II. Světová válka

Příčiny
Původci-totalitní státy Osy(Německo,Itálie,Japonsko),důvod-snaha změnit své mocenské postavení i za cenu použití zbraní.
1.oběti agrese:Etiopie,Čína,Rakousko,ČSR
Postup států Osy umožnil blok demokratických států(VB,Fr) politikou appeasementu.
Za hlavního viníka je považováno nacistické Německo,které stále stupňuje své požadavky.Další cíl Německa:vpád do Polska.

Bezprostřední situace před vypuknutím války
Německo a Itálie na jaře 1939 soustředí pozornost na východní a střední Evropu.
Německo donutilo Litvu odstoupit významný přístav Klajpeda.
Itálie v dubnu 1939 obsadila Albánii.
Německo a Itálie uzavřeli v květnu 1939 pakt o přímé vojenské spolupráci

Fr a VB se pomalu vzdávají politiky appeasementu =formálně protestují proti okupaci ČSR 15.3.1939.Vlády nabízejí pomoc nejvíce ohroženým státům-Polsko,Řecko,Rumunsko. Urychlují vyzbrojení vých.armád.Vlády VB a Fr se pokoušejí vyjednávat s největším ideologickým nepřítelem – SSSR, jednání neúspěšná ,v čele je Stalin, jednal s demokrat.státy i s Německem – dal přednost Německu.

23.srpna 1939 Německo-sovětská smlouva o neútočení
-výhoda pro Německo-mír na východě umožní Německu soustředit všechny síly na západ
-výhoda pro SSSR-nebude napadeno-armáda SSSR není vyzbrojena,po čistkách ve 30.letech chybí schopní důstojníci
-tajné dodatky obsahovaly rozdělení Polska mezi Německo a SSSR,zabrání Pobaltí

Vypuknutí války
1.září 1939 ve 4:45 napadlo Německo Polsko.Záminka:gestapo zinscenovalo napadení německého vysílače,gestapo ho přepadlo v polských uniformách

VB a Fr. dodržely své závazky a 3.září 1939 vyhlašují Německu válku

Průběh války

1.ETAPA září 1939- červen 1941(napadení SSSR)
na začátku likvidace Polska-rozděleno mezi Německo a SSSR

Německá část Polska
Německo použilo taktiku tzv.bleskové války=Blitzkrieg-mohutný nenadálý útok ze země i ze vzduchu-dokonalá koordinace leteckých i pozemních sil.Německo zlikvidovalo zoufalý odpor Polska.Německo vytvořilo ve své části okupační režim- generální gouvernement.Poláci jako levná pracovní síla,popř.,posíláni do Německa.
Vytvořena židovská ghetta.

Sovětská část Polska
SSSR vybudoval velmi krutý režim,následovaly deportace,vraždy,koncentrační tábory…
Polsko zmizelo z mapy Evropy-zlikvidováno

Agrese SSSR-Stalin rozšiřuje své impérium,nejprve připojeno Pobaltí (Litva,Lotyšsko,Estonsko)-připojeno v únoru 1940
Sovětsko-finská zimní válka-neúspěch SSSR,Finsko uhájilo svou nezávislost.
Připojena Besarábie-na úkor Rumunska,Finsku odebrali Karélii

Západ
-zde tzv. podivná válka(válka v sedě-Sitzkrieg)
-Fr a VB se vojensky nezapojily do války
-na západě se začalo bojovat až na jaře 1940
-obranná linie Francie=Maginotova linie (podél německých hranic)
-situace na západě bude řešena vojensky
-Německo se chystá po napadení Polska napadnout západ-začíná tzv.blesková válka na západě Evropy.

Sever
-Německo v dubnu 1940 zaútočilo na Dánsko a Norsko,pomoc norských kolaborantů, v čele Quisling(kolaboranti-ti co spolupracovali s Německem)stalo se symbolem pro kolaboranty obecně.

Západ
-hl.cíl Německa:dobýt Francii
-snaží se obejít Maginotovu linii-napadení ze severu přes Belgii,Lucembursko a Nizozemí v květnu 1940 útok na Belgii,Lucembursko a Nizozemí,zde žádný odpor,otevřela se jim cesta do Francie.

