Praha

1) Hlavní město ČR
2) Staré město
3) Pamětihodnosti
4) Povrch
5) Poloha
6) Příroda Prahy
7) Doprava
8)Evropské město kultury 2000

1) Hlavní město ČR
Praha je hlavní město nevelké České republiky ležící v srdci Evropy,
která sousedí se Spolkovou republikou Německo, s Rakouskem, Slovenskem a s Polskem. Hranice České republiky lze přejít přes řadu hraničních přechodů s nepřetržitým provozem a spojení ať už autem, autobusem, vlakem nebo letecky je velmi dobré. Pro vstup na území České republiky je požadován cestovní pas s minimální platností 6 měsíců. Pro většinu evropských zemí, USA i Kanadu platí bezvízový styk. V případě nutnosti poskytují víza zastupitelské úřady České republiky v dané zemi, a to turistické na dobu 30 dní nebo tranzitní na 48 hodin. Úředním jazykem v České republice je čeština, srozumitelná je i slovenština. Většina obyvatel má základy, případně i vyšší znalosti angličtiny nebo němčiny. V hotelích, restauracích, cestovních kancelářích, památkových objektech i v řadě obchodů a služeb se lze domluvit anglicky nebo německy, event. francouzsky.

 

2) Staré město
Staré město je už podle názvu nejstarší část Prahy.Obsahuje většinu nejznámějších památek.Je to historické centrum Prahy.Staré město sice zahrnuje některé židovské synagogy, ale židovské město je v části Josefov.

 

Nevýznamnější náměstí (tržiště) historické Prahy, vzniklé ve
12. století na křižovatce cest k vltavským brodům.Vedle Staroměstské radnice je dominantou chrám Matky Boží před Týnem a chrám sv. Mikuláše (barokní,stavitel K.I. Dientzenhofer, 1732 až 1735), původně benediktýnský, dnes hlavní kostel církve československé husitské.Palác Goltz-Kinských (rokokový, K.I. Dientzenhofer,A. Lurago,1755-1765) –sídlo grafické sbírky Národní galerie, dům U kamenného zvonu (gotický městský palác ze 14.stol.,
barokně přestaven po roce 1685, do pův. podoby obnoven 1980-1987)
s výstavními a koncertními prostorami Galerie hl. města Prahy,Týnská škola (gotický dům,barokizován) s gotickým podloubím, býv.klášter paulánů (barokní,1687-1696), býv.klášter servitů s kostelem sv. Michala (barokní,17. - 18.stol.), domy U jednorožce (románské jádro,goticko-renesanční) –sídlo hudebního ústavu Bedřicha Smetany po roce 1848, Trčkovský (románské jádro,renesančně-barokní), U Bindrů (románský suterén,barokní) ad. Pomník Mistra Jana Husa (L.Šaloun,1915).V dlažbě náměstí vyznačeno místo popravy 27 českých pánů 21.6.1621 a tzv.pražský poledník (na místě Mariánského sloupu zbořeného roku 1918)

 

Významné objety jsou na mapě očíslovány 1- 66
1) Dům umělců – Rudolfinum 38) Kašna s renesanční mříží
2) Uměleckoprůmyslové muzeum 39) Dům U minuty
3) Kostel sv. Ducha 40) Staroměstská radnice
4) Štencův dům 41) Pomník mis. J. Husa
5) Kašna se třemi spletenými těly delfínů 42) Palác Goltz-Kinských
6) Kostel sv. Mikuláše 43) Dům U kamen. zvonu
7) Městská knihovna 44) Chrám Matky Boží
8) Nová radnice 45) Týnská škola
9) Klementinum 46) Dům Granovských
10) Kostel sv. Klimenta 47) Klášter minoritů
11) Kostel sv. Salvátora 48) Kostel sv. Jakuba
12) Socha pražského studenta 49) KOTVA- obch.centr.
13) Pomník astronoma Josefa Seplinga 50) Carretto-Millesimo pal.
14) Clam-Gallasův palác 51) Pachtovský palác
15) Trautmannsdorfský palác 52) Prašná brána
16) Kašna s alegorickou sochou Vltavy 53) Obecní dům
17) Pöttingovský palác 54) Nová mincovna
18) Studna s plastikou Iva 55) Buquoyský palác
19) Pachtovský palác 56) Palác Hrzánů z Haras.
20) Dvorec pánu z Kunštátu a Poděbrad 57) Dům U zlat. jednorož.
21) Kostel sv. Anny 58) Stavovské divadlo
22) Dům Zemských desek 59) Karolinum
23) ČVUT- Stará technika 60) Kašna s 3 stojícími lvi
24) Betlémská kaple 61) Kostel sv. Havla
25) Dům U Vejvodů 62) Městská spořitelna
26) Wimmerova kašna 63) Dům U modré růže
27) Dům opatů oseckých 64) Stará rychta
28) Kostel sv. Jiljí, klášter sv. Jiljí 65) Dětský dům
29) Dům U Kočků 66) Myslbek
30) Vratislavský palác
31) Dům Železné dveře
32) Dům U melounu
33) Dům U pěti korun
34) Teyffův dům
35) Dům U dvou železných medvědů
36) Kostel sv. Michala
37) Richtrův dům
3) Pamětihodnosti
Pražský hrad (NKP = národní kulturní památka)
Rozlehlý rezidenční a pevnostní areál v dominantní poloze nad městem, založený kolem roku 880.Od vzniku byl hlavním sídlem českých knížat a králů,od roku 1918 prezidentů republiky. Nejvýznamnější památka Prahy a České republiky, která v archeologických nálezech, stavbách, umělecké výzdobě a uchovávaných sbírkách ze všech slohových období odráží a dokumentuje vývoj od 9. Do 20. Století.

