Palivová soustava Aero L 39 Albatros

Popis:
Palivová soustava slouží pro dodávku paliva do motoru, přičemž musí zajišťovat dodávku paliva při všech režimech letu a při motorových zkouškách na zemi. Dále je na ni napojen spouštěcí systém SAPHIR-5.

Hlavní části:
1) Pryžové trupové nádrže
jsou vakuového provedení; tvoří soustavu spojitých nádob, umístěných v prostoru trupu
za zadním pilotním prostorem. Nádrže jsou u pevněny pomocí pérových příchytek, šroubů a armatur. Přední skupinu tvoří nádrže č. 1 a č. 2 a zadní skupinu pak nádrž č. 3,
č. 4 a č. 5. Mezi přední a zadní skupinu jsou umístěny zpětné klapky, zamezující, při dlouhých, klouzavých letech, přetékání paliva ze zadní skupiny do přední.
Nádrž č. 1 – obsah 260 litrů
Nádrž č. 2 – obsah 360 litrů – je v ní umístěn vysílač kapacitního palivoměru a plnící
hrdlo.
Nádrž č. 3 – obsah 135 litrů
Nádrž č. 4 – obsah 135 litrů
Nádrž č. 5 – obsah 205 litrů – je sběrná. Je v ní umístěno ve spodní části dopravní
palivové čerpadlo, které dodává palivo k čerpadlu moto-
rovému a zároveň doplňuje hladinu palivového akumulá-
toru, který má zároveň funkci nádrže pro let na zádech.
2) Okrajové nádrže
jsou umístěny na koncích křídla, každá o obsahu 100 litrů. (200 litrů)
3) Přídavné nádrže
jsou umístěny na závěsnících pod křídly o obsahu 2 x 150 litrů nebo 2 x 350 litrů. Nádrže
lze v případě potřeby za letu odhodit.
4) Dopravní palivové potrubí
propojuje hlavní trupovou nádrž s motorovým palivovým čerpadlem a se spouštěcím
agregátem SAPHIR-5.
5) Přečerpávací potrubí
je tvořeno palivovou a vzduchovou větví pro přečerpávání paliva z okrajových křídlových
a přídavných nádrží do hlavní trupové nádrže.
6) Odvzdušnění
kterým jsou propojeny všechny trupové nádrže a spojeny s atmosférou.
7) Kontrolní systém
slouží pro kontrolu přečerpávání přídavných nádrží a okrajových křídlových nádrží, pro
signalizaci nízkého tlaku paliva za dopravním čerpadlem, indikace množství paliva
v nádržích a signalizaci nouzového zbytku paliva.
- hlavní palivový systém je bez přetlaku (otevřeného typu)
- systém přídavných nádrží a okrajových křídlových nádrží pracuje při přetlaku vzduchu,
odebíraného od kompresoru přes pojistný ventil
- uzavírací kohout je přístupný otvorem v pravé podvozkové šachtě
Požární kohout je mechanicky ovládán z obou pilotních prostorů.

8) Obtokový systém
slouží pro odvod teplého paliva z palivo-olejového výměníku zpět do systému palivových
nádrží letounu. Palivo je do nádrží přepouštěno termostatickým ventilem výměníku při
teplotě 60o. Dále prochází potrubím a vsazeným obtokovým ventilem. Tento ventil je
v normální poloze oboustranně průchozí. Uzavírá se pouze při letech s nulovými nebo
zápornými násobky. Před vstupem do třetí palivové nádrže je na obtokovém potrubí
zpětný ventil.

Technické údaje
palivo …………………………………………… T-1, TS-1, PL-4, PL-5, PL-6
provozní tlak v dopravním
palivovém potrubí ………………………………. pmin – 0,108 MPa (1,1 kp/cm2)
Dodávané množství paliva čerpadlem ………….. Q – 1500 l/hod. při 0,108 MPa

OBSLUHA PALIVOVÉ SOUSTAVY
Ovládání základních funkcí palivové soustavy lze provádět z obou pilotních prostorů.
Základními funkcemi se rozumí zapnutí zdroje tlaku paliva (čerpadla) a přerušení do-
dávky paliva do motoru. Zapnutí dopravního čerpadla se provádí jističem na rozvaděči
umístěném na pravé straně pilota.
Přerušení dodávky paliva do motoru se pomocí uzavíracího palivového kohoutu, umístě-
ného před požární přepážkou. Kohout je ovládán mechanicky z obou pilotních prostorů.
Ovladače jsou umístěny na levé straně v blízkosti plynové páky a jsou vzájemně mecha-
nicky propojeny.

