Vývoj raně-středověkých evropských říší

Feudalismus = společenská a ekonomická formace + způsob vlády
- asi od 5. st. - 1/2 17. st.

Periodizace feudalismu - raný středověk 5. - 11. st.
- počáteční formování světské a církevní moci
- směna převážně naturálního typu
- rozdrobenost státu

- rozvinutý feudalismus 12. - 15. st.
- max. plocha obdělávané půdy
- rozvoj měst + mezinárodní obchod
- vznikají státní celky
- pozdní feudalismus 16. - 1/2 17. st.
- díky objevným plavbám a zámořským obchodům se vyvíjí nový typ ekonom vztahů

Stěhování národů + příchod Slovanů na naše území
-5. st. nl. - na V se hnuly kočovné kmeny = Hunové směrem na Z
- tlak Vizigótů a Ostrogótů do Evropy ® na naše území přicházejí Slované (5. - 6. st. nl.)
- 5. - 6. st. - na naše území v několika vlnách přicházejí Slované
- do oblastí, které osídlili Germáni ® S. se stávají nejsilnější etnickou složkou
- zemědělství - pěstování + chov ; cyklické + střídání rostlin
- sídliště - zemědělsky vhodné oblasti ; z menších vesnic = občina
- žárové pohřby s jednoduchou výbavou
- osídlení + způsob života se rychle vyvíjí + využívají sídliště minulých kultur

Vývoj státu za raného feudalismu ( 5. - 11. st.)
- vývoj ekonom vztahů + přijímání křesťanství
- vznik státních útvarů (feudální rozdrobenost)
- 1. zákoníky
- naturální správa + min. směna

Francká říše (481 - 843 rozdělena na 3)
- S Galie
- 2 panovnické dynastie - Meroveovci + Karlovci
- rychlé přijetí křesťanství
- MARKA = správní území
- vytváří se dědičná držba panovnického titulu
CHLODVÍK - 1. doložený panovník Franků
- zbavil území zbytků římských vojsk
- rozvoj feudalismu
majordomát - úřad který představuje hosp. správu státu
- narůstání jeho moci oslabuje moc panovnickou
PIPIN - majordomus, který rozhoduje na královské úrovni
KAREL MARTEL 732 u Poitiers zarazil arabský nájezd
- 2. majordomus
- zabírá půdu církvi a rozděluje ji šlechtě
PIPIN II. KRÁTKÝ - přebírá již královský titul
- začíná dynastie Karlovců
KAREL I. VELIKÝ - na V boje s Avary + rozšíření území
- 800 se stává císařem
- jeho vláda je označována jako Karolínská renesance
LOTAR I. - syn Karla Velikého
- 843 VERDUNSKÁ SMLOUVA - Francká říše je rozdělena na 3 části
- Z od Rýna ® bud. Francie KAREL HOLÝ
- V od Rýna ® bud. Německo LUDVÍK NĚMEC
- stř. část + S a stř. část Itálie ® LOTAR I.

Byzantská říše
- 395 římská říše rozdělena na 2 části (na území V části
- metropole je Konstantinopol = Cařihrad
- říše pokračuje ve svém vývoji
- vládce je císař, který zároveň představuje hlavu církve = caesaropapismus
- vývoj k Pravoslavné církvi
JUSTINIÁN I. (v 6. st.)
- despotická vláda
- sepsal zvykové právo Þ JUSTINIÁNŮV OBČANSKÝ ZÁKONÍK
- opíral se o římské zákony
- pronikání Arabů a Turků
- říše vnitřně slábne
MICHAL III. Þ Konstantin + Metoděj na Velkou Moravu
- konec 14. st. - vítězství Turků znamená konec samostatnosti Byzantské říše
1453 - dobytí Cařihradu