Útok na Francii
-opět formou bleskové války
-rozdělila spojence,část zatlačena k moři
-přístav Dankerque-odtud evakuovali vojáky do VB
-Německo postupuje do vnitrozemí,obsadili Paříž
-do války se zapojuje doposud neutrální Itálie

Situace ve Francii
-území rozděleno na 2 části-vstoupilo v platnost po podepsání příměří 22.června 1940- za fr.stranu ji podepsal maršál Pétain
-sever je okupován Němci
-na jihu vznikl vichistický kolaborantský loutkový režim,hl.město Vichy ,v čele Fr. maršál Pétain
-část Francouzů emigrovala-vytvořil se exil
-exil představují tzv. Svobodní Francouzi-bojují proti fašismu,v čele Charles de Gaulle.

Další nepřítel Německa = Velká Británie

Bitva o Velkou Británii

Došlo k důležité změně ve vládě VB.Chamberlain vystřídán Churchillem-nový ministerský předseda,zastával nové názory-boj do úplného konce=do vítězství.
Německo plánuje vylodění ve VB,krycí název Seelöwe (lvoun)
-nejprve je nutno ovládnut vzdušný prostor
V létě 1940 vypukla bitva o Anglii

Možnosti Německa:Luftwaffe-německé letectvo-mělo bombardovat strategické cíle,ochromit morálku.

Možnosti VB:Britské královské letectvo RAF-důležitou úlohu sehráli Češi a Slováci
-radar-zachycoval útok,měli možnost připravit obranu
-zavedena válečná průmyslová výroba
-hl.cílem:uchránit svůj vzdušný prostor-bojují na vlastním území

Výsledek:Německo poraženo-1.velký neúspěch Němců ve 2.sv.válce

Německo svoji pozornost soustředí na východní a střední Evropu,severní Afriku.
Začíná válka na Balkáně a v severní Africe

Itálie
Neúspěšná v severní Africe-poražena britskou armádou,přijdou na pomoc Němci-tankové jednotky v čele s Romelem.
Neúspěšná také v Řecku,řecká armáda zatlačila italské oddíly do Albánie-německá armáda přišla na pomoc
Balkánské tažení
Německo použilo taktiku bleskové války,v dubnu 1941 obsadili Řecko a Jugoslávii.
V Chorvatsku Němci vytvořili loutkový stát-vládne chorvatská fašistická strana ustašovci,v čele státu Ante Pavelič –nastane teror zaměřený hlavně na Židy a Srby.

Situace na středním východě
-zde nerostné bohatství
-Hitler plánuje ovládnout oblast se strategickými surovinami-nedalo se tomu zabránit

2.ETAPA červen 1941 – konec roku 1942
začíná napadením SSSR a končí bitvou u Stalingradu

Německo je na vrcholu své moci
Do války vstupuje Japonsko

Napadení SSSR

Krycí název Barbarossa
Cíl:zničit ideového protivníka,ovládnout nerostné bohatství
22.června 1941 útok bez vyhlášení války(ve 3:15)
Mohutná ofenzíva,téměř 3mil vojáků,3200km dlouhá fronta od Baltu až k Černému moři
Vojska Německa byla podporována Itálií
Maďarskem
Chorvatskem
Slovenskem
Španělskem

Reakce SSSR: -SSSR nebyl připraven,očekával útok později,Stalin zprávy o útoku odmítá,považuje je za provokaci
- armáda byla oslabena terorem,stalinský teror zlikvidoval ½ velitelů

Taktika německé armády:blesková válka,na začátku úspěšná,rychle postupovali vpřed,ovládli vzdušný prostor,zajali 1 000 000 Sovětů
Na obsazeném území němci zaváděli teror,budovali koncentráky,chtěli využít surovinové zdroje a potraviny(Ukrajina),levná pracovní síla
Útok veden 3 směry
1)směr Leningrad-přes Pobaltí,Leningrad obklíčen a 900 dní trvala jeho blokáda
2)směr Moskva-podle německých plánů mělo hlavní město padnout do konce roku 1941
3)směr Ukrajina,Kavkaz-Ukrajina obsazena,část obyvatel vítala německá vojska jako osvoboditele,vzápětí na Ukrajině vytvořena nová diktatura.

Reakce spojenců
V létě 1941 se zformovala protihitlerovská koalice
-idea fašismu ohrožuje celou evropskou civilizaci
VB:Churchill(nenáviděl komunisty) prohlásil,že všechny bojující státy jsou i spojenci SSSR
USA.-zůstávají neutrální,jejich zapojení do války se omezuje pouze na hospodářskou pomoc,dávají válečný materiál zejména SSSR,a to prostřednictvím námořních konvojů,přístav Murmansk.

