Sekundární sektor - průmysl

· 70% materiální produkce
· velký vliv na životní prostředí

dělení: 1) těžební průmysl
2) výroba elektrické energie
3) zpracovatelský průmysl

Rozmístění prům. výroby

· lokalizační faktory ( LF )

1) LF přírodního charakteru - zdroje ner. surovin, paliva, voda, klima, morfologie...
- vznikly a existují nezávisle na lidské činnosti
- podmínky rozmístění průmyslu ( chem. prům + voda )

2) LF socioekonomického charakteru - trh, pracovní síla, infrastruktura, věda* …
- podmínky rozmístění průmyslu & jeho činitelé

* technologické parky ( San Francisco…) nová složka územní struktury moderní ekonomiky

· lokalizace nových průmyslových objektů je ovlivňována globalizací

· střediskový charakter : průmyslový závod ( zákl. jednotka ) - pz
průmyslový komplex – seskupení pz Þ zvyšuje efektivnost

druhy komplexů : kamenouhelný, metalurgický, hnědouhelný, enenrgochemický

· strojírenský k. – vznikl na základě tradice a dostatku kvalifikovaných sil
· průmyslový komplex v přístavech - na základě dovozu paliv
- středisko energetické a chem. zpracování ropy

· průmyslová oblast (rajon) -hustá síť prům. závodů a komplexů s dokonalou infrastrukturou dopravy

· nejvýznamnější prům. oblasti světa : SV USA - území mezi Velkými jezery a Atlantikem
Z Evropa - stř. Anglie, Benelux, S. Francie, Porúří,
Porýní, Swiss, S Itálie
Japonsko - Honšú, Kjúšú

Těžební průmysl

· základna prům. výroby ( 8% sv. prům. produkce )
· závislý na nerostném bohatství

· typy areálů těžebního půmyslu: 1) pánevní – rozsáhlá území ( hl. rudy, uhlí, ropa & z. plyn )
2) ohniskové – menší ložiska ( nežel. rudy, legovací kov,
chem. suroviny )
3) rozptýlené – malá ložiska ( vzácné a drahé kovy, grafit.)

· 90% veškeré těžby tvoří cca 25 druhů ner. sur. : ropa, plyn, uhlí, žel. Ruda, bauxit, měď, Au,
Ag, diamanty, draselné soly …

· nejvýznamnější komplexní oblasti těžby ner. sur.:
USA – horská oblastna západě ( uhlí, barevné kovy, žel. ruda, chem. sur. )
- Mexický záliv – ( ropa, zem. plyn, síry )
Sibiř - ( paliva, rudy, nedrudné sur. )
SV a JV Čína – ( ropa, uhlí, zem. plyn )
S a Z Austrálie - ( žel. ruda, bauxit, mangan, diamanty )

Těžba rud a nerudných surovin :

USA – 1. místo v těžbě fosforitů & síry
Austrálie – orientace na export ( USA, Japonsko, Z. Europa ), bauxit, mangan, Pb, Zn, Ti
Kanada – export Zn, U, Cu, Ni, Pt, Ag, draselné soli hl, do USA..pak Japonsko , Z Evropa
J.A.R. – Cr, Mn, Cu, Pt, Ag, Au ( monopol ), Sb, diamanty export do USA a Z. Evropy,
SNS – žel. rudy, Cr, Cu, Ni, Mn, dras. soli, diamanty, slída

Energetické zdroje : - primární – přírodní bohatství: uhlí, ropa…
- sekundární – vznikají úpravou prim. zdrojů – el. energie…

- nejvýznamnější prim. zdroji jsou: uhlí, ropa, zemní plyn, jaderná paliva

· těžba uhlí: světové zásoby 1,2 bil. T ( 66% má USA, SNS, BRD, GB, Austrálie )
těžba za rok 2000 5,7 mld. Tun ( poměr mezi č. a h. uhlím : 63:37 )
hl. export: USA, Austrálie hl. import: BRD, GB

· těžba ropy: svět. zásoby 173 mld t velké zásoby : USA, Rusko, Kanada
hl. producent : země Blízkého a Středního východu 66% Rusko, USA

· těžba zem. plynu: největší zásoby : SNS, JZ Asie
oblasti těžby : Sibiř, Texas, Alberta ( Kanada )
export : SNS, Kanada, Nizozemí, Norsko, Alžír, Indonésie
import : BRD, USA, Francie, Japonsko

· těžba uranu: export : Rusko, Austrálie, Namibie, Kanada, Niger, Francie
import : USA, Japonsko, Z Evropa
Výroba elektrické energie

· k výrobě el. energie se využívá 1/3 prim. zdrojů

· tepelné elektrárny : budovány v blízkosti zdroje paliva
velká spotřeba vody
neekologické

· hydroelektrárny : budovány na tocích s hydroekonom. potenciálem
plní režimovou fci. ( záložní zdroj )
levný proud vs. vysoké náklady