Starý královský palác
Původní obydlí knížete Čechů z 9.století, po roce 1135 přebudováno v románskou falc a ve 13. Až 14.století v gotický královský palác.
1485-1502 radikálně přestaveno v pozdně gotickém slohu a následně rozšířeno o raně renesanční Ludvíkovo křídlo (1502-1510). Renesanční obnova po požáru 1541 připojila křídlo nových desek zemských (U. Aostalli, 1564-1566), pozdní baroko pak již jem spojovací a vyhlídkové Tereziánské křídlo (1766 – 1768) a nové průčelí do III. nádvoří.
NEJCENNĚJŠÍ prostory: románská Soběslavova síň, sloupová síň Václava IV., tzv. Vladislavova ložnice, Vladislavský sál (B.Ried), Jezdecké schody (B. Ried), Sněmovna (B. Wolmuth, 1559-1564), Česká kancelář – dějiště defenestrace místodržících roku 1618, Kostel všech svatých

 

 

Obecní dům hl. města Prahy a Prašná brána (NKP)

 

 

 

Vyšehrad (NKP)

 

 

Památník protifašistického odboje v Kobylisích (NKP)
Bývalá vojenská střelnice, místo poprav českých vlastenců v době okupace, zejména za stanného práva roku 1942.Pietně upravena v památník protifašistického odboje (mozaika M.Sladkého, plastika Nepokořená vlast M.Zeta)


Od hlavního průčelí Národního muzea se táhne dolů k Starému městu Václavské náměstí, největší pražský bulvár, dlouhý 750 m a široký
60 m, hlavní dopravní tepna místo nejživějšího obchodního a společenského ruchu města, a zároveň místo nejvýznačnějších veřejných projevů.
Kostel sv. Vavřince, kaple Božího hrobu (Kalvárie)(1737) se sgrafie Zmrtvýchvstání Krista, kaple Božího hrobu (1732) při křížové cestě (1836-1838). Rozhledna, vysoká 63,5 m, s 299 schody, z plátové oceli, o váze 170 t, zbudovaná První českomoravskou strojírnou roku 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy (projekt F.Prášil), lanová dráha z r. 1891, pavilon Klubu českých turistů z jubilejní výstavy 1891 – tzv. Bludiště, zrcadlová bludištní chodba atd.
4) Povrch

Jen málokteré hlavní město stojí na tak pestrém geologickém podkladě jako Praha.Budují ho z velké části usazeniny tří moří, která v průběhu času zatopila pražský prostor.Nejstarší horniny, tmavé břidlice a zelenavé droby, vznikly v proterozoiku.
Po ústupu křídového moře se v pražské oblasti rozkládala jednotvárná plošina vyplněná téměř vodorovně uloženými sedimenty. Křídové vrstvy tehdy souvisle pokrývaly starší zvrásněné podloží tvořené pevnými horninami paleozoika proteozoika. Po dlouhé období nejmladší křídy a staršího terciéru byl tento zarovnaný terén vystaven intenzivním odnosným pochodům, které probíhaly v tropickém a subtropickém podnebí, což urychlovalo vznik hlubokých zvětralin. V mladší fázi staršího terciéru (oligocénu) se vytvořil plošinný terén, na němž nacházíme nakupeniny písků a štěrků s jílovitými polohami.
5) Poloha
Praha leží v centru Čech, na obou březích dolního toku Vltavy, mezi 49°56´ a 50°10´ severní zeměpisné šířky a 14°13´ a 14°42´ východní zeměpisné délky v členitém území Pražské kotliny (nebo plošiny, to je to samé…) a výběžků středočeské pahorkatiny, které ji obklopují. Je silně rozčleněna činností vody.Nejvyšším bodem města je návrší západně od Zličína s dominantou Kopaninou (399m),
Nejnižší bod je u hladiny Vltavy u Suchdola, v místě, kde řeka opouští městské teritorium (177 m.).Praha se rozkládá na cca 500 km2.Má cca 50 kilometrů na šířku (od východu k západu) a cca 30 na výšku (od severu k jihu).Je rozdělena na 10 městských obvodů a na 57 městských částí.Praha je jednotný správní a samosprávní celek.Nejvyšším orgánem městské samosprávy je Zastupitelstvo hl. města Prahy v čele s radou a primátorem.

