Leonardo da Vinci - život v datech

Je těžké směstnat do čtyř stránek referát o tak všestranném a tvořivém géniovi , jako byl Leonardo da Vinci , proto se nebudu snažit prosadit svůj názor o tomto muži a pokusím se pouze uvést co nepřesněji „fakta“ – domněnky o jeho životě a díle.(Doufám že tento pokus nebude zavržen z důvodu vybrané literatury z níž jsem čerpal.)

Životopis v datech:

15.dubna 1452 se Leonardo narodil jako nemanželský syn notáře Sera Piera z Vinci a „služky či venkovanky“ Catariny;
1452 – 56: vychováván svou matkou;
1457: žije společně s otcem v dědečkově domě ve Vinci;
1457 - 1466: chodí ve Vinci do školy, poznává přírodu a začíná malovat;
1466: stěhuje se s otcem do Florencie;
1467 – 72: tráví svá učednická léta u sochaře a malíře Verrocchia společně s Botticellim, Peruginem a Lorenzem di Credi;
cca 1472: maluje tvář anděla a krajinu v pozadí Verrocchiova obrazu Křest Kristův; poté co Verrcchio spatřil tento obraz zlomil svůj štětec a věnoval se hlavně sochařství;
1472: vyučen a vstupuje do malířského cechu ( spolek sv.Lukáše );
1472 – 76: pracuje jako tovaryš ve Verocchiově dílně;
1473: výkres krajiny je jeho první podepsanou a datovanou prací;
1474: jedním z jeho prvních datovaných děl je Toskánská Krajina;
před r. 1476: samostatně maluje obrazy Zvěstování ( cca 1472 - 1475, nyní ve Florencii ), Madona s květinou ( 1475 - 78 ), portrét dámy mylně zvané Gienevra Benciová aj.
1476: je obviněn z nedovolených styků a vyslýchán; proces je posléze zastaven;
1476-77: opouští Verrocchiovu dílnu. ( nadále s ním však spolupracuje )
1478: maluje druhé Zvěstování( dnes v Paříži ) a začíná další obraz Madony s karafiátem;
1478: dostává zakázku na obraz pro kapli sv.Bernarda, ale nesplní ji, téhož roku – Spiknutí Pazziů proti Medicejským , války proti Florencii, zabývá se vojenským inženýrstvím;
1478-1518: zpracovává Codex Atlanticus;
1479: kreslí oběšeného Bernarda Bandiniho Baroncelliho, vraha Giuliana de Medici;
1481: podepisuje smlouvu na obraz Klanění tří králů ,rozpracuje jej, ale nedokončí – též začíná obraz sv. Jeronýma na poušti;
1482: opouští Florencii a stěhuje se do Milána na dvůr Lodovika Sforzy. Podle jedněch jako inženýr a stavitel, podle druhých jako vynikající loutnista 1) ;
1483: v Miláně bydlí u bratří Prefixů, podepisuje smlouvu na Madonu ve skalách;
1483 - 86: dokončuje prvou Madonu ve skalách ( dnes v Louvru ) a začínají dlouholeté spory o odměnu;
1485: se sbližuje s milánským dvorem, portrétuje Cecilii Gallerani;
1485 – 90: pracuje jako „vojenský a civilní“ inženýr pro Lodovika Mora – navrhuje výstavbu ideálních měst, věnuje se technickým vynálezům ( první pokusy s létajícím strojem ), kreslí četné projekty katedrál, maluje Portrét hudebníka, Podobiznu dámy s hranostajem, Madonu Littu aj;
1487: dostává od Mora zakázku na vytvoření jezdecké sochy Franceska Sforzy;
1489: prohlubuje svá vědecká studia, začíná rukopisy svých prvních traktátů, věnuje se anatomickým zkoumáním;Moro je nespokojen s prací na jezdecké soše a žádá z Florencie náhradního sochaře ( Celý Leonardův život provází snaha o vytvoření „dokonalých“ děl , která umělci zabírala mnohdy několik let.) Traduje se, že též sám papež pověřil Leonarda k nakreslení obrazu, poté co se dozvěděl že se L. snaží o přípravu zvláštního laku, zvolal prý : „Ach ten nic nesvede , nic nedodělá , když myslí na konec díla, než je začal.“ 2
1490: inscenuje živý obraz ráje při příležitosti vévodovy svatby; přivádí si domů hocha Salaie;( Bylo by spekulací, mluvit o možného homosexualitě Leonarda, jelikož o jeho soukromém životě víme velmi málo.Tvrdí se však, že se nikdy neoženil a v mládí byl vystaven neprokázané obžalobě ze sodomie; přibližně v polovině života adoptoval chlapce jménem Giacomo – přezdívaného Salai. ) Vrací se zpět k práci na soše, ale pokračuje i ve vědeckých traktátech;
