OSN - Organizace spojených národů

Říkáme, že se Organizace spojených národů zrodila, aby byl dán výraz nejupřímnějším nadějím lidstva- aby bylo zabezpečeno, že budoucí generace budou uchráněny války, aby byla posilována úcta k lidským právům a základním svobodám, aby zde byl mechanizmus pro hospodářský a sociální pokrok a středisko pro slaďování činnosti státu.
Většině z nás jsou tyto obecné cíle, které byly vtěleny do Charty OSN, známy. Avšak velké většině lidí není známo, jak Organizace pracuje pro tyto cíle. Jinými slovy, co je Organizace spojených národů, čím se zabývá a jak pracuje ……. ???

Vznik:
Duben- Červen 1945
- padesát zemí se zúčastnilo Konference v San Francisku, navrhlo a přijalo Chartu OSN, která byla podepsána 26. června. Polsko, které se nemohlo Konference zúčastnit, podepsalo Chartu později, a stalo se tak rovněž zakládajícím členem. A 24. října 1945 byla Charta ratifikována Čínou, Francií, Sovětským svazem, Spojeným královstvím, Spojenými státy a většinou ostatních signatářů. OSN se zrodila a její sídlo je v ………………

Cíl:
- udržovat mezinárodní mír a bezpečnost
- rozvíjet přátelské vztahy mezi národy
- řešit hospodářské, sociální, kulturní nebo humanitní problémy
- být centrem pro sjednocování úsilí národů o dosažení těchto společných cílů

Zásady:
- všechny členské státy jsou svrchované a rovnoprávné
- musí plnit své závazky podle Charty
- OSN nebude zasahovat do vnitřních záležitostí státu
- své mezinárodní spory musí řešit pokojnými prostředky
- nebudou používat hrozby a síly
- OSN budou poskytovat všestrannou pomoc
- OSN zajistí, aby státy, jenž nejsou jejími členy, jednaly v souladu s Chartou

Orgány OSN:
Valné shromáždění- má 191 členských států OSN
Rada bezpečnosti- má 15 členů (5 států jako stálé (Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie), Valné shromáždění volí 10 nestálých členů na dva roky)
Ekonomická a sociální rada- má 54 členů (volených Valným shromážděním na tři roky)
Poručenská rada - má 5 členů (Čína, Francie, Rusko, USA a Velká Británie) > rada formálně ukončila svou činnost 1. listopadu 1994, kdy se nezávislým státem a členem OSN stalo Palau, toho dne pozměnila Rada svůj řád v tom smyslu, že se bude scházet jen dle potřeby, když si to situace vyžádá.
Mezinárodní soudní dvůr- má 15 členů (voleni Valným shromážděním a Radou bezpečnosti na 9-tileté období)

Informační centrum OSN v Praze působí od roku 1947, a jeho základním posláním je poskytování informací o činnosti celého systému OSN.

OSN pečuje také o světové kulturní a přírodní dědictví UNESCA, v Čechách to jsou:
- Historické jádro Prahy, Českého Krumlova, Telče a Kutné hory s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci
- Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
- Lednicko- valtický areál
- Historická vesnice Holašovice
- Zámek a zahrady v Kroměříži
- Zámek v Litomyšli
- Sloup nejsvětější Trojice v Olomouci

Mezinárodní organizace systému OSN
Patří sem třeba např.:
- FAO- organizace pro výživu a zemědělství (pomáhá národům zvýšit výnos ze zemědělské půdy, lesů a rybolovu a zlepšit úroveň výživy); sídlo v Římě
- UNESCO- organizace pro výchovu, vědu a kulturu (bojují proti negramotnosti, výchovy učitelů, vědců, techniků a inženýrů, pěstování vzájemné úcty různých kultur a poskytování technické pomoci při rozvíjení masových sdělovacích prostředků); Paříž
- WHO- Světová zdravotnická organizace (zlepšení fyzického a duševního zdraví všech); Ženeva

Hodnocení referátu OSN - Organizace spojených národů

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  8 471×
  500 slov

Komentáře k referátu OSN - Organizace spojených národů