Západní Beskydy

1. Úvod
Západní Beskydy leží ve východní části naší republiky a krátkým úsekem se dotýkají hranic se Slovenskem. Prochází jím okresní hranice (Nový Jičín, Vsetín) a hranice krajů (Ostravský a Zlínský). Region se nachází na pomezí Valašska, Lašska a Ostravské průmyslové aglomerace.
Nejzápadnějším bodem regionu je Valašské Meziříčí. Odtud vybíhají dvě liniové hranice. Jižnější údolím Rožnovské Bečvy až ke státním hranicím a Severní prochází Podbeskydskou pahorkatinou přes Mořkov, Kopřivnici, Kozlovice do Frýdlantu. Zde se hranice stáčí k jihovýchodu a přes Ostravici dosahuje opět hranice Slovenska.

2. Původ a rozmístění obyvatelstva
Z hlediska původu a kultury obyvatelstva můžeme náš region rozdělit na dva hlavní celky.
Jižní, který je menší a zabírá jižní svahy Moravsko-slezských Beskyd a údolí Rožnovské Bečvy, řadíme k Valašsku. Valaši dorazili do této oblasti v 17. století a postupem času asimilovali s původním obyvatelstvem. Dodnes zde můžeme nelézt stopy jejich kolonizace a to jak v architektuře, tak i v řeči, jménech a způsobu života.
Severně od Beskyd se nachází Lašsko. Jedná se o národopisnou oblast, kterou obývají Laši. Ti tvořili osobitou část českého národa, ale po druhé světové válce kulturní rysy a dialekt tohoto etnika postupně zaniká.
Oblast Radhošťských Beskyd tvoří přechodnou zónu mezi Valašskem a Lašskem a obě výše uvedená etnika zde působila současně.
V devadesátých letech žilo v oblasti přibližně 130 tis. obyvatel a hustota zalidnění činila 140 obyvatel na km2. K nejlidnatějším obcím patří Valašské Meziříčí (28. tis), Kopřivnice (24 tis.), Rožnov (18 tis.), Frenštát (11 tis.). Desetitisícová města netvoří ani desetinu celkového počtu obcí. V těchto městech však bydlí více než polovina celkového počtu obyvatelstva. Kromě těchto měst zde nalezneme mnoho malých obcí, které jsou roztroušeny po celém regionu.
3. Zemědělství
Západní Beskydy nemají ideální podmínky pro rozvoj zemědělství, ale přesto se zde nachází oblasti, které jsou intenzivně zemědělsky využívané.
Mezi hlavní činitele ovlivňující zemědělství patří sklon svahu. Místa, kde překračuje 25°, jsou pro pěstování nevhodná. Také orientace svahu ke světovým stranám je důležitá a ovlivňuje dálku slunečního svitu během dne. Neméně důležité jsou klimatické podmínky (teplota, srážky), které nám ve spolupráci s dalšími činiteli ovlivňují typy půd.
V údolí Rožnovské Bečvy se vytvořily nivní půdy. Po provzdušnění se stávají velmi úrodnými a jsou intenzivně využívány. V Podbeskydské pahorkatině převažují hnědozemě s dostatečným množstvím živin, což opět vede k zemědělskému využívání.
V horských oblastech Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů nalezneme hnědou lesní půdu, která je převážně porostlá stromy. Ve vrcholových partiích Radhošťských Beskyd se vyskytuje velmi málo úrodná podzolová půda.
V současné době převažuje v našem regionu chov skotu pro mléko a maso. K tomu je vyžíváno rozsáhlých travních porostů, luk a pastvin. Chov skotu si žádá dostatečné množství krmiva. To ovlivňuje rostlinnou výrobu, která se orientuje zvláště v podhorských oblastech na pěstování pícnin.
Chov ovcí, které byly původním zdrojem obživy obyvatelstva, postupně klesá. Kdysi se ovce chovaly pro mléko, ze kterého se dělal sýr, a vlnu, která byla upravena na přízi. Dnes má chov ovcí pouze krajinářský charakter, který dokresluje kolorit krajiny.
4. Průmysl
Strojírenství
Nejrozšířenějším průmyslovým odvětvím v oblasti je strojírenství. V Kopřivnici je Tatra-Kopřivnice zabývající se výrobou těžkých nákladních automobilů. Poslední dobou se podnik potýká s finančními problémy a čeká na to, až ho koupí silný strategický partner.
Ve Frenštátě má zastoupení firma Siemens, která vyrábí elektromotory, automobilovou techniku a elektroniku do bílého zboží. Je to jeden z perspektivních podniků v regionu, který se neustále rozrůstá.
V Rožnově nalezneme celou řadu podniků zabývajících se elektrotechnickým průmyslem. Sídlí v bývalých prostorách rožnovské Tesly. Jmenujme si alespoň firmu Bosch, Motorola, Tesla Sezam, Energoaqua a další.
Chemický průmysl

Chemický průmysl se váže na vodní zdroje. Proto se dva velké chemické podniky nalézají právě u řeky Bečvy. Ve Valašské Meziříčí je perspektivně se rozvíjející továrna Deza. Ta se zabývá zpracováním dehtu a benzolu, který získává z ostravské průmyslové oblasti jako odpadní látky z koksáren a z nich vyrábí z nich technické oleje, topné směsi, dehtové nátěry a další.

Mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem se nachází podnik na výrobu technické pryže – Gumárny Zubří.
Ostatní průmysl
Ve Frenštátě je továrna Bernkop, která se zabývá výrobou nábytku z ohýbaného bukového dřeva. Ve Frýdlantě je Norma, ta se zabývá výrobou smaltovaného nádobí. Velká textilka Loana se nachází v Rožnově a v nedalekém Velmezu se nachází sklárny.

Hodnocení referátu Západní Beskydy

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  26. listopad 2007
  3 313×
  698 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Západní Beskydy