Přes počáteční šok SSSR zahájí obranu

Obrana SSSR:-vedení SSSR soustředí všechny síly na obranu země,totální mobilizace hospodářství,evakuace průmyslových podniků a obyvatel na neobsazené území(Povolží,Sibiř,za Ural)
-zaváděna propaganda,která měla získat podporu obyvatel,zaměřovala se na národní hodnoty.
Název války:Velká vlastenecká válka
Sovětský lid ve 2.světové válce prošel nesmírným utrpením,způsobeno poklesem výroby,muži odešli do války,do výroby nastoupily ženy a děti,život v zázemí provázen hladem a nedostatkem potravin.
Komplikace-mrazy
Leningrad bombardován a ostřelován,téměř milion lidí v katastrofální situaci,problémy se zásobováním,jediná možná cesta přes zamrzlé Ladožské jezero

V listopadu 1941 ofenzíva Německa proti Moskvě
Rudá armáda se brání,blíží se zima- Němci od Moskvy ustoupili
Rychlé ukončení války v SSSR je nemožné
V roce 1942 Hitler na vrcholu moci,je změněna strategie na východní frontě,zahájena ofenzíva na jihu.Cílem Kavkaz (ropa),Volha (důležitá zásobovací tepna)
Postup Německa zastaven v bitvě u Stalingradu,německá armáda v roce 1942 obklíčena
V roce 1942 Hitler ovládá celou střední a západní Evropu mimo VB, zahájena ponorková válka proti VB,měla ochromit především britské hospodářství

1942 Hitler úspěšný také v severní Africe- německé jednotky pronikly až do Egypta.

Válka v Tichomoří

Hlavním iniciátorem je Japonsko
Cíl Japonska:ovládnout celou Asii,Tichomoří
Japonsko ve 30.letech bojovalo proti Číně,na území Mandžuska vytvořen loutkový stát Mandžukuo,v roce 1937 obsadili čínské pobřeží
Dále boje proti koloniálnímu panství Francie a VB a Nizozemí
V roce 1940 obsazena francouzská kolonie Francouzská Indočína.
Japonsko se snaží zlomit válečnou sílu USA.
7.12.1941 přepadena americká letecká základna Pearl Harbor na Havajských ostrovech
-způsobilo vážné poškození amerických válečných sil v Pacifiku, ztraceno 8 bitevních lodí, zachráněny 2 letadlové lodě
USA vyhlásily Japonsku válku
Roosevelt označil 7.12. jako den hanby.
Válka nabývá celosvětového charakteru.
Do války proti Japonsku se zapojuje taky VB
Na stranu Japonska se přidá Německo a Itálie- vyhlásí válku USA.

Postup Japonska v Pacifiku
-Japonsko zahájilo bleskovou válku, během půl roku obsadili velkou část Tichomoří.
Malajsko
Singapur- dobyt 15.2.1942 –největší britská pevnost, považována za nedobytnou .Churchill označil dobytí Singapuru za nejstrašnější porážku britských armád,jakou zná historie
Barma-přerušena barmská silnice,která sloužila k zásobování čínských jednotek
Filipíny-vytlačili odtud americké posádky, Japonci zde vybudovali leteckou základnu a odtud ovládli vzdušný prostor
Guam,Wake- menší ostrovy v západním Pacifiku

Dalším cílem Japonska je Austrálie- Japonsko zde nebylo zdaleka tak úspěšné.

Japonci používají brutální metody boje,které souvisí s jejich historickou tradicí.
Heslo:Asie Asiatům
-lživé heslo,Japonci slibovali osvobození asijských národů od evropského kolonialismu-ve skutečnosti chtěli získat nové území jako zdroje surovin,trhy
Rasismus vůči domorodému obyvatelstvu,rozšířil se také vůči západním vojákům v zajetí, začali budovat koncentrační tábory

Rozdíly mezi Japonskem a Německem: Japonci nebyli tak systematičtí jako Němci,nejsou tak dobře organizovaní.

Japonsko ovládá moře i souš.
USA byly morálně poškozeny,deptali je japonské úspěchy

Obrat ve válce způsobí 2 velká vítězství USA jak na moři,tak na souši.
1) Bitva o Midway
-drobný korálový ostrov
-3.-7. června 1942 svedena velká letecká a námořní bitva,USA porazili japonský konvoj
-těžká porážka,přes 350 let Japonsko nezaznamenalo tak krutou porážku
Význam: bitva je mezníkem ve válce v Tichomoří, po ní Japonci zastavili útočné akce a začali se bránit.

