Matriky v datech

Období před rokem 1650Po roce 1650 - tři období vývoje zápisů v matrikách: 1650 – 1784 na katolických farách vedena 1 společná matrika – matrica tripartica 1785 – 1949 stát začal ovlivňovat obsah a formu prováděných zápisů v matrikách od roku 1950 vedení matrik odejmuto církvím a přeneseno na státní správu A/ Období před rokem 16501215 – nařídil papež Inocenc III.povinné ohlašování sňatků,zabránilo neplatným manželstvím1563 – tridentský koncil nařídil povinnost vést církevní farní matriky (knihy sňatků a křtů)1614 – Římský rituál stanovil vzory zápisů do matrik (knihy sňatků a křtů, zápisy pohřbů), měl podobu potvrzení faráře o bohoslužbě s udělením svátosti při příslušném obřadu1624 – dekretem císaře Ferdinanda II. ze země vykázáni všichni nekatoličtí kněží a kazatele, zápisy do matrik u nás zcela v rukou církve a až na malé výjimky pouze katolické1626 – vedení soupisu dětí poddaných ve fondech velkostatků (zvlášť vedení sirotků)1627 – tzv. Obnoveným zřízením zemským povoleno pouze katolické náboženstvíB/ Po roce 1650 - tři období vývoje zápisů v matrikáchI. 1650 – 1784 - na katolických farách vedena 1 společná matrika – matrica tripartica

Tato první matrika měla tres partes (3 části): zápisy narození (matrica baptisatorum), zápisy oddaných (matrica kopulatorum), zápisy zemřelých (matrica mortuorum). Místo narození, sňatku a úmrtí označováno podle farnosti.

