Francká říše

482 – 843
Chlodvík
· zakladatel z rodu Meroveovců
· výboje zvětšení říše, územně rozdělena, hranice: ke Španělsku, k Rýnu,
· přijal křesťanství
· po jeho smrti rozpad na 3 části: Austrasie /Remeš/, Neustrie /Paříž/, Burgundsko /Orleans/
· lenní systém: feudalismus ze slova feudum = léno = propůjčená páde /úřad/, týká se šlechty, vazal /leník/ získal léno od panovníka /seniora/ nebo od jiného pána, leníkovy povinnosti: věrnost, poskytovat vojenskou službu, zrada na pánovi = felonie /trest: ztráta cti, léna, léno obhospodařují poddaní, kteří mají ještě vlastní políčka – z těch odevzdávají rentu
· dědičnost lén: postupem doby leníci dědí léno, slábne panovníkova moc, z leníků – feudálové /šlechta/

Dagobert
· Sjednotil rozpadlou říši, rozšiřoval říši,
· boj se Sámovou říší, 631 – bitva u Wogastisburgu, Sámo vítěz
· Slábne autorita, majetek králů, vládní moc mají majordomové = úředníci, správci paláců/družina, daně, palác/
Pipin II. – majordomus, sjednocení říše
Karel Martel – zakladatel rodu Karlovců
732 : Bitva u Poitiers, zastavil postup Arabů
Pipin III. Krátký – sesadil krále, stal se sám králem, se svolením papeže, papeži dal území kolem Říma – základ Vatikánu

Karel Veliký 768 – 814
· Největší osobnost v raném středověku, král
· Výbojné války, největší územní rozsah /Francie, Benelux, Německo, S a střed Itálie/
· Proti Langobardům – korunovace
· Proti Dánům, Sasům /Rýn/ - snaha o převedení na křesťanskou víru, vyhlazování, podlehli
· Proti Arabům – zatlačeni za řeku Ebro, při návratu /vévoda/ vojevůdce Rolland zabit Basky, epos o Rollandovi
· Proti Avarům – vyvrátil jejich říši /Maďarsko/
· Snaha ovládnout - Lužické Srby /Labe/, Obodrity, Čechy, Moravany /všechno Slované/, neúspěch – ale Slované platí mírovou daň = tribut
· Správní organizace – země rozdělena na hrabství, včele hrabství hrabě
· Marky: v okrajových oblastech, ohrožení – umístěna vojenská posádka /Španělská, Srbská, Panonská/, včele markrabě
· Podporoval vzdělanost – úřední aparát
· Kulturní a vzdělanecký rozkvět = karolinská renesance /zakládání škol/ - návrat k antice
· Dvůr: nejčastěji v Cáchách
· Písmo : karolinská minuskule /opis antických děl, ve středověku z ní vznikla latinka/
· Alcuin: anglosaský mnich, řídící osobnost karolinské renesance
· Tituly Karla: římský císař 800, v Římě korunován papežem – polemika o nadřazenosti světské či církevní moci

Ludvík Pobožný
Syn, římský císař, pobožný, tři synové

Lothar
· Nejstarší syn Ludvíka, římský císař
· 843: Verdunská smlouva = rozpad Francké říše
1. střed /Itálie, Burgundsko, Lotrinsko až k Severnímu moři, včele Lothar – rozpad/
2. západofranská – včele bratr Karel Holý – dnešní Francie
3. východofranská – Ludvík Němec, bratr – Svatá říše římská = základ Německa

Západofranská říše – Francie:
· Panuje rod Karlovců do r. 987
· Šlechta dědí léna, silná,moc panovníků upadá
· Feudální rozdrobenost: panovník spravuje území kolem paláce, šlechta se stará o zbytek území samostatně
· Normani /Vikingové/ ohrožují říši, až k Paříží
· Karel III. /král/ - mírová smlouva s Normany – uzemí S Francie /léno/ = Normandie, Normani leníky fr. Králů
· Hugo Kapet : zakladatel francouzského rodu Kapetovců, král r. 987, snaha o zničení feudální rozdrobenosti

Hodnocení referátu Francká říše

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  9 466×
  424 slov

Komentáře k referátu Francká říše

tommm
je to supr na učení např... doma atd...
gg
jsou tam napsané samé blbosti twl..
petra artep97(zavináč)seznam.cz
no fuj co to má být za stránku kde není Erb Normanů ale oceňuji že jste se snžili
fkvm artep97(zavináč)seznam.cz
ježiš co to jsou za žvásty
petra artep97(zavináč)seznam.cz
no fuj co to má být za stránku kde není Erb Normanů ale oceňuji že jste se snžili
trjj trikolot(zavináč)seznam.cz
blabla...to umím taky napsat...