2) Bitva u Guadalcanalu
-ostrov na Šalamounových ostrovech
-7. srpna 1942-únor 1943 útočí Američané, hlavním cílem je získat základny v Tichomoří

Život v okupované Evropě

50 milionů obětí, z toho ½ civilistů
totální válka- válka zasáhla celou společnost, především podřízeno hospodářství
politika = válečná výroba, ženy pracovaly v továrnách, pouze v Německu Hitler práci žen zakázal- nucené práce zajatců (Poláci, Rusové)
Ztráty v důsledku bombardování (průmysl, komunikace, snaha zlomit morálku nepřítele)
Nejprve bombardují Němci (především VB- zasažen i Londýn), poté i USA a VB
VB a USA bombardují Německo- snaží se ochromit zásobování
Reakce obyvatel- budovány kryty, zatemnění oken
Nejvíce byli postiženi starší lidé, ženy, děti a nuceně nasazení v Německu.
Největší nálet- tzv. kobercový nálet na Drážďany na jaře 1945 – město zničeno, 60-80 tisíc obětí.
Bombardováno bylo Německo, Francie, Japonsko, Itálie, částečně ČSR.

Rozdíly v době okupace
Nejhorší situace byla ve východní Evropě, přes kterou 2x přešla fronta.zejména 1.postup byl brutální.Ve východní Evropě zřídili Němci okupační režimy

Okupovaná západní a střední Evropa
Zde byl vyspělý průmysl, který Německo využívalo.

Spojenci Německa a Itálie

Slovensko
Maďarsko
Chorvatsko
Bulharsko
Rumunsko
Finsko

Na začátku války došlo k hospodářskému vzestupu,ale po zapojení do války došlo k poklesu výroby v důsledku zapojení hospodářství do totální války.

Nacistické vyhlazovací plány
Němci vytvořili nacistickou rasovou teorii, základem je rozdělení lidstva na několik ras.
Vůdčí árijská byla předurčena k vládě
Tzv.latinská rasa (Francouzi, Italové) neměla být vyhubena, ale po válce měla sloužit panské rase- árijské
3.skupinu rasy tato teorie označuje za nejnižší- cílem je tuto rasu postupně zlikvidovat, plán začal být realizován v průběhu 2.sv. války.

3.skupina-Slované, Židi, Romové
K likvidaci Slovanů tzv.generální plán východ.Nejprve měli být ovládnuti a využíváni jako levná pracovní síla, teprve potom zlikvidováni.Jako levná pracovní síla byli Slované nasazováni v Polsku, Ukrajině, Bělorusku.

Romové a Židé měli být zlikvidováni.Židé se stali hlavní obětí vyhlazovacích plánů.V roce 1942 německé velení přijalo konečné řešení židovské otázky: Židé měli být vyhlazeni, nastalo masové vraždění- holocaust(Šoa)
Budovány koncentrační tábory-asi 67 základních koncentračních táborů a asi 2 000 pobočných.Byly soustředěny především ve východní a střední Evropě, nejvíce v Polsku (Majdanek, Treblink, Osvětim – přes 1 milion obětí)
Vrazi byli fanatičtí nacisté i prostí civilisté a vojáci.Oběti byly mučeny, byly na nich prováděny pokusy.
Koncentračními tábory prošlo více než 26 milionů lidí,zahynulo 6 milionů Židů = asi ¾ evropské židovské populace.
Nejznámější koncentrační tábory v ČSR- Terezín-především sběrný tábor pro české Židy.Odtud směřovaly transporty do vyhlazovacích táborů.Terezín zřídil Heydrich- zastupující říšský protektor.

Vztah Evropanů k Židům
Německo: Němečtí občané často přímo podporovali pronásledování Židů
Kolaborantské režimy(Chorvatsko, Slovensko):velmi aktivní při likvidaci Židů.Slovenská vláda platila za každého Žida odvezeného do koncentračního tábora.
Maďarsko, Itálie, Bulharsko:odmítli své Židy vydat
Ve východní Evropě(Polsko, Maďarsko):tradiční antisemitismus,který pomáhal k likvidaci Židů
Západní státy(Francie, Nizozemí, Dánsko):mnoho lidí se snažilo Židům pomáhat- ukrývali je, zajistili jim falešné doklady, aby mohli emigrovat.

