Pardubický kraj

OKRESY: Pardubice, Svitavy, Chrudim, Ústí nad Orlicí
ROZLOHA: 4519 km2
POČET OBYVATEL: 509 353
HUSTOTA OBYVATEL: 113 obyvatel na km2
NEJVYŠŠÍ BOD: Králický Sněžník 1423 m. n. m.
NEJNIŽŠÍ BOD: Labe u Kojic 200 m. n. m.
CELKEM OBCÍ: 452, z toho 29 měst
SÍDELNÍ MĚSTO: Pardubice
POČET OBYV. V OKRESECH:
Chrudim - 105 459 ; Svitavy - 102 490 ; Pardubice - 162 080 ; Ústí nad Orlicí – 139 324

Svojí rozlohou je Pardubický kraj (s výjimkou území hlavního města) čtvrtým nejmenším, počtem obyvatel třetím nejmenším krajem. O jeho hranice se vedou spory. Například některé obce ( Jevíčko ) chtějí patřit k Olomouckému kraji. Naopak Chotěbořsko a Čáslavsko by se do Pardubického kraje rády dostaly.

Povrch
Pardubický kraj je ohraničen ze severu Orlickými horami, z jihu Žďárskými vrchy a železnými horami. Sever a západ Pardubického kraje je nížinný, kde nápadně vyčnívá Kunětická hora. Východ a jih je pahorkatinného až vysočinnného charakteru. Při hranicích s Polskem má Pardubický kraj podhorský až horský charakter.
Území Pardubického kraje se rozkládá v nadmořských výškách 200 m. n. m. ( Labe u Kojic ) až po nadmořské výšky 765m. n. m. ( Adam v Orlických horách ), 958 m. n. m.
( Buková hora ) a 1423 m. n. m. ( Králický Sněžník ).
Vzhledem k členitosti a rozsáhlosti území jsou v něm zastoupeny téměř všechny půdní typy. Největší zastoupení mají podzolové půdy a hnědé lesní půdy nížin a pahorkatin. Dále následují hnědozemě, půdy nivních oblastí, hnědé horské lesní půdy a černozemě.

Vodstvo
Převážná část území Pardubického kraje náleží povodí Labe a dílčím povodí Chrudimky, Loučné, Tiché a Divoké Orlice. Východní a jihovýchodní část náleží povodí Moravy se svými přítoky Svitavou a Svratkou. Východní částí okresu Chrudim protéká řeka Doubrava.
Od severovýchodu k jihozápadu přes okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy prochází hlavní rozvodí moří. Labe odtéká do Severního moře, Morava do Černého moře.

Ochrana přírody
Na území Pardubického kraje se rozkládá řada chráněných území. Do území kraje zasahují, nebo zde leží: tři chráněné krajinné oblasti, 10 přírodních parků, 3 národní přírodní rezervace (z toho je jedna na území CHKO), 2 národní přírodní památky, 30 přírodních rezervací (z toho 11 v CHKO), 53 přírodních památek (z toho 20 v CHKO) a dvě chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Chráněné krajinné oblasti:
- Železné hory – zasahuje do okresu Chrudim
- Žďárské vrchy – zasahuje do okresů Chrudim a Svitavy
- Orlické hory – zasahuje do okresu Ústí nad Orlicí

Přírodní parky ( rozloha )
- Údolí Krounky a Novohradky – 510,63 ha
- Doubrava – 425,90 ha
- Heřmanův Městec – 341 ha
- Bohdalov-Hartinkov – 6265 ha
- Údolí Křetínky – 5570 ha
- Lanškrounské rybníky – 243 ha
- Jeřáb – 1409 ha
- Suchý vrch-Buková hora – 6427 ha
- Králický Sněžník – 5303 ha
- Orlice

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
- CHOPAV Východočeská křída – Králíky, Orlické hory
- CHOPAV Žďárské vrchy

Nerostné suroviny
Území Par. Kraje je chudé na významná ložiska nerostných surovin. Ložiska rud byla vázána vesměs jen na okrajové horské oblasti a byla převážně v historické době vytěžena. V současnosti je na území okresu Pardubice pouze ložisko Chvaletice - ložisko manganové rudy. V okresu Chrudim jsou zbytkové zásoby ložiska Křižanovice.