Arabská říše
-Arabové mají rozpadající se kmenové zřízení (nejednotnost a rozdrobenost)
- karavanní obchod- Hidžáz
630 - Mohamed dobyl zpět Mekku (centrum říše)
- konec 7. + poč. 8. st. - nástupnictví drží Umajjovci ® vytvoření Arabské říše
- centrum se přesouvá z Mekky do Damašku
- území se dělí na emiráty
- kompletní území je chalífát
- po Umajjovcích nastupují Abbásovci (centrum v Bagdádu)
- vytvořen úřad vezíra - zástupce chalífa
- do konce raného středověku se říše rozpadla ne několik částí
- příliv Turků znamená konec moci Arabů

Vznik Francie, Německa a Anglie

Vznik Francie:
- území, které získal Karel Holý
- prohlubuje se systém feudalismu
- 9. st. - Normanský vpád
- Normané zkusili dobýt Francii ® neúspěch + vytvoření NORMANSKÉHO KNÍŽECTVÍ (silné + vlivné; soupeř králů)
HUGO KAPET - zvolen jako král z řad feudálů
- dynastie Kapetovců
- boje s ostatními feudály za podporu a udržení moci
- spor s církví

- po normanské vpádu do Británie a svatbě Jindřicha II. Plantageneta s E. Akvitánskou je část franc. držav v anglickém držení Þ počátek francouzsko - anglických sporů

Vznik Německa
- na V území bývalé Francké říše, kterou získal Ludvík Němec Verduskou smlouvou
- původní obyvatelstvo -germáni a nedošlo k romanizaci jazyka
- území se dělilo na několik vévodství (dělení odpovídá kmenům - Sasko, Bavorsko, ...)
- fáze feudální rozdrobenosti
JINDŘICH I. - nápor Maďarů Þ zvolen za krále
- začal centralizovat moc
- buduje hradní správu
- válka s Polabskými Slovany (rozšíření na V
- zakládá Otónskou dynastii
OTA I. - rozšiřování směrem na V
955 na řece Lechu - zastavil pronikání Maďarů
962 - papež ho korunoval na císaře
- dynastie Otónců zabrala i bývalé území Lotara I.

Vznik Anglie
- 1. doložení obyv. jsou Iberové
- 6. - 4. st. př. - Keltové (kmenové zřízení)
43 - 407 - Římané
- po pol 5. st začínají přibývat germánské kmeny ® usazují se a vytvářejí 7 knížectví
- přijetí křesťanství (mise sv. Augustina)
- 8. st. - počátek invaze Dánů
EGBERT - sjednocení Anglie, kvůli obraně proti Dánům
- konec 9. st. -Dánové obsazují značnou část území
ALFRÉD VELIKÝ - reforma armády
878 -zastavil invazi Dánů + dojednání míru (Danelaw
- sídlo ve winchesteru
- proces feudalismu
- 1. psaný zákoník
- po jeho smrti se zšiřuje území Dánů
EDVARD VYZNAVAČ (1042 - 1066)
- ovládl území za pomoci Normanů
- umírá bez následníka
- sněm šlechticů volí HOROLDA
- čelí vylodění Normanů
1066 - bitva u Hastingsu

Kyjevská Rus
- tvořen východoslovanskými kmeny
- poč. rysy shodné
- 8. stol - počátky sjednocování + vznik 2 velkých center - J Kyjev ; s Novgorod
OLEG -sjednocení vojenskou cestou + vytvoření Kyjevské Rusi
- člen dynastie Rurikovců
VLADIMÍR - přijetí křesťanství + proces feudalizace a znevolňování
- bojaři
- poč. 12. st. rozpad na malá knížectví + následná centralizace je zpožděna mongolskou nadvládou
1223 na řece Kalce - boj mezi Rusy a Mongoly (vítězství Mongolů) ®
® vytvoření státu Zlatá horda
1240 na řece Něvě - Alexandr Něvský (porážka Švédů)
1242- Čudské jezero - porážka Německých rytířů

Křesťanství

Hodnocení referátu Vývoj raně-středověkých evropských říší

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 906×
  843 slov

Komentáře k referátu Vývoj raně-středověkých evropských říší