Nebezpečný oheň (požáry, hasicí přístroje)

Nekontrolované a nežádoucí hoření je požár.Může způsobit obrovské škody.Nejlepší ochranou proti požáru je znalost vlastních látek,opatrnost a svědomitost.Voda se nesmí použít k hašení elektrického vedení,nebo přístrojů zapojených do elektrické sítě,protože by mohlo dojít ke skratu.

Přenosné hasicí přístroje
Přenosné hasicí přístroje (o celkové hmotnosti do 20 kg). Podle druhu hasiva a konstrukce mají dobu činnosti v rozpětí od 6 do 20 s., vodní až 70 s. Délka dostřiku je zpravidla od 1,5 do 10 m. Vnější povrch nádoby PHP je červený u hasicích přístrojů s náplní oxidu uhličitého - CO2 doplněný pruhem černé barvy 80 mm, umístěným na horním okraji zaoblené části láhve pod hrdlem. PHP jsou opatřeny držadlem umožňujícím přenášení a jsou uzpůsobeny pro pohotovostní upevnění. Jejich konstrukce musí umožňovat opakované naplnění nádoby hasivem a uvedení PHP do pohotovostního stavu po vyprázdnění. V České republice lze obstarávat, instalovat a používat pouze schválené druhy hasicích přístrojů.

Podle druhu hasiva rozdělujeme PHP na:
· vodní,
· pěnové,
· práškové,
· CO2,
· halonové.

Použití PHP
Každý hasicí přístroj musí být opatřen typovým štítkem, který kromě jiných údajů, musí obsahovat vyobrazení jak PHP uvést do činnosti a dále na jakou třídu požárů je vhodný. Co se nesmí hasit a co se musí pravidelně u PHP kontrolovat. Používání PHP je obsahem školení zaměstnanců o požární ochraně.

Požár lesní,poškození až zničení lesních porostů ohněm;dochází k němu v suchých obdobích zapálením přeschlého rostlinného materiálu.Při požáru lesním povrchovém hoří rostlinný materiál nad půdou a hrabanka.Požár lesní podzemní se šíří porostem,za přírodních povětrnostních podmínek se může přenést do korun stromů(požár korunový).Na rašeliništích vznikají požáry podzemní.

Klasifikace požárů
· Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
· Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
· Třída C: Požáry plynů.
· Třída D: Požáry kovů.

Vodní PHP, třída požárů A
Vodní PHP jsou vhodné k hašení pevných látek, zejména organického původu. Mají většinou omezený rozsah pracovních teplot 0 - 60 0 C a nesmějí se používat k hašení požárů za přítomnosti elektrických zařízení pod napětím.
Pěnové PHP, třída A, B
Pěnové PHP jsou vhodné především pro hašení kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství a pevných látek. Mají většinou omezený rozsah pracovních teplot 0 - 60 0C (vždy uvedeno na typovém štítku). Běžné typy pěnových PHP nejsou vhodné pro hašení polárních kapalin, pokud nejsou naplněny speciální náplní. Nesmějí se používat k hašení požárů za přítomnosti elektrického zařízení pod napětím.

Práškové PHP, třída požárů A, B, C, (D)
Konkrétní rozsah použití PHP je vyznačen na typovém štítku v závislosti na použitém prášku. Těmito PHP lze hasit i požáry za přítomnosti elektrických zařízení pod napětím. Mají široký rozsah pracovních teplot -20 0C až 60 0C. Pro hašení požárů kovů se používá PHP naplněný speciálním práškem a je označený symbolem třídy D. Práškové PHP se nesmí používat k hašení v prašných prostorách nebo hašení sypkých hmot. Nejsou také vhodné k hašení točivých strojů (jsou pak zralé na generální opravu, i když je oheň poškodil jen minimálně) a už vůbec ne na elektronická zařízení (spíše je práškem dorazíte a můžete je vyhodit).

PHP CO2, třída požárů B, C
PHP s náplní CO2 jsou vhodné k hašení elektrických zařízení pod napětím. Dobře hasí i požáry třídy B a C a zejména v uzavřených místnostech. Na volném prostranství dochází zejména při větru k rychlému snížení hasicí koncentrace, a tím i snížení hasebního účinku. Uvedené PHP se nesmí používat k hašení v prašných prostorách nebo hašení sypkých hmot. Je nutné se mít na pozoru při použití v uzavřených prostorách, neboť CO 2 vytěsňuje z tohoto prostoru kyslík, což brání oxidačnímu procesu hoření, avšak také vytváří nedýchatelnou atmosféru a v důsledku nedostatku kyslíku může dojít k nevolnosti, ztrátě vědomí, zranění a případnému úmrtí z důvodu nemožnosti dostat se zohroženého prostoru.

Halonové PHP, třída B, C
Halonové PHP jsou vhodné pro hašení požárů kapalin a plynů.
Jejich použití bylo od 1. dubna 1994 omezeno vydáním zákona o ochraně životního prostředí (zákon č. 211/1993 Sb.). Tvrdost tohoto zákona byla sice zmírněna přijetím zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země, ale před přijetím tohoto zákona byla většina PHP s náplní halonů zlikvidována (blíže k této problematice viz také Aktual bulletin č. 1/96 a vyjádření Ministerstva životního prostředí vedené pod č.j.: 520/1843/95 ze dne 14. listopadu 1995).

PYROCOOL, univerzální hasivo
Pyrocool je univerzální hasební látka vyvinutá v USA a používaná zejména profesionálními hasičskými sbory. Lze jej použít na hašení požárů všech tříd včetně zařízení pod napětím do 1000V. Výhodou je i jeho ekologická nezávadnost. Hasební účinek je převážně chladivý, používá se i k rychlému ochlazování horkých povrchů. Do hasicích přístrojů se v České republice tento druh hasiva nepoužívá. Máte však možnost si tuto výbornou hasební látku ve formě spreje objednat pro domací nebo motoristické použití zde. Sprej však nelze klasifikovat jako hasicí přístroj podle současných platných právních předpisů, byť jsou jeho účinky v mnoha směrech lepší.

Hodnocení referátu Nebezpečný oheň (požáry, hasicí přístroje)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. březen 2008
  4 591×
  811 slov

Komentáře k referátu Nebezpečný oheň (požáry, hasicí přístroje)