1491: dokončuje v pálené hlíně sedmimetrový model Cavalla;
1491 – 93: koná technické přípravy k odlití obří sochy v bronzu;
1493: k němu přichází do Milána jeho matka Catarina; Cavallo v pálené hlíně je slavnostně odhalen;
1493: matka Catarina umírá;
1494: francouzská armáda Karla VIII. vpadá do Itálie – Lodovico Moro nařizuje vydat bronz určený k odlití Cavalla na výrobu děl. Jiné zdroje uvádějí že „ kolos “ byl zničen střelbou Gaskoňských lučištníků3)
1494. pracuje na prvém kartonu Sv. Anny Samotřetí (Londýn);
1495: zahajuje práce na Poslední večeři v Santa Maria delle Grazie;
1496 – 97:je mu zastaven plat, opouští dvůr a skládá naději v dráhu vynálezce;
1497: vrací se a dokončuje Poslední večeři;
1499 : francouzské armády Ludvíka XII; obsazují Milán;
1500: odchází do Mantovy a portrétuje Isabellu dÉste; přichází do Benátek nabídnout se jako vojenský inženýr pro boj proti Turkům – navrhuje použít ponorku, po odmítnutí se vrací do Florencie a věnuje se vědě a technice;
1501: v klášteře servitů dokončuje druhý kartón Svaté Anny Samotřetí ( dnes ztracený ), koná pokusy s velocipédem;
1502: vstupuje do vojenských služeb Cesara Borgii, ve funkci inspektora pevností a zúčastní se jeho válečných tažení;
1503: odchází od Cesara B. a navrhuje ve válce proti Pise přeložit řeku Arno do umělého koryta; Praví se že poté co byl předložen rozpočet na zřízení dvou odvodňovacích stok, do Livornského močálu, hlubokých 7, širokých 20 a 30 stop měřících 800 000 čtverečních loktů, vyžadující nejméně 200 000 pracovních dnů, byl celý projekt zamítnut.4)
1503: začíná malovat Monu Lisu, dostává státní zakázku na Bitvu u Anghiari, pokračuje v přírodovědeckých zkoumáních, koná pitvy;
1504: počátek sporu s Michelangelem, který byl také pověřen malbou bitevní scény;( Na protější stěně nového sálu Rady v sídle signorie v Palazzo Vecchio.)
1505: Leonardo i Michelangelo dokončují obrazy bitev;Leonardo též pracuje na traktátu o letu ptáků, vrcholí pokusy s létajícím strojem;
1506: opouští rozpracovanou bitvu u Anghiari a odchází do Milána do francouzských služeb;( Jako jedna z možností nedokončení tohoto obrazu se nabízí hypotéza o nechuti signorů k Leonardovu zobrazení bitvy, jako války v celé své hrůze „ války jež nezanechává ani jediné místečko na zemi bez stop naplněných krví “ 5)
1506 – 08: končí spory o odměnu za prvou Madonu ve skalách ( Paříž ) a A.Predis – částečně spolu s Leonardem maluje druhou Madonu ve skalách ( Londýn );
1506: maluje Lédu;
1508 -12: pracuje jako architekt a inženýr pro Ludvíka XII, vrcholí jeho vědecké práce, zvláště anatomické;
Kolem 1509 -12: navrhuje jezdecký pomník maršála Trivulzia;
1510 -13: spolu s tovaryši maluje prvý obraz Jana Křtitele v divoké krajině ( Dnes přemalován jako Bakchus. ) a sám druhý obraz Jana Křtitele;
1513: po dočasném vypuzení Francouzů z Milána Leonardo odchází do Říma do služeb Giulina Medici, bratra papeže Lva X;
1513 -16: v Římě, kde pracuje Bramante , Michelangelo a Rafael, plní jen podřadné technické úkoly, vede spory s německými tovaryši, je mu zakázáno konat pitvy na příkaz papeže Lva X; kreslí a píše proroctví o zkáze světa;
1516 -17: Studie zvířat ( pero na zažloutlém papíře )
1517: odchází do Francie do služeb Františka I. Na zámek Cpouc;
1517- 18: navrhuje splavnění řek a je pověřen projektem a stavbou královského paláce v Romorantinu;
na podzim roku 1518 byl postižen mrtvicí – ochrnula mu pravá polovina těla včetně jeho ruky;
2.května. 1519 Leonardo da Vinci umírá.

