Ochrana přírody v EU

Česká republika požádala o vstup do EU a je jedním z dvanácti kandidátů na přijetí. Pokud chce vstoupit, musí kromě jiného sladit legislativu s legislativou EU. Řeknu vám něco o úkolech, které čekají ČR v rámci přibližování EU v oblasti ochrany přírody.
Nejprve ale něco málo o Evropské unii. EU je nadnárodní útvar, který existuje od roku 1993. V současnosti ji tvoří 15 členských zemí. Výkonným orgánem je Evropká komise, která sídlí v belgickém Bruselu. Dalšími orgány jsou Rada EU a Evropský parlament a ty dohromady plní funkci parlamentu tzn.že EU je jediný nadnárodní útvar na světě, který přijímá vlastní zákony a členské státy jsou poviny tyto zákony dodržovat.
V oblasti přírody má EU 11 legislativních opatření z toho jsou pro nás důležité dvě směrnice a to směrnice 79/409 o ochraně volně žijících ptáků na dvou úrovních. První je obecná ochrana všech ptáků a druhá je zajistit ochranu zvlášť ohrožených druhů, mezi které je podle EU zařazeno 181 druhů ptáků, z toho 123 se vyskytuje v ČR. Jsou tam i druhy, které u nás chráněny nejsou, takže budou muset být prohlášené za chráněné. Je to například datel černý. Zároveň v seznamu nejsou zahrnuty druhy, které u nás chráněné jsou. ČR stejně jako další kandidátské země navrhuje zařazení dalších druhů do tohoto seznamu. Většina nebude pravděpodobně schválena, protože se jedná o druhy, které se v západní Evropě loví. Sem patří třeba koliha velká. Očekáváme, že bude možné doplnit pouze dva druhy, které navrhujeme společně se Slovenskem a Maďarskem. Je to raroh velký a poštolka rudonohá. Podle této směrnice musíme upravit doby lovů některých ptáků. Musíme také vyhlásit chráněná území pro ohrožené druhy ptáků.
Druhá směrnice č.92/43 je o ochraně přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Tato směrnice ukládá členským a kandidátským státům vyhlásit komplexní síť chráněných území, která se nazývá „Natura 2000“. Do té budou zařazeny i lokality chráněné podle směrnice o ptácích. EU po nás chce, abychom zařadili asi 15% ůzení do sítě Natura 2000. Území nestačí jen vyhlásit, ale je nutné zajistit i péči o ně tzv.management. Na ten přispívá EU ze společného rozpočtu. Mimo současných chráněných území tam budou muset být zařazeny i další lokality.
Tyto úlohy jsou velmi obsáhlé a náročné jak časově, tak finančně a personálně, ale měli bychom je splnit do konce roku 2002, protože ČR usiluje o vstup do EU k 1.1.2003, i když EU není ještě definitivně rozhodnuta, zda nás přijme k tomuto datu nebo později.

Hodnocení referátu Ochrana přírody v EU

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. prosinec 2007
  5 014×
  413 slov

Komentáře k referátu Ochrana přírody v EU