Vysoké Tatry

Úvod

Vysoké Tatry jsou nejvýznamnější oblastí cestovního ruchu Slovenska,také jsou nejmenšími velehorami na celém světě s ideálními podmínkami pro vysokohorskou turistiku a horolezectví a současně lyžařským střediskem světového jména.Pro Slováky jsou současně a jmenovitě především Kriváň symbolem národní existence,vzdoru a pevné víry v lepší budoucnost národa v časech nejtěžšího národního,sociálního a hospodářského útlaku v minulosti.Lidová fantazie písněmi a pověstmi vytvořila z nich pojem nezničitelného národního života,které potom umocnily slova básníka a prozaika.První hromadná národní vycházka či tůra do Vysokých Tater už s pevnými politickými,národními cíli se uskutečnila 16.srpna 1841.Na Kriváň,symbol národní svobody v časech útlaku a perzekuce,vystoupili dva nejvýznamnější vůdci slovenského národního pohybu:Ludovít Štúr a Michal Miloslav Hodža s početnými členy štůrovské družiny.Poslední z trojice vůdců slovenského obrození Josef Miloslav Hurban vystoupil na Kriváň 30.srpna 1844 spolu s Jánom Francisim Rimavským a Janom Králom.Známá je olejomalba Petra Bohúňa,který namaloval Francisiho jako vojenského velitele v slovenském povstání 1848/1849 s Kriváněm v pozadí.Každým rokem se na Kriváni zapalovali pochodně pevné víry v národní a sociální svobodu.Vysoké Tatry zahrály významnou úlohu i v nejnovějších pokrokových dějinách,v období slovenského národního povstání,kdy partyzáni z brigády za svobodu Slováků z oddílu Vysoké Tatry vydrželi v zimě v horách a v těch nejtěžších přírodních podmínkách a svojí přítomností a destrukčními činy na okolí,nejmenováno na důležitou dopravní tepnu mezi Tatranskou Štrbou a Važcom,uvízli silné nepřátelské jednotky.Koncem března roku 1944 měla posádka hitlerovských vojsk na Štrbském plese až 900 mužů.Nejtěžší boje proběhly v lednu roku 1945,těsně před osvobozením,kdy daleko lépe vyzbrojený nepřítel pronikl k partizánským bunkrům až na Grúniku,přímo pod Kriváněm.
Muzeum expozice TANAP (tatranského národního parku) je umístěna v Tatranské Lomnici.

Vysoké Tatry jsou nejvyšší pohoří v 1200 km dlouhém oblouku Západních Karpat.Rozloha pohoří činní 260 km2.Délka hlavního hřebene,vyklenutého k jihu,je 26.5 km.Hřeben začíná na západě Ĺaliovým sedlem (1947 m).Z hlavního hřebene vybíhají k jihu četné kratší rozsochy,v nichž se zdvihají nejvýznamnější a nejkrásnější štíty:Kriváň (2494 m),Končistá (2535 m),Gerlachovský štít (2630 m,nejvyšší vrchol Slovenska a celých Karpat),Slavkovský štít (2452 m) a Lomnický štít (2632 m).Mnohé vrcholy přesahují 2600m:Zadní Gerlach (2630 m),Ĺadový štít (2628 m) a Ĺadová kopa (2611 m).Průměrná výška vrcholů je 2 357 m. a sedel 2 198 m.
Vysoké Tatry mají jedinečně vyvinutý a vertikálně značně rozčleněný glaciální reliéf.Nejdelší ledovec byl v Bielovodské dolině (měřil 14.2 km a byl silný 300 m).Dnes v 35 údolích Vysokých Tater jsou rozmanité pozůstatky ledovcové činnosti;ledovcové kotle,amfiteátry,ledovcová údolí,několik set metrů vysoké stupně visutých údolí nad hlavním údolím ,boční a čelní morény.Nejkrásnější jsou ledovcová jezera,nazývaná plesa.Z celkového počtu 160 jezer jich má přes 90 charakter plesa.Největší a nejhlubší je v polské části Vysokých Tater (celkově asi 1/5 území)-Velký stav (Wielki Staw;34.14 ha,hlub.79.3m).Ve slovenské části je největší a nejhlubší Veĺké Hincovo pleso (ve výšce 1946 m);měří 20.1 ha a je hluboké 53.2 m.Nejnavštěvovanější je Štrbské pleso;měří 19.8 ha a je hluboké 20 m.Nejvýše leží Modré pliesko (2157 m).Jen tři plesa na Slovensku jsou větší než 10 ha a s obsahem vody přes 1 mil. m3.

