Jak vznikl život

Nesmierna pestrosť všetkeho živeho na našej Zemi udivovala človeka od nepamäti,pretože sa so životom stretaval všade,kamkolvek prišiel;i tam kde ho nečakal bol ním prekvapený.Preto sa nemožno diviť,že sa čoskoro začal zaujimať odkiaľ sa život vôbec vzal.Podľa svojich vedomostí si odpovedal túto otazku rôzne:tu naivne a fantasticky,inde zase odôvodnene a obdivuhodne.Vznik života je dnes predmetom štúdia mnohých bádatelov a to predovšetkym fyzikalnych chemikov a biochemikov,ktorí si pomáhaju pri riešeni tohto problému najnovšími výsledkami svojich moderných vied. Avšak o vzniku života ešte nepadlo posledné slovo.

Geologický Vývoj Našej Zeme.

Velky Tresk

Teoria Velkeho Tresku je snáď najuznávanejšia vedna teoria o vzniku vesmiru. Podľa tejto teórie, vesmir bol vytvorený niekedy okolo 10-20 miliardami rokov z kozmickej explózie,ktora vyprskla hmotu do všetkych smerov.
V 1927, belgicky mnich Georges Lemaitre ako prvý navrhol,že vesmir vznikol explóziou z prvotneho atómu. O niečo neskôr,Edwin Hubble našiel experimentalnu evidenciu,ktorá by pomohla uznať Lemaitrovu teóriu. Zistil,že sa vzdialene galaxie v každom smere od nás vzdialuju určitou rýchlostou.
Velky Tresk bol teda podporený,pretože vysvetloval prečo sa vzdialene galaxie vzdialejú. Hoci je teoria Velkeho Tresku akceptovaná,pravdepodobne to nikdy nebude možné potvrdiť.
Podľa moderných teórií sa zakladné etapy vývoja Zeme odhaduje na 4,6 milardy rokov.Na začiatku mal byť podľa tejto teórie len oblak plynu, ktorý mal vzniknúť napriklad supernovy. Malé čiastočky kondenzovaneho materialu pôvodne plynného sa mali zhlukovať do stále väčších celkov vplyvom gravitačnej sily. Po vytvorení gravitačneho centra sa mali nabalovať male aj velke častice a atelesa.Toto shlukovanie malo prebiehat len kratky čas.Neskôr sa hmota začala výrazne zahrievat, až sa roztavila do kvapalného stavu-práve v tejto dobe sa mala naša planéta odtrhnút a vyformovat jadro,plášt a kôru.

Biologicky vývoj života

Mikroorganizmy sú všade a vytvarajú velky neviditelný svet aktivít, ktore pomáhajú vytvorit biosféru a tým pokračuju v podporovaní životných procesov na Zemi.My sme tiež súčastou mikrobiologickeho sveta.
Zo všetkých buniek, ktore vytvaraju normalne zdrave ludske telo,viac než 99% sú bunky mikroorganizmov žijúcich na pokožke človeka.

MIKROBIOLOGICKÝ SVET

V prvom rade rozlišujeme mikroorganizmy z hladiska geologickeho času - ako sa vyvíjali a menili a ako vytvorili dnešný svet. Zastupuju aj miesto v schéme života ako celku,založeného na genetickej príbuznosti organizmov.

HISTORIA ŽIVOTA NA ZEMI

§ približne je znázornená v tabulke nižšie a informácie sú z Encyklopeadie Britannica.
§ Údaje sú dokázané pomocou troch hlavných zdrojov:
1. fosílie
2. pôdne sedimenty,ktore sú pravdepodobne výsledkom biologických činností.
3. zmeny v oxidácii sedimentov označujúce vývoj atmosféry.

