Etiopie

- jako jediná mezi africkými zeměmi si starověká etiopská
monarchie udržela svou svobodu před koloniální nadvládou, je-
dinou výjimkou byla italská okupace v letech 1936-41. V roce
1974 vojenská chunta, Derg, sesadil císaře Haile Salassie
(který vládl od roku 1930) a založil socialistický stát. Trhán
krvavými údery, povstáními, šířícím se suchem a masivními ute-
čeneckými problémy, byl pluk nakonec skácen koalicí odbojných
vojsk, Etiopskou lidovou revoluční demokratickou frontou
(EPRDF), v roce 1991. Ústava byla přijata v roce 1994 a první
etiopské vícestranné volby se konaly v roce 1995. Hraniční
válka s Eritreou, která začala v květnu v roce 1998, upevnila
vládnoucí koalici, ale poškodila národní hospodářství.

1. GEOGRAFIE

Umístění: jižní Afrika, západ Somálska
Geografické souřadnice: 8 00 N, 38 00 E
Rozloha:
celkem: 1.127.127 km2
pevnina: 1.119.683 km2
vodní plochy: 7.444 km2
Rozloha - srovnání: nepatrně menší než dvojnásobek rozlohy
Texasu
Hranice:
celkem: 5.311 km
sousední země: Džibutsko 337 km, Eritrea 912 km, Keňa 830 km,
Somálsko 1.626 km, Sudán 1.606 km
Pobřežní linie: 0 km (vnitrozemí)
Pobřežní nároky: žádné (vnitrozemí)
Podnebí: tropické monzunové s mnoha místopisnými variacemi
Povrch: náhorní plošina s centrální horou, oblast rozdělená
Velkou příkopovou propadlinou
Výškové extrémy:
nejnižší bod: Denakil -125 m
nejvyšší bod: Ras Dashen Terara 4.620 m
Přírodní zdroje: nepatrné zásoby zlata, platiny, mědi, potaše,
zemního plynu, zdroje pro hydroelektrárny
Využití půdy:
orná půda: 12%
trvalé kultury: 1%
louky a pastviny: 40%
lesy: 25%
ostatní: 22%
Zavlažovaná půda: 1.900 km2
Přírodní prostředí: geologicky aktivní Velká příkopová propadlina
- zemětřesení, sopečné erupce; častá sucha
Životní prostředí - znečišťování ovzduší: příliš rozšeřené paste-
vectví, půdní eroze, rozšiřování pouště
Životní prostředí - mezinárodní dohody:
členství: Biodiversity, Climate Change, Desertification,
Endagered Species, Ozone Layer Protection
podepsané, ale neratifikované:
Environmental Modification, Law of the Sea, Nuclear
Test Ban
Geografie - poznámka: vnitrozemí - celé pobřeží podél Rudého moře
bylo ztraceno právním vyhlášením samostatnosti Eritrey
dne 24 května 1993

mapa:

 

 

2. OBYVATELSTVO

Počet obyvatel: 64.117.452
poznámka: rozpočty pro tuto zemi berou v úvahu účinky přílišné
úmrtnosti v důsledku AIDS; to může mít za následek
nižší životní vyhlídky, vyšší dětskou úmrtnost a míru
úmrtnosti, nižší populaci a tempo růstu a změny
v rozdělení obyvatelstva podle věku a pohlaví oproti
očekávání (2000)

 

