Cestovní ruch ČR - města

Brno
Druhé největší a nejvýznamnější město České republiky a zároveň tradiční metropole Moravy a historické sídlo Přemyslovců. Král Václav I. udělil Brnu roku 1243 městská práva. Siluetu města tvoří hrad Špilberk, kde se zachoval raně gotický palác se dvěma kaplemi, který se později stal barokní pevností a v 19. století obávanou věznicí pro politické vězně - tzv. "Žalářem národů". Vrchu Petrov dominuje gotická katedrála svatého Petra a Pavla. Na začátku 16. století vznikl v Brně originální portál staroměstské radnice s ohnutou fiálou - hříčkou doznívající gotiky. Za zmínku stojí řada historických staveb - např. klášterní budovy duchovních řádů, barokně naturalistická kašna Parnas, biskupský dvůr, renesanční paláce pánů z Lipé a pánů z Kunštátu, kostel sv. Jakuba, Hausperský palác - sídlo divadla Husa na provázku. Brno se stalo také významným centrem novodobé architektury. V moderním pojetí byl ještě na konci 19. století vybudován Kleinův palác (litinové prvky, splachovací záchody) či Mahenovo divadlo (první elektrifikované divadlo v republice). Nejvýznamnější jsou stavby secese, rané moderny a funkcionalismu. Nelze opomenout vilu Tugendhat, vynikající funkcionalistickou stavbu evropského významu z roku 1929 německého architekta Miese van der Rohe. Do tohoto období náleží také jednotně laděný komplex budov Brněnského výstaviště z 30. - 60. let, kde se dodnes ročně pořádá asi 50 veletrhů. Brno nabízí přitažlivé cíle i mimo městské centrum - např. zoo, botanickou zahradu, arboretum, rozsáhlé sady a pro milovníky motorismu automotodrom s novým Masarykovým okruhem - dějištěm mistrovství světa silničních motocyklů, Grand Prix ČR.

České Budějovice
České Budějovice byly založeny na soutoku řek Vltavy a Malše králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Město má šachovnicový půdorys. Ze 13. st. se zachoval dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, kde byly v posledních letech odkryty velmi významné gotické fresky. Nedaleko odtud - v renesančních Masných krámech - můžeme ochutnat zdejší pověstnou kuchyni. Výraznou dominantu města tvoří 72 m vysoká goticko-renesanční Černá věž, která nabízí úchvatný pohled na město a okolí. Na čtvercovém náměstí o ploše 1 ha se nachází jedna z největších kašen v českých zemích - Samsonova kašna. V letech 1825-32 byla na trase České Budějovice - Linz vybudována první evropská koněspřežní železnice. Mnoho zajímavého o koněspřežce se dozvíte v expozici Jihočeského muzea, které se nachází ve strážním domku v Mánesově ulici. Důležitou komunikací města je pěší zóna Lannova třída, která poskytuje mnoho příležitostí k nákupům a k občerstvení. Po silnici směrem na Prahu můžeme dorazit do Budějovického Budvaru, kde je možnost ochutnávky zdejšího proslulého piva a prohlídky výrobní technologie. 100-tisícová jihočeská metropole je známá také výrobou tužek koh-i-noor a jako město výstav a veletrhů (Země živitelka).

Český Krumlov
Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, především ze 16. století a rozsáhlý areál hradu a zámku, druhého největšího zámeckého komplexu hned po Pražském hradu. Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný Maškarní sál, unikátní nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm - dějištěm sezónních divadelních představení. Výraznou dominantou města je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky. Nevšední atmosféru města dokreslují četné kulturní aktivity, které si již ve světě získaly renomé - Mezinárodní hudební festival, Festival staré hudby, výstavy v Mezinárodním centru Egona Schiele, Slavnosti pětilisté růže.

Domažlice
Středisko etnograficky zajímavého regionu Chodska dostalo městská práva roku 1262 od Přemysla Otakara II. Z období středověku se zde dochoval jeden z mála městských hradů v českých zemích - dnes nabízí Chodský hrad významné národopisné sbírky. Výraznou dominantou města je válcová šikmá věž gotického farního kostela. Náměstí má neobvykle protáhlý tvar a je lemováno řadami starobylých měšťanských domů s barokními a klasicistními fasádami. Na tomto náměstí se každoročně konají Chodské slavnosti - projev zdejšího vyhraněného folkloru, jehož živá tradice je jako v jedné z mála oblastí v Čechách udržována až do současnosti.