Roky v milionoch Geologicka legenda
okolo 4,600 Planeta Zem sa sformovala
3,500- 3,400 Mikrobiálny život prítomný, dokázaný stromatolitmi v oblasti zap.Australie
2,800 Kyanobakteria ,kt. je schopna fotosyntezy
2,000-1,800 Kyslík sa začína zhromaždovat v atmosfére
1,400 Pritomnost eukaryotických organizmov/počiatky planktónu.
800-700 20 rôznych druhov eukaryotov v sedimentoch skál.
640 Kyslik dosahuje 3% obsahu z pritomnej atmosferickej úrovne
650-570 Najstaršie fosílie viacbunkových organizmov
570 onwards Prvé dôkazy o dostatočne žijúcich látok v skalách
400 onwards Vývoj flóry na súši
100 Objavuju sa zvieratá,kvitnuce rastliny a hmyz

Z tejto tabulky rozoznávame niekoľko hlavných bodov:
1. život bol na Zemi po väčšinu času jej existencie.Je ťažke povedat kedy sa život na Zemi objavil a začal sa vyvíjať. Ale mikrobiálny život je tu najmenej 3,500 mil.rokov; a Zem kao planéta sa sformovala pred 4,600 mil.rokov a počas tohto formovania sa musela prispôsobiť aj fyziologicka teplota.
2. prve organizmy mohli byť anaeroby,nebol na Zemi žiadny kyslik,a i keď bol vytvorený fotodisociáciou vody a UV lúčov,rýchlo zanikol.Prve organizmy mohli byť aj heterotropy.
3. organizmy podobajúce sa na dnešné kyanobakterie už pravdepodobne existovali 2,8 miliardy rokov. Tieto org.už fotosyntetizovali, napriek tomu sa žiadny kyslík nedostal do atmosfery.
4. Eukaryoticke org.- boli už väčšie, boli najdene v skalách spred 1,4 miliardy rokov. Je predpoklad ,že sa vyvinuli v okysličenej atmosfere.
5. Primitívne viacbunkove org./primitivne prízemne rastliny sa objavuju.

Strom života- biologici sa vždy snažili nájsť univerzálny "strom života"= strom, ktorý by ukazoval prírodu a vývojové vzťahy žijúcich organizmov.

Rôzne dohady o vzniknutí života na Zemi.

1. Niektorí vedci vážne tvrdia,že život bol na Zem prenesený z nejakej inej vesmirnej oblasti. Snáď prostrednictvom meteoritov. Táto dosť podivna myšlienka vniesla do evolučnej teórie jeden velky problem. Evolucia musela prebiehat tisícky miliony rokov, aby bol vznik života a neživej hmoty vysvetlitelný.Tí,ktorí vravia,že život vznikol v mimozemskom vesmire sa opieraju o názor,že Zem ma krátke trvanie nato,aby na nej mohol život vzniknúť vývojom.
2. Väčšina zastancov evolucie verí,že život vznikol na Zemi.Za povšimnutie stojí skutočnost,že toto je len ich predpoklad, nemajú žiadnu metódu, ktorou by si overili,že sa to odohralo práve tak ako to je v ich predstave.
3. Niektorí ľudia si myslia,že ak by sa dnes podarilo stvoriť život v laboratoriu, bol by to dôkaz,že život začal nahodným pospajaním chemickych látok.Povedali by:"Pozrite sa,ak tieto molekuly pomiešame,a použijeme vhodný chem. postup,ktorým by sme ho usporiadali do optimálnej zostavy,dostaneme živy organizmus. Jedine týmto spôsobom by vznikol život.

Darwinova evolučna teória.

Celé storočia trvalo, než človek konečne našiel pravdivú a vedecky správnu odpoved na otazku evolučnej teorie až moderna evolučna náuka priniesli množstvo objektivnych a hmatatelnych dôkazov o tom,že všetká živá priroda okoklo nás nie je ničím stálým ani nemenným.
Darwinova teoria evolucie začina tam kde konči chemicka evolucia. Teória je založena na dvoch velmi jednoduchých myšlienkach-
1.myšlienka-vyjadruje princíp,že všetko žive sa môže meniť, resp. nadobudat novú podobu. Potomstvo alebo deti živočicha alebo rastliny sa často určitým spôsobom rozlišuju od svojich rodičov a tiež jeden od druheho. Niektroí býva silnejši ako ostatní, možu sa objavit rozdiely-v zafarbení očí,kožušiny a podobne.Takéto rozdiely medzi organizmami toho isteho druhu nazyvame variacie.
2.myšlienka-je znama pod pojmom prírodný výber, čo znamena výber realizovaný prírodou.Niekedy to voláme- prežitie najschopnejších.Ide tu totiž o to,že u živočicha,ktorý sa najlepšie vysporiada s prirodným okolím je malá pravdepodobnosť jeho zániku.JE schopnejši- uspôsobenejší k tomu aby prežil a mal vlastné potomstvo.
Tieto dve predstavy su spojene dovedna a použite na vysvetlenie evolucie-t.j. jej
predpokladaného priebehu.

