Výrobní činnost

VÝROBNÍ ČINNOST- je základem lidské činnosti, výrobní proces je činnost, kdy se mění tvar a složení materiálů a výsledkem je nová užitná hodnota=výrobek
- podle způsobu účasti práce členíme výr. proces
1.pracovní-pracovník působí na materiál pomocí strojů a nářadí a přeměňuje jej ve výrobek, pracovní procesy členíme:
A.ruční-pletení,pouze ruční práce
B.strojně ruční-šití šatů, část ruční práce,část na stroji
C.strojní-soustružení,vrtání, celý proces je prováděn pomocí strojů
2.automatické-samočinné- sestaví se program, vloží stroje a pak už jen kontroluje a řídí
3.přírodní-vznikají na základě fyzikálních,biologických či chemických přeměn-zrání
- podle určení výrobků dělíme procesy:
1.základní-zabezpečují:A.hlavní výrobu-jde o výrobu výrobků, pro které byl podnik založen B.vedlejší-produkt vzniká jako součást zákl.výrobku(koks,plyn) C.doplňkovou-když chceme využít volnou kapacitu strojů(zpracování odpadu) D.přidruženou-v zemědělství mimo sezónu-pletení proutěného zboží
2.pomocné-výroba el.energie,nářadí,tyto procesy napomáhají hladkému průběhu zákl.procesů 3.obslužné-slouží k vyšší kvalitě výrobků-doprava,kontrola,skladování,…

typy výroby-podle rozsahu výroby a opakovatelnosti výrobku rozeznáváme 3 typy výroby 1.kusová-vyrábí se velký vpočet druhů ale v malém počtu kusů v nepravid. časových intervalech,používají se universální stroje,vysoká kvalifikace a nutná specializace
2.sériová-dochází k určité opakovatelnosti stejných výrobků,je tu menší počet druhův různém počtu kusů a)malosériová-universální stroje b)velkosériová-speciální jednoúčelové stroje, -výhodou jsou jednorázové náklady na technickou přípravu výroby,pracovníci jsou kvalifikovaní a zaučení
3.hromadná-je zde málo druhů a velký počet kusů,dochází k vytváření výrobních linek, zpracování výrobků je jednoduché (rohlíky,obuv,šaty),je tu nejvyšší produktivita práce,vysoce využito výrobní zařízení

zhromadňování výroby - je přechod od kusové na sériovou a hromadnou výrobu, zhromadňování se dosahuje efektivního využití vědy a techniky,provádí se koncentrací,specializací a kooperací:
koncentrace-soustřeďování výroby na 1 místo
specializace-je proces osamostatňování výroby podle jednotlivých typů prací,tím dochází k vyšší produktivitě práce,využívá se při ní speciálních stroj,je zaměřena buď na výrobek(předmětná-obu) nebo na jednotlivé fáze výrobního procesu-technologická(lidí,svařování),cesty ke specializaci:1.unifikace-sjednocování tvarů a rozměrů 2.typizace-výběr malého počtu typů, které se budou vyrábět 3.normalizace-použití stejných součástek do několik strojů
kooperace-je spolupráce specializovaných útvarů při výrobě složitých výrobků

organizace výroby - z hlediska časového průběhu má výrobní proces 3 etapy-1.předvýrobní-technická příprava výroby,zásobování materiálem a součástkami
2.výrobní-dochází k vlastní přeměně materiálu na výrobek
3.odbytová – balení, skladování, přeprava, převzetí odběratelem popř. reklamační řízení

výrobní etapa a její členění-
1.předzhotovující-mat.se mění v PTV,tvoří se odlitky,výlisky,výlevky,…
2.zhotovující - probíhá mechanické, tepelné,chemické zpracování, kdy se vyrábějí výrobky, součástky
3.dohotovující-součástky se montují v ucelený výrobek,
- každá výr.etapa či její fáze se člení na operace,úkony a pohyby:
operace-představuje základní složku výr.procesu,kdy 1 dělník na jednom stroji pracuje nepřetržitě na jednom pracovišti(přišití knoflíku,balení),operace se dělí na úkony-část operace(spuštění stroje,odsun součástky),úkony se skládají z pohybů-nejmenší měřitelná samostatná část úkonu,úkone=upnou,skládá se z těchto pohybů-uchopit, vložit,utáhnout,,,- výrobní proces je rozčleněn na operace, které jsou podr. rozloženy do úkonů, ty se skládají z pohybů a tím se dosáhne co nejlepšího využití lidské práce