Jánské Lázně
Lázně založené v roce 1793 vznikly z popudu chebského lékaře dr. Bernharda Adlera na místě prastarého léčivého pramene a jejich centrem se již nestalo náměstí, ale široká promenádní ulice. Z konce 18. a první poloviny 19. stol se dochovala typická lázeňská architektura - klasicistní a empírové stavby, stylové pavilony, parky, ale také církevní památky (za zmínku stojí pravoslavný kostel sv. Olgy jako vzpomínka na častou ruskou klientelu), z pozdějšího období stavby ve stylu historismu. Lázně jsou známé především bohatými ložisky sirnoželeznaté slatiny a minerálními prameny (např. Luisin pramen, Glauberovy prameny atd.), které jsou využívané k léčbě chorob srbce a cév, ženských nemocí a nemocí pohybového ústrojí (lázeňské domy Rubeška, Imperial, Esplanade, Belvedere).

Hradec Králové
Hradec Králové je nejstarším založeným městem v Čechách. Bylo vystavěno na starším slovanském osídlení a historické prameny je dokládají k roku 1225. Ve středověku byl věnným městem českých královen. Ze 14. st. se dochoval cihlový katedrální kostel sv. Ducha; vedlejší Bílá věž pochází až z 16. století. V období baroka se město mění v rozsáhlou vojenskou pevnost. Po jejím zrušení a zboření hradeb se začala budovat novodobou podobu města modernistickém duchu, na níž se podíleli takoví význační architekti, jako byl Jan Kotěra (budova Muzea východních Čech) nebo Josef Gočár (Gymnázium J. K.Tyla).

Cheb
Cheb patří k nejstarším městům v České republice - jeho historie sahá prokazatelně až do 11. století. Hned následující století zanechalo na tváři města výraznou stopu v podobě románského hradu - císařské falci (jediné v ČR) a dvoupatrové kaple sv. Erharda a Uršuly, jež nechal vybudovat Friedrich Barbarossa. V městské zástavbě vyniká nejvíce malebné náměstí s charakteristickými sedlovými střechami domů a hrázděným Špalíčkem či gotický farní chrám sv. Mikuláše a Alžběty. Starobylý dům č. 3 (budova Chebského muzea) proslul jako místo zavraždění císařského generallissima Albrechta z Valdštejna v roce 1634. Období baroka přineslo významné církevní stavby a monumentální radnici. I v současnosti je zde patrné prolínání různých kultur - Cheb se stal přirozeným a živým centrem euroregionu Egrensis.

Jičín
Jičín vznikl v krajině Českého ráje původně jako převážně dřevěné město a do kamenné podoby ho nechal přestavět až Albrecht z Valdštějna na počátku 17. století. Ten nechal vybudovat podle ambiciózního projektu italských architektů raně barokní zámek, letohrádek s lodžií, nový děkanský kostel a komplex jezuitských budov. Výraznou dominantu města tvoří Valdická brána. Dnešní klasicistní tvář města a zámku pochází až z doby po požáru v roce 1768. Dnes se Jičín prezentuje mimo jiné jako město pohádky na počest pohádkového loupežníka Rumcajse a jeho tvůrce: spisovatele Václava Čtvrtka

Kroměříž
Kroměříž je město výhodně položené na středním toku řeky Moravy, uprostřed úrodných polí Hané. První zmínky o městě se objevují v roce 1110, kdy byly položeny základy svazku s představiteli římskokatolické církve. V roce 1777 se město se zámkem a jeho nádhernými zahradami stalo rezidencí olomouckých arcibiskupů. Další vývoj byl do značné míry ovlivněn rokem 1848, kdy sem bylo přeneseno zasedání císařského sněmu, pověřeného úkolem zpracování ústavy pro všechny národy v habsburské monarchii. I když nedošlo k očekávanému uvolnění, přeci jen zde prvně veřejně zazněla slova "…všechna moc státu pochází z lidu…". Zasedání sněmu sehrálo významnou roli ve snahách národů na sebeurčení a ve vývoji demokracie v celé Evropě. Do seznamu UNESCO byl zanesen arcibiskupský zámek, Květná zahrada a Podzámecká zahrada.

Liberec
Liberec, jedno z našich největších a nejkrásnějších měst.Jeho dominantou je překrásná radnice na náměstí Dr.E.Beneše.Její hlavní věž měří 65m.Turisty do Liberce láká mimo jiné také zoologická zahrada.která je ojedinělá svým chovem bílých tygrů,podle kterých se jmenuje i místní hokejový klub.Najdeme zde také severočeské muzeum,zámek či divadlo F.X.Šaldy.Své sídlo zde má také nově vystavěná vědecká knihovna.Liberec je i městem univerzitním najdeme zde Technickou univerzitu, Pedagogickou fakultu a další.v okolí liberce se rozprostírá vrch Ještěd, na kterém najdeme skokanský můstek, a také zde leží lyžařské centrum Bedřichov pořadatel světových pohárů.