· jaderné elektrárny : budovány na nepropustném podloží v blízkosti vodních zdrojů
problém s vyhořelým palivem

80. léta – zpomalení rozmachu jaderné energetiky Þ reakce na Černobyl

· netradiční zdroje : geotermální, přílivová a sluneční energie, vítr…

· produkce a spotřeba elektřiny roste rychleji než celková spotřeba a produkce
primárních zdrojů

· vyspělé státy vyrábějí 80% el. energie

tepelná : vodní : jaderná energie Þ 63 : 20 : 17

Zpracovatelský průmysl

· výrobní činnosti zabývající se zpracováním surovin a polotovarů prům. i zeměděl.
původu, výstavba a kompletace objektů pro výrobní i jiné účely, údržba a oprava
prům. výrobků a zařízení.

Hutnictví

1) železa a oceli : = černá metalurgie
- zahrnuje 95% spotřeby kovů ( dle hmotnosti )
- výroba surového železa a oceli za pomocí
žel. šrotu = 1,5 – 2x než bez sž ( Japonsko )
- výrobci: Japonsko, Čína, Rusko, USA, Ukrajina

2) neželezných kovů: - hmotnost produkce HNK je 5% objemu výroby železa
- elektronika, zbrojní výroba Þ rozmach HNK ( Al, Cu, Pb )
- rudné zásoby hl. v rozvojových zemích, Guineiský zál. - bauxit
- export surovin: Kanada, J. Afrika, Austrálie
- import surovin: Z. Evropa, USA, Japonsko

Strojírenství

· vedoucí odvětví průmyslové výroby
· strojírenská úroveň států = ukazatel vyspělosti

· všeobecné: výroba obráběcích strojů, prům. zařízení, zeměděl. mechanizace
rozdílná specializace dle úrovně států (vyspělé – obráběcí technika ot )
( rozvoj. Země – zeměděl. technika zt )
produkce ot: Japonsko, BRD, Rusko, USA, Itálie 2/3
produkce zt: rozvojové země 1/3

· dopravní: výroba lodí, aut, vlaků ( útlum ), letadel
auta – 1 z největších složek průmyslu
– koridory automobilového prům.: Z Evropa, S. Amerika, Japonsko
– výrobci: 1)Japonsko, 2)USA, 3)BRD
– automob. Pobočky: Malajsie, Thajsko…

· elektrotechnický a Elektronický: spotřební elektronika+vojenskoprůmyslová elektrot.

· strojírenství ovlivňuje vědeckotechnický pokrok
· strojírenské regiony: Severoamerický (USA, Kanada, Mexiko, Portoriko) 1/3 svět. produkce
Západoevropský ( EU )25 – 30% svět. produkce
V a JV Asie ( centrum v Japonsku ) více jak 20% svět. produkce

Chemický průmysl

· ovlivňuje rozvoj a tech. pokrok v hospodářství
· orientován k vodním tokům

· petrochemie: oblast Perského zálivu, USA, Kanada

· hnojiva: dusíkatá ½ (Čína, USA, Rusko),fosforečná ¼ (Rusko, USA, Čína),draselná 1/5 (Kanada,BRD,Čína)

· H2SO4 : USA, Japonsko, BRD

· plasty: rozvoj souvisí s hospodárností výroby, ( USA, Japonsko, BRD )

· chemická vlákna: umělá (z buničiny) syntetická (polymery) USA + Kanada

· chemické regiony: Západoevropský – 1/3 hl. petrochemie
Severoamerický – USA 1/5 obl. Mexického zálivu + SV USA
V a JV Asie – Japonsko ( hl. petrochemie )
SNS – hl. Rusko ( hnojiva, výbušniny, amoniak )

Spotřební průmysl - hromadná výroba
- drahé výrobky

· textilní průmysl: dominanta bavlnářství – rozvojové země
tkaniny z chem. vláken – vyspělé země
hedvábné a vlněné tkaniny - Q -
pletařství: USA, Japonsko, Čína

· oděvní průmysl: světové špičky: Řím, Paříž, NY

· obuvnický průmysl: produkce: Itálie a USA
export: Thaiwan, Španělsko, Čína

· kožešnický průmysl: USA, BRD
· klenotnický průmysl: Indie, Španělsko, Řecko, Itálie
· nábytkářský průmysl: USA, BRD
· hračkářství: USA, Hongkong, nově industrializované země

Potravinářský průmysl

· kategorie – zpracování dovážených surovin Þ velké provozy ( čokoládovny… )
malé provozy Þ orientace na suroviny ( lihovar )
Þ orientace na spotřebitele ( potravinář. Polotovary, pekárny )

· cukrovarnictví – roční množství na trhu 30 mil. T
export: Brazílie, Kuba, Austrálie
import: USA, SNS, Evropa

· tabákový průmysl – Čína, USA, EU

Hodnocení referátu Sekundární sektor - průmysl

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. srpen 2008
  9 448×
  966 slov

Komentáře k referátu Sekundární sektor - průmysl