6) Příroda Prahy
Přírodní park Botič – Milíčov má rozlohu 712 ha a nalézá se v Praze 10 v oblasti meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka.Obsahuje chráněná území Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky.
Přírodní park Drahaň – Troja má rozlohu 626,4 ha a rozprostírá se v Praze 7 a 8 v oblasti Trojské kotliny s botanickou a zoologickou zahradou.Obsahuje chráněná území Bohnického údolí, Čimické údolí, Havránka, Jabloňka, Podhoří, Salabka, Velká skála, Trojská a Zámky.
Přírodní park Šárka – Lysolaje je největším přírodním parkem v Praze a má rozlohu 923,3 ha. Nalézá se v Praze 6 v okolí Šáreckého potoka, Divoké a Tiché Šárky a obsahuje chráněná území Baba, Divoká Šárka, Dolní Šárka, Housle, Jenerálka, Nad mlýnem, Vizerka a Zlatnice. Chráněná krajinná oblast Český kras má rozlohu 12 823 ha a je v oblasti Karlštejnské pahorkatiny a Chotečské plošiny, ohraničené Radotínským potokem na východě a Suchomastským potokem na západě. Oblast je největším vápencovým územím v Čechách se zachovanými společenstvy teplomilných dubových a dubohabrových lesů s mnoha
silně ohroženými druhy rostlin a živočichů.
7) Doprava
Do Prahy se z ostatních koutů ČR můžeme dostat buď autobusem, nebo vlakem.Z jiných zemí také, ale ještě letadlem, protože Praha má v Ruzyni letiště, které přijímá zhruba 100 letadel za den.Vlaková doprava má hlavní stanoviště na Hlavní nádraží. K velkým nádražím v Praze se ještě počítá Nádraží Holešovice,Masarykovo nádraží, Praha-Libeň a Praha-Smíchov .
Autobusové (meziměstské) je největší na Florenci, k
větším patří stanoviště na Jiřího z Poděbrad, Holešovice, Smíchov.
Po Praze se můžeme pohybovat Městskou Hromadnou Dopravou, do které řadíme tramvaje, autobusy, metro a vlakovou dopravu; na lístek MHD Praha můžeme dojet až 30 km za Prahu.Bohužel v Praze nemáme trolejbusy, protože za komunistů byla nafta z Ruska levnější než tuzemská elektřina, proto se na počátku 60.let začaly trolejbusy rušit.Metro je jenom v hlavním městě, má 3 tratě - A , B , C , které spojují odlehlé části Prahy.V centru kolem Starého města jsou přestupy z tras na trasu.
Pro pražskou dopravu je metro velmi důležité, protože je používá většina Pražanů. Je to nejekologičtější způsob přepravy.

 

7) Evropské město kultury 2000
Praha je jedním z devíti měst, kterým Evropská unie udělila titul Evropská metropole kultury roku 2000.
Autorkou nápadu na udělování titulu byla v osmdesátých letech řecká ministryně kultury Melina Mercouri. Prvním městem, kterému Rada ministrů kultury titul udělila, byly Atény v r.1985. Symbolický význam roku 2000, kdy v Evropě sílí integrační tendence ve všech oblastech, zdůraznila Rada tím, že propůjčila titul hned devíti městům: kromě Prahy je to Avignon (Francie), Bergen (Norsko), Bologna (Itálie), Brusel (Belgie), Helsinki (Finsko), Krakov (Polsko), Rejkjavik (Island) a Santiago de Compostela (Španělsko). Vybraná města se liší velikostí, počtem obyvatel, historickým a kulturním zázemím i finančními možnostmi. Tato rozdílnost tak symbolizuje představu jednotné Evropy, jejíž bohatství spočívá v různosti regionů, národů a kultur.
Hlavní město České republiky je naší nejvýznamnější městskou památkovou rezervací. Od roku 1992 je historické jádro Prahy o rozloze 866 hektarů zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
„Praga caput regni“ má Praha vepsáno ve svém znaku. A jistě plným právem. Od svého vzniku hrála vždy důležitou úlohu v dějinách národa, země i Evropy. Od středověku měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a byly jí dávány přívlastky „zlatá“, „stověžatá“, „koruna světa“, „kamenný sen“. Po staletí vzdávaly Praze hold významné osobnosti. Z okouzlení její krásou a výstavností se vyznal W. A. Mozart, L. van Beethoven, G. Apollinaire, P. I. Čajkovskij, F. M. Dostojevskij, A. Rodin, O. Kokoschka i britská královna Alžběta II., papež Jan Pavel II. aj. Rodná Praha se promítla do tvorby Jana Nerudy, Jaroslava Haška, Jaroslava Seiferta, Franze Kafky, Maxe Broda nebo Egona Erwina Kische. Praha představuje jedinečný komplex památek, jemuž vysoko nad městem vévodí Pražský hrad. Je ukázkou všech uměleckých slohů a směrů. Historické jádro města se rozkládá na obou březích řeky Vltavy a tvoří je 6 částí, kdysi samostatných měst, v 18. století sjednocených. Jsou to: Staré Město, Josefov (dochovaná část bývalého Židovského Města - dnes součást Starého Města), Nové Město, Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad.

Hodnocení referátu Praha

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2007
  6 821×
  1873 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Praha