V kraji je též těžen baryt - fluoritová surovina. V těžbě zůstává ložisko Běstvina na okrese Chrudim a Bohousová na okrese Ústí nad Orlicí.

Snad nejvýznamější je těžba žáruvzdorné suroviny – převážně Hřebečský hřbet, patří k našim nejvýznamnějším oblastem těžby kvalitní žáruvzdorné suroviny. V historických dobách se těžební zájem povrchové těžby soustředil zejména na těžbu uhelných jílovců (Semanín) z nichž se vyráběla kyselina sírová. Později byl zájem soustředěn i na keramické suroviny a těžba povrchová přešla v plošně rozsáhlou těžbu hlubinnou. Zásoby jílovců jsou uloženy v Cenomanských vrstvách, které též poskytují rovněž kvalitní slévárenské písky. Tato ložiska se nacházejí v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí.

Za významná ložiska surovin je nutno považovat ložiska vápenců. Tato ložiska jsou soustředěna zejména na území okresu Chrudim do okolí lokalit Prachovice a Vápenný Podol.

Stavební suroviny - štěrkopísek, kámen a cihlářské suroviny - jsou těženy ve všech okresech a to tak, že v těžbě stavebních surovin jsou všechny okresy soběstačné. Objemově nejvýznamnější těžba kvalitních štěrkopísků je soustředěna na okrese Pardubice. Těženy jsou vytříděné štěrky labských teras; těžba se provádí převážně z vody a po vytěžení ložisek zde vznikají otevřené vodní plochy. Objemově poměrně významná těžba štěrkopísků je i na okrese Ústí nad Orlicí. Zde je těžen materiál z terasových útvarů Tiché a Divoké Orlice.

Jako cihlářské suroviny jsou těženy spraše a sprašové hlíny. Nejvýznamnější oblastí těžby kamene je okolí Nasavrk v okrese Chrudim. Jedná se zde o kvalitní kámen, vhodný převážně i pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.. V kraji se provozuje i těžba kvalitní a trvanlivé opuky i pískovce, které představují materiál žádaný při rekonstrukcích památkových objektů.
Doprava

Současný stav komunikací v kraji je neuspokojivý – nízká kvalita, ochrana ž. prostředí…
Silniční doprava

V plánu je nová trasa 4- proudové rychlostní silnice R35 (Německo – Liberec – HK – Olomouc). Stav silnic I a II. Třídy je neuspokojivý.

Plán dálnice D11 – Praha – HK, prochází krajem na S okraji

Plán rychlostní silnice R35 – Liberec – HK . Mohelnice – Olomouc, prochází napříč krajem

Rychlostní silnice silnice R34 – Mor. Třebová – Brno, napojuje se na navrhovanou trasu R35
Železniční doprava

Pardubickým krajem vede velmi hustá železniční trasa, Pardubice jsou považovány za železniční uzel. Všechny uvedené tratě prochází, nebo aspoň zasahují do Pardub. kraje.

Žel. tratě S J:
- Děčín – Praha – České Velenice
- Petrovice –Břeclav

Žel. tratě V Z:
- Cheb – Praha – Petrovice
- Děčín – Nymburk – Kolín – Brno –Břeclav

Žel. tratě mezinárodního a celostátního významu:
- č.010 Praha - Pardubice - Česká Třebová, kde probíhá postupná realizace a modernizace trati pro rychlost 160 km/h
- č.260 Česká Třebová - Svitavy - Brno, která je v současné době modernizovaná pro vyšší rychlosti v rámci modernizace I.koridoru. U této trati byla již dokončena její elektrifikace.
- č.270 Česká Třebová - Zábřeh - Olomouc - Přerov, která je též modernizována pro vyšší rychlosti v rámci modernizace III.koridoru.