Litomyšl
Litomyšl byla povýšena na město v polovině 13. století a její význam byl o sto let později posílen zřízením druhého biskupství v Čechách. Město je charakteristické protáhlým uličním náměstím lemovaným řadami měšťanských domů, z nichž nejvýznamnější je renesanční dům "U rytířů" s hodnotnou kamenickou výzdobou. Hlavními dominantami města jsou piaristický kostel Nalezení sv. Kříže z 18. století a reprezentativní renesanční zámek, jeden z nejcennějších v Čechách. Na počest rodáka, velkého českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany, se na nádvoří zámku koná každý rok operní festival "Smetanova Litomyšl" a "Mladá Smetanova Litomyšl". Ve městě je také Váchalovo muzeum PORTMONEUM a klasická sbírka kopií antických soch.

Mikulov
V jihozápadní části Pavlovských vrchů vyrostlo při zeměpanském hradu poddanské město. Někdejší městské opevnění dokládá např. dělová věž na Kozím hrádku. Hrad byl přestavěn na honosný barokní zámek, který dnes tvoří spolu s renesanční věží kostela sv. Václava a Svatým kopečkem s kaplí charakteristické panorama města. Díky poloze a klimatu města se zde rozvíjelo zejména vinařství a obchod. Mikulov proslul svou náboženskou tolerancí, např. vůči "novokřťencům" či Židům. V 17.- 19. století byl Mikulov sídlem zemského rabinátu. Za zmínku stojí určitě rozlehlé židovské ghetto se synagogou a židovský hřbitov. Z dalších památek jmenujme alespoň kostel Lorety, upravený v 19. století na rodinnou hrobku Dietrichsteinů. Dnes je Mikulov známý především jako město vína.
Moravská Třebová
Moravská Třebová byla založena jako typické kolonizační město na šachovnicovém půdorysu ve 13. století. Z architektonických památek vynikají nejvíce renesanční a barokní stavby. Zachovala se zde jedna z nejstarších renesančních památek u nás - hradní brána s datací 1492. Naopak z období pozdní renesance pochází zámek s manýristickými arkádami. Jako příklad barokní architektury jmenujme sousoší Kalvárie na nedalekém Křížovém vrchu či Morový sloup na náměstí. Dnes může město nabídnout např. kulturní vyžití v podobě "Zámeckých kejklí a kratochvílí" (rytířské turnaje, ohňostroj), festivalu "Dny slovenské kultury" nebo jedinečných sbírek orientálního umění (např. originální egyptskou mumii).

Olomouc
Ačkoliv byla Olomouc založena při řece Moravě jako královské město až v 1. třetině 13. století, historie jejího osídlení sahá mnohem hlouběji. V polovině 11. století je poprvé připomínán přemyslovský hrad a zřízeno moravské biskupství. Z církevních památek jmenujme především biskupský dóm sv. Václava, kolem kterého se rozkládá rezidenční část s bývalým hradem a kanovnickými domy. Mimořádnou románskou památkou je biskupský palác s náročně řešenými sdruženými okny. V budově kapitulního děkana byl r. 1306 zavražděn poslední přemyslovský král, Václav III. Druhou významnou oblast města tvoří západní kolonizační část s Horním a Dolním náměstím. Z období gotiky pochází mimo jiné pozoruhodný farní kostel sv. Mořice či rozsáhlá radnice s arkýřovou kaplí a novodobým orlojem. Renesanční sloh zastupují např. některé městské paláce nebo kupecké domy, zvané Pod bohatými krámy. Město bylo velkolepě přestavěno po třicetileté válce v barokním slohu. Vedle staveb jezuitského řádu, arcibiskupského paláce či Olomouci blízkého poutního místa Svatého Kopečku se zachoval jedinečný soubor barokních kašen (6) a morových sloupů. Na místě rozsáhlé barokní pevnosti vznikl v 19. století zelený pás krajinářsky hodnotných parků a sadů. Dnes je Olomouc známá mimo jiné tradičními výstavami květinářství a zahradnictví Flora a regionální specialitou olomouckými syrečky.

Pardubice
Nad soutokem řek Labe a Chrudimky se ve 14. století z podhradí vyvinulo město, podporované prvním pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Svůj největší rozmach zažilo za vlády rodu Pernštejnů, kteří nechali gotický vodní hrad přestavět na výstavní renesanční sídlo. V interiérech zámku se dochovaly unikátní renesanční malby a původní malované kazetové stropy. Po velkém požáru v roce 1538 bylo v renesančním slohu přebudováno i město s obdélným náměstím a jednotně řešenými průčelími domů (dnes většinou barokně upravené s charakteristickými terakotovými články místo kamenných). Nejznámějším z nich je dům U Jonáše, vyzdobený plastickým reliéfem velryby polykající proroka Jonáše. Největšími dominantami města jsou členitá věž Zelené brány a kostel sv. Bartoloměje. Město nejvíce proslavily koňské dostihy Velká pardubická a pardubický perník.