VYTVORENIE EVOLUČNEJ TEORIE

Odlahle ostrovy v Tichom océane sa spajajú s menom Charlesa Darwina a pojmom evolúcie. Darwin prtim prežil na Galapágoch len 5týždňov-týmto pobytom však vyvrcholila plavba pozdĺž Južnej Ameriky, počas ktorej pobudol istý čas aj na pevnine a overoval si pravdepodobnosť svojej teórie-evolucie. Po prvých troch rokoch plavby dospel k presvedčeniu, že druhy niesú stále rovnaké, ale postupom času sa menia. Najlogickejšie sa dajú vysvetlit postupnou premenou foriem a nie jednotlivými aktmi stvorenia. Prvým významným dôkazom na podporu tejto teorie boli fosílie gigantických pasavcov, z ktorých bola jasná pribuznosť vyhynutých a súčasných foriem. Pri študiu flory a fauny na Galapagoch Ch.Darwin konkretne zistil pôsobenie evolučneho procesu na priklade odlišnosti medzi pribuznými druhmi piniek,korytnačiek a jašteríc.Napokom dospel k záveru,že druhy,ktore sa na ostrovoch vyskytuju vyplývaju z toho ako sa život na Galapágy dostal. Semená a výtrusy rastlin sem priniesol vietor a more. Len čo dostali rastliny šancu, aby sa uchytili, dostali aj živočíchy. Základ Darwinovej myšlienky bolo,že sa všetko rastlinstvo a živočistvo vyvinulo z nemnohych pratypov a že jedným z hlavných vývojových činitelov je prirodny alebo umelý výber.
Po jeho návrate z Galapágov sa začala dlha perióda systematickej prípravy evolučnej teorie založenej na objave mechanizmu evolučneho procesu. Najväčšiu zasluhu Ch.Darwina nie je to,že dokazal existenciu evolucie v prirode, ale to že objasnil proces vývoja a existenciou druhov a odhalil mechanizmus evolucie-tým z evolučných ideí vznikla evolučná teoria. Darwinova genialita spočívala v tom,že dokazal existenciu boja o život v prirode, premenlivost znakov a vlastnosti a dospel k zaveru o nevyhnutelnosti existencie procesov zákonite veducich k vyberovemu ničeniu jedných individuí a k rozmnožovaniu iných,čiže k prír.výberu. V boji o existenciu su jedny organizmy uprednostovane a ine hynu.

KRÍZA DARVINIZMU

Hoci evolučne učenie Ch.Darwina uznavala väčšina biologov, mnohí poprední zoologovia a paleontologovia, už v prvej etape vyvoja evolečnej teorie príjmali myšlienky o evolucie a mechanizme prírodneho výberu s výhradami a mali proti nim závažne namietky. Takýto stav v nemalej miere zapričinili Darwinove názory na všemocnost výberu a osobitnost pôvodu novych druhov, ktore sa dali v prirode ťažko dokázať. Kritika Darwinizmu sa zintezivnela najmä v etape vzniku genetiky, ktoru možno nazvat etapou odmietania Darwinizmu (koniec19 a zač20stor). Velmi skoro sa však ukazalo,že dôkazy,ktore ziskala genetika v podstate potvrdzovali názory Ch.Darwina tým,že objasnovali pôsobenie prírodneho výberu.