Žel. tratě celostátního a regionálního významu:
- č.020 Velký Osek - Hradec Králové - Letohrad
- č.024 Ústí n./Orl.- Letohrad - Lichkov - Hanušovice (s předpokladem elektrifikace do roku 2010)
- č.026 Meziměstí - Týniště n./Orl.- Choceň
- č.031 Hradec Králové - Pardubice
- č.238 Rosice n/L - Chrudim - Hlinsko - Havlíčkův Brod

Vodní doprava

V kraji se nachází přístav Chvaletice, kterým začíná splavnost Labe. V budoucnosti se počítá s vytvořením pardubického přístavu, kterým by došlo k propojení vodní, silniční a železniční dopravy.
Letecká doprava

V Par. kraji se nachází řada letišť. K nejvýznamnějším patří letiště s vojenským a civilním provozem Pardubice. Další veřejná a sportovní letiště jsou např.: Žamberk, Ústí n. Orlicí, Chrudim, Skuteč, Podhořany a Polička. V kraji jsou i zemědělská letiště Vraclav, Sloupnice a Ráby.

Průmysl
- energetický: Chvaletice
- strojírenství: Vysoké Mýto – výroba autobusů KAROSA, spolupráce s RENAULTEM
Lanškroun, Ústí n. Orlicí – elektrotechnika
Pardubice – měřící technika
- chemický: Pardubice – PARAMO- petrochemie
- SYNTHESIA – anorganická chemie, výroba hnojiv,
výbušnin, k. sírové
- stavební hmoty: Prachovice (dostatek surovin)
- sklářství: Litomyšl – skleněná vlákna VERTEX
- dřevozpracující: Lanškroun
- textilní: Skuteč – kožedělný
Mor. Třebová – hedvábnictví, kravaty, šaty
Svitavy, Ústí n. Orlicí – výroby látek
- papírenský: Lanškroun
potravinářský: Pardubice – pekařství, perník
Hlinsko – cukrovarnictví
výroba kořenících směsí VITANA
výroba těstovin
Zemědělství
Rostlinná výroba je soustředěna především v oblasti Polabí, kde se pěstuje pšenice, kukuřice (na zrno), cukrová řepa a některé druhy zeleniny nebo ovoce. Na jižním okraji kraje je hojně pěstována řepka olejka, méně pak brambory. Živočišná výroba je soustředěna především u větších měst a to hlavně Pardubic. Pardubice jsou též nejvýznamnější oblast v chovu koní, kteří jsou tu chováni pro zisk titulu Velké pardubické. Dále je v kraji hodně drůbežáren, ale ani chov prasat a skotu zde není nijak malý.
Cestovní ruch

Pardubický kraj je v atraktivnosti v oblasti cest. ruchu řazen na přední místa v České republice. Pyšní se řadou historických, kulturních i přírodních památek, které jsou chráněny UNESCEM, označeny za Národní kulturní památky, památkovou rezervaci či za památkovou
zónu.

Okres Chrudim:
- NKP: Ležáky
- PR: České Lhotice - Hradiště, Hlinsko-Betlém
- PZ: Heřmanův Městec, Chrast, Chrudim, Luže, Předhradí, Vysočina-Svobodné Hamry, Slatiňansko-Slavicko

Okres Pardubice:
- NKP: Pardubičky
- PR: Pardubice
- PZ: Dašice

Okres Svitavy:
- UNESCO: Litomyšl (zámek)
- NKP: Litomyšl
- PR: Litomyšl, Moravská Třebová
- PZ: Bystré, Jevíčko, Polička, Svitavy

Okres Ústí nad Orlicí:
- PZ: Brandýs nad Labem, Česká Třebová, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Lanškroun, Letohrad, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk

V kraji se rovněž nacházejí např. Lázně Bohdaneč, které disponují léčivými zdroji vod a rašelinou, stejně tak lázně Brandýs nad Orlicí, které jsou však nyní nečinné.

Hodnocení referátu Pardubický kraj

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. říjen 2007
  18 945×
  1348 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Pardubický kraj

°®^€^=™©√¢^°✓=
{°¥π•{^=^+&5#+{°™©%^k
Brambora
Bro
Jkhcdfhj
Jsjsbxhxksnbxjxnbsjrealygood
Milokiopojny
Ok ale co průmyslové centra tam nejsou? nebo jako jo?
laxis
Díky, pomohlo hodně
co je ti do toho
Jo dobrý celkem to ujde!!!!
nezname
dobry