Diplomatická jednání ve 2.fázi

VB, SSSR, USA a Francie mají společného nepřítele, ale jiný konečný cíl války.

VB, USA-cíl: porazit státy Osy a vytvořit nové demokratické uspořádání světa
V srpnu 1941 uzavřena tzv.Atlantická charta-podepsal ji Churchill a Roosevelt na palubě válečné lodi.Charta má 8 bodů, které se týkají cílů VB a USA
· nebudou usilovat o územní zisky
· usilují o zničení fašistické diktatury
· všem národům má být dopřáno právo zvolit si vlastní formu vlády

SSSR Atlantickou chrtu podepsal, ale neznamená to, že se vzdá územních zisků.

 

 

 

3.ETAPA 1943
Hlavní události: - porážka Německa v bitvě u Stalingradu
- změní se poměr sil ve prospěch protifašistické koalice

Východní fronta

Bitva u Stalingradu listopad 1942- leden 1943
Stalingrad je významné průmyslové centrum v Povolží.Prestižní důvody, proč město bránit:je pojmenované po vůdci,nařízeno město za každou cenu ubránit.
Hitler naopak přikázal za každou cenu Stalingrad dobýt.
Město bombardováno, pobořeno a zničeno.
Průběh:nejprve byl Stalingrad bombardován a ostřelován.
Ve 2.fázi bitvy se německé armádě podařilo proniknout do města- nastal boj muže proti muži, bojovalo se o ulice i byty.Němci ovládli 90% města, to se jim však stane osudným.Rudá armáda město obklíčí ze severu i z jihu.Němci zůstali ve městě uvězněni- tzv. stalingradský kotel.Hitler slíbil, že vojáci budou letecky zásobováni a odmítl je ze Stalingradu stáhnout.Zásobování však selhalo, vojáci trpěli hlady a zimou.
Německá armáda kapitulovala 2.2.1943

Bitva u Stalingradu je zlom ve válce na východní frontě

Padl mýtus o neporazitelnosti německé armády.

Od roku 1943 Němci ustupují ze SSSR
Sovětská armáda získává početní převahu i převahu v počtu zbraní.

Bitva u Kurska červenec- srpen 1943
-největší tanková bitva 2. světové války
Poslední velká ofenzíva německé armády na východě.Hitler nechal nasadit 900 000 vojáků a kolem 3 000 tanků.
Výsledek: německá armáda poražena za cenu velmi vysokých ztrát SSSR.

Němci ustupují, mnoho ústupových bojů, končí německá útočná strategie.
Na konci roku 1943 byli Němci zatlačeni za řeku Dněpr.

Západní fronta

Cíl západních spojenců: dobýt Itálii
Italská města byla obsazena, aby bylo zabráněno proniknutí SSSR do střední Evropy.
Spojenci museli nejprve ovládnout severní Afriku.
Německé a Italské jednotky kapitulovali.
V červnu 1943 se spojenci vylodili na Sicílii a obsadili ji anglicko-americkými vojsky.
V Itálii došlo ke státnímu převratu, Mussolini byl svržen a uvězněn, vznikla nová vláda.Ta zahájila tajně vyjednávání o kapitulaci.
Itálie se rozdělila na 2 části.Na severu se pomocí Němců podařilo vytvořit Mussoliniho loutkový stát, ten byl pod dohledem Němců do roku 1945.Jih a střed byl postupně osvobozen spojenci.V říjnu 1943 osvobozený jih a střed vyhlásil Německu válku.

Diplomatická jednání ve 3.fázi

V roce 1943 požadoval Stalin otevření druhé fronty na západě Evropy.Důvod: spojenci budou postupovat ze 2 stran a obklíčí německou říši.
Koncem roku 1943 se spojenci sešli v Teheránu = Teheránská konference
-poprvé se sešla tzv. Velká trojka – VB-Churchill, SSSR-Stalin, USA-Roosevelt
-hlavním tématem bylo jak vést konečný útok proti Německu v Evropě
-bylo dojednáno otevření druhé fronty- otevřena na jaře 1944 v severozápadní Francii.
-Churchill prosazoval, aby invaze začala na Balkáně, aby zabránil obsazení Balkánu Stalinem.