Predstavy o vzniku života podla náboženstiev

BIBLIA
§ hovori, že Boh stvoril život vtedy, keď stvoril rôzne kategorie živých org."podla ich druhu". Podla Biblie sa nevyvinuli všetky z jednej živej prabunky, ale boli utvorené od začiatku ako uplne rozdielne stvorenia a org. Slová "podla ich druhu" tiež poukazuju na skutočnosť, že tieto formy života, ktore stvoril Boh sú v podstate zhodne s formami života, ktore pozname dnes. To znamená, že v živej prírode nedošlo od stvorenia k žiadnym zmenám, žive org. boli pri stvoreni vybavene velkou mierou prispôsobivosti. Boh to urobil celkom zámerne, keby oprg neboli schopne menit sa, nedokozali by sa prispôsobit sa zmenam prostredia. Schopnosť menit sa patri medzi najlepšie spôsoby ochrany org.
§ Boh urobil Zem jeho silou, on založil svet jeho rozumom a rozprestel nebo jeho porozumením.
§ Genesis hovori
§ Prvy den: Boh povedal "Budiš nebo a Zem" a vzniklo nebo a Zem. Zem bola tmava a plna vody.
§ Druhy den: Boh vytvoril vzduch a vodu oddelil od zeme.
§ Treti den: Boh dal na jednu stranu vodu a na druhu súš, na tuto zasadil prve semienka.
§ Štvrty den: Boh povedal "Budiš svetlo" a bolo svetlo- vytvoril Slnko a hviezdy, ktore rozsvietili našu Zem.
§ Piaty den: Boh vytvoril ryby, aby plavali v oceane a vtaky, aby lietali nad Zemou.
§ Šiesty den: Boh vytvoril zverstvo a človeka ako svoj obraz a dal mu meno Adam. Vytvoril ho z hliny, vdúchol mu dušu a Adam ožil. Adam žil v raji, ktory mu Boh vytvoril, ale videl, že Adam je smutný, tak sa rozhodol, že mu stvorí ženu- Evu. Uspal Adama, vybral mu rebro a z rebra vytvoril Evu a povedal im "Rozmnožujte sa a vladnite nad všetkým živým" Môžte si v tomto raji robiť čo chcete,možte jest všetky plody, ktore vam raj poskytuje, ale nemôžete zjest plody tejto jablone-strom pokušenia.
§ Chodili nahý po raji, až Eva jedneho dna prišla k tejto jabloni a stretla hada, ktorý ju nahovoril aby otrhla jablko. Eva otrhla jablko, zjedla ho a ponukla aj Adama, ktorý to bez rozmýšlania zjedol. Po zjedení jablka pocitili hanbu.Ked to Boh zistil, vyhnal ich z raja a poslal na nich trest- Eva pocitovala bolesti pri pôrode a Adam sa potil pri robote.

ISLAM
§ Islam je založený na predstave jedineho Boha, ktorý je zdrojom všetkých atomov a vytvorov,stvoritel vesmíru aj všetkeho živeho. Veria v nadčasove Božie vedenie.
§ Len čo boli bezprostredne telesne potreby uspokojene, objavila sa otazka viditelneho sveta.Tato otazka je zakladom hladania Boha,alebo inými slovami hladania zdroja a poctaty stvorenia.
§ Veria,že je správne položit životy za Boha, pretože život patri darcovi života a nám bol daný iba preto, aby sme videli tento svet a vratili sa k zdroju.
§ Veria,že Boh zoslal ludstvu Prorokov, aby ludom odovzdali odkaz počínajuc Mojžišom, Ježišom a končiac Muhammadom.

HINDUIZMUS
§ v klasickom hinduizme sa prejavuje 6 ortodoxne náboženských systemov: mímánsa, védánta, sánkhja, jóga, vaišéšika a njája. Vaišéšika učí atomistickú kozmológiu, ktorá rozdeluje prírodu na rôzne substancie (zem, voda,oheň,éter), ktoré vystupuju v rôznych kvalitách. Pozostávajú a farby, chuti, počtu a spojenia. Spojením týchto substamcií javový svet v kozmických periódach vzniku a zániku sveta uchovávajú duše svoje dobre a zle činy, spojuju sa s atomami a zahajuju novy tvorcovský cyklus.
§ vesmír vznikol zo zvuku AUM.

MÝTY A LEGENDY INÝCH NABOŽENSTIEV

Všetky národy vždy zaujímalo stvorenie sveta. Ludia sa od nepamäti snažili pochopit zakonitosti prirody, ktoré však boli pre nich príliš zložite. Preto sa vo všetkých mýtoch popisujúcich stvorenie sveta stretávame s predstavami božstiev, z ktorých vôle vzniká človek a ktorého osudy riadili po celý jeho život.

