je to bezrozměrné číslo.
b) tření valivé- toto tření vzniká jestliže se po podložce pohybuje např. válec. Jestliže se těleso pohybuje valivým pohybem po podložce dochází působením kolmé tlakové síly k deformaci podložky. Deformace vyvolává odporovou sílu, která působ proti pohybu tělesa.
Závisí na kolmé tlakové síle, nepřímo úměrně závisí na poloměru válce a závisí na materiálu podložky.
Výpočet odpudivé síly: Fo=Fn / R * E R….poloměr válce
Fn…kolmá tlaková síla
Fn=Fg…..tíhová síla E….rameno valivého odporu

Dostředivá síla
Výpočet: Fd= ad*m=m*v2/r=mω2*r Fg…..tíhová síla
F……tlaková síla
Fd……odstředivá sila
Odstředivá síla
Výpočet: Fo=m*v2/mω2*r m……. hmotnost tělesa
r……… poloměr kruhové dráhy
v……… okamžitá rychlost
ω……… úhlová rychlost
Práce
Mechanická práce je dráhový účinek síly
a) jestliže síla a dráha svírají nulový úhel koná síla maximální práci
Výpočet: W=F*s
/W/= N*m=kg*m/s2*m=kgm2/s2= 1 J (Joule-odvozená jednotka)
b)směr síly a směr dráhy svírají úhel α
Výpočet: W=F*s*cos α
Práce na nakloněné rovině
Výpočet: W=mgh- práce tíhové síly na nakloněné rovině
W=mgh- vnější síla koná práci
Mechanický výkon
Značka: P
Mechanický výkon je práce vykonaná za jednotku času.
Vztah: P=W/t w….. mechanická práce
t…... čas
Jednotka: /P/= J/s=kg*m2/s2/s=kgm2/s2*1/s=kgm2/s3= 1 W (Watt- odvozená jednotka)
P=W/t = F*s/t = F*v
Výpočet: P= F*v F…. síla
v….. rychlost pohybu rovnoměrného přímočarého
Mechanická energie (E)
Energie je schopnost těles konat práci.
Druhy energie -mechanická a) pohybová(kinetická) Ek
b) polohová(potenciální)Ep
- tepelné
- světelné
- jaderná

Hodnocení referátu Tření, odstředivá, dostředivá síla, práce, výkon, mechanická enegie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  23. květen 2008
  14 273×
  325 slov

Komentáře k referátu Tření, odstředivá, dostředivá síla, práce, výkon, mechanická enegie