Chráněnná krajinná oblast Blanský les

vedoucí: RNDr. Jan Flašar
zástupce vedoucího: RNDr. Alena Vydrová
odborní referenti: akad. arch. Vojtěch Storm, ing. Leoš Lippl, ing. Jaromír Mertlík, RNDr. Jiří Flíček, Radek Janák

Základní působnost :
Na území chráněné krajinné oblasti a jejího ochranného pásma Správa Chráněné krajinné oblasti vykonává státní správu v ochraně přírody a krajiny, není-li k tomu dle zákona č. 114/92 Sb. příslušná obec, Ministerstvo životního prostředí nebo Česká inspekce životního prostředí.
Správa Chráněné krajinné oblasti vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody v obvodu své územní působnosti.
Správa CHKO vykonává na území oblasti speciální státní správu, která je propojena s odbornou činností. Hlavní snahou Správy CHKO je usměrňování lesního a zemědělského hospodaření, územního plánování a výstavby a jiných činností tak, aby nedocházelo k poškozování krajinného a přírodního prostředí.
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les si může vyhradit působnost obce ve věcech kácení dřevin rostoucích mimo les, vymezování a hodnocení místního systému ekologické stability, vyhlašování památných stromů a jejich ochranných pásem a udělování souhlasu k jejich ošetřování a ve věcech vydávání souhlasu ke zřizování či rušení účelových komunikací, pokud jsou pro to závažné důvody.
Správa Chráněné krajinné oblasti projednává a ukládá pokuty za přestupky a protiprávní jednání podle výše uvedeného zákona.
Správa Chráněné krajinné oblasti je oprávněna k vydání vyhlášky o zřízení přírodní rezervace a přírodní památky.
Správa Chráněné krajinné oblasti plní zároveň úkoly odborných organizací ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech, provádí inventarizační přírodovědné průzkumy, vede dokumentaci a šetření v ochraně přírody, spolupracuje s výzkumnými a vědeckými pracovišti, zajišťuje strážní, informační a kulturně výchovnou činnost.
V červnu 1998 byla otevřena ke "Dni životního prostředí" výstava v rozhledně na Kleti, zaměřená na přírodovědné a vlastivědné hodnoty CHKO Blanský les a hory Kletě.
Správa CHKO má zpracovaný základní strategický dokument "Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Blanský les" na léta 1997-2006, ve kterém je zakotvena ochrana a další péče o CHKO.
Na základě tohoto plánu správa CHKO zajišťuje každoroční péči o nejhodnotnější části přírodního prostředí CHKO (jedná se zejména o rezervace a I. zóny ), provádí základní přírodovědný výzkum oblasti, provádí a koordinuje krajinně - ekologické výzkumy a podporuje jejich realizace.
Správa CHKO také realizuje řadu projektů týkajících se revitalizace říčních systémů. Projekt revitalizace potoka Borová byl oceněn v soutěži - Ekologický projekt roku 1996 (v roce 1998 byla zahájena realizace).

Geografické podmínky
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla vyhlášena v roce 1990 a zaujímá plochu 212,35 km2 a zahrnuje horský masiv na levém břehu Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem v nadmořské výšce od cca 420 do 1083 m. Jižní část CHKO s masivem nejvyšší hory Kleti má horský charakter, severní část včetně centrální Křemžské kotliny charakter pahorkatinný. Území chráněné oblasti je z víc než 50% zalesněno, a to převážně smíšenými horskými a podhorskými lesy.Jedná se o pozoruhodně zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s četnými cennými lokalitami. Ze živočišné říše se v Blanském lese, kromě běžné lovné zvěře a drobných šelem, vyskytuje i vydra říční. V geologickém podloží zcela převládají přeměněné horniny, zejména granulit.Významné jsou vložky hadců a krystalických vápenců, které podmiňují vznik specifických půd a jim příslušejících rostlinných společenstev. Jihovýchodní hranici oblasti tvoří v krátkém úseku řeka Vltava, jejíž kaňon leží ve výšce asi 400 m nad mořem.Vrchovina má tvar podkovy otevřené k jihovýchodu. Osu tvoří Křemžský potok, protékající širokou kotlinou a vlévající se do Vltavy pod zříceninou hradu Dívčí Kámen.

Květena a zvířena
Původní rostlinný pokryv Blanského lesa tvořily až na nepatrné výjimky bučiny. V průběhu kolonizace byly částečně vytěženy a v uplynulých dvou staletích nahrazeny kulturními porosty smrku a borovice. Na značné části plochy,zejména na severních svazích, se bučiny v původní formě zachovaly dodnes a jsou zde záměrně pěstovány. Místy se v bukových porostech vyskytuje v menší míře jedle.

Výskyt rostlin a živočichů je všeobecně podmíněn přítomností rozsáhlých bukových lesů. V jejich bohatém podrostu nalezneme mařinku vonnou, věsenku nachovou, hluchavku žlutou, lýkovec jedovatý, vraní oko čtyřlisté a mnohé další. Z ptáků je zastoupena silná populace holuba doupňáka, vyskytuje se zde jeřábek lesní, lejsek malý i černohlavý. Zoologicky a botanicky zajímavé jsou i ostrůvkovitě se vyskytující reliktní bory na hadcích a při jižním okraji oblasti čočky krystalických vápenců. Nejvýznamnější lokality těchto vzácných stanovišť jsou zvlášť chráněny.

Přírodní rezervace
Na území chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 14 přírodních rezervací (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročkovské hadce, Na lazích, Malá skála, Ptačí stěna).

Naučné stezky
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les provozuje naučnou stezku národní přírodní rezervací Vyšenské kopce. Stezka symbolicky začíná před budovou správy CHKO ve Vyšném. Má dvě větve - jedna začíná a končí ve Vyšném, druhá pak pokračuje na vlakové nádraží v Českém Krumlově. Stezka je určena pouze pro pěší, je asi 2,5 km dlouhá a má 14 zastavení. Podrobnější informace získáte z publikace NPR Vyšenské kopce.

Historické památky
Kromě přírodních krás je Blanský les bohatý i na historické památky a lidovou architekturu. K nejvýznamnějším patří cisterciáckýKlášter Zlatá Koruna s kostelem ze 13. stol., dále zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen, na Brložsku zbytky nedostavěného pozdně gotického kláštera v Kuklově. Zajímavé je rovněž keltské oppidum u Třísova. Mezi památkami lidové architektury vyniká obec Holašovice.

Hodnocení referátu Chráněnná krajinná oblast Blanský les

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  13. říjen 2007
  4 635×
  844 slov

Komentáře k referátu Chráněnná krajinná oblast Blanský les