Kyjevská Rus

1. státní útvar východních Slovanů
osídlení u Dněpru, Dněstru
prochází obchodní cesty /ze Skandinávie do Byzantské říše/, kožešiny, tuk, šperky, vosk, jantar -> ze S na J, z J na S -> koření, látky, voňavky = luxusní zboží /skla/, na cestách vznik hradišť
na nejvýznamnější cestě: na S Novgorod, na J Kyjev
obyvatelstvo -> loupeže /Vikingové = Normani – ze Švédska/, byz. obyvatelé je nazývali Varjagové = Rusové = název pro ně od Slovanů/
Rurik: kníže Varjagů, kolem r. 830, ovládl Novgorod, zakladatel rurikovské dynastie, Rurici ovládli i Kyjev, Norman
Kyj. Rus: vznik spojením Novgorodu a Kyjeva
Oleg: kníže, ovládl Kyjev, ovládl vznik Kyj. Rusi, novgorodský kníže, z rodu Rurikovců, Kyjev větší než Novgorod -> centrum Kyjev, 9. st.
Knížata: titul veliký kníže
výbojné války do Byzantské říše, Oleg prohrál s Byzantskou říší -> uzavřena obchodní smlouva /výhodná pro Kyjevskou Rus/
Igor: kníže, výbojné války s kočovnými kmeny Polovců, Pečeněhové, Kumánci, s Byzantskou říší, Manželka Olega přijala křesťanství, pokřtěna
Svjatoslav: 10. stol., kníže, přátelské později nepřátelské vztahy s B. říší /B. říši pomáhá válčit proti Bulharům, Bulhary ovládl, boj proti B. říši, ale dohoda, na cestě zpět zabit Polovci/
Vladimír: přátelství s Byz. Říší, manželka byz. Princezna, 987 – přijal křesťanství z B. říše /V typ/
Metropolita: největší vysvěcená moc v Kyj. Rusi
Obyvatelstvo donucováno přijímat křesťanství
Vladimír 12 synů, zavedl nástupnický řád = stařešinský řád = vládne nejstarší příslušník rodu
Zvětšuje říši
Svatopluk: syn Vladimíra, zavraždí 2 svoje mladší bratry Borise a Gleva /později prohlášeni za svaté/
Jaroslav Moudrý: syn Vladimíra, uvážlivý, vydal nový nástupnický řád – velmi složitý, vylučuje z nástupu přímé potomky knížete, ještě jednotnost, příznaky krize, důležité vojsko – vydržováno z daní, ze 2 částí:
- starší družina: bojaři /nejmajetnější šlechta/
- mladší družina /řadoví vojáci/
ze začátku daně vybírá panovník, spoustu dětí, dcery i syny vdává do různých zemí = sňatková politika
Vladimír Monomach: vnuk Jaroslava, ve 12. st., moudrý, schopný, vzdělaný, spisovatel, sňatková politika
Problémy – nájezdy Polovců, Pečeněhů, spory mezi Rurikovci /díky složitému nástupu panovníků/ lidová povstání -> rozpad říše
Po smrti Vladimíra M. se rozpadla na samostatná knížectví, formálně nad nimi hlavní kníže ve Vladiměři nad Kljaznou u Moskvy
Nájezdy Tatarů = Mongolů
1223: bitva na řece Kalce, knížata proti Tatarům, Polovci pomáhají knížatům, vítěz – Tataři
1240: velký útok Tatarů, rozpad Kyjevské Rusi na 4 knížectví, 3 závislé na Tatarech
1. Vladimirsko suzdalské knížectví – centrem Moskva, později základ
2. Smolenské knížectví
3. Haličské knížectví
4. Novgorodské knížectví – nezávislé
1., 2., 3. – patří Zlaté Hordě, platí daně Tatarům
včele čtvrtého Alexandr Něvský proti Švédům
1240 – bitva na řece Něvě, Švédové poraženi
Řád německých rytířů
1242 – na zamrzlém jezeře Čudském, rytíři poraženi Alexandrem Něvským

Tataři:
Mongolské kmeny ve střední Asii, dobří jezdci, lukostřelci
12./13. st. – Teműdžin /Čingischán/ sjednotil všechny mongolské kmeny
výbojné války
přemohl nejsilnější kmen -> Tatary, od nich název
Bátú – napadl Kyjevskou Rus
1241 – napadena střední Evropa, přes Polsko do Uher, rychlý návrat, založen stát Zlatá Horda

Kultura Kyjevské Rusi
Byliny – pověsti o bohatýrech proti Tatarům /Čuril a Plenkovič, Muromec/
Nestor – mnich, kronikář, nejstarší letopis – Nestorův rukopis ruský = Pověst dávných let
Ruská pravda – slovanský psaný zákoník, sepsáno za Jaroslava Moudrého
Slovo o pluku Igorově – lyricko-epická skladba, = Zpěv o tažení Igorově /tažení knížete Igora proti Polovcům, 12. st., Igor zajat, pak propuštěn/
Architektura – čerpá z byz. Architektury, použití, kopule, ikony, mozaiky