Věková struktura:
0-14 let: 47% (mužů 15.167.395; žen 14.977.346)
15-64 let: 50% (mužů 16.195.637; žen 15.987.089)
65 let a více: 3% (mužů 816.011; žen 973.974)
Přírůstek obyvatelstva: 2,76 %
Porodnost: 45,13 porodů/1.000 obyvatel
Úmrtnost: 17,63 úmrtí/1.000 obyvatel
Saldo migrace: 0,14 migrujících/1.000 obyvatel
poznámka: očekává se dlouhodobá repatriace obyvatel Etiopie,
kteří uprchli do Súdánu kvůli útočišti před válkou
a hladem v dřívějších letech; nepatrné množství oby-
vatel Súdánu a Somálska, kteří uprchli do Etiopie
kvůli bojům nebo hladomoru v jejich vlastních zemích,
pokračují v návratu do svých domovů
Poměr mezi pohlavími:
při narození: 1,03 M/Ž
do 15 let: 1,01 M/Ž
15 - 64 let: 1,01 M/Ž
65 a více let: 0,84 M/Ž
obyvatelstvo celkem: 1,01 M/Ž
Kojenecká úmrtnost: 101,29 úmrtí/1.000 živě narozených
Průměrná délka života při narození:
obyvatelstvo celkem: 45,17 let
muži: 44,41 let
ženy: 45,94 let
Celková fertilita: 7,07 narozených dětí/žena
Národnost: Etiopská
podstatné jméno: Etiopan
přídavné jméno: etiopský
Národy a národnosti: Oromo 40%, Amhaři a Tigre 32%, Sidamo 9%,
Shankella 6%, Somálci 6%, Afaři 4%, Gurage
2%, ostatní 1%
Náboženství: muslimové 45%-50%, kaptská církev 35%-40%, animisté
12%, ostatní 3%-8%
Jazyky: amharština, tigryjština, oromština, guaragingština,
somálština, arabština, jiné místní jazyky, angličtina
(hlavní cizí jazyk vyučovaný na školách)
Gramotnost:
definice: obyvatelé (věk 15 let a více), kteří umí číst a psát
obyvatelstvo celkem: 35,5%
muži: 45,5%
ženy: 25,3%

3. VLÁDA

Jméno země
delší forma: Federální demokratická republika Etiopie
kratší forma: Etiopie
místní delší forma: Ityop´iya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
místní kratší forma: Ityop´iya
zkratka: FDRE
kód země: ET
Typ vlády: federální republika
Hlavní město: Addis Ababa
Administrativní členění: 9 etnicky založených administrativních
správních oblastí (astedader, akababi-
wach, jednotné číslo - astedader aka-
bibi) a dvě privilegovaná města*:
Addis Ababa*; Afar; Amahara,
Benishangul/Gumaz; Dire Dawa*; Gambe-
la; Harar; Oromia; Somali; Jižní náro-
dy, národnostní a lidová území; Tigray
Nezávislost: nejstarší nezávislá země v Africe a jedna z nej-
starších na světě - nejméně 2000 let
Státní svátky: Národní den 28. května (1991) - vítězství nad
Mengistovým režimem
Ústava: schválená v prosinci 1994; s účinností od 22. 8. 1995
Právní systém: v současné době přechodná směsice národních
a oblastních soudů
Volební právo: 18 let věku, všeobecně platné
Výkonná moc:
hlava státu: prezident Negasso Gidada (od 22. 8. 1995)
předseda vlády: premiér Meles Zenawi (od srpna 1995)
vládní kabinet: rada ministrů ustanovená podle ústavy z pro-
since 1994; ministři jsou vybíráni premiérem
a schváleni sněmovnou lidových reprezentantů
volby: prezident je volen sněmovnou lidových reprezentantů na
6-tileté období, poslední volby se konaly v červnu 1995
(následující se budou konat v květnu 2001), premiér je
jmenován stranou, která je u moci do následujících
zákonodárných voleb
volební výsledky: Negasso Gidada zvolen prezidentem, procento
hlasů sněmovny lidových reprezentantů - NA
Legislativa: dvoukomorový parlament se skládá ze sněmovny fede-
race neboli horní komory (117 křesel, členové jsou
vybráni státním shromážděním k zastávání úřadu pro
pětileté období) a sněmovny lidových reprezentantů
neboli dolní komory (548 křesel, členové jsou pří-
mo voleni ve všeobecných volbách z jednotlivých
volebních okrsků k zastávání úřadu po pětileté
období)
volby: oblastní a celostátní všeobecné volby se konaly v květnu
1995 (příští - květen 2000)
volební výsledky: procento hlasů - NA; křesla - EPRDF 483,
oblastní politická seskupení 46, nezávislí 8
poznámka: 11 křesel nepotvrzených
poznámka: mnoho opozitních seskupení zahrnujících Oromskou
liberální frontu bojkotovalo volby
Soudnictví: Federální nejvyšší soud, prezident a víceprezident
federálního soudu jsou doporučeni předsedou vlády
a jmenováni sněmovnou lidových reprezentantů, pro
jmenování ostatních federálních soudců předkládá
premiér sněmovně lidových reprezentantů seznam
kandidátů vybraných federální soudně-správní radou
Politické strany a jejich předsedové: Organizace všech
amharských lidí (AAPO) - Dr. Asrat Woldeyesl, Koalice
alternativních sil pro mír a demokracii (CAFPD) - vůdce
NA, Demokratická unie Etiopie (EDU) - vůdce NA, Etiopské
hnutí pro demokracii, mír a jednotu (EMDU) - Goshu Walde,
Národně demokratická strana Etiopie (ENDP) - Nebiyu
Samuel, Fekadu Gedamu, Revoluční demokratická fronta
etiopského lidu (EPDRF) - Meles Zenawi, Oromská liberální
fronta (OLF) - Gelasa Dilbo, tucty malých stran
Politické nátlakové skupiny a jejich vůdci: Demokratická koali-
ce lidu jižní Etiopie, četné malé etnicky založené skupiny
formovány od porážky dřívějšího Mengistova režimu v 1991
zahrnující několik islámských ozbrojených skupin

