Automatizace výrobních procesů

Automatizace a řízení různých procesů předpokládá mechanizaci mnoha činností, které jsou součástí těchto procesů.Mechanizace předpokládá existenci mechanismů a dostatek přírodní energie.

Příklad:

Automatizace výroby soustružné součástky předpokládá, že:

· máme k dispozici automatizační zařízení.
· všechny výrobní operace ( podávání obrobku, upínání, posuv nože do záběru, kontrola rozměrů, odsunutí nože, posuv dalšího obráběcího nástroje atd. ) umíme provést mechanicky, a že při tom umíme tyto mechanizované procesy ovládat a řídit.
· máme na tyto procesy dostatek energie.

Vývoj techniky probíhal k dnešnímu dni několika etapami, které se dělí do několika tzn. technických a výrobních revolucí.

· První technická revoluce - byla ve znamení začátku používání kamenných a dřevěných nástrojů.

· Druhá revoluce - byla dovršena rozvinutím výroby železa, za ní následovala druhá výrobní revoluce, během níž se v období římské otrokářské společnosti rozvinula výroba různého zboží řemeslným způsobem, přičemž se využívalo laciné lidské pracovní síly – otroků.

· Třetí výrobní revoluce – od konce 12. do poloviny 14. století se začalo v Evropě rozšiřovat používání vodního kola, tzv. využívání přírodní energie vody a zároveň i menších mechanizačních zařízení ( mlýny, hamry apod. ), které umožnily nahradit energii člověka přírodní energií vody a větru.

· Čtvrtá technická revoluce – přinesla využívání tepelné energie v parních strojích a začali se vytvářet podmínky pro továrenskou výrobu.Bylo vyvinuto mnoho výrobních strojů.V textilním průmyslu vznikly první způsoby automatického řízení strojů pomocí děrných štítků, blokování strojů při přetrhnutí nitě atd.

Vědecko technický pokrok přinesl i využívání elektrické energie ( předností je snadný přenos i na velké vzdálenosti ), používání spalovacích motorů, technické chemie, pásové výroby a současně využití jemnomechanických elektrických a pro automatizační řízení.

Automatizace, která začínala ve čtvrté technické a výrobní etapě, přerostla do kybernetiky.zde se již začínají vytvářet systémy pro řízení složitých procesů ve strojových technických a společenských soustavách.
Jak je vidět, postupnou evolucí automatizační mechanizace, tak člověk začal využívat přírodní energii a zdokonaloval průběh pracovních operací.Současně však také vytvářel dílčí podmínky pro nahrazení energie organismů ( lidské ) na energii přírodní.
Člověk začal nahrazovat lidskou práci stroji a to i řízení výrobních procesů.

Automatizace výrobních procesů je podmíněna a zároveň i vynucena technickým, ale i společenským pokrokem.V současnosti přispívá k rozvoji automatizace i rozvoj technologie
a výroby různých přístrojů.

Automatizace řízení výrobních procesů napomáhá:

· urychlování vědeckého pokroku a jeho využívání pro potřeby produktivnějších výrobních postupů.

· lepšímu využívání pracovní doby a výrobních prostředků.

· lepší a efektivnější využití materiálu a energie.

Automatizační technika zlepšuje bezpečnost práce a zároveň pracovní podmínky.
Mění se také úloha člověka při práci, přesouvá se z oblasti přímého řízení výroby na ovládání automatizačního zařízení.Současně se tím vytvářejí modernější struktury řízení technologie výroby a také řízení výroby.Zvyšuje se kvalita výroby a její kapacita, prodlužuje se životnost výrobních zařízení.

Automatizace výrobních procesů z jedné strany přináší zjednodušení a zpříjemnění práce, zefektivnění výroby a značných ekonomicko-provozních úspor, ale z druhé strany nemůžeme opomenout adaptaci a devastaci přírody, nárůst hluku, prašnost a celkové zhoršení životního prostředí, nehledě na nově vzniklé civilizační choroby a celkové globální oteplení.S touto otázkou samozřejmě souvisí i vyšší nezaměstnanost, protože čím více práce zastávají za lidi stroje, tím více lidí přichází o pracovní místo.Je to takový začarovaný kruh, který je nedílnou součástí 21. století a z kterého není cesta ven.

Z technického hlediska automatizace vyžaduje zvládnutí nového druhu údržby
( měřících přístrojů a ostatních automatizačních zařízení ) přizpůsobení technologie pro přechod na plynulou výrobu, přizpůsobení technologického zařízení, řešení problému rentability ( automatizovaná výroba se vyplatí při velkých množstvích ).

Zároveň automatizace vyžaduje zvýšení úrovně a vzdělanosti pracujících.

Hodnocení referátu Automatizace výrobních procesů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  4. duben 2008
  3 957×
  563 slov

Komentáře k referátu Automatizace výrobních procesů