4.ETAPA 1944 – 8.květen 1945

hlavní události: - otevření fronty v západní Evropě
- vítězný postup na východní i západní frontě

Západní fronta

Vylodění spojenců na území Francie, krycí název Overlord
Příprava: bombardování komunikací a německého opevnění ve Francii a Belgii, bombardování průmyslových center v Německu.
Téměř 3 miliony vojáků ve VB, postupně vyzbrojováni
Den vylodění = den D 6.června 1944
-spojenci zahájili obojživelnou operaci (na vodě i ve vzduchu), vylodili se v Normandii, velitel spojeneckých vojsk byl D.D.Eisenhower
-do září 1944 byla osvobozena Francie včetně Paříže
-osvobozena Belgie, jižní Nizozemsko, vojska míří k německým hranicím
Němci zahájí poslední zoufalý pokus o zastavení spojenců – ofenzíva V Ardenách v prosinci 1944
-plánují tankový útok, jehož cílem je rozdělit spojenecká vojska, chtěli je donutit k jednání o separátním míru bez SSSR
-zpočátku byli úspěšní, spojenci je však zastavili
Spojenci překročili řeku Rýn, v dubnu se na Labi spojila východní a západní fronta.

Východní fronta

Po bitvě u Kurska převzal iniciativu SSSR a začal osvobozovat sovětská území, po osvobození svých území pokračují do Evropy v několika směrech
Směr jižní
-obsadili postupně Rumunsko a Bulharsko - ti byli v průběhu války spojenci Německa – osvobození bylo doprovázeno státními převraty, prosazují se komunisti.
-osvobozena Jugoslávie – ta se do velké míry osvobodila za pomoci partyzánů – nikdy nebude pod tak přímým dohledem SSSR
-směr Maďarsko a východní Slovensko
Směr severovýchodní
-nejprve kapitulovalo Finsko, dále postupovali přes Pobaltí směr Polsko

V Polsku nejprve vypuklo Varšavské povstání – 1.8.1944
-protiněmecké povstání řízené nekomunistickým odbojem
-protože povstání bylo řízeno nekomunisty, nakázal Stalin nepomáhat polskému povstání. Rudá armáda 2 měsíce přihlížela, jak Němci Poláky poráží.
Výsledek : povstání zlikvidováno, zlikvidován také nekomunistický odboj, Stalin byl spokojený.Povstání si vyžádalo přes 200 000 obětí, střed Varšavy byl srovnán se zemí.

Rudá armáda pokračovala od Visly k Odře, nakonec se v dubnu 1945 střetli na Labi se spojenci.

Severní Itálie
Postupně se podařilo vytlačit Němce, padne fašistická republika, Mussolini byl zajat a popraven partyzány.

Pád Berlína
-operace zahájena v dubnu 1945
-přestože bylo jasné, že zvítězí spojenci, Němci se fanaticky bránili, na obranu města byly povolány i děti.Rudá armáda měla pětinásobnou převaha.
-30.dubna 1945 spáchal Adolf Hitler sebevraždu.
-sebevraždu spáchali také Henlein, Himmler, Goebbels se svou manželkou a dětmi.
Nakonec kapitulovalo celé město.
Hitlerovým nástupcem se stal Dönitz, který se pokoušel o uzavření míru.

7.května 1945 v Remeši ve Francii byla podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa, za Německo ji podepsal generál Jodl.

8.května 1945 vstoupila kapitulace v platnost
- přestaly bojové akce, skončila 2.světová válka v Evropě

9.května 1945 byla na žádost Stalina v Berlíně znovu podepsána kapitulace Německa

Poslední vojenská operace = Pražské povstání – bojovalo se do 9.5.1945

Diplomatická jednání ve 4.fázi

Jaltská konference v únoru 1945
-poslední schůzka tzv. Velké trojky, sešli se v krymském letovisku Jalta, jednali o :
1) koordinaci vojenských operací v závěru války
· bylo domluveno, že SSSR po skončení války v Evropě vyhlásí válku Japonsku.
· potvrdili bezpodmínečnou kapitulaci Německa
· určili poválečné uspořádání Německa- bude rozděleno na 4 okupační zóny- sovětskou, britskou, americkou a francouzskou
· nutnost potrestat válečné zločince

2) jak vyřešit poválečnou situaci v Evropě
· Stalin získal souhlas, že SSSR může zabrat tu část Polska, kterou v roce 1939 okupovali.
· Polsko mělo získat jako náhradu území na západě na úkor Německa.
· Stalin slíbil, že nebude bránit demokratickému vývoji ve střední a východní Evropě = proběhnou svobodné volby

Mýtus kolem Jalty tzv. tajných dohod – spojenci a SSSR si měli rozdělit Evropu.Dokumenty nic takového nepotvrzují.