Plzeň
Západočeská metropole je se 170 000 obyvateli čtvrtým největším městem České republiky. Jejím historickým předchůdcem byl někdejší strážní hrad z 10. století v dnešním Starém Plzenci. Z té doby se zde celistvě dochovala předrománská rotunda sv. Petra. Na sever od hradu bylo na soutoku čtyř řek - Úslavy, Úhlavy, Radbuzy a Mže - založeno na konci 13. století nové královské město na šachovnicovém půdorysu - ukázka vyspělého gotického urbanismu. Dominantou města je v ČR nejvyšší kostelní věž (103 m) chrámu sv. Bartoloměje. Za zmínku stojí plzeňské historické podzemí - síť třípatrových sklepů, vznikající od středověku, vedle podzemí v Jihlavě a Znojmě největší v republice. Období renesance reprezentuje velkolepá radnice, řada měšťanských domů a široký soubor kamenných portálů. Z barokních památek jmenujme alespoň budovu biskupství od významného architekta Jakuba Augustona. Na konci 19. století vznikla v Plzni 3. největší synagoga na světě v maursko-románském slohu. Tehdy byl na místě pobořených středověkých hradeb vybudován souvislý pás městských sadů a parků. Významnou událost v novodobé historii města představuje jeho osvobození americkou armádou v roce 1945. Plzeň je proslulá světoznámou značkou piva Prazdroj a strojírenskými výrobky Škodových závodů.

Praha
Nejvýznamnějším z míst je historické centrum hlavního města PRAHA. Praha kamenná, zlatá Praha, magická Praha, stověžatá Praha, Praha – matka měst – každý z těchto přídomků vyzvedává některý z jejich půvabů. Praha začala psát svou historii již v 9. století – dnes je to živá metropole.

Tábor
Na konci 14. století vznikl nad řekou Lužnicí na místě staršího zaniklého hradiště hrad, který v roce 1420 obsadili husité a založili zde opevněné město. Jeho vojenský charakter dodnes prozrazuje hustá síť zalomených ulic, Bechyňská brána a hradní věž Kotnov. Hlavní dominantou je pozdně gotický Děkanský kostel Proměnění páně na hoře Tábor. K dalším cenným středověkým památkám patří gotická radnice s unikátním rozlehlým sálem a přístupovou cestou do táborského podzemí či umělá vodní nádrž Jordán z roku 1492, nejstarší ve střední Evropě, s renesanční vodárenskou věží. Z renesančních památek vyniká v městské zástavbě ještě řada měšťanských domů s charakteristickými obloučkovými štíty. Významný stavební komplex z období baroka představuje poutní chrám v Klokotech. Za zmínku stojí také pozoruhodná technická památka - elektrifikovaná železniční trať Tábor - Bechyně, vybudovaná na počátku 20. století Františkem Křižíkem jako první svého druhu v tehdejším Rakousku-Uhersku. Tábor dnes láká návštěvníky dědictvím husitského hnutí - historické epochy evropského významu, ale zároveň funguje jako přirozené moderní centrum regionu.

Znojmo
Na levém břehu Dyje v blízkosti někdejšího velkomoravského hradiště vznikl před polovinou 11. století knížecí hrad, z jehož areálu se nám do dnešních dnů dochovala rotunda sv. Kateřiny se vzácnými románskými nástěnnými malbami oslavujícími přemyslovský rod. V 1. polovině 13. století zde bylo založeno město. Ze středověku pocházejí také hlavní dominanty města - gotická věž Staré radnice a gotický farní kostel sv. Mikuláše. Z dalších památek vyniká dvoupatrová kaple sv. Václava z počátku 16. st., barokní kláštery kapucínů a dominikánů, části středověkého městského opevnění či pozoruhodné rozsáhlé podzemí. Z novodobých památek stojí za zmínku evangelický kostel v duchu vídeňské secese, novorenesanční divadlo či moderní freska malíře Husáka v kostele sv. Jana Křtitele. Znojmo je přirozeným centrem oblasti proslulé především pěstováním vinné révy. Tradiční Znojemské historické vinobraní se stalo mimořádnou událostí města i celého regionu. Západně od města se nachází Národní park Podyjí.

Hodnocení referátu Cestovní ruch ČR - města

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. duben 2008
  6 023×
  2402 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Cestovní ruch ČR - města