Bible

- (12. -2. st. př. n. l., jako soubor uspořádána v 1. st. př. n. l. a kanonizována) z řec. biblia = knihy

Nejznámější světová kulturní a literární památka, soubor nejen náboženských (liturgických) textů (o jediném bohu Izraelitů - označován jako hospodin, Jahve, Jehova nebo Ellohim), ale i mytologické (pověsti, legendy), historické, právnické a literární texty (o vývoji Palestiny od starověku až po počátky křesťanství).

Překlady do národních jazyků, např. řecký (Septuaginta), latinský (Vulgata) = vliv na vznik národních spisovných jazyků na počátku středověku (germánských, slovanských - např. staroslověnštiny - dílo Cyrila a Metoděje - a jiných), v období renesance a reformace přeložena do řady evropských novověkých jazyků (např. Lutherův překlad do němčiny, italský překlad - Itala, Blahoslavův překlad Nového zákona podnětem pro překlad celé bible = Bible kralická, Svatováclavská bible aj.)

I. STARÝ ZÁKON
(většina v hebrejštině, část aramejsky) = základ židovského náboženství (kanonické dílo, soubor názorů na svět a člověka

- základ: 5 knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky Trója) = historie a zákony židů
1. Genezis - o Adamovi a Evě, synech Adama Kainovi a Ábelovi, potopě světa, stavbě babylonské věže
2.Exodus - o narození a životě Mojžíšově
3.Leviticus - kniha kulticko rituální + zákony pro kněze a levity
4.Numeri - o Izraelitech na sinajské poušti
5.Deuteronomium - řeči Mojžíšovi

- historické texty:
kniha Jozue - odobytí palestiny a Jericha pod vedením Jozuovým
kniha soudců - novelistický příběh o silném Samsonovi a Dalile
1. a 2. Samuelova kniha
1. a 2. Královská kniha
knihy Růt, letopisů, Ezdráše, Nehemiáše a kniha Ester

- knihy proroků

- knihy básnické
kniha Jób a Kazatel
Žalmy, Přísloví, píseň písní

II. NOVÝ ZÁKON
Křesťanská část bible, soubor 27 knih vzniklých v průběhu 1. - 2. stol. př. n. l. na základě aramejsko-židovské tradice; v kánon sestaven v 2. - 4. st., nejstarší podoba psána řecky; na příběhu Kristova života a dějinách prvních křesťanských obcí zachyceny náboženské představy raného křesťanství.

- 4 evangelia - Matouše, Marka, Lukáše, Jana, vyprávění o Kristově životě a jeho učení

- Skutky apoštolů - tj. 12 vybraných šiřitelů křesťanské víry

- 21 epištol - tj. listů apoštolů věřícím

- Zjevení sv. Jana (Apokalipsa)


K těmto textům kanonizovaným církví se dále řadí další apokalypsy i tzv. Apokryfy (skryté, utajené spisy), tj. vyprávění biblického rázu, ale církví neuznávaná za součást bible, např. Kniha Tobiášova, Judit aj., dvě knihy Makkabejských, kniha Moudrosti, Vidění Izaiášovo, zjevení Adamovo, Věštby sibylinské, Kniha let Petra, Pavla, Tomáše, Štěpána aj. = k Novému zákonu.

Hodnocení čtenářského deníku Bible

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. srpen 2007
  7 128×
  369 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k čtenářskému deníku Bible