 

Účast v mezinárodních organizacích: ACP, AfDB, CCC, ECA, FAO,
G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS,
IGAD, ILO, IMF, IMO, Intelsat, Interpol, IOC, IOM (pozoro-
vatel), ISO, ITU, NAM, OAU, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO,
UNHCR, UNIDO, UNU, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WtoO
Diplomatické zastoupení v USA:
Velvyslanec: Washington, DC

Diplomatické zastoupení USA:
ambasáda: Addis Ababa

Popis vlajky:
- tři stejné vodorovné pásy (zhora) zelený, žlutý
a červený se žlutým pentagramem a jednoduchými žlutými
paprsky vycházejícími z úhlu mezi body na světle modrém
kruhu umístěném uprostřed pásů (vlajky). Etiopie je nej-
starší nezávislá země v Africe a barvy její vlajky byly
často přejímány jinými africkými zeměmi za nezávislé
a staly se známými jako barvy pan-Afriky

4. EKONOMIKA

Ekonomický přehled:
Ekonomika Etiopie je založena na zemědělství, které představuje
polovinu HDP, 90 % vývozu a 80 % celkové zaměstnanosti, sektor
zemědělství trpí častými obdobími sucha a špatným obděláváním
půdy. A tak více jak 4,6 mil. obyvatel Etiopie potřebuje každo-
ročně potravinovou pomoc. Produkce kávy je rozhodující pro
hospodářství Etiopie a ta vydělala $ 267 milionů v 1999 vývozem
105.000 metrických tun. Podle současných odhadů se produkce kávy
podílí na HDP Etiopie 10 procenty. Více než 15 milionů lidí (25 %
populace) odvozuje své živobytí od kávového sektoru. Další
položky vývozu: živá zvířata, kůže, zlato a qat (legalizovaná
droga). V prosinci 1999 Etiopie podepsala kontrakt se společností
se společnou majetkovou účastí na $ 1,4 bilionů na rozvoj
obrovských polí přírodního plynu v oblastním státě Somali. Válka
s Eritreou přiměla vládu vyčerpat vzácné zdroje na zbrojení a
přiměla ji přizpůsobit zpětně cíle rozvojových plánů. Zahraniční
investice významně klesají. Vláda uvalila daně, naposledy 1999,
aby zvýšila příjem peněz na válku, což se projeví snížením již
tak slabé ekonomiky. Válka přiměla vládu zlepšit silnice a další
části předtím zanedbávané infrastruktury, ale pouze určité
oblasti národa z toho mají užitek.
HDP: roven kupní síle - $ 33,3 bilionů (1999)
Růst HDP: 0 % (1999)
HDP na obyvatele: roven kupní síle - $ 560 (1999)
HDP v jednotlivých odvětvích:
zemědělství: 46 %
průmysl: 12 %
služby: 42 % (1998)
Populace pod hranicí chudoby: NA %
Příjmy domácností nebo spotřeba v procentuálním rozdělení:
nejnižších 10 %: NA %
nejvyšších 10 %: NA %
Míra inflace CPI: 4% (1999)
Pracovní síla: NA
Pracovní síla podle zaměstnání: zemědělství a živočišná výroba
80%, vláda a služby 12%,
průmysl a stavebnictví 8%
(1985)
Míra nezaměstnanosti: NA %
Rozpočet:
příjmy: $ 1 bilion
výdaje: $ 1,48 bilionů zahrnující investiční výdaje ve výši
$ 415 milionů (rozpočtový rok 1996/97)
Průmysl: potravinářský průmysl, nápoje, textil, chemikálie,
kovovýroba, cement
Růst průmyslové produkce: NA %
Elektřina - produkce: 1,36 bilionů kWh (1998)
Elektřina - produkce podle zdrojů:
fosilní paliva: 7,35 %
vodní zdroje: 89,34 %
jaderná: 0 %
ostatní: 3,31 % (1998)
Elektřina - spotřeba: 1,265 bilionů kWh (1998)
vývoz: 0 kWh (1998)
dovoz: 0 kWh (1998)
Zemědělství: obilniny, luštěniny, káva, olejniny, cukrová třti-
na, brambory, kůže, dobytek, ovce, kozy
vývoz: $ 420 milionů (f. o. b. 1998)
vývoz - komodity: potravinová a živá zvířata, ropa a její
produkty, chemikálie, stroje, motorová nákladní auta
vývozní partneři: Itálie 10 %, USA 9 %, Japonsko 8 %, Jordánsko
5 % (1997 est.)
Zahraniční dluh: $ 10 bilionů (1997)
Ekonomická pomoc:
příjemce $ 367 milionů (rozpočtový rok 1995/96)
Měna: 1 birr (Br) - 100 centů
Měnový kurz: birr (Br)za US $ (konec období) - 8,2 leden 2000,
7,5030 (1998), 6,8640 (1997), 6,4260 (1996),
6,3200 (1995)
Poznámka: od května 1993 birrova tržní sazba je vymezována na
mezibankovním trhu, podporována týdenní dražbou ve
velkém obchodě, před tímto datem, oficiální sazba
byla stabilizována k dolaru - US $ 1/5000 birr
Fiskální rok: 8. července - 7. července

