Doprava a životní prostředí

Vývoj a význam dopravy

Doprava je stará jako lidstvo samo. Před vynálezem kola byla pevninská doprava omezena jen na dopravu pomocí zvířat a nosičů. Rozvoj civilizací a objevování nových zemí byl přímo spojen s vývojem dopravy. Umožnil rozvoj obchodu, cestování a osídlování nových území. Největší změny v dopravě přineslo 19. století. Parní stroj, první železnice a praktické využití elektřiny umožnily zvyšovat množství přepravovaného materiálu a lidí za zkrácenou dobu. Bez rozvoje dopravy by nebyla průmyslová revoluce. Dnešní stále rostoucí hustota dopravních sítí zvyšuje obchodní propojení a přímo přispívá ke globalizaci světa.

Energetické zdroje dopravy a jejich vliv na životní prostředí

V současné době většina energetických zdrojů v dopravě pochází z neobnovitelných zdrojů. Jsou to například:

  • uhlí
  • ropa
  • plyn
  • jaderná energie

Vužívání těchto zdrojů s sebou přináší poškozování životního prostředí ať už při získávání nebo využívání. Pokud chceme chránit životní prostředí, musíme snižovat energetickou náročnost dopravy a využívat obnovitelné zdroje (sluneční energiie, vítr, biopaliva). Do vlivu dopravy na životní prostředí zahrnujeme i negativní vlivy spojené s budováním dopravních cest.

Pevninská doprava

Železniční doprava

Rozšíření:
-hlavně průmyslové oblasti, pro střední a velké vzdálenosti.Výstavba tratí je značně ovlivněna rázem krajiny.Vlaka nedokáží překonávat velká stoupání ani prudké zatáčky.Musí se tedy stavět tunely, dlouhé mosty, vysoké náspy.To významě ovlivňuje ráz krajiny.

Výhody:
- železniční doprava je jedna z nejméně škodících druhů dopravy. Elektrické vlaky neškodí životnímu prostředí téměř vůbec. Vlaky jezdící na naftu produkují sice škodlivé zplodiny, ale na množství přepraveného zboží v porovnání s automobilovou dopravou jde o mnohem menší množství zplodin na jednu tunu přepravovaného nákladu. Výletní vlaky jezdící na páru vzhledem k jejich malému počtu neovlivňují životní prostředí téměř vůbec.

Nevýhody:
- jediné, co by se mohlo zdát jako škodlivé životnímu prostředí je to, že tratě jsou vedeny často v místech, kde rostou vzácné rostliny a žije mnoho zvěře. Z ekologického hlediska jsou ale elektrické vlaky téměř neškodné. Do záboru půdy se musí počítat i ochranné pásmo. ( 5 metrů)

Silniční doprava

Rozšíření:
- nejrychleji se rozvíjí, osoby a náklady na všechny druhy vzdáleností. Silniční doprava je rozšířena po celém světě. Je to nejrozšířenější druh dopravy. Automobily jezdí na naftu a benzín, vzrůstá počet vozidel na plyn, elektřinu a biopaliva.

Výhody:
-možnost dopravit osoby a materiál prakticky kamkoliv. Další výhodou silniční dopravy je rychlost dopravy a velká hustota silniční sítě. V porovnání s ostatními druhy doprav má náročnost na odbornost dopravců.

Nevýhody:
-silniční doprava je jedna z těch, které životní prostředí zatěžují nejvíce. Plyny, které vycházejí z výfuku aut, způsobují mnoho závažných a trvalých ekologických problémů jako je například globální oteplování. A to je jen jeden z mnoha problémů, které zatěžují ovzduší. Splodiny z aut jsou směsi několika desítek škodlivých plynů, okolí silnic a dálnic je velmi prašné. Další velkou nevýhodou je nehodovost. Stavba silnic a dálnic je energeticky velmi náročná. Zimní ošetřování posypovou solí škodí podzemním vodám.

Potrubní doprava

Rozšíření:
-pro ropu, její deriváty a zemní plyn.Dálkové plynovody a ropovody přetínají celé kontinenty, rozvodné sítě ke spotřebitelům jsou poměrně husté. Výhody:
-potrubní doprava, která se využívá k přepravě ropy a zemního plynu, životnímu prostředí moc neškodí. Většina potrubí vede v zemi a nenarušuje ráz krajiny. Na dopravu plynu a ropy je potřeba pouze energie na jejich přečerpávání.

Nevýhody:
-v případě, že by například potrubí prasklo a přes všechny bezpečnostní opatření se ropa či plyn dostaly volně do přírody hrozí živelná katastrofa. V případě úniku ropy jde především o znečištění podzemních vod. Jeden litr ropy dokáže znečistit tisíc litrů pitné vody. Pokud by ovšem uniklo velké množství zemního plynu do ovzduší, hrozí výbuch.

Vnitrozemská plavba

Rozšíření:
-vznikla na počátku civilizace, stejně jako u námořní dopravy se uplatňuje především v nákladní přepravě(velké objemy). Její rozšíření je závislé na splavnosti řek a síti vybudovaných kanálů. Zpravidla jezdí na naftu.

Výhody:
-nízká energetická náročnost a velmi malá zátěž životního prostředí. Jde o využití přírodních dopravních cest. V případě kanálů je lze využít i na zavlažování zemědělské půdy.

Nevýhody:
-malá hustota vodní sítě vede k nutnosti kombinovat se železnniční nebo silniční dopravou. Překládkou zboží dochází k prodražžení a zpomalení dopravy, stoupá tím i zátěž životního prostředí.

Námořní doprava

Rozšíření:
-tvoří polovinu světového výkonu dopravy, mezi některými ostrovy je to jediný způsob dopravy.

Výhody:
-lze přepravovat i velké objemy. Nízké energetické náklady a nízká zátěž životního prostředí.

Nevýhody:
-malá rychlost. V případě havárií jsou velké ekologické škody. Doprava na moři je závislá na počasí.

Letecká doprava

Rozšíření:
- do mnoha méně obydlených oblastí kde chybí silnice je to jediný možný způsob dopravy. Klade vysoké nároky na odbornost pilotů, pro velká letadla je nutné budovat rozsáhlá letiště.

Výhody:
-nejrychlejší, nejlevnější a relativně nejbezpečnější způsob dopravy na velké vzdálenosti.

Nevýhody:
- je to jeden z nejvíce škodlivých druhů dopravy. Letadlo totiiž spotřebuje mnoho paliva, a tak tedy logicycky produkuje mnoho, často jedovatých, škodlivin. Letecká doprava nejvíce přímo ovlivňuje ozónovou vrstvu.

Globalizace

Globální dopravní síť sice umožňuje zvýšení obchodních obratů, zrychlení dopravy a tvorbu mnoha nových pracovních míst, ale zároveň znamená i celosvětové poškozování životního prostředí. Náklady, které bude muset lidstvo vynaložit na odstraňování následků poškozování životního prostředí, dnes nikdo nedokáže odhadnout.

Hodnocení referátu Doprava a životní prostředí

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  zuzka22
  28. prosinec 2012
  18 442×
  833 slov

Komentáře k referátu Doprava a životní prostředí

l
yay to mi pomohlo! dekuji moc
Kuba
Tohle je hodne dobra stranka.Pomohla me s ukolem ze zemepisu. :
štefko
já také moc děkují palec nahoru
Nadšená :)
Děkuji, děkuji moc .. autorovi se klaním .. tohle mi rozhodně hodně pomohlo