Byzantská říše
Vznikla z východořímské říše, název Byzantská říše ze 12. st., do 12. st. Římská říše /obyv. se samo označuje Římany, pokračuje v tradicích
Hlavní město: Konstantinopol /Cařihrad, Istanbul/, na území řecké osady Byzantion
V menší krizi než Západní část římského impéria, méně otroků, méně napadání od Germánů, snaha o spolupráci s Germány
Silní, bohatá, města, řemesla /textil, sklo/
Jazyk: řečtina /státní, úřední, bohoslužebný, literární/
Obyvatelstvo: šlechta, úředníci, svobodné obyvatelstvo, otroci, obchodníci, řemeslníci, zemědělci /u hranic, ochrana/, řemeslníci ve vnitrozemí /nesvobodní/, chudina
Včele císař
Justinián: 6. st., nejvýznamnější panovník, snaha o obnovení římského impéria -> výbojné války, 550 – největší územní rozsah /Malá Asie, Balkánský poloostrov – část V Středomoří, Egypt, Tunisko, Lybie – S část až po Maroko: vyvrátil říši Vandalů, JV Pyrenejského poloostrova: vyvrátil říši Ostrogótů v Itálii/
Vysoké daně -> chudina + otroci + zemědělství + řemeslníci -> povstání
532: povstání Niká = zvítězíš, obrovské rozměry, ale poraženo
správa: císař /největší církevní a světská moc = caesaropapismus/, nemůže kárat, udělovat svátosti
: patriarcha /největší vysvěcená moc, císař ho může odvolat/
Justiniánův kodex: Soubor občanského práva „Corpus iurus civilis“
Zákoník uzákonil svoji neomezenou moc, Základem – staré římské zákony, pozměněny
Po roce 650 se Byzantská říše brání Arabům, ztrácí V Středomoří, Afrika, JV Pyrenejského poloostrova – brání se i Slovanům /Balkán/
Po smrti Justiniána krize = období temna
Ikonoklasmus = obrazoborecké hnutí, 8. – 9. st., ikony = obrazy světců na dřevě – hnutí, které uvažuje o kladu či záporu uctívání ikon
Obrazoborečtí císaři proti uctívání ikon -> útok na kláštery -> zvětšuje se majetek císařů /využití v boji proti Arabům/, ze zemědělců na klášterním území vojáci
9. st.: makedonská dynastie
- císař Basileus II. Bulharobijec, 1018 – začlenil do Kyz. Bulharsko
- nebezpečí z V Turci, 1071 – Kyz. Poražena Turky – ztráta Malé Asie
1204 – 1261: křižáci dobyli Konstantinopol, vznik latinského císařství na území Konstantinopoli a Kyz. Říše
1453 – konec B. ř., dobyta osmanskými Turky, zabit b. císař, vznik turecké /osmanské říše

Kultura Byzantské říše
- matematika, historiografie, právo, filozofie, zeměpis, literatura /krásná i odborná/
- stavitelství: chrám sv. Sofie /Hagia Sofia/ - za Justiniána, v Konsatninopoli
: chrám v Raveně /San Vitale/
: byzantský sloh – krychlová stavba s ohromnou kopulí, uplatněn při vzniku chrámů /zdobeny mozaikami, freskami/
: v chrámech ikony /malby světců na dřevě, uctívány, zobrazeni ve chvílích meditace, žádný dramatický děj
- B. říše vysílá křesťanské misie do nekřesťanských zemí

Slované na území Byxzantské říše
Jižní Slované útočí na B. říši, založili státy na Balkáně:
Bulharsko, vznik 680, spojením kmenů Slovanů a Bulharů /turko – tatarské kmeny z Asie/, porazili b. císaře,
1. panovník – chán Asparuch /Bulhaři více bojují, kulturu vedou Slované, Bulhaři přebírají jazyk
1. bulharská říše: 680 – 1018 /zničena B. říší/
2. panovník – kníže Boris /přijato křesťanství z Kyz. Říše, bohoslužba v řečtině i staroslověnštině, po příchodu vyhnaných Metodějových žáků – vznik písma cyrilice = základ azbuky/
3. panovník – car Simeon
2. bul. říše: od r. 1186, znovu nezávislost
konce 14. st. – zničeno Turky, začleněno do Osmanské říše
Chorvatsko
- vznik v pol. 9. st.
- 1102: ztráta nezávislosti, součástí Uher do 1918
- křesťanství z Říma /bohoslužba v latině/

Srbský stát
- sjednocen ve 12. st.
- 14. st. ztráta samostatnosti, ovládnut Turky

Hodnocení referátu Kyjevská Rus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 059×
  986 slov

Komentáře k referátu Kyjevská Rus

kahy
dik