Vznik států v Evropě na počátku středověku

Středověk
476 - zánik Západo - římské říše, začátek středověku, formální předěl, nástup křesťanské kultury
dělení:
1. raný /5. – 11. St./
2. vrcholný /11. – 15. St./
3. pozdní /15. – pol. 17. St./
společensko – ekonomický řád = feudalismus
základní 2 třídy – feudálové, poddaní
feudálové – z náčelníků, stařešinů, družiníků, z vojenské vrstvy
poddaní – z původně svobodného obyvatelstva, šlechta vlastní půdu, propůjčuje ji poddaným, odevzdávají mu rentu:
a) v naturáliích
b) v penězích
c) v úkonech = robota
raný feudalismus: nízká úroveň výrobních sil, /zemědělství, hospodářství/
naturální hospodářství = směna, výrobek za výrobek

Stěhování národů
Obyvatelstvo, které neznalo římskou kulturu bylo Římany nazýváno Barbary /Germáni/
Původní sídla Germánů: dnešní Dánsko, J Skandinávie,horní Labe a Visla
Od 1. st. – Germáni se dávají do pohybu
Příčina: příbytek obyvatelstva, zhoršení podnebí,
Pronikají až za hranice římského impéria
4. – 6. st.: stěhování národů
375: vpád Hunů do Evropy, ze střední Asie, tlačí na Germány, náčelník Hunů: Atila, usadili se v Panonii /dnes Maďarsko/
451: proti Římanům /i Germánům/ Hunové v Galii na Katalaunských polích, Hunové prohráli Atila za krátkou dobu umírá, Hunové se vrací do Asie
Ostrogóti = východní Góti, stěhují se do Itálie z Černomoří, v 5. st. si v Itálii zakládají stát, centrum – město Ravenna, vyvrácena Byzantskou říší
Vizigóti = západní Góti, 410 – poničili Řím, stát v dnešním Španělsku, J Francii
8. st.: říše zničena Araby
Langobardi – žili i u nás, název Jihlavy od nich, vytlačeni do Itálie, 6. st. – říše, vyvrácen Franky
Frankové – dnešní S Francie, Belgie, Nizozemí
Vandalové – 455: hodně poničili Řím, království v dnešním Tunisku, ovládli Sicílii, Sardinii, Korsiku, vyvráceno Byzantskou říší
Burgundové = osídlili JV Galii
Durynkové – stát ve středním Německu
Anglové, Jutové, Sasové – osídlili J, JV část Anglie
Z našich oblastí odcházejí Markomani, Kvádové

Vztahy v germánské společnsoti
Rodové zřízení: rody -> v kmeny
Zemědělci zároveň bojovníky, účastní se kmenového shromáždění: volba kmenového náčelníka, mír nebo válka
Vojenská demokracie: rozhodují všichni, kteří bojují, poslední etapa rodové společnosti
Válka má větší cenu než zemědělství /svoboda/
Kolem náčelníka vojenská družina /profesionálové/, živena zemědělci – odevzdávají dávky, neúčastní se shromáždění
Družina – největší podíl na kořisti, majetní -> šlechta
Náčelník -> král

Nájezdy Normanů
= Varjagové = Vikingové /z Dánska, Norska, Švédska/
= severní lid, tvrdé podmínky /zima, les, fjordy/
germánský původ, završují stěhování národů, žijí v rodovém zřízení
zemědělství /málo půdy/, řemeslníci /Fe/, hutníci, mořeplavci, stavitelé lodí, loupeživé výpravy, obchod, po řekách do nitra států, rychlost
3 směry expanze:
1. Norové:
Z směr, někdy dolem roku 860 osídlili Island /doposud neosídlený/
982 – Erik Rudý vypovězen z Islandu, cesta do Grónska /neosídleno/
Leif Eriksson – syn Erika kolem r. 1000 Z směrem, objevil Ameriku
Na Grónsku v 15. st. obyvatelstvo vymřelo /doba ledová/
2. Dánové:
napadají Z fr. říši, 845 – dobyli Paříž, války pokračují, Dánové poraženi
911: Karel III. jim udělil jako léno Normandii /odsud nájezdy do Anglie – ovládají ji/
2. pol. 9. st. – Alfred Veliký /anglosaský král/ zastavil postup Normanů
Anglie rozdělena na S,J /na J vládne on, pečuje o zemi/ S Dánsku
Postupně S dobyt Anglosasy
Poč. 11. st. – Anglie ovládnuta Dánskem panovníkem Knutem, sjednotil Dánsko, Norsko, Anglii, po smrti rozpad Anglie se osamostatní
1066 – Vilém Dobyvatel /Viking/ útok z Normandie proti Anglii
bitva u Hestingsu, zvítězil a porazil anglosaského krále Haralda II., stal se panovníkem, sjednocuje Anglii
1040 – Normani z Dánska na J Sicílie, Itálie
vznik Království sicilského /do pol. 12. St./
3. Švédové = Varjagové = Rusové
výbojné války na V území Slovanů
obchodní cesty do Byzantské říše

vznik států v S Evropě:
1. Norsko – 9./10. st., ve 2. pol. 10. st., ovládnuto Dánskem, nový rozkvět konec 12. st.
2. Dánsko – 10./11. st.
3. Švédsko – sjednocení do 1. pol. 11. st.