STARÍ EGYPTANIA: na začiatku všetkeho bol praoceán. Vladcom tohto obrovskeho vodctva bol boh Novev. Po nejakom čase sa z oceánu vynoril boh Ré. Ale Ré bol na svete sám a tak stvoril zo svojich slín boha vzduchu Šova a bohyňu vlhkosti Tefnet. Narodili sa im deti- boh zeme Geb a bohyna neba Nút. Svet bol teda ohraničení nebom a zemou a medzi nebo a zem vstupil vzduch a oddelil ich. Bohovia žili vo svete bez ludi a rozmnožovali sa. Panoval im boh Ré, ako každý panovník mal aj on svojich nepriatelov. Aby sa im ubranil, posielal svoje oko aby za neho bojovalo. Raz išlo oko opät na bojisko,ale boj trval velmi dlho a dlho sa nevracalo. Až keď porazilo všetkých nepriatelov, vratilo sa spät k bohu Ré, ale v Réovej hlave zatial vyrástlo iné oko a na hlave už nebolo miesto pre toto oko. Oko sa zarmútilo a začalo plakať, sotva sa slza Réova oka dotkla zeme, premenila sa v človeka a pretože bolo sĺz naozaj vela, bol čoskoro svet plný ludí.

Mýty Indiánov Strednej a Južnej Am. zpred kolumbovskej éry.
AZTÉZSKY MÝTUS: Narodilo sa Slnko a bohovia odpočívali. Kvitli stromy a zvierat bolo vela, ale žiadne z nich nevedelo komu majú za slnko podakovať. Toto bohov sklamalo a rozhodli sa ,že stvoria človeka. Múdry boh Tlalok rýchlo uplácal človeka z hliny, len aby bol prvý. Lenže hned ako tento hlinený človek šliapol do prvej kaluže, tak sa rozpustil a zostala z neho iba kopa blata. Boh Šipetotek zobral obsidiánový nôž, obrezal pár vetví, aby z nich vyrezal sošky- mali ruky, nohy a vo vode sa nerozpúštali, bohovia ich preto nechali žit. Ale títo drevení ludia sa ani nesmiali ani neplakali,to sa bohom nepáčilo a zahubili ich. Potom povedal boh Tezkatlipoka, že hliny a dreva je na svete dosť a preto vytvoril ludi zo zlata. Ale títo boli zase príliš namyslení, a tak sa biely boh Quetzalkoatl rozhodol ,že človeka stvorí on sám. Urobil cesto zo žltej a bielej kukurice, porezal sa do malíčku aby s cestom zmiešal svoju krv, potom vymodeloval poriadne trup, hlavu a údy a človek bol hotový. Quetzalkoatl mu vdýchol život a začalo svitať.

TIBET: tento mýtus nemá vo svete obdobu, je originálý a dômyselný. Podla tejto povesti, mali byt Tibeťania potomkami opíc, ktoré prišli na svet spojením mystického opičiaka a démonky rákšasí. Za patróna Tibetu bol považovaný dobrý boh Avalokita. Ten poslal do Tibetu prevteleného opičiaka, aby tam vykonal rozímanie.Boh bol však zvedený skalnou démonkou rákšasí a z ich spojenia sa narodilo 6 opičiek, ktore sa potom prevtelili do sveta zvierat, ludí, démonou a bohov. Aby netrpeli hladom, vyprosil im ich otec a Avalokity jačmeň a pšenicu. Keď sa opičky najedli, začala sa im skracovat srsť a vzpriamovali sa. Ptom, čo sa naučili hovoriť, stali sa z nich ludia. A kedže ludia v Snežnej zemi pochádzajú z časti z otca opičiaka a z časti z matky rákšasí a rozdeluju sa na dva druhy. Tí, ktorí su z rodu otca, sú znášanliví, dobrotiví, pracovití a cnostní. Naopak chamtiví, neúnavní, zbrklí a ohovárajúci ludia pochadzaju z matkinho rodu.

SEMINÁRNA PRÁCA
2002/2003
ANDREA ŠTEFČÍKOVÁ 4.B.
& PETRA ARNOLDOVÁ

Hodnocení referátu Jak vznikl život

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. září 2007
  3 446×
  2543 slov

Komentáře k referátu Jak vznikl život