1) Indikátory v pilotních prostorech
- ukazatel množství paliva v trupových nádržích, spojený se signalizací nouzového zbytku
paliva – v obou pilotních prostorech
- signalizace nízkého tlaku paliva v dopravním palivovém potrubí; signalizuje
„NESPOUŠTĚJ“ na tablu v obou pilotních prostorech
- signalizace přečerpání palivových nádrží a okrajových křídlových – signalizuje na tablu
v obou pilotních prostorech
- tlak paliva za motorovým čerpadlem – tříručičkový ukazatel, umístěný na palubní desce
v obou pilotních prostorech
- tlak oleje – součástí tříručičkového ukazatele na palubní desce
- teplota výstupních plynů – na palubní desce obou pilotů
2) Kontrola palivové soustavy během provozu
- kontrola stavu přístrojů a agregátů, zda nejsou poškozené, uvolněné, jejich vizuelní
těsnost a zda není prošlá záruční doba
- kontrola vedení (potrubí), zda není poškozeno, vizuelní těsnost spojů, pojištění spojů,
jeho upevnění a zda není v dotyku s jinými částmi letounu, ochrana v místech ostrých
hran (chránění obšívkou, dostatečná vůle)
- kontrola stavu upevnění všech nádrží vizuelní prohlídkou
- kontrola uzavření plnících hrdel u okrajových nádrží křídla, u přídavných nádrží a pali-
vového akumulátoru

PLNĚNÍ A VYPOUŠTĚNÍ PALIVA

1) Plnění letounu palivem
Trupové nádrže, tvořící spojité nádoby, se plní přes hrdlo v trupové nádrži č. 2. Okrajové
křídlové nádrže a přídavné nádrže plnit samostatně, vlastními plnícími hrdly pouze pro
lety, vyžadující maximální naplnění letounu palivem.
Postup:
- před plněním kontrola vypnutí zdroje elektrické energie, popřípadě vypnout
- uzemnit letoun a tankovací cisternu
- kontrola uzavíracího a požárního kohoutu v poloze „OTEVŘENO“
- před vlastním plněním odebrat vzorky paliva na test přítomnosti vody, odpustit z plnící
cisterny 10 – 15 litrů paliva
- plnění letounu provádět jen palivem prověřeným na nepřítomnost vody a nečistot
- provádět vlastní plnění letounu z cisterny dle provozních požadavků
- naplnění provést u trupové nádrže č. 2 pod spodní okraj plnícího hrdla (v létě asi 4 cm,
v zimě asi 2 cm); u okrajových a přídavných nádrží těsně pod spodní okraj plnících
hrdel
- po naplnění trupových nádrží je nutno posečkat a zkontrolovat stav naplnění, případně
doplnit
- po naplnění plnící hrdla těsně uzavřít

SOUČASNÉ PLNĚNÍ LETOUNU PALIVEM A KYSLÍKEM JE ZAKÁZÁNO!!!

Celá soustava včetně motorové se odvzdušní pomocí šroubení na palivoolejovém agre-
gátu v horní části motoru, uvolněným šroubením musí unikat palivo bez vzduchových
bublin. Poté šroubení zpět utáhneme.
2) Vypouštění paliva
Vypouštění paliva z trupových nádrží se provádí přes vypouštěcí ventil, umístěný mezi
zadním nosníkem a 30. přepážkou vpravo od osy symetrie a přístupný je po sejmutí části
přechodového krytu křídlo – trup. Pro urychlení je možné použít zapnutí dopravního palivového čerpadla.
Vypouštění paliva z přídavných nádrží a okrajových nádrží křídla se provádí vypouštěcím ventilem, který je umístěn v nejnižší části každé nádrže. Urychlení vypouštění je možné docílit též použitím odsávání z nádrže pomocí speciálního nástavce na hadici plnící cisterny.

3) Odkalování paliva
Před každým spuštěním motoru provést odkalení nádrží. V zimních podmínkách při teplotě –5 oC níže, je nutné provádět při parkování letounu rozbor paliva odebraného z odkalovacího ventilu letounu. V případě zjištění nečistot, palivo vypustit a letoun naplnit jiným,nezávadným.

Odkalovací místa:
- skupina trupových nádrží se odkaluje přes odkalovací ventil v tělese dopravního palivo-
vého čerpadla a je přístupný dvířky pravého hlavního podvozku
- palivový akumulátor se odkaluje ventilem umístěným v dolní části palivového akumulá-
toru. Přístup k němu je po otevření dvířek v levé části trupu mezi přepážkami č. 30 a
č. 32
- palivová soustava v prostoru motoru se odkaluje ventilem umístěným na dilatačním pot-
rubí za 32. přepážkou

KONTROLA TĚSNOSTI PALIVOVÉ SOUSTAVY

Naplnit trupové, přídavné a okrajové nádrže palivem pod okraj plnících hrdel, otevřít
požární kohout na požární přepážce (č. 32) a přistoupit ke kontrole.