4.2.1651 - českým místodržitelstvím bylo v souvislosti s programem rekatolizace nařízeno provedení soupisů poddaných podle víry (na Moravě a ve Slezsku nepořizovány)r. 1654 – dokončeny kontroly (tzv. vizitace) jmenných seznamů poddaných jako daňových poplatníků (tzv. berních rul) v rámci jednotlivých krajů 2. pol. 17. st. – vlivem zápisů v berní rule se rozlišovali - sedláci, chalupníci a zahradníci 1713 – přípravy ke zpracování tereziánského katastru (soupis rustikální poddanské půdy podle vesnic a dominikální panské půdy podle vrchností, soupis půdy církevní a král. měst)1714 – nařízena povinní lékařská prohlídka mrtvoly, povinnost uvedení příčiny úmrtí, zaveden ohledací list zemřelého a vydávání dokladu o příčině úmrtí1748 – v platnost vstoupil tzv. tereziánský katastr soupisu půdy církevní a královských měst1753 – patent M. Terezie stanovil nedospělost jako překážku uzavření manželství na 24 roků1766 – M. Terezie zavedla židovské matriky (které nesměly obsahovat hebrejské zápisy), rabinátům nařízeno vést matriky narozených chlapců (pro dívky až r. 1783) 1768 – zavedeny vojenské matriky, která vedli vojenští duchovní (feldkuráti) podle pluků1770 – nařízením M. Terezie do matrik narozených zapisováno i jméno nemanželského otce, důsledně zapisovat ustálené rodové příjmení otce (dříve přezdívky, jména po chalupě)1770 - 1771 – v rakousko-uherské monarchii se započalo používat číslování domů, připojení popisných čísel domů do matrik přineslo zpřesnění osobních údajů, číslování prováděli od října 1770 vojáci zápisem čísla křídou na vrata či dveře 1771 – církev zavádí jednoduché formuláře a matriční zápisy se začaly psát do předepsaných rubrik, za zápis o křtu dítěte do matriky narození se přestalo platit, do zvláštní knihy se zaznamenával datum ohlášek před sňatkem (dříve snoubenecký protokol – rapulář)1780 – podle zákona zavedeny u okresních úřadů civilní matriky (pro osoby bez vyznání)1.5.1781 – dekretem císaře Josefa II. získaly matriky právní platnost veřejných listin 13.10.1781 – tolerančním patentem císaře Josefa II. byla povolena (tolerována) 2 evangelická náboženství - náboženství augšpurské (luteráni) a helvétské (kalvíni)od r. 1782 – samostatné vedení matrik evangelíky augšpurského a kalvínského vyznání II. 1785 – 1949 - stát začal ovlivňovat obsah a formu prováděných zápisů v matrikách20.2.1784 – patent císaře Josefa II. nařídil - vést odděleně matriky naroz., oddání a zemřelých; zavedeny povinné rubriky v matrikách od konce 80. let. 18. st. – v katolických matrikách zavedeny speciální rubriky pro evidenci katolického nebo protestantského náboženství1790 – nařízeno vést k matrikám také jmenné seznamy osob (indexy)od r. 1797 – židovské matriky vedli přísežní matrikáři podléhající dozoru katolických farářů, tereziánský katastr doplněn o výměry půdy ze zrušeného josefského katastruod r. 1802 – zpracovávány jmenné seznamy osob (indexy) i pro straší matrikyr. 1805 – zahájeno přečíslování (druhé číslování) domů ve městech (postupně až do r. 1815)od r. 1812 – v matrikách se povinně zapisovalo datum narození dítěteod r. 1813 – v zápise o narození dítěte se uvádělo i jméno porodní asistentky (porodní báby) od r. 1829 – katoličtí faráři vedli matriky i pro další protestantské církve u násod 20.11.1829 – získaly matriky evangelíků veřejnou úřední platnost (dohled katoličtí faráři)1835, 1836 – Dekrety zavedly vyhotovení dvou stejnopisů matrik s platností originálu1848 – v tereziánském katastru soupisu půdy zrušen rozdíl mezi panskou a poddanskou půdou1849 – provizorním obecním řádem zavedeno domovské právo do r. 1850 – se předkládal souhlas příslušné vrchnosti se sňatkem poddaných1861 – došlo ke zrovnoprávnění náboženství (jediní jinověrci v českých zemích byli - Židé)1864 – podle českého obecního zřízení (zákon č. 7/1864 z.z.) platilo, že osoby mající domovské právo mají také občanství obce (ostatní lidé byli tzv. přespolní)1866 – zrušen dohled katolických farářů na vedení protestantských matrikod 30.1.1868 - získaly židovské matriky veřejnou úřední platnost, zrušení dozoru katol.farářůod r. 1870 – státní úřady vedly civilní matriky pro občany bez vyznání, právo vést samostatné matriky pro občany bez vyznání získaly postupně církve 1877 starokatolická církev 1880 jednota bratrská (bratrská církev ochranovská) 1920 československá církev husitská 1923 česká obec pravoslavná 1875 – zavedeny podrobné pozemkové knihy (z fondů velkostatků a tzv. gruntovnic)1900 – tzv. neživé zápisy z doby před r. 1900 uloženy v archívech (SOA, zemské archivy)od r. 1900 – zůstávají u matričních středisek jen tzv. živé matriky, starší ulož. v archívechod r. 1919 – dosažení zletilosti (dospělosti) ve věku 21 let 1939 – 1945 – v odtrženém pohraničí v tzv. Sudetech byly podle říšského zákoníku vedeny matriky u občanských úřadů - tzv. standesamtůIII. od roku 1950 - matrik odejmuto církvím a přeneseno na státní správu

Zápisy podle obvodu obce, kde zapsaná událost místně příslušela, zápisy o našich občanech ČR v cizině, zápisy pro stav branné pohotovosti státu

1948 – zákonem č. 174/1948 Sb. bylo zrušeno i domovské právo a tím zaniklo občanství obce7.12.1949 – zákon č. 268/49 Sb. o matrikách upravil jednotné matriční předpisy, povinnost vést matriky zcela převedena na stát (pověřené národní výbory, dozor)od r. 1950 – dosažení zletilosti (dospělosti) dovršením věku 18 let do 10.1.1950 – bylo možno do církevních i civilních matrik dodatečně provádět zápisy1958 – vládním nařízením (č. 93/1958 Sb.) došlo ke změnám působnosti v matričních věcech

Hodnocení referátu Matriky v datech

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 006×
  977 slov

Komentáře k referátu Matriky v datech