Spolková republika Německo

Se Spolkovou republikou Německo sdílí Česká republika nejdelší společné státní hranice v délce 811 km, z toho 290 km je tvořeno vodními toky. Ty jsou z hlediska spolupráce na hraničních vodách rozděleny na saský a bavorský hraniční úsek.

V saském hraničním úseku dlouhém 454 km odtéká převážná část hraničních vodních toků z České republiky na území Spolkové republiky Německo. Všechny tyto vody odtékají do Labe a následně do Severního moře. Bavorský hraniční úsek je dlouhý 357 km a je na mnoha místech protínán rozvodnicí mezi Labem a Dunajem. Na německé území odtéká zhruba polovina hraničních vodních toků.

Spolupráce na hraničních vodách byla v saském hraničním úseku zahájena v roce 1955, v bavorském hraničním úseku lze zahájení spolupráce datovat rokem 1970.

Pokračováním této spolupráce na úrovni odpovídající současným přístupům mezinárodního společenství je Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, která byla podepsána v prosinci 1995 v Drážďanech a vstoupila v platnost dne 25. října 1997. Nejvyšším společným orgánem této spolupráce je Česko-německá komise pro hraniční vody, kterou smluvní strany zřídily v roce 1998 a která ustavila k plnění svých úkolů Stálý výbor Bavorsko a Stálý výbor Sasko. Komise navázala na předchozí výsledky spolupráce na hraničních vodách, kterých bylo dosaženo v obou úsecích.

Stálý výbor Bavorsko projednává otázky související s udržováním a úpravou hraničních vodních toků, s odstraňováním povodňových škod, se zachováváním ekologicky potřebných minimálních průtoků, s ochranou a údržbou vodních zdrojů pro zásobování příhraničních obcí pitnou vodou, s ochranou před povodněmi, se zajišťováním a vzájemným předáváním hydrometeorologických údajů a měřením průtoků na hraničních vodních tocích. V rámci ochrany a zlepšování jakosti hraničních vod jsou projednávány vodohospodářské otázky související s hraničními přechody, s vypouštěním odpadních vod z obcí a usedlostí, které ovlivňují jakost hraničních vod, a výsledky sledování jakosti hraničních vod prováděné laboratořemi na obou stranách. Jsou vytvořeny podmínky pro projednávání případů mimořádného zhoršení jakosti vod a výsledků cvičení prováděných k ověření varovného systému. Konkrétní spolupráci na hraničních vodách zajišťují sekretariáty v Plzni a v Regensburgu při účasti příslušných odborníků. V rámci spolupráce při ochraně perlorodky říční, jejíž zbytkové výskyty v hraničních vodách Ašského výběžku patří k nejvýznamnějším ve střední Evropě, byly v roce 1990 ustaveny čtyři pracovní skupiny, ve kterých jsou zastoupeni odborníci z Čech, Bavorska a Saska. Jedním z výsledků jejich práce jsou společné plány péče o hraniční vodní toky s výskytem perlorodek.

Stálý výbor Sasko ustavil ke spolupráci na hraničních vodách sekretariáty v Plzni a v Drážďanech a vytvořil čtyři skupiny odborníků:

1 - pro vodohospodářské odborné plánování a bilancování,
2 - pro udržování a úpravy vodních toků,
3 - pro hydrologii,
4 - pro ochranu a zlepšování jakosti hraničních vod.

V oblasti vodohospodářského plánování a bilancování je hlavní pozornost směrována na informace o vodohospodářských záměrech, stanovení minimálních průtoků v hraničních vodních tocích, ze kterých je voda odebírána k energetickému využití, problematiku ochrany vodních zdrojů a ujednání o využití hraničních vod. Ve skupině pro udržování a úpravy hraničních vodních toků se projednává odstraňování závad zjištěných při společných prohlídkách hraničních vodních toků. V oblasti hydrologie se projednávají výsledky měření průtoků v hraničních vodách a činnost hlásné služby při normálních a extrémních hydrologických situacích. Skupina pro ochranu a zlepšování jakosti hraničních vod projednává výsledky společných sledování jakosti vod, havarijní plány vybraných hraničních vodních toků, otázky výměny informací při haváriích a vypouštění odpadních vod do hraničních vodních toků.

Hodnocení referátu Spolková republika Německo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. červenec 2008
  6 285×
  553 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Spolková republika Německo