Náklady

- jsou peněžním vyjádřením spotřeby a využívání výrobních činitelů (práce, přírodní zdroje, informace), které byly vynaloženy v souvislosti s výrobou statků nebo služeb
- jedna z klíčových ekonomických kategorií, která ovlivňuje výši ceny (důležitý nástroj v konkurenčním boji), proto nízké náklady a nízká cena jsou předpokladem efektivního podnikání. Podnik musí svým nákladům věnovat neustálou pozornost a snaží se je snižovat

Členění - aby podnik mohl své náklady snižovat, musí hledat rezervy a proto musí sledovat kde náklady vznikly a které se podílejí na celkových nákladech
1) podle druhu: spotřeba materiálu, energie, mzdové náklady, odpisy, opravy a údržba, SPZ placené zaměstnavatelem, placené úroky, manka a škody, pojistné, cestovné, pokuty, nájem
2) účetní členění: a) provozní náklady – výrobní spotřeba (materiál a energie), osobní náklady (mzdy), daně a poplatky, odpisy a jiné náklady
b) finanční náklady – finanční operace podniku (úroky, kurzové ztráty)
c) mimořádné náklady – vznikají neočekávaně a nahodile (manka a škody)
3) podle přiřaditelnosti ke konkrétním výrobkům kalkulační členění-
a) přímé – jednicové – souvisí přímo s výrobou daného výrobku a dají se jednoznačně a přesně určit (kalkulační jednice – určitá jednotka na kterou zjišťujeme vynaložené náklady), nejčastěji přímé mzdy a materiál
b) nepřímé – režijní – společné, jedná se o náklady, které většinou souvisí s fungováním, podniku jako celku, nebyly vynaloženy vyloženě na výrobu, ale podnik se be jejich vynaložení neobejde. I tyto náklady musí být obsaženy v ceně daných výrobků (mzdy THP, spotřeba energií, odpisy budov, náklady na propagaci)
4) podle závislosti na změně objemu výroby:
a) náklady fixní – tyto náklady se při změně objemu výroby nemění, patří sem mzdy THP, náklady na otápění, osvětlení, základní mzda, nájemné, pojištění
b) náklady variabilní – při změně objemu výroby se mění, např. přímé mzdy, materiál
- proporcionální (mění se stejně s objemem výroby), progresivní (rostou rychleji) – příplatky za přesčasovou práci, degresivní (zvyšují se pomaleji) – pomocné látky, mazadla
5) členění nákladů podle místa vzniku -
- protože větší podniky bývají uspořádány do menších organizačních útvarů a vedení podniku potřebuje zjistit, kde a jaké náklady vznikly, je účelné celkové náklady členit podle těchto organizačních útvarů (náklady dílny, provozu, závodu)
Cesty snižování nákladů – náklady závisí na objem produkce, produktivita práce, výrobní sortiment, využití výrobní kapacity, ceny vstupů, typ výroby, využití oběžných prostředků a zrychlování jejich obratu
- snižováním nákladů – šetřit materiál, majetek, neplýtvá energií, používá levnější zdroje (místo el. energie využívá páru nebo používá bionaftu), zvýšení výroby a tedy i zisku, propouštění některých zaměstnanců, likvidace ztrátových provozů v podniku (prodej nepotřebného majetku, prodej nebo pronájem nevyužívaných skladů, prodej rekreačních zařízení)

Kalkulace
- postup rozpočítávání vynaložených nákladů na výrobu určitého výrobku, nebo poskytování služby. Úkolem je vyčíslení nákladů, zjištění výhod a nevýhod oproti konkurenci a stanovení konečné ceny pro zákazníka
1) předběžná – neboli rozpočet, sestavují se před započtením výroby, slouží k naplánování potřebných nákladů a ke stanovení předběžné ceny
2) výsledná – konečná, sestavují se po dokončení výroby a jsou v ní přesně vyčísleny náklady
- pro usnadnění, přesnost, správnost a úplnost kalkulací byl vytvořen kalkulační vzorec:
1. Přímý materiál – základní mat., součástí výrobku
2. Přímé mzdy – mzdy výrobních dělníků, podílí se na výrobě
3. Ostatní přímé náklady – související přímo s v., pohon výrobního stroje
4. Výrobní režie – obsluha výrobních zařízení, nelze ale stanovit na 1 výr.
5. Správní režie – řízení a správa podniku – mzda ředitele. THP
6. Odbytová režie – skladování, expedice, odbyt, prodej - reklama
= úplné vlastní náklady
7. Zisk
= výrobní cena
8. DPH
= konečná prodejní cena pro zákazníka

1) kalkulace dělením – tam kde se vyrábí jeden stejný druh výrobků. Všechny vynaložené náklady + zisk + DPH / počtem kusů
2) kalkulace s přirážkou – podle rozvrhové základny
- používá se tam, kde se vyrábí několik odlišných kusů, pro rozvržení režijních nepřímých nákladů do cen výrobků se využívá některého z přímých nákladů jako určující, tzv. rozvrhová základna:
cenová suma rozpočtové režie (výrobní, správní)
zvolená rozvrhová základna (přímé mzdy)
3) kalkulace na základě podobného výrobku – vychází z minulé kalkulace výrobku, pro stanovení nové ceny vychází z ceny minulé
- tato metoda se používá hlavně, když zákazník chce individuálně upravit běžně vyráběný výrobek dle svých požadavků

Hodnocení referátu Náklady

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  K.a.t.y.
  28. prosinec 2012
  5 658×
  646 slov

Komentáře k referátu Náklady