Činnost české diplomacie při integraci ČR do Evropské Unie od r. 1992

EVROPSKÁ UNIE = společenství evropských demokratických států, které se rozhodly postupně integrovat a vytvořit nadnárodní hospodářskou, politickou a právní strukturu
-k 1.lednu 1995, po 4. rozšíření, má EU 15 členů:
-Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie
-7.2.1992 oficiální vznik EU podepsáním Maastrichtské Smlouvy o Evropské unii
-o přidružení se v 1. vlně uchází 6 států patřících do „lucemburské skupiny“: ČR, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Slovinsko a Kypr
-členské státy se střídají v předsednictví v půlročních periodách
Orgány EU: Evropská rada: hlavní vůdčí orgán EU
dává podněty pro rozvoj Unie a vymezuje její politické směřování
na úrovni hlav států příp. předsedů vlád
schůze min. 2x ročně v různých městech Evropy
Evropský parlament: podílí se na vytváření legislativy Unie
schvaluje a kontroluje rozpočet Unie
626 členů – počet zástupců státu úměrný počtu jeho obyvatel (nejvíce Něm. – 99; VB, Fr., It. - 87)
volby jednou za 5 let
sídlo ve Štrasburku, výbory zasedají v Bruselu
Rada EU: rozhodující instituce Unie se zákonodárnými a výkonnými pravomocemi
složena z resortních ministrů podle problematiky, o které se jedná
zasedá v Bruselu, v dubnu, červnu a říjnu v Lucemburku
Komise: navrhovatel zákonodárství, vykonavatel jednotlivých politik, programů a rozpočtu Unie
dohlíží na dodržování smluv a uvádění legislativy do praxe
sídlo v Bruselu

Činnost české diplomacie
4. října 1993 Evropská dohoda
-založila přidružení ČR a Evropských společenství
-pozn. Evropská dohoda z 16.12.1991 zanikla po rozpadu Československa
-ratifikována Evrop. parlamentem, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a parlamenty členských zemí
-v plnou platnost vstoupila 1.2.1995
-uzavřena na neomezenou dobu
-preambule + 124 článků rozdělených do 9 hlav
-toto přidružení má napomáhat ČR k dosažení přijetí do Společenství
-cílem obchodní části Dohody je vytvoření zóny volného obchodu mezi ES a ČR do 1.1.2002
-od vstupu v platnost doplněna a modifikována čtyřmi dodatkovými protokoly:
-1. dodatkový protokol 24.8.1995 (sjednán), 1.2.1998 (v platnost)
- rámec pro účast ČR na některých programech ES např. školství, kultura, život. prostředí
-2. dodatkový protokol 1.1.1996 – 1.1.1998
- o obchodu s textil. Zbožím
-3. dodatkový protokol 20.8.1998 (v platnost)
-cílem bylo usnadnit obchod s živými zvířaty, surovinami a potravinami živočišného a rostlinného původu a jinými předměty v období do harmonizace příslušné legislativy mezi ČR a ES
-4. dodatkový protokol 1.12.1998
- netýká se ČR

od 1. února 1995 Rozvoj vztahů ČR a EU
-založených Evropskou dohodou

červen 1995 Schválení tzv. Bílé knihy
-"Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie"
- ‚příručka‘ pro kandid. země, která obsahuje konkrétní návrhy na opatření a posloupnost kroků při sbližování legislativy vnitřního trhu

prosinec 1995 Zavedení posudků na kandidátské země
-cílem bylo posoudit schopnost každé kandidátské země vyhovět kodaňskym kritériím
-v posudku se Komise soustředila především na dosažený stupeň slučitelnosti národního právního řádu s tzv. acquis v celé šíři působnosti Evropské unie
-posudky formou dotazníků

17. ledna 1996 Oficiální žádost ČR o vstup do EU
-vstup do přednegociačního stadia
-červenec a říjen 1996 předání základních dokumentů ČR Evropské unii
= ,,odpovědi na Dotazník a doplňující otázky Komise k přípravě posudku na ČR jako uchazeče o členství v Unii“

23. ledna 1996 Předání žádosti
-spolu s vysvětlujícím memorandem do rukou ital. premiéra Lamberta Diniho jako zástupci země v té době předsedající Radě EU