5. KOMUNIKACE

Telefony - hlavní linky v užívání: 365 000 (1999)
- mobilní celulární: 4 000 (1999)
Telefonní systém: veřejné telegrafování a systém střídavých
rádiových mikrovln je přiměřený pro vládní
použití
vnitrostátní: veřejné telegrafování, střídavé rádiové mikro-
vlny, rádiová komunikace na HF, VHF a UHF
frekvencích, dva domácí satelity poskytují
celostátní dálkové (meziměstské) služby
mezinárodní: veřejné telegrafování do Sudánu a Džibutska, stří-
davé rádiové mikrovlny do Keni a Džibutska,
pozemní satelitní stanice - 3 intelsaty
(1 Atlantický oceán a 2 Tichý oceán)
Rádiové vysílače: AM 5, FM 0, krátké vlny 2 (1999)
Rádia: 11,75 milionů (1997)
Televizní vysílače: 25 (1999)
Televize: 320 000 (1997)
Poskytovatelé internetových služeb (ISPs): 1 (1999)

6. DOPRAVA

Železnice
celkem: 681 km (etiopská část železnice Addis-Ababa- Džibutsko)
úzký rozchod kolejí: 681 km rozchod 1.000-m
poznámka: v dubnu 1998 Džibutsko a Etiopie zveřejnily plány
znovu oživit století starých železnic tím, že spojí
svá hlavní města, od května 1998 Etiopie vydává
značné úsilí opravovat a udržovat železniční vedení
Silnice
celkem: 28 500 km
zpevněné: 4 275 km
nezpevněné: 24 225 km (1996)
Přístavy: žádné, Etiopie je obklopena státy (vnitrozemský stát)
měla smlouvu s Eritreou o užívání přístavů v Assabu
a Massawě, od hraničního sporu s Eritreou užívá
přístav Džibutska pro téměř všechny své dovozy
Obchodní loďstvo
celkem: 12 lodí (1,000 GRT nebo přes) celkově 84,915
GRT/112,634 DWT
lodě podle typů: cargo (nákladní) 7, kontejner 1, ropný
tanker 1, roll on/roll off 3 (1999)
Letiště: 85 (1999)
se zpevněným povrchem
celkem: 11
s rozjezdovou dráhou nad 3047 m: 3
2438 - 3047: 6
1524 - 2438: 2 (1999)
s nezpevněným povrchem
celkem: 74
s rozjezdovou dráhou nad 3047 m: 2
2438 - 3047: 7
1524 - 2438: 11
914 - 1524: 35
pod 914 m: 19 (1999)