1) Zkouška trupových nádrží
- do plnícího hrdla trupové nádrže č. 2 ustavit ze zkušebního přípravku specielní zátku
(dva vývody)
- na přepážce č. 30 zaslepit vývody odvzdušňovacího potrubí a na přepážce č. 32 zasle-
pit odpad z reduktoru
- přes zkušební přípravek zavést do palivové soustavy tlak vzduchu 20 kPa (0,2 kp/cm2)
- soustava se považuje za těsnou s výdrží tlaku po dobu 15 minut. Za tuto dobu je pokles
tlaku nepřípustný. Unikání paliva nesmí nastat.

2) Zkouška přídavných a okrajových křídlových nádrží
- vyměnit zátky plnícího hrdla jedné přídavné a jedné okrajové nádrže za přípravkové
zátky s jednosměrným ventilem a manometrem
- zavést zkušebním přípravkem do nádrží tlak vzduchu 50 kPa (0,5 kp/cm2) s výdrží
15 minut
- za tuto dobu je dovolen pokles tlaku o 15 kPa (0,5 kp/cm2)
- po skončení zkoušek uvést vše do původního stavu

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PALIVOVÉ SOUSTAVY

Provádí se při motorové zkoušce. Palivová soustava musí být zaplněna, u trupových
a okrajových nádrží výška hladiny až po okraj plnících hrdel, přídavné nádrže postačí
plnit na 25% obsahu s předběžným natlakováním z pozemního zdroje na 20 kPa
(0,2 kp/cm2).
Zkoušky se provádí za chodu motoru v režimu „volnoběh – maximum“

1) Funkční zkouška palivového čerpadla
V průběhu motorové zkoušky, při základních režimech chodu motoru, po vypnutí doprav-
ního čerpadla, se musí rozsvítit na tablu v obou pilotních kabinách signální světlo
„NESPOUŠTĚJ“. Po opětovném zapnutí jističe čerpadla světlo „NESPOUŠTĚJ“
zhasne.

2) Funkční zkouška systému přečerpávání přídavných a okrajových nádrží
Kontrola tlaku v systému přídavných a okrajových nádrží se provádí manometry v pří-
pravkových zátkách při režimech chodu motoru nvoln – nmax. Během přečerpávání přídav-
ných nádrží musí být tlak v přídavných nádržích v rozmezí 35 – 50 kPa (0,35 – 0,5
kp/cm2)
Po dočerpání přídavných nádrží poklesne tlak v těchto nádržích na 10–20 kPa
(0,1 – 0,2 kp/cm2) a rozsvítí se kontrolka přídavné nádrže přečerpány.
Tlak v okrajových nádržích vzroste na 30 – 50 kPa a nastává jejich čerpání. Během
přečerpávání okrajových nádrží tlak vzduchu přídavných nádrží kolísá v rozmezí 10 - 20
kPa.
Po zkoušce uvést vše do původního stavu.

VÝMĚNA PŘÍSTROJŮ A POTRUBÍ

Výměna se může uskutečnit po předešlém vypuštění paliva ze soustavy s dodržením
bezpečnostních předpisů. Při výměně je nutné zachovávat čistotu.

1) Výměna přístrojů a agregátů
- montovaný přístroj nebo agregát musí být doložen atestem, nesmí mít prošlou záruční
dobu. Veškerá vstupní hrdla musí být zaslepena. Plomby nesmějí chybět ani být poško-
zeny.
- seřizování nebo úpravy přístrojů je zakázáno provádět – provádí pouze výrobce
- přístroj nesmí být poškozen
- upevnění přístroje provádět pečlivě, záslepky ze vstupních šroubení snímat bezprostřed-
ně před zapojením. Demontovaný přístroj po odpojení též ihned zaslepit, včetně odpoje-
ného potrubí.

2) Výměna potrubí
- potrubí přicházející k montáži musí být zaslepeno a zaplombováno. Nesmí vykazovat
žádné známky poškození (promáčkliny, ovalita, poškrábání atd.)
- před montáží, trubky profouknout čistým, suchým, stlačeným vzduchem a ihned opět
zaslepit. Jinak záslepky snímat bezprostředně před zapojením.
- každé odpojené potrubí ihned zaslepit
- potrubí procházející místy ostrých hran musí mít dostatečnou vůli nebo být obšito kůží
(dermalin)
- vedení potrubí se nesmí vzájemně dotýkat, nesmí se dotýkat ani jiných systémů letounu,
zvláště pak elektroinstalace
- ihned po zapojení potrubí a dotažení, spoj pojistit vázacím drátem Ć 0,8 mm
- potrubí musí být označeno dle normy ONL – 0132
- po výměně provést kontrolu těsnosti

Hodnocení referátu Palivová soustava Aero L 39 Albatros

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. září 2007
  5 517×
  1625 slov

Komentáře k referátu Palivová soustava Aero L 39 Albatros