Anglie v raném středověku
Již před naším letopočtem osídlena Kelty
V 1. st. – Anglie ovládnuta Římany, vznik provincie Britania, za císaře Claudia
4. – 6. st. – germánské kmeny: Anglové, Jutové, Sasové, původní keltské obyvatelstvo vytlačeno do Irska, Bretaně, Skotska, Walesu
vznik 7 anglosaských království
poč. 9. st. – sjednocení království anglosaským králem Egberem, kvůli hrozícímu vpádu Normanů
870 – Alfred Veliký zastavil výboje Normanů, Anglii rozdělil na 2 části /viz. Normani/, schopný, pečuje o zemi, vznik státní správy, loďstvo, obrana, kultura, vzdělaný učenec
poč. 11. st. – Knut Veliký /dánský král/ ovládl Anglii a sjednotil ji s Dánskem, Norskem, trvá po dobu jeho života, potom opět anglosaský rod
Knut: dobrý, vlídný, spravedlivý
1066 – bitva u Hestingsu

Francká říše /482 – 843/
Zakladatel Chlodvík, původní sídla – Belgie až Rýn
Dagobert, Karel Veliký, Ludvík Pobožný
Lothar
· Nejstarší syn Ludvíka, římský císař
· 843: Verdunská smlouva = rozpad Francké říše
1. střed /Itálie, Burgundsko, Lotrinsko až k Severnímu moři, včele Lothar – rozpad/
2. západofranská – včele bratr Karel Holý – dnešní Francie
3. východofranská – Ludvík Němec, bratr – Svatá říše římská = základ Německa

Západofranská říše – Francie:
· Panuje rod Karlovců do r. 987
· Šlechta dědí léna, silná,moc panovníků upadá
· Feudální rozdrobenost: panovník spravuje území kolem paláce, šlechta se stará o zbytek území samostatně
· Normani /Vikingové/ ohrožují říši, až k Paříží
· Karel III. /král/ - mírová smlouva s Normany – uzemí S Francie /léno/ = Normandie, Normani leníky fr. Králů
· Hugo Kapet : zakladatel francouzského rodu Kapetovců, král r. 987, snaha o zničení feudální rozdrobenosti

Svatá říše římská
Od 843
Ohrožována Maďary, musí se bránit
Rozpadla se na několik států, do popředí se dostává Bavorsko, později Sasko
zakládající dynastie – saská dynastie
1. panovník: Jindřich I. /Ptáčník/, 1. pol. 10. st.
- zakladatel Svaté říše římské
- pokračuje ve válce s Maďary, platí jim tribut
- územně: německé státy, Benelux, České království, Itálie, Papežský stát
= volné spojení států, nad nimi panovník
snaha o navázání na římskou říši, jednota křesťanů /světská hlava – panovník, církevní – papež/, včele římský = německý král /volený/, korunovace v Cáchách
není hlavní město, podle sídla panovníka
do 1257 byl panovník volen každým něm. šlechticem
od té doby volen 7 veliteli = kurfiřty /4 světští, 3 církevní, 1 ze světských = český král/
římsko-německý král se může stát i římským císařem /musel na korunovační cestu do Říma, korunován papežem/ = vnitřní i vnější nebezpečí, politická scéna doma, nájezdy, smrt
Ota I. – zakladatel dynastie Otonů
962 - císařem, syn Jindřicha, schopný
955 – v J Německu válka x proti Maďarům na řece Lechu u Augsburgu, Maďaři poraženi, Otovi pomáhal český kníže Boleslav I.
renovatio imperii – snaha o obnovení římské říše

Slované
· Pro Římany barbary, dávají se do pohybu v rámci stěhování národů, Indoevropané
· Původní sídla: Zakarpatí, Visla – Dněpr
· Stěhují se v 5. st. /příchod na naše území/,vrchol expanze 6. – 7. století
· 3 větve Slovanů:
- jižní: napadají Byz. Říši, vznik slovanských států /Bulhaři, Srbové, Slovinci, Chorvati/
- východní: Rusové, Bělorusové, Ukrajinci, původní sídla moc nesměnili, první státní útvar =Kyjevská Rus
- západní: v 5. století, usidlují se mezi Labem, Vislou, Dunajem /Češi, Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Polabští Slované, Pobaltští Slované /poněmčovány/
· příčina: nápor avarů, hledání nové obživy, růst počtu obyvatelstva, nejednotnost

Slované na území Byzantské říše
Jižní Slované útočí na B. říši, založili státy na Balkáně:
Bulharsko, vznik 680, spojením kmenů Slovanů a Bulharů /turko – tatarské kmeny z Asie/, porazili b. císaře,
1. panovník – chán Asparuch /Bulhaři více bojují, kulturu vedou Slované, Bulhaři přebírají jazyk
1. bulharská říše: 680 – 1018 /zničena B. říší/
2. panovník – kníže Boris /přijato křesťanství z Kyz. Říše, bohoslužba v řečtině i staroslověnštině, po příchodu vyhnaných Metodějových žáků – vznik písma cyrilice = základ azbuky/
3. panovník – car Simeon
2. bul. říše: od r. 1186, znovu nezávislost
konce 14. st. – zničeno Turky, začleněno do Osmanské říše
Chorvatsko
- vznik v pol. 9. st.
- 1102: ztráta nezávislosti, součástí Uher do 1918
- křesťanství z Říma /bohoslužba v latině/

Srbský stát
- sjednocen ve 12. st.
- 14. st. ztráta samostatnosti, ovládnut Turky

Hodnocení referátu Vznik států v Evropě na počátku středověku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 742×
  1154 slov

Komentáře k referátu Vznik států v Evropě na počátku středověku

M.D.
Vážení, i když jsem Slovan, opravdu se jako turko-tatar necítím - viz. Slované na území Byzantské říše
Jižní Slované útočí na B. říši, založili státy na Balkáně:
Bulharsko, vznik 680, spojením kmenů Slovanů a Bulharů /turko – tatarské kmeny z Asie/, porazili b. císaře, To snad je nějaká blbost. asi by to chtělo opravit.