24. dubna 1996 Předání dotazníků k posudku ČR jako kandidátské země
-předán vedoucím Delegace Evropské komise Joannesem der Haarem ministru zahraničí Josefu Zielencovi
-obsahoval téměř 3 200 podrobných dotazů na 160 stranách

26. července 1996 Předání vyplněného dotazníku
-velvyslancem ČR při ES Josef Kreuter zpět do rukou orgánů Společenství
-stal se podkladem pro vypracování posudku Evropské komise na Českou republiku, který byl spolu s posudky na ostatní kandidátské zveřejněn jako součást programového dokumentu Agenda 2000

16. července 1997 uveřejnění posudku Evrop. Komise o 10-ti zemích AGENDA 2000
- doporučila zahájit jednání s 5-ti zeměmi, m.j. i s ČR

12. a 13. prosince 1997 Zasedání Evropské rady v Lucembursku
- rozhodnutí o zahájení jednání s Estonskem, Českou republikou, Kyprem, Maďarskem, Polskem a Slovinskem o podmínkách členství v EU

31. března 1998 zahájena jednání o přistoupení ČR k EU
-1./ bilaterální tzn. Dvoustranná konference na úrovni ministrů zahraničních věcí
- nejdříve porovnání legislativy
=> 1.1.2003 100% připravenost ČR na vstup do EU
- technická fáze tzv. screening ukončena v červenci 1999
- umožnila stanovit konkrétní úkoly spojené s přípravou čes. legislativy pro vstup
- do konce 1999 dodatečné jednání o zemědělství a regionální politice
- od ledna 2000 dodatečný screening ke komunální legislativě
-2./ fáze hlavního vyjednávání o podmínkách budoucího členství ČR v EU
- poziční dokumenty ke 30-ti kapitolám ACQUIS (vše, čeho bylo dosud dosaženo)– vyjadřují názor a definují pozici státu
- předávány EU postupně od září 1998 do prosince 1999 (kromě dvou technických kapitol) jako 1. z kandid. zemí
- probíhá na úrovni hl. vyjednavačů kandidátských zemí a velvyslanců člen. zemí EU (konk. Výboru stálých zástupců COREPER)
-obsahoval téměř 3 200 podrobných dotazů na 160 stranách

12. prosince 1998 Setkání představitelů kandidátských zemí s Evropskou radou ve Vídni

květen 1999 5. zasedání Výboru pro přidružení
-pomocný orgán Evropské rady založený Evropskou dohodou
-složený z představitelů obou stran na úrovni vyšších úředníků

říjen 1999 Ukončení expertních jednání
-o Protokolu o evropském posuzování shody a přijímání průmyslových
-má přispět k zjednodušení volného pohybu zboží mezi ČR a EU

11. října 1999 První setkání zástupců kandidátských zemí
-z iniciativy ČR
-k posílení vzájemné důvěry a spolupráce při přípravě k vstupu do EU
-v Tallinnu
-na úrovni ministrů zahraničních věcí a hlavních vyjednavačů ve formátu 6 států jednajících o členství
-vzájemná výměna informací a zkušeností z oblasti vnitřní přípravy jednotlivých kandidátských zemí včetně seznámení s vyjednávacími pozicemi jednotlivých zemí

9. listopadu 1999 Podepsání dokumentu ‚Shphp‘ ČR
-Společné hodnocení priorit hospodářské politiky ČR
- v průběhu návštěvy v Bruselu místopředsedou vlády ČR P. Mertlíkem a členem EK P. Solbesem Mirou
- dokument nastiňuje výhled střednědobého směrování hospodářské politiky ČR

11. prosince 1999 Setkání představitelů kandidátských zemí s Evropskou radou v Helsinkách

17. dubna 2000
-Jan Kavan a Pavel Telička se setkal s hlavním vyjednavačem EU pro ČR Michaelem Leighem

31. května 2000 Schválení rozšířené verze Národního programu přípravy ČR na členství v EU
-vytyčuje konkrétní kroky k urychlení přípravy ČR
-vysoká priorita kladena na legislativní sladění s EU
-pojednává o podmínkách přizpůsobení vnitřnímu trhu ES
31. května 2000 ukončení šesti kol jednání k pozičním dokumentům
-na úrovni zástupců
-10 kapitol předběžně uzavřeno
-následovaly 4 konference na úrovni ministrů