7. OBRANA

Složky: pozemní jednotky, letectvo, policie, domobrana
Poznámka: Etiopie je vnitrozemský stát a nemá loďstvo, následná
nezávislost Eritrey, etiopské námořní vybavení
zůstalo v eritrejském vlastnictví a lodě, které
patřily dřívějšímu etiopskému námořnictvu a kotvící
v Džibutsku byly prodány
Věk pro vojenskou službu: 18 let
Muži vhodní pro voj. službu: ve věku 15-49 let 14 184 072
Muži schopní pro vojenskou službu: ve věku 15-49 let 7 392 677
(2000)
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věk pro vojenskou službu:
686 801 (2000)
Výdaje na obranu: 138 milionů (rozpočtový rok 1998/99)
Výdaje na obranu v % HDP: 2,5% (rozpočtový rok 1998/99)

8. NADNÁRODNÍ SPORNÉ OBLASTI

Mezinárodní smlouvy: většina jižní poloviny hranic se Somálskem
tvoří Prozatímní správní linii. (územní spor se
Somálskem o Ogaden) Spor o vyrovnání hranic
s Eritreou vedl k válečnému konfliktu v roce 1998,
který je dosud nevyřešeným sporem i přes úsilí
smírčího řízení.
Nezákonné drogy: tranzitní střed heroinu vzniklý v jihový-
chodní a jihozápadní Asii a určená pro Evropu
a severní Ameriku tak, jako kokain určený pro
trhy v jižní Africe, pěstování qatu pro místní
použití a regionální vývoz, hlavně do
Džibutska a Somálska.

 

 

9. INFORMACE O PODMÍNKÁCH VSTUPU A POBYTU OBČANŮ ČR
Doklady

Cestuje se na platný cestovní pas ČR.

Víza, režim vstupu

Pro vstup do Etiopie musí být cizinec vybaven následujícími doklady:
a/ platným cestovním pasem,
b/ platným vízem,
c/ platným mezinárodním očkovacím průkazem (v současné době se vyžaduje očkování proti žluté zimnici, doporučuje se očkování proti meningitidě)
d/ některými dalšími doklady, které může vyžadovat Ministerstvo zahraničních věcí EFDR (v současné době se žádné další doklady nevyžadují).

Cizinec, kterému bylo uděleno průjezdní nebo turistické vízum, musí dále mít jízdenku pro cestu z Etiopie do jiné země a vízum a zdravotní potvrzení platné pro tuto zemi.

Turistická víza jsou vydávána diplomatickými misemi a konzulárními úřady EFDR v zahraničí.

Je možné obdržet vízum i na letišti v Addis Abebě, je k tomu avšak nutná žádost osoby žijící v Etiopii (občana Etiopie popř. cizince s dlouhodobým pobytem) adresovaná přímo na Ministerstvo vnitra, které následně může vydat povolení k udělení tohoto víza. Žadatel obdrží kopii povolení a musí jí zaslat osobě cestující do Etiopie, totožné povolení v originále obdrží úřad na letišti, který pak po příjezdu cizinci vízum do pasu vyznačí. Tato možnost získání víza je však velmi nejistá a zdlouhavá a nedoporučuje se.
Platnost turistických víz nemůže být delší než 3 měsíce (v praxi se vízum uděluje pouze na 1 měsíc a poté je nutno žádat o jeho prodloužení na imigračním úřadu v Etiopii). Cizinec, který vstoupil do Etiopie na základě turistického víza v Etiopii nesmí vyvíjet podnikatelskou činnost ani být zaměstnán.
Průjezdní víza vydávají rovněž diplomatické mise a konzulární úřady EFDR v zahraničí popř. orgány ministerstva vnitra, avšak podobným postupem jako u turistického víza. Průjezdní vízum má platnost nejdéle 7 dnů. V případě nepředvídaných potíží může ministerstvo vnitra prodloužit platnost průjezdního víza až na 15 dnů a platnost víza turistického až na 9 měsíců. Ministerstvo zahraničních věcí může zrušit jakékoli vízum po jeho vydání.

Nejbližší velvyslanectví Etiopie je ve Vídni. Další evropské zastupitelské úřady EFDR jsou v Paříži a Moskvě.

Registrace turistů se nevyžaduje.

Na požádání oprávněného orgánu se musí cizinec prokázat povolením k pobytu nebo cestovním dokladem, se kterým přicestoval do země. Jestliže odmítne, může být dočasně vzat do vazby.