Vysoké Tatry jsou jaderným pohořím s asymetrickou stavbou.Krystalické jádro je rozsáhlé a zabírá celou jižní část a téměř celý hlavní hřeben.Skládá se především z žul karbonové doby s ojedinělým výskytem před karbonských krystalických břidlic.
Do Tater s celkovou délkou 71 km patří také Belianské Tatry,odlišující se geologicky,morfologicky i vegetačně od Vysokých Tater;Tatry jsou proto jednotným celkem jen z hlediska turistiky a cestovního ruchu.Hlavní hřeben Belianských Tater měří 14 km,průměrná výška vrcholů je 2038 m,sedel 1903 m.Nejvyšší vrch je Havran (2154 m).Hlavní hřeben se zhruba ve středu připojuje k Vysokým Tatrám v Kopském sedle.Pohoří končí na východě Ždiarským úvalem.Ledovcová činnost v pohoří byla velmi slabá (ledovcové formy reliéfu jsou značně setřeny).Hladké svahy holinového reliéfu-hlavní horninou jsou světlešedé vápence-kontrastují s glaciálním reliéfem Vysokých Tater (žulového podkladu).
Území Vysokých a Belianských Tater oplývá jednak bohatstvím vysokohorských rostlin,jednak pestrostí rostlinných společenstev.Roste zde kolem 1300 druhů vyšších rostlin,z toho polovinu tvoří druhy horské a vysokohorské.Mezi nimi jsou velmi vzácné tatranské,karpatské a západokarpatské endemity a glaciální relikty.Floristicky jsou Belianské Tatry bohatší a pestřejší než Vysoké Tatry.Tatranské lesy jsou převážně jehličnaté,základní dřevinou je smrk,v subalpinském pásmu horská borovice a kleč.Velmi pěkné a vzácné jsou ojedinělé mohutné exempláře limby.Živočišstvo vytváří středoevropská horská fauna zpestřená několika endemickými a reliktními druhy.Mezi karpatským endemity jsou nejvzácnější kamzíci (r.1974 jich bylo 600kusů) a svišti (r.1974 jich bylo 1000kusů).Stavy ostatních živočichů jsou různé (např. v roce 1974):jelení zvěř 700,srnčí 415,černá 95,medvědi 20,rysy 20,divoké kočky 8 a orli skalní 2-5 kusů.
Přírodu vcelku charakterizují osobité biotopy-přirozené seskupení rostlin a živočichů v odlišných výškových pásmech.Jsou to pásma:1.podhorské pásmo(submontánní)-pole,lesy a pastviny,převážně pod hranicí Tatranského národního parku (TANAP).
2.horské(montánní)-lesy,700-1600m
3.subalpinské-hlavně kleč,1600-1850m
4.holinné(alpinské)-louky,hole a sutiny,1850-2300m
5.vrcholové(subnivální)-štíty a skalní stěny,2300-2655m.
Vysoké a Belianské Tatry jsou největší a nejvýznamnější přírodní rezervací na Slovensku (Tatranský národní park-TANAP);její rozloha je 509.6 km2,z toho lesní plocha zabírá 375 km2,louky 5.5 km2,vody 3.4 km2 a holé skály 125.7 km2.V rámci území TANAP jsou prohlášena za chráněná území tyto oblasti:Dlhý les,Javorina,Podbanské,Skalnatý potok a Vyšné Hágy.Ochranné pásmo měří 1200km2.TANAP je částí bilaterálního území,jehož součástí na polské straně je Tatrzaňski Park Narodowy (TPN).
Na území TANAP je 350 km značených,trvale udržovaných a na exponovaných místech vysokohorských přechodů zajištěných turistických cest a stezek.Pro případ nebezpečí jsou zřízeny záchranné a ohlašovací stanice HS (je jich celkem 35);základní stanice je v Domě Horské služby ve Starém Smokovci.V zimním období jsou přístupové cesty na obhospodařované chaty a část tzv.magistrály (mezi Zamkovského chatou a Skalnatým plesem) vybaveny tyčovými značkami;na místech se soustředěným lyžařským ruchem a u lanovek a vleků jsou stálé hlídky HS.