Součástí jednání bylo jednání o další spolupráci, zřízena OSN

OSN
-ustavující zasedání v dubnu – červnu 1945 v San Franciscu
-účastnilo se 51 států – státy, které podepsaly Atlantickou chartu(vyhlásily válku Německu), účastní se ČSR
-podepsána charta OSN- základní listina, platná od 24.10.1945

Cíle OSN:
· chránit mír
· řeší problémy hladu, bídy, násilí
· zabezpečuje lidská a občanská práva – rovnost všech lidí, národů, mužů a žen …

Struktura OSN
Rada bezpečnosti
- dominantní postavení mají světové mocnosti
- má 5 stálých členů – VB, USA, Francie, Rusko, Čína a 10 nestálých členů, ti jsou voleni Valným shromážděním na 2 roky
- velmoci mají právo vetovat jakékoliv rozhodnutí
Cíl Rady bezpečnosti:udržovat mír, mají možnost doporučit vojenský zásah

Valné shromáždění
– funguje na principu rovnosti všech států,zasedají zde zástupci všech členských zemí.Schází se 1x do roka, jejich úkolem je předložit Radě bezpečnosti otázky, které vyžadují vojenský zásah.
– na dobu 5 let volí generálního tajemníka

Sekretariát OSN
– řídí OSN, v čele je generální tajemník

Specializované instituce OSN
UNESCO- organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
FAO- organizace pro výživu a zemědělství

Sídlo OSN : New York

 

 

5.ETAPA 9.květen – 2.září 1945

-odehrává se mimo Evropu

Hlavní události: -porážka Japonska
-projednáno poválečné uspořádání Evropy

Porážka Japonska

Úspěšný americký postup, vítězství u Midway a Guadalcanalu v roce 1942, pokračuje postup Američanů k dalším úspěšným bitvám.

Bitva o ostrov Leyt říjen 1944
-ostrov na Filipínách
- námořní bitva, zvítězili Američané, Japonci ztratili převahu na moři
V roce 1945 USA postupně obsadili Filipíny, odtud bylo možné vzlétat na Japonské ostrovy = strategický zisk
USA se vylodili na ostrově Okinawa, poté zahájili přímý útok na Japonské souostroví.
Útok na Japonské souostroví: ostrovy byly bombardovány, Japonci se nevzdávali – fanatická obrana- letci sebevrazi zvaní Kamikadze.

Boj v dalších částech Tichomoří

Osvobozena Barma- osvobodili ji americká a čínská vojska, Britové a indické jednotky

Situace v Číně

-poměrně neúspěšně bojovali proti japonským jednotkám, v čele čínských vojenských oddílů stál generál Čankajšek.

Svržení atomové bomby

Atomová bomba představuje novou, mimořádně ničivou zbraň.její projekt pod krycím názvem Manhattan – účastnili se jej nejlepší vědci.

Rozhodnutí, že bude atomová bomba použita, učinil nový americký prezident TRUMAN.
Důvody:
Ø donutit Japonce k rychlé kapitulaci
Ø zabránit dalším ztrátám na životech
Ø demonstrovat sílu USA

 

 

Hirošima 6.srpna 1945
-japonský přístav, důležitá základna námořnictva
-atomovou pumu nazvali Little Boy, byla svržena bombardérem B 29
Následky výbuchu – hřib, přes 80 000 mrtvých na místě, velké množství zraněných, lidé byli ožehnuti do 3km od místa výbuchu, 2/3 města byly zničeny, město bylo zamořeno.
Další následky se objevují v průběhu několika let- nemoci z ozáření…

Japonsko odmítlo kapitulovat = USA vyberou další cíl

8. srpna 1945 vyhlásí SSSR Japonsku válku
-neúčastní se bojů o ostrovy, zaútočí v Mandžusku(území okupované Japonci)-SSSR chce posílit své mocenské postavení v této oblasti.

2.cíl Nagasaki 9.srpna 1945

Teprve po svržení druhé atomové bomby přistoupili Japonci k jednání.
O kapitulaci rozhodne císař Hirohito – část japonského velení bylo proti kapitulaci.

Konečná kapitulace byla podepsána 2. září 1945 na americkém křižníku, který kotvil v Tokijské zátoce.

