Benelux

- hosp. svazek Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Původní celní unie (dohoda podepsána 1944, vstoupila v platnost 1948) ; 1958 podepsána smlouva o postupném převedení celní unie na unii hospodářskou, jež vstoupila v platnost 1960. Byla vytvořena řada stálých orgánů (výbor ministerstva, poradní meziparlamentní rada a různé komise) provádějících koordinaci v hosp., fin. a sociální oblasti. Sídlo gen. Sekretariátu je v Bruselu.

BELGIE:

Oficiální název zní Belgické království, jehož hlavním městem je Brusel. Stát byl založen roku 1830. Formou vlády je parlamentní monarchie a hlavou státu je král. V čele vlády je ministerský předseda. Rozloha je 30 519km2. Belgie je sídlem EU a hlavním stanem NATO.
Belgický jazyk neexistuje. 32,7% obyvatel tvoří francouzky mluvící Valoni, kteří obývají J státu. 57,8% obyvatel tvoří Vlámové na S státu, kteří hovoří variantou nizozemštiny. Na JV pak žije menšina, která mluví německy. 90% obyvatel vyznává římskokatolické náboženství. Počet obyvatel je 10 068 000. Hustota zalidnění je 330ob/km2. Porodnost je tady nulová. Průměrná délka života je tady 75 let. Urbanizace je kolem 97%.
Krajina v Belgii je velmi rozmanitá. Od S k J je Belgická nížina. Nízký plochý povrch se pak zvedá k JV do pohoří Ardeny. Nejvyšším vrcholem je Hohes Venn, která měří 694m. Nejnižším bodem je moře. Ve vyšších polohách jsou vřesoviště a lesnaté porosty. Hlavními řekami jsou Šelda a Maas. Převláda oceánické podnebí pásu s chladným létem a mírnou zimou.
Hospodářsky velmi vyspělý stát s vysokou koncentrací výroby a intenzivním zemědělstvím. Zemědělství využívá 41,6% rozlohy. V zemědělství využívá hlavně mechanizace. Převažuje živočišná výroba a to hlavně chov prasat a skotu. Pěstují obilniny,cukrovou řepu, len a chmel. Dále tu má velký význam rybolov.Těží se tu černé uhlí a zemní plyn. Převládá zde hutnický prům.(hlavně železo,ocel), strojírenský, textilní, petrochemický, potravinářský. Typické pro tento stát je výroba krajek. Vyvážejí-výrobky ze železa a oceli, chemické výrobky, léčiva, textil, stroje, vozidla. Dovážejí-potraviny, tabák, potraviny, chemické výrobky. Hlavními obchodními partneři jsou USA a EU. 60% energie je z atomových elektráren.
Délka silniční sítě je 15 900km a železniční sítě je 3 479km. Největší letiště jsou v Bruselu a Antverpách. V Antverpách je taky největší přístav.

NIZOZEMSKO:

Oficiální název zní Nizozemské království. Hlavní město je Amsterdam. Nizozemsko bylo založeno roku 1581.Formou vlády je parlamentní monarchie a hlavou státu je královna. V čele vlády je ministerský předseda. Rozloha je 40 844km2.
Hlavním jazykem je nizozemština (místy taky západofríština). Počet obyvatel je 15 239 000. Je tu 96% Nizozemců a 1,2% Turků. 36% obyvatel jsou katolíci, 27% protestanti a 2% muslimové. Roční přírůstek obyvatel je 0,6%. Hustota zalidnění je jedna z největších na světě, činí kolem 360ob/ km2. Průměrná délka života je 77 let. Urbanizace je kolem 89%.
Povrch tvoří nízká plochá rovina, většinou pod úrovní moře. Téměř polovinu území získali vytvořením tzv. polderů, což znamená, že jej vytvořili vysušením moře. Na S a Z jsou ochranné duny. Na SV je podhůří Arden a část Porýnské vrchoviny. Hlavními řekami jsou Mása, Waal, Lek a Ijssel.Mosela, Alzette, Sauer a Clerf. Je zde oceánské podnebí.
Po druhé světové válce se Nizozemsko změnilo v efektivní průmyslový stát. Avšak svoje postavení ztratilo následkem celosvětové hospodářské krize na konci 70. let. Orná půda zde tvoří 27,4% rozlohy. Zemědělství patří k nejvyspělejším na světě. Převažuje živočišná výroba, hlavně chov prasat, skotu a ovcí. Pěstují hlavně pšenici, ječmen, cukrovou řepu, brambory a zeleninu. Významná specializace na pěstování rostlin( asi 60% světové produkce). Velký význam tu má taky rybolov. Na SV těží zemní plyn, ropu a sůl.. Nejdůležitější je strojírenský prům(loďařský, automobilový), elektrotech. A textilní. 65% energie pochází z tepelných elektráren na zemní plyn. Vývoz-minerální paliva, potraviny, chemické výrobky a stroje. Dovoz-ropa, stroje, chemické výrobky a vozidla. Hlavními obchodními partneři jsou Belgie, Lucembursko, Francie.
Hustá a kvalitní síť, kterou tvoří 55 100km silnice a 2 809km železnice. Největší světový námořní přístav je Rotterdam.

LUCEMBURSKO:

Oficiální název zní Lucemburské velkovévodství, jehož hlavním městem je Luxemburg. Velkovévodství existovalo jako samostatný celek teprve od roku 1890. Rozloha je 2 586km2. Lucembursko má 395 000 obyvatel. Lucembursko je členem NATO, Organizace spojených národů, Bruselské smlouvy, EU a ještě jiných spolků.
Hlavními jazyky jsou francouzština, němčina, lucemburština. Obyvatelstvo je složeno z 76% Lucemburčanů, a zbytek cizinci. V náboženství převládají katolíci-95% a protestanti-1%. Roční přírůstek je 0,3%. Průměrná délka života je 74 let. Urbanizace je kolem 84%. Hustota zalidnění je 172ob/km2.
Na S území zasahují výběžky Arden. Na J je část Lotrinské tabule. Hlavními řekami jsou Mosela, Alzette, Sauer a Clerf. Podnebí je na přechodu mezi oceánským a kontinentálním.
Lucembursko je vyspělý prům. stát s vysokým podílem služeb. Významné svět. centrum finančnictví a pojišťovnictví. Zemědělství využívá 53% rozlohy. Hlavní plodiny jsou-kukuřice,brambory a vinná réva. Chov skotu a prasat. Tradiční odvětví hutnictví železa a oceli.Vývoz-chem. a zem. výrobky, výrobky z uměl.hmot. Dovoz-stroje a přístroje, výrobky z minerálních olejů, dopr. prostř, potr, tabák. Hl. obch.partn-Belgie, změ EU, země EFTA. 60% energie pochází z hydroelektr.
Silniční síť je velká 5 091km a žel.síť 272km.

Hodnocení referátu Benelux

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  18. září 2007
  5 361×
  832 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Benelux

ahoj