Vysoké a Belianské Tatry mají geograficky a klimaticky nejlepší podmínky pro masový cestovní ruch,rekreaci,turistiku,rekreační i sportovní lyžování a špičkové horolezectví.Jejich velkou předností je rychlá dostupnost i nejhezčích vysokohorských partií a relativně velká bezpečnost pohybu a pobytu v nich.
Ve Vysokých Tatrách jsou jednak lázeňské léčebny Slovenských státních lázní,jednak léčebné ústavy státní zdravotní správy.Přírodním léčivým faktorem je horské tonické klima.Nejvýznamnější klimatické či léčebné lázně a zařízení jsou ve Štrbském Plese,v Novém i Starém Smokovci,ve Vyšných Hágách,Nové Poliance a Tatranské Kotlině.
Kraj pod Vysokými Tatrami byl osídlen již v mladší době kamenné (Veĺká Lomnica,Matejovce a teké Gánovce).Postupně se zemědělské usedlosti posunovaly až do bezprostřední blízkosti nejvyšších hor (nález v Dolním Smokovci).Ze starší doby bronzové jsou nálezy dokumentující silné osídlení lidem otomanské kultury,se zjevným vlivem vyspělé středomořské (mykénské) kultury.Probíhá výzkum naleziště z doby bronzové v Tatranské Poliance.Je doloženo osídlení z doby Velkomoravské říše.Po tatarském vpádu je osídlovali kolonisté z Německa a v 15.století Valaši.Do vysokohorské oblasti se jako první dostali horníci –již v 15 století se dolovalo zlato pod Kriváněm.Po nich zde byli valaští pastýři .V 16 a 17. století za válečných událostí a náboženských bojů zde nalezli útočiště mnozí pronásledovaní a zbídačení,ale také pytláci a zbojníci.První turistický a horolezecký výstup uskutečnil v roce 1615 kežmarský student David Frölich.Na přelomu 18. a 19.stol. přišli první zahraniční badatelé (roku 1793 skotský lékař a cestovatel Robert Towson).V polovině 19.století začal rozvoj Starého Smokovce výstavbou ubytovacích a stravovacích objektů a vodoléčebného ústavu.V roce 1863 byla postavena první turistická chata (zbytky u dnešní chaty Kamzík).Další rozvoj po vybudování bohumínsko-košické dráhy v roce 1871.Tatranská úzkokolejná električka vznikla roku 1912.Po vzniku ČSR záslužnou činnost ve prospěch turistiky a lyžování vykonal Klub československých turistů a lyžařů;Vysoké Tatry však zůstaly vcelku vyhrazeny majetnějším vrstvám obyvatelstva.V období druhé světové války prožívaly krizové období.Od vypuknutí povstání až do osvobození dne 20.1.1945 probíhaly v oblasti boje partyzánů z oddílu Vysoké Tatry(ve svazku brigády Za svobodu Slovanů) s německým vojskem.Odehrávaly se nejen přímo v osadách(zejména ve Štrbském Plese a ve Starém Smokovci),ale po dobu čtyř až pěti měsíců i vysoko nad pásmem lesa.V měsících říjnu až prosinci 1944 německé trestní výpravy ničily tábořiště a partyzány obydlené lesnické chaty;po jejich vypálení museli partyzáni vystoupit až do pásma kleče.Na památku byly na někdejších bojištích vybudovány památníky,pomníky,pamětní desky a byly vysazeny limbové háje.Po padlých partyzánech byly pojmenovány některé turistické chaty.

Nový rozmach Vysokých Tater začal po osvobození.Základ pro masový turistický rozvoj se vytvořil vznikem zotavoven ROH a obnovením zničených chat.Postupně vzrůstala návštěvnost,v roce 1947 byla vytvořena obec Vysoké Tatry s působností ONV.Významná nová zařízení cestovního ruchu,turistiky a lyžování se vybudovala při příležitosti mistrovství světa FIS v klasických lyžařských disciplínách v roce 1970.Od té doby pokračuje cílevědomý rozvoj.V současnosti spravuje celou oblast Vysokých Tater MeNV se sídlem ve Starém Smokovci a oblast Belianských Tater MNV ve Ždiaru.
Východisky pro turistiku,rekreaci a sporty ve Vysokých a Belianských Tatrách jsou místní části na obvodu horstva a některé vysokohorské chaty.Osady na celém území TANAP od Podbanského na západě přes Starý Smokovec,Tatranskou Kotlinuv na východě a až po polskou hranici (Javorina-Lysá Poĺana) spojuje silnice nazývaná (od Štrbského Plesa na východ) Cestou slobody.

Použitá literatura:
1. Vysoké Tatry-turistický průvodce (Vladimír Adamec,Radek Roubal)
2. Československo-průvodce (Olympia Praha)

Hodnocení referátu Vysoké Tatry

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2007
  4 808×
  1637 slov

Komentáře k referátu Vysoké Tatry