II. světová válka definitivně skončila.

Diplomatická jednání v 5. fázi

Postupimská konference 17.července 1945 – 2. srpna 1945
Postupim – sovětská zóna nedaleko Berlína
Poslední konference Velké trojky(sešla se v jiném složení) SSSR-Stalin, VB-Clement Attlee – nový britský premiér, USA-Truman.
Cíle jednání: 1) ukončit válku v Tichomoří
2) po skončení války uspořádat Evropu

Jednání:
1) kritika Stalina za jeho postup ve východní Evropě – hlavní kritik je Truman – Stalin je kritizován za to, že zasahuje do vlád ve východní Evropě.Truman poukazuje na to, že Stalin se na Jaltě zavázal, že proběhnou svobodné volby, ty však v mnoha státech neproběhly.
2) Otázka poválečného Německa
-potvrzeno ujednání z Jalty, že Německo bude rozděleno na 4 zóny, velmoci se sjednotily na společném programu vůči Německu – program 4D
§ Demokratizace Německa – Německo pod dohledem spojenců zavede svobodu projevu, vyznání, bude obnoven politický život
§ Denacifikace – německé společnosti měli být odstraněni nacisté(ze státních úřadů…), byla zakázána NSDAP.
§ Demilitarizace – měly být rozpuštěny německé vojenské síly a nacistické organizace, ozbrojené oddíly SS, gestapo, SD – bezpečnostní služba nacistů.
§ Dekartelizace – byly rozpuštěny velké kartely, především ty, které se aktivně podílely na Hitlerově zbrojním programu.

3) Odsun Němců – měl proběhnout z Polska, ČSR a Maďarska
-do konce roku 1946 byla většina Němců odsunuta do americké nebo sovětské zóny v Německu.

4) Potrestání válečných zločinců
Norimberský proces listopad 1945 – říjen 1946
-mezinárodní proces, v čele stál vojenský tribunál, který vynesl 12 rozsudků smrti pro nejpřednější nacistické zločince, odsoudil SS, gestapo a NSDAP jako zločinecké organizace.

Výsledky II. světové války

Po 6 let trvající konflikt pozměnil podobu světa a Evropy

Lidské ztráty : 50 – 60 milionů obětí, 15 – 20 milionů zahynulo na bojištích, 35 – 40 milionů byli civilisté
Hmotné ztráty jsou nevyčíslitelné, nejvíce bylo zničeno Německo a území, kterými prošla fronta.
Kulturní a morální devastace

Změny na mapě Evropy
SSSR – připojilo Pobaltí (jaro 1940) a východní část Polska
- získal Besarábii
- připojil část východního německého Pruska (město Královec pojmenováno Kaliningrad – Královec založil Přemysl Otakar II.

Polsko – získalo německé východní území (Pomořany a Slezsko)

Balkán – Bulharsko připojilo část Rumunska
Jugoslávie získala část Itálie

Německo – rozděleno na 4 zóny, hlavní město Berlín taky

Rakousko – odděleno od Německa a rozděleno na okupační zóny – včetně Vídně

Do popředí v mezinárodní politice se dostane SSSR a USA
USA má vůdčí postavení ve světové politice a ekonomice.

VB, Francie, Německo, Japonsko ztratí své postavení

Hodnocení referátu II. Světová válka

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. listopad 2007
  11 156×
  3958 slov

Komentáře k referátu II. Světová válka

Mirek
Fr a VB se pomalu vzdávají politiky appeasementu =formálně protestují proti okupaci ČSR 15.3.1939.Vlády nabízejí pomoc nejvíce ohroženým státům-Polsko,Řecko,Rumunsko. Urychlují vyzbrojení vých.armád.Vlády VB a Fr se pokoušejí vyjednávat s největším ideologickým nepřítelem – SSSR, jednání neúspěšná ,v čele je Stalin, jednal s demokrat.státy i s Německem – dal přednost Německu.
Poněkud ,účelově zkresleno......
Jirka
Dobrý článek. a pak byla studená války, Usa vs . SSSR, do roku 89.
Rundt
twl Martino komu to cpeš ty seš kráva jak já s tebou mohl chodit lituju toho že jsem tě jenom poznal
prdelka
trošku dlouhý ne
martinkanohejlka
TENHLE REFERÁT JE DOCELA DOBREJ ALE KDO HO BUDE OPISOVAT.MARTINKANOHEJLKA