prostorová struktura výr.procesu-pracoviště je prostor, v němž se pohybuje pracovník a probíhá tam operace na určitém stroji,cílem firmy je co nejvýhodnější uspořádání pracovišť,aby výroba byla hospodárná
techn. uspořádání pracovišť-stroje jsou seskupeny podle technologické příbuznosti(1 dílna vrtačky,2 dílna soustruhy>dílny obráběcí),zpracování MAT probíhá v několika dílnách než vznikne hotov.výrobek,nevýhoda-dlouhé dopravní mezičasy-výrobek se několikrát do dílen vrací,+-rychlé rozdělení práce při malém počtu kusů,využití-kusová výroba
předmětné-stroje jsou na dílně seskupeny tak, jak to vyžaduje technologický postup,v dílně se předmět zpracuje od začátku do konce,nevýhoda-obtížnost při změně výr.programu,+-zkrácení cest při předávání rozpr.výrobku a tím snížení nákladů,nejvyšší plynulosti se dosahuje proudovou výrobou,kdy pracoviště jsou rozmístěna v pořadí,jak za sebou následují operace,tzn.tvoří výrobní linku, tím odpadá ztráta času při předání výrobků z pracoviště na pracoviště

časová struktura výr.procesu - ukazuje průběh operací jednotlivými pracovišti,cílem je, aby souhrn časů jednotlivých operací byl co nejmenší,seřazení operací v čase a přechod předmětů mezi pracovišti se nazývá časová struktura výr.procesu,celkový průběžný čas je čas, který uplyne od začátku 1.operace až po převzetí kontrolou,nazývá se výrobní cyklus,závisí na způsobu výroby
1.postupný způsob výroby-výroba probíhá tak, že se celkový počet součástí(dávka)zpracuje nejdříve v 1.operaci,teprve potom se celá dávka zpracovává na 2.operaci,používá se v kusové výrobě při technologickém uspořádáním pracovišť,další operace se začně provádět vždy až když je celá dávka zpracována na předchozí operaci
2.souběžný způsob výroby-předpokladem je, že se celá dávka rozdělí do menších dopravních dávek,jakmile je jedna součástka opracována na 1.operaci,předchází hned na 2.operaci a jiná součástka se zpracovává na 1.operaci,znamená to, že operace probíhá současně,používá se u vyšších typů výroby-sériová,hromadná
3.kombinovaný způsob výroby-používá se nejčastěji,některé operace se provádějí postupným způsobem,jiné souběžným,čas zpracování 1 ks zahrnuje celkový čas, kdy výrobek prochází zpracováním na jednotlivých operacích(T1ks=součet časů všech operací),výrobní úkol se rozdělí do dopravních dávek,čas zpracování 1 dávky se liší podle způsobu výroby
1.postupný způsob(T1dávky=T1ks x počet kusů v dávce)
2.souběžný(T1dávky=T1ks+(počet ks-1) x t max-čas nejdelší operace)
3.kombinovaný (T1dávky=T1ks + (počet ks – 1) x čas přerušení+(počet ks-1)x tn(čas poslední operace))-čas přerušení=součet rozdílů mezi delší a kratší operací po sobě následující

výrobní program - je soubor vyráběných výrobků nebo poskytovaných služeb výrobní povahy,jeho rozsah závisí na velikosti podniku, druhu a typu výroby, výrobní program je vymezen obecně jednotnou klasifikací oborů a konkrétně-rozměry výrobků,jejich jakostí apod. , při stanovení výrobního programu je nutno zvážit:-požadavky trhu,vybavení podniku(stroje,kvalifikační předpoklady,finance),efektivnosti výroby, přípravou výrobního programu, výroby se zabývají útvary technického a ekonomického úseku, příprava výroby určuje, jak má výrobek vypadat, kde se bude vyrábět, ale i jaké budou náklady na výrobu a cena výrobků