13.-14. června 2000
-Jan Kavan se v Lucemburku zúčastnil Mezivládní konference o dohodě o přistoupení ČR k EU

7.-9. prosince 2000 Zasedání Evropské rady v Nice
-potvrzení správnosti rozhodnutí o diferenciaci tzn. nejlépe připravené země mohou postupovat v procesu přistupování k EU rychleji; v r.2004 se budou moci přijaté země již zúčastnit voleb do Evropského parlamentu jako členové
-přijmutí strategie kandidátských zemí v přijímání směnných kurzů

1. června 2001
-Jan Kavan a Pavel Telička se v Lucemburku zúčastnili sedmého zasedání mezivládní konference o přístupu ČR k EU

15.-16. června 2001 Zasedání Evropské rady v Göteborgu
-konstatování výrazného pokroku přistupování kandidátských zemí k EU za švédského předsednictví
-od jara 2003 budou kandid. země a jejich národní politiky zahrnuty do výroční souhrnné zprávy Komise
-potvrzení záměrů kandid. zemí zapojit se do komunikačního programu eEurope

11. července 2001
-Pavel Telička vedl v Bruselu konzultace v rámci přístupových jednání ČR k EU

23. listopadu 2001 Schůzka „lucemburské šestky“ v Limassolu, Kypr
-účelem je analyzovat na úrovni ministrů zahraničních věcí stav rozšiřovacího procesu EU a přístupových jednání v klíčovém období před zasedáním Evropské rady v Laekenu (14. - 15. 12. 2001 na závěr belgického předsednictví v orgánech Evropské unie)
- přijmuto Společné prohlášení, které obsahuje stručné hodnocení postupu přístupových jednání za belgického předsednictví

Vládní a parlamentní orgány pro evropskou integraci
Delegace pro jednání o dohodě o přistoupení ČR k EU (vyjednávací tým)
-v čele náměstek ministra zahraničních věcí P. Telička - v říjnu 1999 jmenován státním tajemníkem pro evropské záležitosti a I. náměstkem ministra zahraničních věcí ČR
Výbor vlády ČR pro evropskou integraci
-od října 1999 veden předsedou vlády Milošem Zemanem (ČSSD)
-místopředseda Jan Kavan
-koordinuje součinnost ústředních orgánů stát. správy při plnění úkolů vyplývajících z příprav ČR na vstup do EU
-má právo předkládat vládě návrhy k rozhodnutí
Pracovní výbor pro integraci ČR do EU
-pracovní orgán, který zajišťuje koordinaci a zabezpečování plnění úkolů spojených s přípravou na členství
Výbor pro evropskou integraci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- zal.17.7.1998
- 18 členů
- předseda Jan Zvěřina (ODS)
Výbor pro evropskou integraci Senátu Parlamentu ČR
- zal. 17.12.1998
- 10 členů
- předseda Jarmila Filipová

Důležité osobnosti:
G. Verheugen - komisař pro přidružení k EU
Michael Leigh - hlavní vyjednavač EU pro ČR
Javier Solana – evropský pro vnější vztahy EU; vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Jan Kavan - místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR
JUDr. Pavel Telička - státní tajemník pro evropské záležitosti a I. náměstek ministra zahr. věcí ČR

Použitá literatura:
www.euroskop.cz
www.mzv.cz
O Evropské unii, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000
100 otázek a odpovědí o EU, Martin Maňák, Průvodce EU, 2000
Dokumenty EU – samostatné přílohy Mezinárodní politiky 1/2001, 5/2001, 7/2001
Evropské společenství – První pilíř EU, Ústav mezinárodních vztahů MZV ČR, 2000

Hodnocení referátu Činnost české diplomacie při integraci ČR do Evropské Unie od r. 1992

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Alžběta Štrosová
  28. prosinec 2012
  3 338×
  1495 slov

Komentáře k referátu Činnost české diplomacie při integraci ČR do Evropské Unie od r. 1992