Bedřich Engels

Bedřich Engels se narodil 28. listopadu 1820 v Barmenu, v rodině majitele textilní továrny. Pocházel z Rýnské provincie, která v té době patřila Prusku, byla to tehdy průmyslově nejvyspělejší část v Německu. Zavádění strojů do průmyslu umožňovalo, aby podnikatelé používali práce žen a dětí v nebývalém rozsahu. Konkurence bídně placené práce žen a dětí navíc snižovala dělnické mzdy. Kapitalistický továtní systém přinášel pracujícím nová utrpení a vykořisťování.
Obraz bídy a utrpení, které Engels pozoroval v dětství se mu navždy vryly do paměti. Jeho 1. publikovaná práce – Dopisy z Wuppertalu (1839) popisuje živě těžké postavení továrních řemeslníků a domácích výrobců. Devatenáctiletý Engels zde upřímně líčí neuvěřitelnou bídu dělníků a rozhorčení nad tím, jak se v továrnách využívá dětské práce a jak je špatně placena. Ve městě to vyvolalo bouři a rozhořčení továrníci se sháněli po autorovi. Bedřichův otec byl přísný a religiózní a všichni se před ním třásli, bystrý syn byl v rodině jako černá ovce.
Nejprve pracoval rok v kanceláři svého otce, ale to ho neuspokojovalo. V roce 1841 se v Berlíně stal jednoročním dobrovolníkem u dělostřelectva. Potom odjel na obchodní praxi do Anglie (Manchester) – mezník v jeho vývoji. I zde píše díla a články- vyhraněněji se projevuje jeho přechod k materialismu. Výsledky boje proletariátu v Anglii shrnul ve své knize Postavení dělnícké třídy v Anglii. Koncem roku 1844 opouští Anglii a navštěvuje v Paříži Marxe.
Na jaře 1845 po neschodách s otcem odjíždí za Marxem do Bruselu, který sem byl vypovězen z Paříže – píší dílo Německá ideologie. Působili ve Svazu spravedlivých, potom přejmenován na svaz komunistů (1847) – „Proletáří všech…“
V únoru 1848 vyšel v Londýně Manifest Komunistické strany. V letech 48-49 učili v Německu proletariát revoluční taktice, ale povstání poraženo – shrnuto v díle Revoluce a kontrarevoluce v Německu. Koncem 50. let nastalo oživení národně osvobozeneckého hnutí – nevyřešené otázky buržoazní revoluce.
Oba vedou neúnavný a houževnatý boj za mezinárodní sjednocení proletariátu – dovršení v roce 1864 založením Mezinárodního dělnického stružení – I. internacionály. Ta byla později rozpuštěna, ale jednotící úloha se ještě zesílila.
14. března 1883 umírá Marx – Engelsem to hluboce otřáslo a změnilo to celý jeho život: „Jeho dílo a jméno budou žít navěky.“ Okamžitě odsunul vlastní vědeckou a práci a začal pracovat na rukopisech Kapitálu. Bylo mu 63 let a bál se, že práci nedokončí (nečitelné Marxovo písmo a orientace v poznámkách). V únoru 1885 dokončil Engels 2. díl Kapitálu a odeslal ho do tiskárny.
5. srpna 1895 Engels zemřel na rakovinu zažívacího ústrojí. Tělo bylo zpopelněno a na vlastní žádost hozeno do moře u Eastbournu, kde nejraději odpočíval.

Hodnocení životopisu Bedřich Engels

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 934×
  420 slov

Komentáře k životopisu Bedřich Engels