technická příprava výroby - jejím účelem je vypracovat konstrukci a technologii výroby konstrukce - je určení tvarů, rozměrů, výkonů, používaných mat.,váhy, barvy a přesnosti provedení technologie - je vypracování postupu, jak se bude výrobek vyrábět,závisí na druhu výroby(mechanická,chemická, těžební…)a na typu výroby
- TPV zahrnuje souhrn prací technické povahy spojených s vývojem nového či zdokonalením stávajícího výrobku, uplatňují se při ní výsledky VTR, v mechanických výrobách zahrnuje: 1.konstrukční přípravu výroby-z čeho bude výrobek vyroben a jak bude vypadat,konstrukční dokumentaci tvoří:
A.výkresy-graficky znázorňují výrobek,součástku
B.konstrukční rozpisky-seznam všech součástek, ze kterých se výrobek skládá,je uspořádán podle toho, jak se budou součástky montovat
2.technologická- jde o způsob a podmínky výroby, úkolem je vypracovat výrobní postup,při tom je nutno zajistit, aby byl výrobek vyroben v potřebné kvalitě a jeho výroba byla hospodárná,vychází se z výkresů a konstrukčních rozpisek,technologickou dokumentaci tvoří:
A.postupové listy(průvodky práce)je postup výroby součástky a jejich montáž,obsahuje údaje o mat.(druh,množství,jakost) a postup výroby(to je sled jednotlivých operací-popis operace,pracoviště,nářadí,nároky na kvalifikaci…)
B.rozpisky součástí-nakupovaných i zpracovávaných na jednotlivých dílnách C.montážní postupy D.soupisky nářadí E.výkonové normy apod.

technicko-hospod.normy-1.zvěcnělé práce(norma spotřeby mat.,norma spotřeby el.energie,norma opotřebení,kapacitní normy,normy zásob) 2.živé práce(výkonová norma času,výkonová norma množství,norma obsluhy,normativy početních stavů) VNČ-čas nutný na výrobu 1 ks VNM-udává počet ks, které musí být vyrobeny za určitý čas norma obsluhy-určuje počet pracovníků,nutných k obsluze jednoho zařízení,nebo počet strojů,které má na starosti 1 pracovník normativy početních stavů-určují počet osob,které budou v určitém útvaru konat práce nevýrobní povahy,jsou nutné k chodu firmy norma spotřeby mat.-udává maximální množství mat.na výrobu určitého výrobku,toto množství zahrnuje užitečnou spotřebu,tj.mat.,který se stane součástí výrobku,neužitečnou spotřebu,tj.odpad,může být vratný či nevratný norma spotřeby energie-určuje maximální potřebu el.energie norma opotřebení-je dán buď odpisovými sazbami nebo koeficienty kapacitní normy-týkají se výrobní kapacity stroje,podniku,kapacitní normy času a výkonu normy zásob-slouží k výpočtu optimálních zásob,které mají podniky mít pro bezporuchový chod výroby

výrobní útvary-každý podnik nemusí mít všechny stupně řízení,některé mohou být vynechány,ale nikdy nesmí dojít k jejich přehození,výrobní útvary slouží k pružnému řízení výroby,základním výrobním útvarem je dílna, v jejímž čele stojí mistr, vnitropodnikové útvary(provoz,dílna)mohou být hospod.středisky-sledují se jejich náklady a výnosy a zjišťuje se vnitropodnikový výsledek-úspora nebo překročení nákladů > podnik> závod> provoz> dílna> pracoviště

ekonomická příprava výroby= stanovení nákladů a ceny, k tomu slouží kalkulace, sestavujeme je buď před zahájením výroby-předběžné, nebo po skončení výroby-výsledné,, náklady k výrobě rozdělujeme na:
A.přímé-lze je snadno zjistit na 1 ks(vychází z THN)
B.nepřímé(režijní)nelze je zjistit na 1 ks, musí se rozpočítat
Přímý mat(základní mat)+přímé mzdy(mzdy dělníků)+ostatní přímé náklady+výrobní režie__vlastní náklady výroby+správní režie(mzdy vedení,odpisy,tiskopisy)__vlastní náklady výkonu+odbytové náklady(reklamace, obaly)__úplné vlastní náklady výkonu+zisk__prodejní cena

Hodnocení referátu Výrobní činnost

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 112×
  1562 slov

Komentáře k referátu Výrobní činnost