Trochu více:

Malíř, sochař, architekt, hudebník, básník, inženýr a vynálezce Leonardo da Vinci je příklad tvořivého a všestranného „ renesančního člověka “ , inspirovaného oživením klasické kultury v Itálii 14. a 15. století. „ Příroda ho tak štědře obdařila, že ať obrátil svého ducha, či myšlenky k čemukoliv, výsledky byly vždy dokonalé a geniální, “ napsal roku 1550 jeho první životopisec Giorgio Vasari.
Počátek Leonardovy tvorby spadá do doby, kdy se v Itálii rozvinula olejomalba a naturalismus, jehož největším představitelem byl on sám. „ Je důležité jít přímo do přírody a nikoliv kopírovat ostatní malíře “ , napsal.

Vědecká studia:
Leonardo zaznamenal své vědecké myšlenky v řadě pozoruhodných deníků, které obsahují detailní studie o hydraulice včetně systému zavlažování lombardských rovin, optice astronomii, anatomii a vojenském stavitelství. Opakovaně se pokoušel postavit létající stroj a navrhl obrněné vozidlo podobné tanku, stejně jako překvapivě moderně vypadající bicykl. Je jasné, že pokud by veřejně proklamoval myšlenky, které zanechal napsané svým proslulým zrcadlovým písmem ( přibližně 8000 stran ) , byl by pravděpodobně upálen proslulým vrstevníkem, fanatickým mnichem Girolamo Savonarolou.
Z téhož důvodu bylo bohatství jeho myšlenek plně doceněno až v 19. století, kdy se ukázalo, že jeho nákresy opatřené poznámkami jsou předobrazem mnoha objevů a vynálezů.

Slavná díla:
Je nemožné nezmínit se o Mona Lise, tak notoricky známém Leonardovu obrazu, jenž i po pěti stoletích dráždí představy lidí, kteří obraz spatří.Známá debata o tom, proč se žena na tomto obraze tak zvláštně usmívá, by se možná dala vysvětlit tím, že v průběhu pózování se ji Leonardo snažil zabavit hudbou, zpěvem a tancem. Ale odvážím se tvrdit, že to už není důležité ani podstatné, podstatný je dojem, který si každý vytvoří sám. Něžný, chápající a tajemný úsměv, pro mě symbolizuje ty drobné okamžiky mezi mužem a ženou, pro něž stojí za to žít.
Klanění tří králů – první ověřený Leonardův obraz zůstal nedokončen, je považován za mezník stojící na rozmezí rané a vrcholné renesance. Tento obraz není jen souhrnem studií dle přírody, je víc, ve své střední - hlavní části je umnou, záměrnou stavbou, jež slučuje a povyšuje studie dle skutečnosti ve vyšší výtvarnou jednotu. Panna Maria a tři králové jsou vkomponováni do trojúhelníku. Zajímavá je také jeho složitost, v pozadí vlevo vidíme schodiště perspektivně kreslené, motiv který s dějem obrazu nemá nic společného, nepřispívá ke zdůraznění střední části obrazu, stejně jako motiv jezdecké bitky vpravo v pozadí.

To čím mohli být raději zaplněny všechny strany mé práce:

Hádanky:
Kolik bude těch, jimž nedovolí, aby se narodili!
(Vejce, z nichž se nebudou moci narodit kuřata , protože budou snědena.)

Po tisíci letech poskytnou nebožtíci živobytí mnoha živým.
(Svatí knězům)

Na zemi spatříme tvory, kteří budou stále mezi sebou bojovat a obě strany si navzájem způsobí velké škody a často i smrt. Jejich zloba bude bez hranic, svými strašnými pařáty vyvrátí valnou část stromů z rozlehlých lesů světa, jedinou jejich touhou bude přinášet nenasytně všemu živému smrt a zármutek, trápení, strach a zahánět je na útěk. Z nezměrné pýchy se budou chtít povznést až k nebesům, ale přílišná váha jejich údů je podrží při zemi. Na zemi nebo pod zemí i ve vodě nezůstane nic, co by nebylo pronásledováno, odstraněno nebo pokaženo a z jedné krajiny přesouváno do druhé a jejich tělo se stane hrobem všech živých těl, která připravili o život.
Ó světe, jak to že se neotevřeš a nezřítíš do hlubokých trhlin svých ohromných propastí a jeskyň? Neukazuj déle nebesům zrůdu tak krutou a bezcitnou!
(ČLOVĚK)
Bajky:

Papír a inkoust
Papír si naříkal, že je celý začerněný od inkoustu, ale inkoust mu vysvětlil, že nebýt slov tou černí zaznamenaných, dávno by ho už někdo zničil.

Ořech
Ořech při kraji cesty ukazoval poutníkům bohatství svých plodů : každý po něm hodil kamenem. 6)

 

1) in Jaromír Pečírka : Lonardo da Vinci, Odeon, 1988, str.18
2) in Jaromír Pečírka : Lonardo da Vinci, Odeon, 1988, str.34
3) in Dmitrij Merežkovskij : Leonardo da Vinci II, Lidové nakladatelství, 1969, str.19
4) in Dmitrij Merežkovskij : Leonardo da Vinci II, Lidové nakladatelství, 1969, str.181
5) in Dmitrij Merežkovskij : Leonardo da Vinci II, Lidové nakladatelství, 1969, str.163
6) in Leonardo da Vinci : Nápady, Odeon, 1982, str.24,27,28,48,57

Použitá literatura:
Leonardo da Vinci : Nápady – Odeon - 1982
Jaromír Pečírka : Leonardo da Vinci – Odeon - 1988
Dmitrij Merežkovskij : Leonardo da Vinci – Lidové nakladatelství - 1969
Leonardo da Vinci: Úvahy o malířství –Vladimír Žikeš - 1941

Hodnocení životopisu Leonardo da Vinci - život v datech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 296×
  1871 slov

Komentáře k životopisu Leonardo da Vinci - život v datech