Celní a devizové předpisy

Dovoz potravin se povoluje pouze pro vlastní potřebu a potraviny v malém množství nepodléhají clu. U nápojů platí totéž - toleruje se jedna láhev alkoholu a jedna láhev vína na osobu. Je povoleno bezcelně dovézt jeden karton (200 ks) cigaret nebo odpovídající množství jiných tabákových výrobků na osobu. Je zakázán dovoz pornografie (za pornografii je považován na příklad i časopis Playboy). Fotofilmy je možno dovézt v rozumném množství (cca do 10 ks). U výrobků ze skla záleží do značné míry na celníkovi. Dovoz zbraní a munice je povolen pouze pro lovecké účely a na základě povolení Ministerstva vnitra EFDR. Dovoz pohonných hmot v kanystrech není omezen. V případě dovozu videokamery nebo osobního počítače je nutno tyto předměty při vstupu do země přihlásit. Jejich výrobní číslo je zapsáno do cestovního dokladu a při odjezdu je jejich vývoz zkontrolován. Při dovozu živých zvířat je nutné veterinární potvrzení o vakcinaci zvířete.

U výrobků z kůže je povolen bezcelní vývoz pouze v případě použitých věcí. Starožitnosti je možno vyvézt jen na základě povolení ministerstva kultury. Je zakázán vývoz tzv. přírodnin. Při opuštění území Etiopie je povoleno vyvézt maximálně 50 ETB (etiopských birrů). Směna valut není povinná.

Ceny některých potravin:
chléb 5 ETB/kus
rohlíky 0,3 ETB/kus
maso 16 ETB/kg
sýr tvrdý 43 ETB/kg
vejce 0,5 ETB/ks
pomeranče 3 ETB/kg
minerální voda 4 ETB/l
pivo 2,50 ETB/0,3 l

Uzeniny se prakticky na trhu nevyskytují.

Oběd v restauraci stojí 15-55 ETB, večeře 35-80 ETB.

Ceny pohonných hmot:
benzín 4,04 ETB/l
nafta 2,62 ETB/l

Existuje široká škála možností ubytování od cca 10 USD do 210 USD (hotel Sheraton).

Silniční poplatky se nevybírají.

Zdravotnictví. Důležitá telefonní čísla.

V zemi je většinou špatná úroveň zdravotnických zařízení. V Addis Abebě lze v případě nezbytnosti použít nemocnici BALCHA, vedenou ruským Červeným křížem (telefon 51 32 05), která má nezbytné lékařské vybavení. Úroveň služeb ale nesnese srovnání s evropskými zdravotnickými zařízeními.

Důležitá telefonní čísla:
policie 91
záchranná služba 92
hasiči 93

Specifika země. Bezpečnostní situace. Doporučení turistům.

Celkově lze o Etiopii říci, že se jedná o zemi nábožensky tolerantní. Bezpečnostní situaci je nutno konzultovat na ZÚ. Studentské nepokoje v dubnu 2001 a jejich tvrdé potlačení mohou být potenciálním zdrojem neklidu v budoucnosti. K již tradičně nebezpečným oblastem (Bale Mountains, Ogaden, oblast Omo River) přibylo etiopsko-súdánské pohraničí a hranice s Eritreou. V zemi není běžná tzv. tvrdá kriminalita (loupežná přepadení apod.), přesto se doporučuje cestovat v doprovodu místního průvodce.

Na území EFDR neplatí žádné jiné řidičské průkazy než etiopské. Při příjezdu do země je nutné požádat Road Authority o vystavení místního průkazu.

Mimo vysokých poloh kolem 2500 m (např. Addis Ababa apod.) je rozšířena malárie, doporučuje se prevence. Nejvhodnější přípravek je Lariam.

Velvyslanectví České republiky v Addis Abebě je akreditováno rovněž pro Džibutskou republiku, Stát Eritrea a Madagaskarskou republiku

 

10. POUŽITÁ LITERATURA

Hrbek Ivan, Dějiny Afriky, Nakladatelství Svoboda 1996
Hána Jaroslav, Afrika dnes, Pressfoto 1980
The Land and Wild-Life of Afrika, Time-Life 1968
- aktuální infornace – internet

 

11. OBSAH
1) GEOGRAFIE 1
2) OBYVATELSTVO 3
3) VLÁDA 4
4) EKONOMIKA 6
5) KOMUNIKACE 7
6) DOPRAVA 8
7) OBRANA 8
8) NADNÁRODNÍ SPORNÉ OBLASTI 9
9) INFORMACE O PODMINKÁCH VSTUPU
A POBYTU OBČANŮ ČR 9
10) POUŽITÁ LITERATURA 12
11) OBSAH 13

Hodnocení referátu Etiopie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. listopad 2007
  4 689×
  2932 slov

Komentáře k referátu Etiopie