Matice česká a český odborný tisk od 19 století po současnost

Matice česká, akciová společnost pro vydávání české literatury, původně peněžní fond a nakladatelství založené 1. 1. 1831 při Národním muzeu v Praze, zejm. z iniciativy F. Palackého. Finanční prostředky poskytovali národně uvědomělí občané z českých zemí. Zásluhou Matice české byl vydán Jungmannův Slovník česko-německý a Šafaříkovy Slovanské starožitnosti, Palackého Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě aj. V roce 1852 byla v Brně založena Matice moravská, jež mj. od roku 1876 vydávala Časopis Matice moravské. Na jejím založení se podíleli mnozí obrozenci a také mnoho význačných vědců přírodních. Měla vliv na založení Česká matice technická, ČMT – společnost založená 15. 12. 1895 jako akt svépomoci při vydávání české technické literatury. Její péčí dosud vyšlo téměř 450 titulů s 1,5 miliónem výtisků. V současné době působí jako nezisková organizace při Českém vysokém učení technickém a zabývá se vydáváním odborné technické literatury. Z jejích útrob vyšlo desítky titutulů a podpořila i některé novodobé časopisy. V souvislosti s ní je třeba uvést i dějiny odborného tisku na němž se Česká matice tak výrazně zasloužila.

Prvním českým vědeckým časopisem byla revue Krok (1821 – 40), vydávaná J. S. Preslem. V době národního obrození vznikl (vychází dodnes) Časopis českého muzeum, Časopis Matice moravské (1869), dále Český časopis historický (1895), Slovanský přehled (1898), Český lid (1891), Listy filologické (1874), Časopis pro moderní filologii (1911 – 46), Naše řeč (1917). Z oblasti přírodních věd např. Živa (založená J. E. Purkyněm 1853, vycházela do roku 1914, obnovena 1953), dále Vesmír (1871), Biologické listy (1912). V oblasti lékařství Časopis lékařů českých (1862) aj. V oblasti techniky např. Architektonický obzor (1902 – 50). S rozvojem vědy a techniky vznikly po roce 1918 další časopisy, např. Naše věda (1919 – 50), dále filozofický časopis Česká mysl (1900 – 47), Sociologická revue (1930 – 49). Po roce 1945 vznikly např. Archeologické rozhledy (1949), Česká literatura (1953), Filozofický časopis (1953), Estetika (1964), Hudební věda (1964), Nový Orient (1946), populárně vědecký měsíčník Lidé a země (1952), Elektrotechnik (1946), Kybernetika (1965) aj. Koncem 80. let vycházelo na 200 titulů. Po roce 1989 se struktura odborného a vědeckého tisku změnila a počet vydávaných titulů se výrazně snížil. Rozšířila se skupina odborných časopisů ekonomických a technických (zejm. z oblasti počítačové techniky).

Hodnocení referátu Matice česká a český odborný tisk od 19 století po současnost

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. listopad 2007
  4 482×
  360 slov

Komentáře k referátu Matice česká a český odborný tisk od 19 století po současnost