Socioekonomické podmínky evropy. Migrace

- rasové složení: 99% europoidní, 1% přistěhovalci
- národnostní složení: pestré
- jazyky:
· hlavně indoevropské
· vlámština ve Belgii
· jidiš – Židé, germánské jazyky
· západorománské jazyky – katalánština, rétorománština, sardinština
· východorománské jazyky – rumunština, moldavština, dalmátština
· baltské – litevština, lotyština, pruština
· keltské – velština, manština, irština, bretonština, gaelština
· řečtina: starořečtina na školách, novořečtina v Řecku
· albánské – albánština, ilirština, trátština
· kavkazský jazyk – baskičtina
· uralské jazyky – ugrofinské – maďarština, finština, estonština, laponština

- největší hustota zalidnění je v NL, na západní hranici SRN, jihu Anglie a severu Francie
- průměrná hustota : 50 – 100 ob/km2
- nejmenší hustota – Finsko, Island
- nejvíce zalidněná města – Londýn, Paříž, Kolín n. Rýnem…
- více obyvatel na pobřeží
- rozmístění je nerovnoměrné, nejvíce dopr. křižovatky a jádrové oblasti, nejméně v horách, Irsku a Řecku
- podíl městského ob. je asi 20%, nejmenší je v Portugalsku a největší na Islandu
- největší aglomerace – Londýn, Moskva, Randstad, Porúří, Paříž, Barcelona, Madrid, Miláno, Berlín…
- nejmenší přirozený přírůstek na světě, asi -1%
- nejvíc obyvatel má SRN
- poč. ob. z roku 1995 – 727 mil., počet klesá
- průměrný věk úmrtí u žen je 80 let a u mužů 75 let
- nejvíce mladistvých má Albánie
- náboženství:
· římskokatolické
· evangelické
· pravoslavné
· islám – hl. sunnité

- posvátná místa: Vatikán a Asís v Itálii, Czestochowa v Polsku, Santiago de Compostela ve Španělsku, Athos v Řecku, hora Sv. Patrika v Irsku a Lurdy ve Francii
- v EU:
· postindustriální společnost
· zvyšování životní úrovně
· v západní Evropě žije více lidí v rodinných domech na předměstí
· vylidňování venkova – stárnutí venkovského obyvatelstva
· 1 z nejvíce urbanizovaných regionů světa
· kulturní a sociální odlišnost přistěhovalců působí politické a sociální konflikty
· hlavně sem přicházejí lidé z Asie, Afriky a východní Evropy

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

- asi 36 tis. km2
- 79 mil. obyvatel
- v historii expanzivní snahy
- po 2. sv. v. jsou zde rozvíjeny 3 průmyslové oblasti:
· Sasko
· Horní Slezsko
· Porúří

- hranice: Severní moře, Baltské moře, Švýcarsko, Lucembursko, ČR, PL, DK, NL, F, Belgie, Norsko
- patří k němu řada ostrovů
- člen NATO, EECD, EU…
- spolkové republiky:
· Meklenbursko-Přední Pomořansko
· Slesvicko-Holštýnsko
· Dolní Sasko
· Braniborsko
· Berlín
· Sasko-Anhaltsko
· Severní Porýní-Vestfálsko
· Sasko
· Durynsko
· Hessensko
· Porýní-Fale
· Sársko
· Bavorsko
· Bádensko-Würtenbersko

- 1961-1989- Berlínská zeď
- podnebí: vnitrozemské, přímořské
- povrch:
· alpská země
· předalpí
· nejv. hora – ZUGSPITZE (2963 m)
· Severoněmecká nížina
· Středoněmecká vysočina
· Durynský les, Franský les, Bavorský les
· Schwarzwald, Švábský Jura, Franský Jura

- vodstvo :
· se Švýcarskem – Bodamské jezero
· řeky – Rýn (1.), Labe (2.), Dunaj (3.)
· umělé kanály – spojení Rýnu s Labe; Seiten Kanal, Středoněmecký průplav a dále Pobřežní průplav

- hospodářství:
· průměrný HDP: 20 mld. USD ročně
· asi 500 značek piv
· hospodářský gigant – nejvyspělejší v Evropě
· hl. služby
· přemisťování průmyslu do menších měst

- průmysl :
· úplný sortiment průmyslových výrobků – vývoz
· automobily
· chem., potr., stroj., papíren., farmaceutický

- nerostné bohatství :
· 1 místo na světě v těžbě hnědého uhlí
· draselné a kamenné soli
· ropa a zemní plyn
· železná ruda, kaolín, měď

- zemědělství:
· světový producent chmele
· pšenice, oves, brambory…
· dovoz potravin z Francie
· 3% lidí
· chov prasat a skotu
· živočišná výroba – ¾ zemědělské produkce
· nejúrodnější – Hornorýnská nížina

- doprava: hustá dopravní síť a námořní doprava
- sídla:
· Berlín
· Přístavy: Hamburg, Bremen, Kiel, Kolín, Rostock
· Letiště: Frankfurt n. M., Berlín, Kolín, Hamburg

- menšina Lužických Srbů v Horní Lužici (Bautzen) a Dolní Lužici (Kottbus)

Hodnocení referátu Socioekonomické podmínky evropy. Migrace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. květen 2008
  3 873×
  506 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Socioekonomické podmínky evropy. Migrace